Ζωηφόρος

Αναγκαία η απόσυρση ή το πάγωμα των Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών, του Ηλία Μπάκου,

Αναγκαία η απόσυρση ή το πάγωμα

των Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών

για το Μάθημα των Θρησκευτικών

του Ηλία Μπάκου


Δρ Θεολογίας-Φιλολόγου

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 30/03/2012

Ὡς γνωστόν ὅλως αἰφνιδίως και ἀκαίρως -εἰς τό μέσον τῆς σχολικῆς χρονιᾶς καί χωρίς ἰδιαίτερη προπαρασκευή- τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ὀργάνωσε τήν ἐφαρμογή Πιλοτικῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν σε 99 σχολεῖα Πρωτοβάθμιας καί 65 Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Το θέμα αὐτό προκάλεσε- καί προκαλεῖ- σοβαρά προβλήματα στην εὔρυθμη λειτουργία τῶν σχολείων, τριβές καί ἀμφισβητήσεις μεταξύ συναδέλφων καί ἐπισκεπτῶν-ἐπιμορφωτῶν στά σχολεῖα. Τά ἐν λόγῳ προγράμματα καί ἡ ὅλη ἐπιχείρηση «κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ»; ἀποδεικνύονται ἐξ ἀντικειμένου καί ἄκαιρα ἐκ ἐπόψεως χρόνου ἀλλά και ἐντελῶς ἀπαράδεκτα ἐξ ἐπόψεως περιεχομένου, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Γιά τούς παρακάτω λόγους καθίσταται ἀναγκαία καί ἄμεση ἡ ἀπόσυρση ἤ τό πάγωμα τῶν Πιλοτικῶν προγραμμἀτων τῶν σπουδῶν:

α) Τό περιεχόμενό τους καί ἡ κατεύθυνσή τους ἔχουν καθαρά Θρησκειολογικό χαρακτήρα.

β) Ἀποδομεῖται καταλυτικά ὁ ὀρθόδοξος χαρακτήρας καί τοῦ ἐναπομείναντος Ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ περιεχομένου.

γ) Ἔχουν ἀντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα ἀφοῦ δέν περιέχονται σταθερές γνώσεις καί ἀξίες γιά τή ζωή καί τόν ἄνθρωπο ἀφ᾽ ἑνός καί λόγῳ τῆς πολυδιασπάσεως τῆς ὕλης και τῆς Θεματολογίας χωρίς ἑνότητα, συνοχή καί μετάβαση συνεκτική· ἀφ᾽ ἑτέρου δέν ὑπάρχει πορεία γραμμική, οὔτε καί κυκλική, γιά να δημιουργηθεῖ σταθερή γνώση, ἀφομοιώσιμη ἀπό τό μαθητή και χρήσιμη γιά τή ζωή του καί την ἀντιμετώπιση τῶν ἀντιξοοτήτων τῆς ζωῆς.

δ) ἀποσιωπῶνται συμβολικά γεγονότα καί θέματα τῆς ὀρθοδοξίας συνυφασμένα καί μέ τήν ἐθνική μας ζωή καί ἱστορία. (π.χ. Οἰκουμενικαί σύνοδοι, τό ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἁγιότητα τῆς Πίστεως ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ μέχρι σήμερον· Ἡ Ἐκκλησία δίδει ἁγίους, ἡ Θεία ἀποκάλυψις κ.π.ἄ).

Πρόκειται γιά περιεχόμενο συγχύσεως, χωρίς ἠθικές ἀρχές και ἀξίες, χωρίς παιδαγωγική καί ἐκπαιδευτική δεοντολογία.

Κατά συνέπεια τό πιλοτικό πρόγραμμα Σπουδῶν δέν συνάδει οὔτε μέ τό θεολογικό καί ἐκκλησιαστικό χαρακτήρα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, οὔτε μέ τήν παράδοση καί ζωή τῶν ἑλληνοπαίδων, οὔτε καί μέ τις παιδαγωγικές ἀρχές καί ἀξίες τοῦ Μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν και τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας γενικώτερον, ἀλλά οὔτε καί μέ τίς ἀρχές τῆς ΕΕ περί διατηρήσεως τῆς ἰδιοπροσωπίας τῶν λαῶν.

ε) Παράλληλα τό ΜτΘ ὠθεῖται σε μάθημα ἐπιλογῆς καί ἀπό ὑποχρεωτικό πού εἶναι μεθοδεύεται ἡ προαιρετικότητά του καί μέ καθορισμό μειωμένου ὡραρίου ( 1 ὥρα καί στη Β´ τάξη Λυκείου) παρά τίς συνταγματικές καί νομικές κατοχυρώσεις του.

Σέ ὅλα τά παραπάνω προστίθεται καί ἡ Προπαγάνδα ἡ ὁποία ἀσκεῖται στούς συναδέλφους Θεολόγους ἀπό τούς ἀρχιτέκτονες τῆς καταρτίσεως τῶν πιλοτικῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν καί τούς ἐπιμορφωτές.

Πρῶτα-πρῶτα ἡ ἐπιτροπή καταρτίσεως τοῦ Πιλοτικοῦ Προγράμματος Σπουδῶν συγκροτήθηκε ἀπό τόν κ. Στ. Γιαγκάζογλου μονομερῶς- σύμφωνα μέ τίς δικές του μερῶς- σύμφωνα μέ τίς δικές του ἰδεοληψίες καί μέ κατεύθυνση το θρησκειολογικό χαρακτήρα τοῦ Μαθήματος. Ἡ ΠΕΘ μέ ἔγγραφες παρεμβάσεις πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀμφισβήτησε τήν ἐν λόγῳ ἐπιτροπή καί ζήτησε τή συμμετοχή της σ᾽ αὐτή. Οἱ προτάσεις δέν ἐλήφθησαν ὑπόψη. (Βλέπε Κοινωνία, 4 (2010) 405,410-411). Ταυτόχρονα δώσαμε αὐθημερόν καί τήν παρα- κάτω ἀπάντηση:

«Στήν ἱστοσελίδα /www.esos.gr διαβάζουμε, ἀπάντηση τοῦ κ. Σ.τ. Γιαγκάζογλου συμβούλου τοῦ Π.Ι., στήν ἐπιστολή διαμαρτυρίας τῆς ΠΕΘ πρός τήν Ὑπουργό Παιδείας κ.Ἄννα Διαμαντοπούλου, γιά τον τρόπο συγκροτήσεως Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Ι. γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ΜτΘ) στό «Νέο Σχολεῖο» , καί τίς θέσεις τοῦ κ. Στ. Γιαγκάζογλου γιά τό ΜτΘ, ὅπως αὐτές διατυπώθηκαν κατά τή συνάντηση- συζήτηση τῆς ΠΕΘ τῆς 6ης Δεκεμβρίου 2010 στό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο.

Ὁ κ. Γιαγκάζογλου διατείνεται ἀδικαιολόγητα ὅτι ἡ ΠΕΘ « ἀντιλαμβάνεται καί ἀποδίδει κατά το δοκοῦν τή συζήτηση» τῆς παραπάνω συναντήσεως.

Ἐρωτᾶται καί καλεῖται νά ἀπαντήσει ὁ κ. Γιαγκάζογλου στά παρακάτω ἐρωτήματα:

1) Ἡ ὀνομαστική ἀναφορά τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Ι. για τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι «κατά δόκησιν καί φαντασίαν» τῆς ΠΕΘ καί δέν ἔγινε ἀπό τόν ἴδιο;

2) Στό ἄκουσμα-ἀνακοίνωση τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς δέν ἀντέδρασε ἡ ΠΕΘ μέ τίς ἐπισημάνσεις ὅτι τά πρόσωπα αὐτά τῆς Ἐπιτροπῆς ἐκφράζουν μονομερῶς θέσεις παρόμοιες μέ τίς δικές του και ὡς ἐκ τούτου δέν ἐκφράζουν οὔτε τήν ΠΕΘ οὔτε γενικώτερα τον ὀρθόδοξο Θεολογικό κόσμο;

3) Δέν τοῦ ζήτησε ἡ ΠΕΘ ἀναμόρφωση τῆς μονομεροῦς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς στήν ὁποία νά περιλαμβάνονται καί μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ καί μέλη ἄλλων Θεολογικῶν Ὀργανώσεων;

4) Λησμονεῖ ὁ κ. Γιαγκάζογλου ὅτι διισχυρίσθηκε ὅτι τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δέν μπορεῖ να ἔχει Κατηχητικό- δογματικό χαρακτήρα, ἀλλά νά εἶναι μάθημα για ὅλους τούς μαθητές, δηλ. Θρησκειολογικό, πολιτισμικό κλπ, ὅπως ἄλλωστε ὑποστηρίζει καί σέ σχετικά δημοσιεύματά του;

5) Ὁ κ. Γιαγκάζογλου, πρός τό τέλος, μάλιστα, τῆς συζητήσεως δεν εἶναι αὐτός πού παρενέβη καί ὑποστήριξε ὅτι καί οἱ ὀρθόδοξοι μαθητές ἀπαλλάσσονται ἀπό τό ΜτΘ, για νά λάβει, ἔντονα μάλιστα, ἀπό μέλη τοῦ Προεδρείου τῆς ΠΕΘ ὅτι αὐτό δέν εἶναι ἀμάχητον οὔτε ἀληθές καί νόμιμον;

6) Εἶναι ἀλήθεια ἤ δέν εἶναι ὅτι το Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ ἀναφέρθηκε στά Βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν καί ἐπισημάνθηκε ὅτι χαρακτηρίζονται ἀπό τάση ἀποδομήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως καί ὅτι σκοπός τοῦ Μαθήματος εἶναι ἡ διάπλαση καί καλλιέργεια Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς συνειδήσεως σύμφωνα ἄλλωστε καί μέ τήν ἐπιταγή τοῦ Συντάγματος καί τῆς σχετικῆς νομοθεσίας; Δέν τονίστηκε ἀπό το Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ ἡ προτεσταντική κατεύθυνση τῶν βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν; Δέν δόθηκε ὡς ἔνδειξη διαμαρτυρίας καί τεκμηριώσεως τῶν θέσεων τῆς ΠΕΘ στόν κ. Γιαγκάζογλου φωτοτυπία τοῦ ἐξωφύλλου τοῦ βιβλίου τῶν θρησκευτικῶν τῆς ΣΤ Δημοτικοῦ μέ τήν εἰκόνα- σύμβολο τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ; Καί ἡ ἀπάντηση πού πήραμε ἦταν ὅτι « ἡ εἰκόνα αὐτή εἶναι καλλιτεχνική!!!.

7) Γιά ὅλα τά προαναφερθέντα δέν ἐπισημάνθηκε στόν κ. Γιαγκάζογλου ἀπό τό Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ ὅτι οἱ θέσεις του αὐτές γιά τό ΜτΘ ἔρχονται σέ ἀντίθεση καί μέ το Σύνταγμα καί τούς νόμους τῆς Πολιτείας ἀλλά καί μέ τίς θέσεις τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, κατά συνέπεια καί τοῦ Π.Ι., μέ τή συνείδηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τίς Ὀρθόδοξες παραδόσεις του, καί πολύ περισσότερο δεν ἐναρμονίζονται καί δέν συνάδουν οἱ θέσεις αὐτές τοῦ κ. Γιαγκάζογλου μέ τή διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία σύμφωνα και μέ τόν Νόμο 590/77 ἐλέγχει τή δογματική ἀκρίβεια τῆς Πίστεως, και ἀσφαλῶς δέν πείθει τήν ΠΕΘ καί τήθεολογική κοινότητα.

8) Δέν ἐτέθη θέμα καί γιά τά φιλολογικά μαθήματα, τά ὁποῖα στεροῦνται κειμένων ποιότητος και προσβάλλουν τήν ὀρθόδοξο πίστη, τό ἦθος καί τό σκοπό τῆς παιδείας καί τό θέμα παρεπέμφθη νά συζητηθεῖ στήν προσεχῆ μας συνάντηση;

9) Τέλος νομίζει ὁ κ. Γιαγκάζογλου ὅτι μέ τήν ἰδιότητα τοῦ συμβούλου τοῦ Π.Ι. καί ἀπό τήν θέση αὐτή τοῦ συμβούλου τῶν θεολόγων, μέ τίς ἰδεοληψίες του, μέ τη συγκρότηση Ἐπιτροπῆς γιά το ΜτΘ, μέ τεχνητό σύνδεσμο κάποιων θεολόγων τοῦ «Καιροῦ» μέ τις ἴδιες ἰδεοληψίες ἤ μέ ὁμάδα μή θεολόγων ὅτι θά κατοχυρώσει τίς θέσεις του γιά τό ΜτΘ;

Τό καλύτερο, καί τό ἐλπίζουμε, στήν προκειμένη περίπτωση εἶναι ὁ κ. Γιαγκάζογλου καί ἡ ὁμάδα του να ἀναθεωρήσουν τίς ἀρνητικές τους θέσεις γιά τό ΜτΘ καί νά συστρατευθοῦν στήν ὑποστήριξη Ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ μαθήματος πρός δόξαν τοῦ Πανδομήτορος Τριαδικοῦ Θεοῦ. «Οἱ καιροί οὐ μενετοί».

Ἡ ΠΕΘ πρίν εἰσέλθει στή συζήτηση ἄρχισε μέ τή διασαφήνιση: «ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη προς αἷμα καί σάρκα, ἀλλά πρός τάς ἀρχάς καί τάς ἐξουσίας, πρός τους κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις (Ἐφεσ. 6,12)» 7-12-2010.

Δεύτερον. Γιά τόν χαρακτήρα τοῦ θρησκειολογικοῦ Μαθήματος καί τήν ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος σπουδῶν ὁ κ. Στ. Γιαγκάζογλου, ὡς μή ὤφειλε, περιοδεύει ἀνά την Ἑλλάδα καί ἀσκεῖ πιέσεις ἐφαρμογῆς τοῦ θρησκειολογικοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Σέ πολλές Συνάξεις Θεολόγων ἀποδοκιμάζεται, δημιουργεῖ προβλήματα θεωρητικῆς καί πρακτικῆς κατευθύνσεως στούς θεολόγουςἘκπαιδευτικούς: διδάσκοντες, διευθυντές σχολείων, Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ1, Περιφερειακοί Διευθυντές, Προϊστάμενοι Ἐπιστημονικῆς καί Παιδαγωγικῆς καθοδηγήσεως, διευθυντές Ἐκπαιδεύσεως, Διευθύνσεις Ἐκπαιδεύσεως.

Ὁ ἴδιος ἄλλοτε ἐμφανίζεται και λειτουργεῖ ὡς «ἐκπρόσωπος τῆς Πολιτείας- ἁρμόδιος γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἄλλοτε ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας μέ το ἐπιχείρημα ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ ἀνέθεσε τή Διεύθυνση τοῦ Περιοδικοῦ «Θεολογία» ἀφ᾽ ἑνός καί ὅτι ἔχει στενές σχέσεις συνεργασίας μέ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας ἀφ᾽ ἑτέρου, καί ἄλλοτε δικαιολογεῖται μέ ἀναλήθειες: ὅτι δηλαδή ἡ ΠΕΘ δέν δέχθηκε νά συμμετάσχει στην ἐπιτροπή Συντάξεως τῶν πιλοτικῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν.

Σχετική πρός τά ἀνωτέρω εἶναι καί ἡ πρόσφατη (17-3-2012) ἀπάντηση τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων:

«Πληροφορηθήκαμε, κυρίωςἀπὸ ἀνακοινώσεις στὸ διαδίκτυο, τὰ ὅσα ἔγιναν καὶ προπαντός, τὰ ὅσα λέχθηκαν στὴ συνάντηση τῆς 7ηςΜαρτίου 2012, ποὺ ἔγινε στὰ Τρίκαλα μὲ ὀργάνωση τοῦ σχολικοῦ Συμβούλου μας κ. Φύκα, στὴν ὁποία παρέστη (βέβαια) καὶ ὁ κ. Γιαγκάζογλου, καὶ στὴν ὁποία δήλωσε ὅτι προσκάλεσε σὲ συνεργασία γιὰ τὴ σύνταξη τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν καὶ τὸν κ. Ἠ. Ρεράκη καὶ τὴν ΠΕΘ καὶ ὅτι ἀρνηθήκαμε ἐμεῖς τὴ συμμετοχή.

Μὲ λύπη της ἡ ΠΕΘ θεωρεῖ ἑαυτὴν ὑποχρεωμένη ἔναντι ὅλων τῶν συναδέλφων νὰ δηλώσει ὅτι οὔτε πρὶν οὔτε μετὰ τὴ συνάντηση τοῦ Δ.Σ. μὲ τὸν Πρόεδρο (τότε) τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου καὶ τὸν Σύμβουλο κ. Στ. Γιαγκάζογλου (6- 12-2010) δὲν κλήθηκε, ἰδιαίτατα ἀπὸ τὸν κ. Γιαγκαζογλου, νὰ συνεργασθεῖ ἢ νὰ μετάσχει σὲ ὁποιαδήποτε ἐπιτροπὴ συντάξεως τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ Ἐκπαίδευση. Ἄλλωστε σ' ἐκείνη τὴ συνάντηση ὁ κ. Γιαγκάζογλου δήλωσε (θὰ ἔλεγα μὲ ὕφος “τελεσιδικίας”) ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν μποροῦσε νὰ τροποποιηθεῖ, καὶ ὅτι ἤδη εἶχαν διορισθεῖ “ἐπὶ ἀντιμισθίᾳ” καὶ ἐργάζονταν τὰ μέλη της (βεβαίως ὅτι ὁ ἴδιος δὲν εἶχε πρόσθετη σχετικὴ ἀμοιβὴ ὡς Σύμβουλος τοῦ Π.Ι.).

Ἀκολούθησε ἡ δική μας διαμαρτυρία πρὸς τὴν κα Ὑπουργὸ μὲ τὸ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 290/7-12-2010 καὶ μὲ τὸ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 289/7-12-2010 πρὸς τὸν πρόεδρο τοῦ Π.Ι. κ. Κλήμη Ναυρίδη γιὰ νέα συνάντηση, γιὰ τὴν ὁποία δὲν προσκληθήκαμε ποτὲ( Βλ. Κοινωνία 4 /2010 σσ. 405, 410).

Καὶ ἀπὸ μέρους τοῦ κ. Γιαγκάζογλου ὑπῆρξαν δηλώσεις, στὶς ὁποῖες ἀπαντήσαμε μὲ τὴν ἐπισυναπτόμενη ἀνακοίνωση τοῦ Γεν. Γραμματέως μᾶς κ. Ἠλία Μπάκου (μὲ ἐπιχειρήματα) καὶ μὲ πολὺ σύντομη ἀνακοίνωση τῆς ΠΕΘ. Ἐπισημαίνουμε μόνο:

α) ὅτι στὸ κλίμα ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ εἶναι φανερὸ ὅτι “δὲν χωροῦσε” πρόσκληση γιὰ συνεργασία μας στὴν Ἐπιτροπὴ Συντάξεως Προγραμμάτων τοῦ Π.Ι.

β) ὅτι ὁ κ. Γιαγκάζογλου καταφεύγει σὲ ἄμυνα ἔναντι τῶν συναδέλφων χρησιμοποιώντας ὅμως “ἀνακρίβειες”.

Ἐμεῖς τίποτε ἄλλο δὲν θὰ προσθέσουμε γιὰ τὴ συνεχιζόμενη τακτικὴ καὶ τὶς ἀναλήθειες αὐτὲς».

Εἶναι φανερό ὅτι ἀσκεῖται καταπιεστική προπαγάνδα ὑπέρ τοῦ Θρησκειολογικοῦ μαθήματος στην Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση καί μάλιστα εἰς βάρος τῆς παιδείας τῶν Ἑλληνοπαίδων και τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς διδασκαλίας καί θρησκευτικῆς ἀγωγῆς τῆς μαθητιώσης νεολαίας. Ἡ γενικώτερη πολεμική κατά τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ καί τῆς ἀπονομιμοποιήσεώς του καί τοῦ ἀφελληνισμοῦ τῆς κοινωνίας ὁλοκλήρου ὑπερβαίνει τά ὅρια καί τίς δυνάμεις τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

Ἐπειδή ὅμως ὁ χαρακτήρας τοῦ ΜτΘ ἐπηρεάζει καίρια:

α) Τό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί τη θρησκευτική ἀγωγή τῆς Νοελαίας.

β) τόν θεολογικό χαρακτήρα καί τη λειτουργία τῶν Θεολογικῶν Σχο λῶν διότι τό Θρησκειολογικό μάθημα ἀφ᾽ ἑνός ἀποκόπτει τήν Ἐκκλησία ἀπό τό χῶρο τῆς ἐκπαιδεύσεως καί ἀφ᾽ ἑτέρου σύμφωνα καί μέ την ὁδηγία 1720/2005 τῆς ΕΕ, θά ὁδηγήσει στή συρρίκνωση ἤ καί κατάργηση τῶν Θεολογικῶν σχο λῶν. Ἡ ΠΕΘ μαζί μέ τόν προβληματισμό της θέτει ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἐκκλησίας, τίς ἀνάλογες δυνάμεις καί εὐθύνες της καί κατ᾽ ἀναλογίαν, παράλληλα ἐπιδιώκει τή στενή συνεργασία τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, καί τῶν λοιπῶν φορέων Ἐκκλησιαστικῶν καί θεολογικῶν Ἑνώσεων γιά την κοινή ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος.

Τούτων οὕτως ἐχόντων καί προκειμένου νά ἀντιμετωπιστεῖ τό ὅλο ζήτημα τοῦ χαρακτῆρος τοῦ ΜτΘ παρακαλοῦμε υἱικῶς ἀφοῦ μελετηθεῖ τό πιλοτικό πρόγραμμα Σπουδῶν καί τά συναφῆ πρός αὐτό να προγραμματισθοῦν ἀπό κοινοῦ οἱ ἀνάλογες προτάσεις καί ἐνδεδειγμένες ἐνέργειες γιά τό καλό τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τῆς Παιδείας, τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας προς δόξαν τοῦ Παναγάθου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration