Ζωηφόρος

Ατυχή πειράματα με τα Θρησκευτικά στην Κύπρο, του Κωνσταντίνου Χολέβα,

Ατυχή πειράματα με τα Θρησκευτικά

στην Κύπρο

Κωνσταντίνος Χολέβας

Πολιτικός Επιστήμων


Στίς ἀρχές Δεκεμβρίου 2011 ὁ Κύπριος Ὑπουργός Παιδείας Γεώργιος Δημοσθένους ἀναγκάσθηκε νά ἀποσύρει τό νέο βιβλίο Θρησκευτικῶν τῆς Α΄ Γυμνασίου, τό ὁποῖο ἐγράφη στήν Κύπρο. Γιά πρώτη φορά ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἔγινε ἀπόπειρα νά ἀποκοπεῖ τό Κυπριακό Γυμνάσιο-Λύκειο ἀπό τα βιβλία Θρησκευτικῶν τῆς Ἑλλάδος. Ἀντί, λοιπόν, γιά τό γνωστό ἐγχειρίδιο τῆς Α΄ Γυμνασίου, πού ἐκδίδεται στήν Ἀθήνα καί ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη, ἐδόθη στούς θεολόγους τό νέο πόνημα, τό ὁποῖο προκάλεσε κατακραυγή. Ὄχι μόνον ἀπό τούς θεολόγους , οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν νά τό διδάξουν, ἀλλά καί ἀπό τήν Ὁμοσπονδία Ἑλλήνων Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Κύπρου καί φυσικά ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.

            Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ ἔκανε δηλώσεις κατά τοῦ νέου βιβλίου, ἐνῶ ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος μιλῶντας στόν κυπριακό ἱστότοπο www.paideia-news.com στίς 11.12.2011 καταδίκασε τήν προσπάθεια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Κυβερνήσεως Χριστόφια νά ἀποκόψει τούς μαθητές τῆς Κύπρου ἀπό τόν Ἑλληνισμό. Ὑπογραμμίζει ὅτι ὑπάρχει μία διαδικασία καλλιέργειας «κυπριακῆς συνειδήσεως» ἀντί τῆς ἑλληνικῆς καί σημειώνει ὅτι τό ἐν λόγῳ βιβλίο ἀναφέρει ὅτι ὁ Παῦλος καί ὁ Βαρνάβας βρῆκαν στήν Κύπρο «ντόπιους Κύπριους» καί ὄχι Ἕλληνες! Εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ ὑπεύθυνος Παιδείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου: «Στό βιβλίο αὐτό δέν ἀναφέρεται πουθενά ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες, ἐνῶ μᾶς χαρακτηρίζουν ντόπιους. Στό βιβλίο δέν περιλαμβάνεται πουθενά, τίποτε γιά τό Ἑλληνικό Ἔθνος». Τελικά μετά τήν ἀντίδραση Ἐκκλσίας, Ἐκπαιδευτικῶν καί λαοῦ τό προβληματικό ἐγχειρίδιο κρατήθηκε μόνον ὡς βοηθητικό γιά τούς διδάσκοντες καί παραγγέλθηκε ἀπό τήν Ἑλλάδα τό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

            Τό συγκεκριμένο ἐγχειρίδιο ἐντάσσεται ὄχι ἁπλῶς σέ ἕνα σχέδιο ἀφελληνισμοῦ τῆς Κυπριακῆς ἐκπαιδεύσεως, ἀλλά καί σέ μία προσπάθεια ἀπορθοδοξοποιήσεως τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τό ἀποσυρθέν βιβλίο ἄρχιζε τήν ἐξιστόρηση περί τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Βαρνάβα χωρίς τά παιδιά νά ἔχουν προηγουμένως διδαχθεῖ τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη ὥστε νά ἀκολυθήσει φυσιολογικά ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Ἐπι πλέον ἔκανε ἀναφορές πολιτικοῦ περιεχομένου ἐκφράζοντας τήν γραμμή τοῦ Προέδρου Δ. Χριστόφια ὅτι δηλαδή ὑπάρχουν οἱ καλοί καί οἱ κακοί ( ἐθνικιστές) Τουρκοκύπριοι καί μέ τούς καλούς θά βροῦμε λύση. Ἡ ἁπλουστευτική αὐτή προισέγγιση ἀποκρύπτει ἀπό τούς μαθητές ὅτι ὅλα τά τουρκοικυπριακά κόμματα δέχονται ἐντολές ἀπό τήν Ἄγκυρα καί τόν τουρκικό στρατό πού ἑδρεύει στόν κατεχόμενο Βορρᾶ. Γενικότερα τό ἀποσυρθέν βιβλίο ἐκφράζει τήν προσπάθεια μιᾶς μικρῆς μερίδας πολιτικοποιημένων θεολόγων νά μετατρέψουν τό μάθημα ἀπό Ὀρθόδοξο σέ θρησκειολογικό, γι’αὐτό καί ἐπιχείρησαν ἀπό τήν Α΄ Γυμνασίου νά περιγράψουν τίς διάφορες θρησκευτικές κοινότητες τῆς Κύπρου, Ἀρμενίους, Λατίνους, Μαρωνίτες καί Μουσουλμάνους καθώς καί τά θρησκευτικά καί πολιτιστικά ἔθιμά τους. Ἄρα ἀντί γιά τή διάπλαση ἤθους καλι χαρακτήρων πού πρέπει νά ἐπιδιώκουν τά Θρησκευτικά οἱ συγγραφεῖς μετέτρεπαν τό μάθημα σέ ἱστορικό-πολιτιστικό, δίνοντας ξερές πληροφορίες, οἱ ὁποῖες θά μποροῦσαν νά δοθοῦν ἀπό ἄλλα μαθήματα ὅπως ἡ Ἱστορία καί ἡ Πολιτική Ἀγωγή.

            Πρόκειται γιά μία τάση πού ἐμπνέει καί μερικούς Θεολόγους στήν Ἑλλάδα, ἐλπίζω δέ νά μήν δοῦμε καί στή χώρα μας τέτοια ἀπαράδεκτα βιβλία ὅπως τό προαναφερθέν κυπριακό. Ἡ τάση αὐτή θέλει νά ἀλλάξει τή γραμμική διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν, τα΄ὁποῖα ξεκινοῦν μέ τήν Παλαιά Διαθήκη στήν Α΄ Γυμνασίου καί προχωροῦν μέ τήν Καινή Διαθήκη στή Β΄, μέ τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία στήν Γ΄ μέ στοιχεῖα Δογματικῆς καί Λειτουργικῆς στήν Α΄Λυκείου, μέ στοιχεῖα γιά τά ἄλλα θρησκεύματα στή Β’ Λυκείου καί μέ λίγες ἑνότητες Χριστιανικῆς Ἠθικῆς στή Γ’Λυκείου. Οἱ δῆθεν ἐκσυγχρονιστές ἐπιθυμοῦν τήν κατάργηση αὐτοῦ τοῦ σχήματος καί τήν εἰσαγωγή στά διάφορα θρησκεύματα τῆς Ἀνθρωπότητος ἀπό τήν Α’ Γυμνασίου. Δηλαδή τό ἑλληνόπουλο νά γνωρίζει περισσότερα γιά τόν Βουδδισμό καί τόν Ἰνδουισμό παρά γιά τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας.

            Τό ἐπιχείρημα, πολλές φορές καλοπροαίρετο, ἐκείνων πού ὑποστηρίζουν τή μετατροπή τοῦ μαθήματος ἀπό Ὀρθόδοξο σέ θρησκειολογικό εἶναι κυρίως ἡ ὕπαρξη ἀρκετῶν ἀλλοδαπῶν στά σχολεῖα μας καί ἡ ἀνάγκη νά ἀποφύγουμε τίς πολλές ἀπαλλαγές μαθητῶν ἀπό τά Θρησκευτικα. Νομίζουν ὅτι ἄν βαφτίσουν τό κρέας ψάρι -δηλαδή ἀπό Ὀρθόδοξα Θρησκευτικά σέ θρησκειολογία- θά ἀποτρέψουν αὐτούς που φεύγουν ἀπό τό μάθημα. Τοπυτο δέν εὐσταθεῖ νομικά, διότι τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων προσφάτως ἀποφάσισε ὅτι ἀκόμη ακαί στή Νορβηγία ὅπου τό μάθημα ἔχει θρησκειολογικό περιεχόιμενο, ὅποιος θέλει μπορεῖ νά ἀπαλλάσσεται ἀπό τά Θρησκευτικά.

            Στήν Κύπρο ἐπιχειρήθηκε ἡ ἀπορθοδοξοποίηση τοῦ μαθήματος μέ ἔπιχείρημα τήν ἀνάγκη γιά συνεργασία καί ἐπικοινωνία μέ τούς Τουρκοκυπρίους. Στήν Ἑλλάδα ἴσως ἐπιχειρηθεῖ ἡ ἀντιπαιδαγωγική ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος μέ πρόσχημα τήν πολυπολιτισμικότητα καί τήν παρουσία ἀλλοθρήσκων μαθητῶν. Ἡ εὐρωπαἱκή ἐμπειρία ἔχει δώσει τή λύση. Ὅπως γίνεται στή Γερμανία , ἀλλά καί στά σχολεῖα γιά τά παιδιά τῶν ὑπαλλήλων τῆς Εὐρ. Ἑνώσεως, ἡ πλειοψηφία τῶν μαθητῶν θά διδάσκεται τό ὁμολογιακό μάθημα βασισμένο στήν Ὀρθοδοξία καί οἱ ἀλλόθρησκοι, ἑτερόδοξοι ἤ ἄλλοι ἀπαλλασσόμενοι θά διδάσκονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ἕνα μάθημα Ἠθικῆς, μέ βιβλίο, τετράδιο καί βαθμολογία, ὥστε νά μήν πάιζουν μπάλλα στήν αὐλή!

            Οἰ λύσεις εἶναι ἁπλές ἀρκεῖ νά μήν παρασύρονται τά ἁρμόδια Ὑπουργεῖα ἀπό τίς δῆθεν προοδευτικές μειοψηφίες, οἱ ὁποῖες ὀνειρεύονται καινοτομίες πού τελικά άποδεικνύονται ΚΕΝΟΤΟΜΙΕΣ, δηλαδή κενές οὐσίας καί περιεχομένου. Τό παράδρειγμα τῆς Κύπρου καταδεικνύει ὅτι ἡ ἑλληνορθόδοξη πλειοψηφία τοῦ λαοῦ στήν Ἑλλάδα καί στή Κύπρο μπορεῖ νά ἀποβάλει τίς καινές- κενές λύσεις, ὅταν ἀγωνισθεῖ μέ σθένος, ψυχραιμία καί ἐπιχειρήματα. Προσευχή καί προσοχή ἀπαιτεῖται ὥστε νά μή διαλυθεῖ καί τό Ὀρθόδοξο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τό ὁποῖο μπορεῖ νά προσφέρει κάποια μηνύματα ἐλπίδας μέσα στήν γενική καταχνιά τῆς οἰκονομικῆς καί πνευματικῆς κρίσης.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration