Ζωηφόρος

Φανάρι προς Αθήνα: Δικάστε τον Παντελεήμονα,

Φανάρι προς Αθήνα:

«Δικάστε τον Παντελεήμονα

σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες»

και η

Ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πειραιώς

για την απόφαση αυτή του Πατριαρχείου

***

Με μια απόφαση που μάλλον δεν περίμενε η Εκκλησία της Ελλάδος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου της επιστρέφει τον φάκελο με την έκκλητο προσφυγή του πρώην μητροπολίτη Αττικής Παντελεήμονα Μπεζενίτη προκειμένου να τον δικάσει κατά τους Ιερούς Κανόνες. Το Φανάρι θα αναμένει την απόφαση της ελλαδικής εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης προκειμένου να αποφανθεί οριστικά για την υπόθεση.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζουν εκκλησιαστικοί κύκλοι, η υπόθεση "παραμένει εκκρεμής εωσότου η Εκκλησία της Ελλάδος εκπληρώσει τις Κανονικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο του 1850 αλλά και από το Σύνταγμα που επιτάσσει την τήρηση εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος των Ιερών Αποστολικών και Συνοδικών Κανόνων".

Το ερώτημα είναι εαν η Εκκλησία της Ελλάδος μπορεί να παρακάμψει πλέον το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να προχωρήσει στην πλήρωση των κενών Μητροπόλεων Κηφισίας και Ιλίου ή θα ολοκληρώσει τη δικαστική διαδικασία κατά τους Ιερούς Κανόνες και θα επιστρέψει την υπόθεση στο Φανάρι.

Ακολουθεί το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Συνήλθε την Τετάρτην, 28ην, και την Πέμπτην, 29ην Απριλίου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία, μεταξύ άλλων, επελήφθη και του θέματος της εκκλήτου προσφυγής του τέως Μητροπολίτου Αττικής Παντελεήμονος Μπεζενίτου και αποδεξαμένη την εισήγησιν της Κανονικής Επιτροπής, λαβούσα δε υπ’ όψιν το γεγονός ότι η επιβληθείσα εις αυτόν ποινή της από της αρχιερωσύνης καθαιρέσεως εστηρίχθη αποκλειστικώς επί νόμων της Πολιτείας, απεφάσισεν ομοφώνως όπως αναπέμψη την υπόθεσιν εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ελλάδος προς εκδίκασιν αυτής επί της ουσίας και επί τη βάσει των ιερών κανόνων και επιστροφήν εν συνεχεία του φακέλλου προς τελικήν κρίσιν υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 29η Απριλίου 2010

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=2263

***

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

σχετικά με την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

για την έκκλητο Μπεζενίτη

Ανακοινωθέν Μητροπόλεως Πειραιώς

Το από 29 Απριλίου 2010 Ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου, αναφερόμενον εις την υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εκδίκασιν της εκκλήτου προσφυγής του μοναχού Παντελεήμονος Μπεζενίτου, επιτυχώς και μετά τηρήσεως των κανονικών προβλέψεων αλλά και του Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου του 1850 περί της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν ησχολήθη με την παρατύπως και αντικανονικώς υποβληθείσαν υπό του εν θέματι έκκλητον προσφυγήν κατά της διοικητικής αποφάσεως της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος περί απομακρύνσεως αυτού εκ του Μητροπολιτικού Θρόνου της τότε ενιαίας Μητροπόλεως Αττικής και εκ της διοικήσεως του Νομικού Προσώπου Αυτής, διότι η τυχόν εκδίκασις της ειρημένης προσφυγής θα καθιστούσε κανονικώς υπόλογον την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον δι’ εισπήδησιν εις τα interna ετέρας Αυτοκεφάλου Εκκλησίας.

Κατά ταύτα η Αγιωτάτη ημών Εκκλησία της Ελλάδος δύναται αυθωρεί να χωρήση εις την πλήρωσιν των εκ της ενιαίας Μητροπόλεως Αττικής προκυψασών ήδη δύο νέων Ι. Μητροπόλεων Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού και Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

Ταπεινώς φρονούμεν όμως, ότι η δια του Ανακοινωθέντος του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου γνωστοποιηθείσα Απόφασις της Αγίας και Ι. Συνόδου της 29/4/2010, είναι προδήλως ατυχής, ανεφάρμοστος και αλυσιτελής και τούτο διότι εκλαμβάνει εσφαλμένως το εκ των διατάξεων του άρθρου 160 του Νόμου «Περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας» ως τίθενται και ισχύουν κατά τα σαφώς οριζόμενα υπό της παραγρ. 1 του άρθρου 44, του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» έννομον αποτέλεσμα και δεσμίαν νομικήν ενέργειαν εκ της αμεκτακλήτου καταδίκης εις εγκληματικήν ποινήν καθείρξεως του μοναχού Παντελεήμονος Μπεζενίτου επιβληθείσαν καθαίρεσιν υπό του Πρωτοβαθμίου δι’ Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου, ως ποινήν προϋποθέτουσαν επιβολήν δια κανονικής διαδικασίας. Επιπροσθέτως διότι διέλαθε της προσοχής της Αγίας και Ι. Συνόδου της 29ης Απριλίου 2010 ότι η Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ελλάδος ενήργησεν νομίμως και κανονικώς κατόπιν της ανακοινώσεως εις Αυτήν υπό του αρμοδίου Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, λαβούσα υπ’ όψιν Αυτής ότι την σχετικήν νομικήν ρύθμισιν του ισχύοντος ειδικού περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων Νόμου την είχεν συναποδεχθεί και κυρώσει τόσον η ιδία Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ελλάδος όσον και το Σεπτόν Οικουμενικόν Πατριαρχείον κατά την ψήφισιν του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977).

Ωσαύτως διέλαθε της προσοχής της Αγίας και Ι. Συνόδου ότι δια της γνωστής ανεπερείστου Αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου δι’ Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος της ληφθείσης κατά πλειονοψηφίαν υπό την προεδρίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου, εκρίθη οριστικώς και τελεσιδίκως επί της κανονικής διαδικασίας εις βάρος του εν θέματι ότι δεν υφίσταται αφορμή προς κατηγορίαν και ανεστάλη πάσα περαιτέρω καταδίωξις.

Συνεπώς λαμβανομένης υπ’ όψιν της παγίας αρχής του δεδικασμένου που και κανονικώς προβλέπεται υπό του 25ου Κανόνος των Αγίων Αποστόλων δια της φράσεως: «Λέγει γαρ η Γραφή, ουκ εκδικήσεις δις επί το αυτό», επικυρωθέντος υπό της εν Τρούλλω Αγίας και Οικουμενικής Συνόδου είναι κανονικώς και νομικώς αδύνατος η δια τα αυτά πραγματικά περιστατικά της ποινικής και κανονικής διαδικασίας νέα τυχόν εκδίκασις.

πηγή: http://www.romfea.gr/2009-12-18-11-21-40/26-2009-12-18-08-38-40/4864

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration