Ζωηφόρος

Πρωτοσέλιδο άρθρο του "Ορθοδόξου Τύπου" για τη στάση των πολιτικών κομμάτων και της Διοικούσας Εκκλησίας στο ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών

Ἡ Ἀριστερά στοχοποίησε διά μίαν ἀκόμη φοράν τήν Ἐκκλησίαν καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Σημαιοφόρος τοῦ ἀγῶνος της ἡ γνωστή βουλευτής τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Μαρία Ρεπούση, ἡ ὁποία ἀπό ἐτῶν ἐργάζεται μεθοδικῶς διά την πλαστογράφησιν τῆς ἱστορίας, την ἀμνήστευσιν τῆς Τουρκίας ἀπό τάς σφαγάς τῶν Ἑλλήνων κατά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν, τήν διαγραφήν τῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τούς ἐθνικοαπελευθερωτικούς ἀγῶνας τοῦ Ἔθνους καί τοῦ γένους μας, την ἀμφισβήτησιν τοῦ χοροῦ τοῦ Ζαλόγγου, τήν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς τήν Τουρκίαν διά τήν γενοκτονίαν τῶν Ποντίων καί τό ξερριζωμόν των ἀπό τά ἐδάφη τῆς σημερινῆς Τουρκίας κ.λπ.

Εἰς τό ἰδεολογικόν ἀριστερόν σύνθημά της διά μετατροπήν τοῦ σημερινοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς θρησκειολογικόν ἀπήντησαν ὅλοι οἱ Ἀρχηγοί τῶν κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς θετικῶς. Ὁ Ἀρχηγός τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Φώτιος Κουβέλης ἐζήτησε νά σταματήση ἡ προπαγάνδα τῆς Ἐκκλησίας εἰς τά σχολεῖα. Ἆραγε γνωρί ζει ὅτι τό Σύνταγμα ἐπιτάσσει την διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος κατά τρόπον πού οἱ μαθηταί καί αἱ μαθήτριαι νά γνωρίζουν τήν πίστιν των. Ἐκτός αὐτοῦ: Δέν γνωρίζει ὁ κ. Κουβέλης ὅτι ἡ πίστις, ἡ κατήχησις καί ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας θέτουν ἠθικούς φραγμούς εἰς μικρούς καί μεγάλους; Προτιμᾶ τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας εἰς τήν πορνείαν ἀπό 14 ἐτῶν, εἰς ἐγκληματικάς συμμορίας καί εἰς τά ναρκωτικά καί τήν ὁμοφυλοφιλίαν; Ἀλλά ἐλησμονήσαμεν: Ὁ κ. Κουβέλης ὡς Ἀρχηγός ἀριστεροῦ κόμματος εἶναι ὑπέρ τῆς χρήσεω τῶν «μαλακῶν» ναρκωτικῶν, ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας κ.λπ. Τό αὐτό συμβαίνει καί μέ τον ἄλλον Ἀρχηγόν τῆς Ἀριστερᾶς, τον κ. Ἀλέξιον Τσίπραν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἰδιαιτέρας σχέσεις με τόν Ἀρχιεπίσκοπον. Τό κόμμα τοῦ κ. Τσίπρα συνεπορεύθη ἀμέσως με τάς δηλώσεις τῆς κας Ρεπούση. Ὁ Ἀρχηγός τοῦ κόμματος αὐτοῦ πρεσβεύει ὅσα καί ὁ κ. Κουβέλης διά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, την προσφοράν τῆς Ἐκκλησίας εἰς το γένος καί τό Ἔθνος κ.λπ. Ἐπιπλέον, ὁ Ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπεχθάνεται τό Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Γάμου (τῆς Ἐκκλησίας μας) καί τοῦ Βαπτίσματος. Οὗτος, κατά τά ἄλλα θέλει νά ἡγηθῆ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, εἰς τό ὁποῖον οἱ πολῖται, εἰς τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν των εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι. Ἀλλά καί ἕν τμῆμα τοῦ ΠΑΣΟΚ τό προερχόμενον ἀπό τό Σημιτικόν μπλόκ ἐξουσίας, ὡς ὁ πρώην ὑπουργός κ. Χρῆστος Πρωτόπαπας (καί ἄλλοι) ἐτάχθησαν ὑπέρ τοῦ θρησκειολογικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Κατά σύμπτωσιν αἱ πολιτικαί δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι δέν πιστεύουν εἰς τόν θεσμόν τῆς οἰκογενείας καί θεωροῦν ὅτι ἡ οἰκία τῆς οἰκογενείας πρέπει νά λειτουργῆ ὡς ξενοδοχεῖον διά τά νεαρά μέλη της, κτυποῦν ἐκ νέου τήν Ἐκκλησίαν καί το μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Ἐνοχλεῖ τάς δυνάμεις αὐτάς τό κατηχητικόν μάθημα, ἐνῶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἱστορία τῶν θρησκειῶν (ἡ ὁποία διδάσκεται παραλλήλως ἀπό δεκαετιῶν) θά διευρύνη τους ὁρίζοντας τῶν μαθητῶν καί τῶν μαθητριῶν.

Ὅλαι αὐταί αἱ πολιτικαί δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι ἐρρήμαξαν καί ἰσοπέδωσαν τά πάντα εἰς αὐτόν τον τόπον, ἐμφανίζονται ὡς εἰδικοί εἰς τό ζήτημα τῶν Θρησκευτικῶν. Λησμονοῦν ὅμως ὅτι αὐτοί οἱ καταστροφεῖς τῆς Χώρας διακηρύσσουν πώς, ἐάν οἱ Ἕλληνες καί αἱ Ἑλληνῖδες δέν ἦσαν «δεμένοι» με τήν οἰκογένειαν, θά εἴχομεν ἐξεγέρσεις, λεηλασίας καί ἄλλα ἀντικοινωνικά φαινόμενα εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἀλλά ὑπέρ τῆς οἰκογενείας ἠγωνίσθη σταθερῶς ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι γνωστόν ὅλαι αὐταί αἱ δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι ἐφόρτωσαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν νά διαχειρισθῆ τήν διάλυσιν τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, (τήν ὁποίαν προεκάλεσαν αἱ ἴδιαι) ἀπό τῆς μεταπολιτεύσεως (1974), ἠγωνίζοντο διά τήν πλαστογράφησιν τῆς ἱστορίας τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, τήν καταστροφήν τῆς Παιδείας καί τῆς γλώσσης (τό ἐπέτυχον), τήν κατασυκοφάντησιν τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν κληρικῶν της, τήν ἐπικράτησιν τῆς σεξουαλικῆς ἐπαναστάσεως, τήν ἀναρχίαν, τό χάος καί τήν τρομοκρατίαν εἰς τά σχολεῖα καί τά πανεπιστήμια, τήν κατατρομοκράτησιν τῶν ἐπιχειρηματιῶν, τήν ὑπονόμευσιν τοῦ κοινωνικοῦ καί παραγωγικοῦ ἱστοῦ, πιστεύοντες ὅτι θά κερδίζουν ψήφους. Ἕως σήμερον ὁ Ἑλληνικός λαός δέν τάς ἔχει (τάς πολιτικάς αὐτάς δυνάμεις) δικαιώσει.

Τό πλέον ἐφιαλτικόν, ὅμως, διά τάς πολιτικάς αὐτάς δυνάμεις εἶναι ὅτι τά κόμματα τῶν κ. κ. Κουβέλη καί Τσίπρα συνδέονται εὐθέως με τά σχέδια, τά ὁποῖα ἔχει ὁ διαβόητος δισεκατομμυριοῦχος Τζώρτζ Σόρος. Οὗτος, ἐκτός ἀπό τά προγράμματα, τά ὁποῖα ἔχουν ἐκπονήσει διάφορα ἱδρύματά του διά την Ἑλλάδα μέ σκοπόν τήν βοήθειαν εἰς λαθρομετανάστας, χρηματοδοτεῖ προγράμματα διά τήν ἐκ νέου συγγραφήν τῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία δέν θά ἐνοχλῆ τούς Τούρκους ἤ βαλκανικούς (Σκοπιανούς) λαούς. Κατά τραγικήν σύμπτωσιν διά τους κ. κ. Κουβέλη καί Τσίπρα τά προγράμματα αὐτά συμπίπτουν μέ τάς θέσεις, τάς ὁποίας διατυπώνει ἡ κα Ρεπούση διά ἱστορικά γεγονότα και τό μάθημα τῆς θρησκειολογίας. Το ἐρώτημα, τό ὁποῖον τίθεται εἶναι ἁπλό: Ποῖαι αἱ σχέσεις τῶν κομμάτων τῶν κ. κ. Κουβέλη καί Τσίπρα μέ τά κέντρα χρηματοδοτήσεως, τά ὁποῖα ἐλέγχει ὁ κ. Τζώρτζ Σόρος, ὁ ὁποῖος ἔχει διορίσει, μέ ὑπογραφήν τοῦ σημερινοῦ Πρωθυπουργοῦ, συμβούλους εἰς μεγάλον ὑπουργεῖον;

Ἡ σιωπή τῆς ΔΙΣ, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν «ἀριστερούληδων»

Ὡς ἦτο φυσικόν ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις εἰς τάς νέας θέσεις τῆς κας Ρεπούση καί τῶν κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς. Μόνον πού ἡ ἀντίδρασις τῆς Ἐκκλησίας δέν ἦτο συλλογική. Ἀντί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου και τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀντέδρασεν ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς κ. Κονιδάρης, ὁ ὁποῖος ἔκανε μίαν εἰρωνικήν (και ἐπιτυχημένην κατά τά ἄλλα) δήλωσιν. Ὅταν ὅμως ὁ κ. Κουβέλης (Ἀρχηγός τῆς ΔΗΜ.ΑΡ.) στηρίζει ἐπισήμως τήν θέσιν τῆς κας Ρεπούση καί συστρατεύεται μαζί της ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί ἕν τμῆμα τοῦ ΠΑΣΟΚ τότε δέν ἀπαντᾶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀλλά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τόσον μέ γραπτάς ἀνακοινώσεις ὅσον καί μέ δηλώσεις τῶν μελῶν της. Ὀφείλουν νά ἀντιληφθοῦν αἱ κεφαλαί τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας ὅτι τήν δύναμιν εἰς αὐτόν τό Κράτος τήν ἔχει ἡ Ἐκκλησία καί ὄχι οἱ πολιτικοί καί ἰδιαιτέρως οἱ ἐξαρτώμενοι ἀπό τόν κ. Σόρος ἤ ἄλλα ξένα κέντρα ἀποφάσεων. Ἀρκεῖ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία νά ἀποστείλη δημοσίως τό κατάλληλον «σῆμα» πρός ὅλους αὐτούς τούς «ἀριστερούς τῶν σαλονιῶν» καί τῆς παραφουσκωμένης δεξιᾶς τσέπης. Ἀλλά ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δέν τό πράττει. Ἴσως διότι κάποιοι πρώην δεξιοί Ἱεράρχες της μέ «ἀριστερή» σήμερον νοοτροπίαν καί σκέψιν συμπλέουν μέ τάς Δυνάμεις τῆς Ἀριστερᾶς εἰς τό μάθημα τῆς θρησκειολογίας.

Εἶναι οἱ ἐπονομαζόμενοι «Ἀριστερούληδες» Μητροπολῖται, οἱ ὁποῖοι «κατάπιαν τήν γλῶσσαν» των εἰς τό ζήτημα. Δύο ἐξ αὐτῶν, ὡς βασικά μέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, εἶχον ταχθῆ ὑπέρ τοῦ μαθήματος τῆς θρησκειολογίας. Ἀπευθυνόμενοι, φωτογραφικῶς, εἰς ἕνα ἐξ αὐτῶν, τοῦ ἐτονίζομεν πρό τριετίας ὅτι εἰσηγούμενος τήν διδασκαλίαν τῆς θρησκειολογίας (πρός τό Παιδαγωγικόν Ἰνστιτοῦτον) ἀπαρνεῖται τήν διδασκαλίαν τῆς πίστεως καί ὡς ἐκ τούτου ἔπρεπε νά ἐκπέση τοῦ ἀξιώματός του. Ἐνῶ καί εἰς ἡμερίδα, τήν ὁποίαν ὠργάνωσεν εἰς την Ἱεράν Μητρόπολίν του εἶπε πολύ χειρότερα πράγματα διά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Πῶς σήμερον ἡ ΔΙΣ καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά λάβουν θέσιν ἐπί ἑνός τοιούτου ζητήματος, τό ὁποῖον ἀπασχολεῖ τους θεολόγους καί τόν ἔντιμον κλῆρον ἀπό τριετίας, ἀλλά αἱ κεφαλαί τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, μέ ἐλαχίστας ἐξαιρέσεις, κωφεύουν;

Από το πρωτοσέλιδο άρθρο του Ορθοδόξου Τύπου (13/9/2013)

Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2013/09/blog-post_1214.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration