Ζωηφόρος

Η αποσάθρωσις της εκπαιδευτικής ιεραρχίας-Αναγκαία η επαναφορά της, του Ιωάννη Αγγελόπουλου,

Η αποσάθρωσις της εκπαιδευτικής ιεραρχίας

και η αναγκαιότης της επαναφοράς της

του Δρ  Ιωάννη  Κ. Αγγελόπουλου

Σχολικού Συμβούλου Θεολόγων

Ὑπὸ δημοσίευσι στὸ περιοδικὸ Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή

1. Εἰσαγωγὴ

Τὴν περίοδο αὐτὴ προεκηρύχθη γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ διενέργεια τῶν κρίσεων τῶν «στελεχῶν τῆς ἐκπαίδευσης» καὶ συγκεκριμένως τῶν Σχολικῶν Συμβούλων καὶ τῶν Διευθυντῶν τῶν σχολικῶν μονάδων καὶ τῶν δύο βαθμίδων (πρωτοβαθμίου καὶ δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως). Θεωροῦμε, λοιπόν, ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀρχίση κάποτε μία σοβαρὰ συζήτησις γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ἰσοπεδώσεως καὶ καταργήσεως στὴν οὐσία της τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἱεραρχίας. Πρὸς τὴν κατεύθυνσι αὐτὴ κινεῖται καὶ ἡ κατωτέρω διατυπουμένη πρότασις γιὰ ἐπαναφορὰ μιᾶς μονίμου ἐκπαιδευτικῆς ἱεραρχίας μὲ διακριτοὺς βαθμούς.

2. Τὸ ὑφιστάμενο καθεστὼς

            α. Μέχρι τὸ 1982 διετηρήθη ἐν πολλοῖς ἡ ὑφισταμένη τὰ προηγούμενα χρόνια ἐκπαιδευτικὴ ἱεραρχία. Ὁ ἐκπαιδευτικὸς ἠξιολογεῖτο καὶ ἐκρίνετο προακτέος ἢ στάσιμος γιὰ τὸν ἑπόμενο βαθμό. («Προάγεστε καὶ μετατίθεστε», ἔγραφε τὸ ἔγγραφο τῆς Ὑπηρεσίας). Οἱ βαθμοὶ στὴν Μέση Ἐκπαίδευσι ἦταν οἱ ἑξῆς: Καθηγητής, Πρωτοβάθμιος Καθηγητής, Βοηθὸς Γυμνασιάρχης, Γυμνασιάρχης, Λυκειάρχης, Γενικὸς Ἐπιθεωρητής, Ἐπόπτης. Ἡ προαγωγὴ ἀπὸ τὸν κατώτερο πρὸς τὸν ἀνώτερο βαθμὸ ἐγίνετο,  μετὰ τὴν εὐδόκιμο ὑπηρεσία ἐπὶ συγκεκριμένα γιὰ κάθε βαθμὸ ἔτη, εἴτε κατ’ ἐκλογὴ εἴτε κατ’ ἀρχαιότητα μέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ Βοηθοῦ Γυμνασιάρχου. Ἡ προαγωγὴ στοὺς ἀνωτέρους βαθμοὺς ἐγίνετο μόνον κατ’ ἐκλογὴν μὲ βάσι τὶς ἐτήσιες «ἐκθέσεις οὐσιαστικῶν προσόντων», τὶς ὁποῖες συνέτασσον οἱ ἱεραρχικῶς προϊστάμενοι ἑκάστου ἐκπαιδευτικοῦ . 

            β. Ἀπὸ τὸ 1982  καὶ ἑξῆς σταδιακῶς κατηργήθησαν οἱ ἀνώτεροι βαθμοὶ ἐξελίξεως στὴν ἐκπαιδευτικὴ ἱεραρχία καὶ μετετράπησαν σὲ τίτλους: ὁ Γυμνασιάρχης ἔγινε Διευθυντὴς Γυμνασίου, ὁ Λυκειάρχης ἔγινε Διευθυντὴς Λυκείου, ὁ Ἐπιθεωρητὴς ὠνομάσθη Σχολικὸς Σύμβουλος, ὅλοι ἐπὶ θητείᾳ. Μετὰ τὴν λῆξι τῆς θητείας τους ὑπῆρχε τὸ ἐνδεχόμενο (πρᾶγμα τὸ ὁποῖο συνέβη πλειστάκις) νὰ ἐπανέλθουν στὰ καθήκοντα τοῦ ἁπλοῦ καθηγητοῦ/ἐκπαιδευτικοῦ, ὡρισμένοι μάλιστα στὸ ἴδιο σχολεῖο, τὸ ὁποῖο προηγουμένως διηύθυναν. Διετηρήθησαν μόνον τρεῖς βαθμοί (Γ’, Β’, Α’), στοὺς ὁποίους ἐξελίσσοντο ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἐκπαιδευτικοὶ μὲ μοναδικὴ προϋπόθεσι τὰ ἔτη προϋπηρεσίας τους.

            γ. Γιὰ τὴν ἀνάδειξι κάποιου ἐκπαιδευτικοῦ σὲ θέσι στελέχους τῆς Ἐκπαιδεύσεως (Διευθυντὲς σχολείων, Προϊστάμενοι Γραφείων, Διευθυντὲς Διευθύνσεων, Σχολικοὶ Σύμβουλοι) ἐψηφίζοντο νόμοι, οἱ ὁποῖοι συνεχῶς ἐτροποποίουν τὰ κριτήρια τῶν ἐπιθυμούντων νὰ κριθοῦν. (Ἐπὶ παραδείγματι τὸ 2002 τὸ διδακτορικὸ δίπλωμα ἔπαιρνε 8 μόρια, ἐνῷ τὸ 2007 ἐμειώθησαν σὲ 6. Τὰ μόρια τοῦ μεταπτυχιακοῦ διπλώματος παρέμειναν 4 καὶ στὶς δύο κρίσεις). Σήμερα ἰσχύει ὁ Ν. 3848/2010 γιὰ τὴν ἐπιλογὴ καὶ τοποθέτησι τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκπαιδεύσεως. Ἡ κυβέρνησις, ἡ ὁποία τὸν ἐψήφισε τὸν παρεβίασε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ἀφοῦ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2010 προέβη σὲ ἐπιλογὴ καὶ τοποθέτησι τῶν Διευθυντῶν Διευθύνσεων Πρωτοβαθμίου καὶ Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, ἐνῷ στὸν νόμο προβλέπεται ὅτι οἱ κρίσεις ἐκκινοῦν ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ τῶν Σχολικῶν Συμβούλων, οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται ἱεραρχικῶς ἀνώτεροι τῶν Διευθυντῶν Διευθύνσεων.

            δ. Κύρια ἀρνητικὰ τοῦ ἰσχύοντος νόμου (μὲ τὶς συμπληρώσεις, οἱ ὁποῖες κατὰ καιροὺς ἔγιναν) εἶναι:

i) Ἡ συγκρότησις τῶν Συμβουλίων Ἐπιλογῆς. Ἀπὸ τὰ Περιφερειακὰ Ὑπηρεσιακὰ Συμβούλια ἐξετόπισαν τοὺς Προϊσταμένους Γραφείων (μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι κάποια στιγμὴ γιὰ λόγους οἰκονομίας θὰ καταργοῦσαν τὰ Γραφεῖα Ἐκπαιδεύσεως). Εἰσῆλθαν, λοιπόν, στὰ ΠΥΣΠΕ καὶ ΠΥΣΔΕ Διευθυντὲς σχολικῶν μονάδων ἢ καὶ ἁπλοῖ ἐκπαιδευτικοί. Στὴν διευρυμένη σύνθεσί τους (ὡς Συμβούλια Ἐπιλογῆς) οἱ μὲν Διευθυντές, ἐάν εἶναι ὑποψήφιοι δὲν μποροῦν νὰ παρευρίσκωνται στὴν ἐπιλογὴ καὶ τοποθέτησι τῶν νέων ὑπὸ κρίσιν Διευθυντῶν, οἱ δὲ ἁπλοῖ ἐκπαιδευτικοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὰ προσόντα γιὰ νὰ βάλουν ὑποψηφιότητα γιὰ Διευθυντὲς θὰ κρίνουν τοὺς αὐριανοὺς Διευθυντὲς τῶν σχολικῶν μονάδων. Πρωτοφανὲς γιὰ τὰ ἐκπαιδευτικὰ χρονικὰ νὰ κρίνονται οἱ μέλλοντες ἀνώτεροι ἀπὸ ἱεραρχικῶς κατωτέρους τους!

            ii) Ἡ ἀνυπαρξία μονιμότητος στὴν ἐκπαιδευτικὴ ἱεραρχία. Σήμερα ὁ κατέχων μία ἀνωτέρα θέσι (π.χ. τοῦ Διευθυντοῦ Διευθύνσεως) μετὰ τὸ πέρας τῆς θητείας του μπορεῖ νὰ ἐπιστρέψη ὡς ἁπλὸς ἐκπαιδευτικὸς σὲ κάποιο σχολεῖο καὶ νὰ εἶναι ὑφιστάμενος ἐκείνων, τοὺς ὁποίους μέχρι πρότινος διοικοῦσε. Αὐτὴ ἡ ἰσοπέδωσις φαίνεται καθαρώτερα στὰ σχολεῖα ὅπου οἱ γονεῖς καὶ οἱ μαθητὲς βλέπουν τὴν μία χρονιὰ κάποιον ὡς Διευθυντὴ καὶ τὴν ἑπομένη ὡς ἁπλὸ καθηγητή/ἐκπαιδευτικό. Αὐτὸ ἔχει ὡς συνέπεια νὰ μὴ σέβονται τὸν θεσμὸ τοῦ Διευθυντοῦ, ἀφοῦ στὴν συνείδησί τους δὲν εἶναι ἀξίωμα, ἀλλὰ κάποια παροδικὴ θέσι εὐθύνης. Ἡ ἔλλειψις σεβασμοῦ ἐπεκτείνεται στὸ σύνολο τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι τὰ στελέχη τῆς Ἐκπαιδεύσεως εἶναι προσωρινὰ καὶ αὔριο μπορεῖ νὰ εἶναι ὁμοιόβαθμοι συνάδελφοί τους. Ἐπὶ πλέον, ἡ συνεχὴς κινητικότης στὶς διαφόρους θέσεις εὐθύνης δὲν εἶναι οὔτε λογική, οὔτε ἀποτελεσματική. Ἕνα στέλεχος ἢ θεωρεῖται ἱκανὸ καὶ ἄξιο τῆς θέσεώς του καὶ θὰ πρέπει νὰ παραμείνη σὲ αὐτὴν καὶ νὰ προσφέρη μὲ μεγαλύτερο ζῆλο καὶ πλουσιωτέρα ἐμπειρία ἢ θεωρεῖται ἀκατάλληλο καὶ πρέπει νὰ παυθῆ ἀπὸ τὴν θέσι αὐτή.

iii) Τὰ συνεχῶς μεταβαλλόμενα κριτήρια ἐπιλογῆς. Στὸν ἰσχύοντα σήμερα Νόμο ἕνας ὑποψήφιος Διευθυντὴς σχολείου μπορεῖ νὰ λάβη τὸ ἀνώτερο μέχρι 14 μόρια γιὰ τὴν προϋπηρεσία του ὡς ἐκπαιδευτικοῦ καὶ στελέχους τῆς ἐκπαιδεύσεως· μέχρι 24 μόρια γιὰ τὶς σπουδὲς καὶ τὰ πτυχία του καὶ μέχρι 15 μόρια γιὰ τὴν ἐν γένει προσωπικότητά του κατόπιν συνεντεύξεως. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ὅτι τὸ ἰσχύον σύστημα πριμοδοτεῖ καὶ προωθεῖ τοὺς ἔχοντες τυπικὰ προσόντα καὶ ἀποκλείει ἱκανοὺς καὶ καταξιωμένους ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι προσέφερον θετικὲς ὑπηρεσίες ἀπὸ θέσεις εὐθύνης, ἐπειδὴ δὲν διαθέτουν ἐπὶ πλέον πτυχία καὶ ἀκαδημαϊκοὺς τίτλους. Ἐπὶ παραδείγματι, μία πλήρης εὐδόκιμος τετραετία Προϊσταμένου Γραφείου ἢ Διευθυντοῦ Διευθύνσεως ἢ Σχολικοῦ Συμβούλου ἐξομοιώνεται στὰ μόρια μὲ τὴν γνῶσι τῶν νέων τεχνολογιῶν (δηλ. τῆς χρήσεως Η/Υ)! Ἐπειδὴ δὲν ὑφίσταται σήμερα συνεχὴς καὶ οὐσιαστικὴ ἀξιολόγησις, ἀποκλείονται καὶ ἀποθαρρύνονται καθόλα ἄξιοι καὶ ἱκανοὶ ἐκπαιδευτικοί, ἐπειδὴ δὲν διαθέτουν τὰ τυπικὰ προσόντα.

ε. Σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐκπαιδευτικὰ συστήματα ἄλλων χωρῶν ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται μία ἐκπαιδευτικὴ ἱεραρχία, ἡ ὁποία συνδέεται μὲ τὴν ἀξιολόγησι καὶ τὴν προαγωγὴ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ. Ἐπὶ παραδείγματι ἀναφέρομε τὸ σύστημα προαγωγῆς καὶ ἐξελίξεως, τὸ ὁποῖο ἰσχύει στὴν Κύπρο μὲ τὴν ἐτησία ἀξιολόγησι ἀπὸ τοὺς ὑπάρχοντες Ἐπιθεωρητές. Ἀπὸ τὸ 2009, μάλιστα, συζητεῖται ἡ ἀναμόρφωσις τοῦ ἰσχύοντος συστήματος ἀξιολογήσεως καὶ ἐξελίξεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ προτείνεται ἕνα νέο διπλὸ σύστημα ἀξιολογήσεως: τὸ ἕνα θὰ ἀφορᾶ ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ θὰ στοχεύη στὴν βελτίωσί τους καὶ τὸ ἄλλο θὰ ἀφορᾶ τὴν ἐπιλογὴ τῶν πλέον ἱκανῶν γιὰ τὴν ἀνάληψι θέσεως εὐθύνης. Σύμφωνα μὲ τὸ προτεινόμενο σχέδιο ἡ ἐκπαιδευτικὴ ἱεραρχία ὀργανώνεται ὡς ἑξῆς: ἐκπαιδευτικὸς ἐπὶ δοκιμασίᾳ, Μόνιμος Ἐκπαιδευτικός, Ἀνώτερος Ἐκπαιδευτικὸς (ἢ Βοηθὸς Διευθυντὴς ἢ Παιδαγωγικὸς Σύμβουλος), Διευθυντής, Σχολικὸς Σύμβουλος, Ἐπαρχιακὸς Διευθυντὴς (ἢ Πρῶτος Σχολικὸς Σύμβουλος ἢ Γενικὸς Σχολικὸς Σύμβουλος) .

3. Πρότασις γιὰ νέα ἐκπαιδευτικὴ ἱεραρχία

            α. Γιὰ τὰ δικά μας ἐκπαιδευτικὰ δεδομένα προτείνεται ἡ ἀκόλουθος ἐκπαιδευτικὴ ἱεραρχία μὲ τοὺς ἐλαχίστους χρόνους παραμονῆς στὸν κάθε βαθμὸ πρὶν ἀπὸ τὴν δυνατότητα προαγωγῆς. Στὸ σύστημα εἰσάγεται μία διπλῆ ἐξέλιξις: αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀνέρχονται στὶς διοικητικὲς θέσεις κι αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐξελίσσονται στὴν παιδαγωγικὴ ἐποπτεία καὶ καθοδήγησι.

Βαθμὸς

Προϋπηρεσία

Ἐλαχίστη

Παραμονὴ

1. Δόκιμος ἐκπαιδευτικὸς μὲ βαθμὸ  Ε’

0 ἔτη

2 ἔτη

2. Ἐκπαιδευτικὸς μὲ βαθμὸ Δ’

2

4

3. Ἐκπαιδευτικὸς μὲ βαθμὸ Γ’

6

4

4. Ὑποδιευθυντὴς  - Ἐκπ. μὲ βαθμὸ Β’

10

4

5. Διευθυντὴς – Ἐκπαιδ. μὲ βαθμὸ Α’

14

4

6. Προϊστάμενος Γραφείου – Μέντωρ

18

4

7. Διευθυντὴς Διευθύνσεως 

22

4

8. Σχολικὸς Σύμβουλος

22

4

9. Περιφερειακὸς Διευθυντὴς

26

ἐπ’ ἀόριστον

Ὁ Δόκιμος ἐκπαιδευτικὸς μὲ βαθμὸ Ε’ παραμένει ἐπὶ διετία ὑπὸ δοκιμὴ καὶ εἴτε διορίζεται μόνιμος, εἴτε μετατάσσεται σὲ διοικητικὴ θέσι, εἴτε δὲν διορίζεται καθόλου, ἀναλόγως τῶν ἐτησίων ἐκθέσεων ἀξιολογήσεως καὶ τῶν εἰσηγήσεων τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ σχολείου καὶ τοῦ οἰκείου Σχολικοῦ Συμβούλου.

Ἡ ἐξέλιξις στοὺς ἑπομένους βαθμούς (Δ’ ἕως καὶ Α’) θὰ γίνεται μὲ ἐτησία ἀξιολόγησι ἀπὸ τὸν Διευθυντή τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ γιὰ ζητήματα διοικητικῆς φύσεως, δραστηριότητος καὶ εὐσυνειδησίας καὶ ἀπὸ τὸν Σχολικὸ Σύμβουλο γιὰ τὰ παιδαγωγικὰ - ἐπιστημονικὰ ζητήματα. Ἐὰν ἡ συνολικὴ ἀξιολόγησις εἶναι θετική, στὸ τέλος τῆς ἐλαχίστου παραμονῆς στὸν βαθμὸ γίνεται ἡ προαγωγὴ στὸν ἑπόμενο βαθμὸ αὐτοδικαίως ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία, διαφορετικὰ παραμένουν στάσιμοι στὸν βαθμό, τὸν ὁποῖο κατέχουν. Ἡ ἔκθεσις ἀξιολογήσεως μπορεῖ νὰ περιλαμβάνη τὰ ἑξῆς πεδία: α) ἐπιστημονικό («ἐπιστημονικὴ κατάρτισις, πνευματικὰ χαρίσματα, συγγραφικὴ ἐργασία, σπουδές, πτυχία»)· β) παιδαγωγικό (παιδαγωγικὴ κατάρτισις, διδακτικὴ ἱκανότης, παρακολούθησις ἐπιμορφωτικῶν συναντήσεων)· γ) διοικητικό (διοικητικὴ δεξιότης, ἱκανότης στὴν περάτωσι γραφειοκρατικῶν ἐργασιῶν)· δ) ὀργανωτικὸ - δραστηριότητες (ἀνάληψις πρωτοβουλιῶν γιὰ ἐξωδιδακτικὲς δραστηριότητες, ὑλοποίησις καινοτόμων προγραμμάτων)· ε) εὐσυνειδησία - συνέπεια (ἦθος, ὑπηρεσιακὴ εὐσυνειδησία, συμπεριφορὰ πρὸς γονεῖς καὶ μαθητές) .

Γιὰ τὸν βαθμὸ τοῦ Ὑποδιευθυντοῦ θὰ γίνεται κατ’ ἔτος προκήρυξις τῶν κενῶν θέσεων (σὲ σχολεῖα καὶ ὑπηρεσίες) καὶ θὰ καλοῦνται ὅσοι ἀπὸ τοὺς μονίμους ἐκπαιδευτικοὺς Γ’ βαθμοῦ ἐπιθυμοῦν τὴν προαγωγή τους σὲ διοικητικὴ θέσι (ἄλλως θὰ προάγονται στοὺς ἑπομένους βαθμοὺς ὡς ἐκπαιδευτικοί). Τὸν πρῶτο χρόνο θὰ ὀνομάζονται Δόκιμοι Ὑποδιευθυντὲς καὶ κατόπιν ἐπιτυχοῦς ἀξιολογήσεως θὰ ὀνομάζονται μόνιμοι ἀπὸ τὸν ἑπόμενο χρόνο. Ἡ ἀξιολόγησις θὰ γίνεται ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τοῦ σχολείου τους (ἢ τὸν Προϊστάμενο Γραφείου/Διευθυντὴ Διευθύνσεως γιὰ τοὺς ὑπηρετοῦντες σὲ ἄλλες θέσεις) καὶ ἀπὸ τὸν Σχολικὸ Σύμβουλο. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ μὲ αὐτὸν τὸν βαθμὸ στελεχώνουν τὰ σχολεῖα, καθίστανται ὑπεύθυνοι τῶν Προγραμμάτων Ἀγωγῆς Ὑγείας, Πολιτιστικῶν, Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαιδεύσεως, Προϊστάμενοι στὰ ΚΕΔΔΥ, στὰ ΚΠΕ καὶ στοὺς Συμβουλευτικοὺς Σταθμούς, Προϊστάμενοι Ἐκπαιδευτικῶν Θεμάτων στὰ Γραφεῖα καὶ στὶς Διευθύνσεις.

Γιὰ τὴν ἀπόκτησι τοῦ βαθμοῦ τοῦ Διευθυντοῦ προκηρύσσονται κατ’ ἔτος θέσεις Διευθυντῶν σὲ ὅσες σχολικὲς μονάδες δὲν ὑπάρχουν μόνιμοι ἐκπαιδευτικοὶ μὲ βαθμὸ Διευθυντοῦ (λόγῳ παραιτήσεως, μεταθέσεως, μὴ προαγωγῆς κ.λπ). Ὑποψήφιοι εἶναι οἱ μόνιμοι Ὑποδιευθυντές, οἱ ὁποῖοι ἔχουν συμπληρώσει τὸν ἐλάχιστο χρόνο παραμονῆς στὸν βαθμό τους (τετραετία). Τὸν πρῶτο χρόνο θεωροῦνται Δόκιμοι Διευθυντὲς καὶ κατόπιν ἐπιτυχοῦς ἀξιολογήσεως θὰ καθίστανται μόνιμοι στὸν βαθμό. Ἡ  ἐτησία ἀξιολόγησις θὰ γίνεται ἀπὸ τὸν Προϊστάμενο Γραφείου ἢ τὸν Διευθυντὴ Διευθύνσεως καὶ ἀπὸ τὸν Σχολικὸ Σύμβουλο. Ὅσοι καταλαμβάνουν μία θέσι Διευθυντοῦ σχολικῆς μονάδος παραμένουν σὲ αὐτήν (ἐὰν εἶναι μόνιμοι στὸν βαθμὸ τοῦ Διευθυντοῦ) ὅσο διάστημα ἐπιθυμοῦν. Ἔχουν δικαίωμα νὰ μετατεθοῦν σὲ κενούμενη θέσι ἄλλου σχολείου, ἐφ’ ὅσον τὸ ἐπιθυμοῦν. Ἐλάχιστος χρόνος παραμονῆς στὸν βαθμὸ εἶναι ἡ τετραετία.

Γιὰ τὴν προαγωγὴ στὸν ἑπόμενο βαθμὸ τοῦ Προϊσταμένου (τὸν πρῶτο χρόνο ὑπὸ δοκιμὴ καὶ ἐὰν ἀξιολογηθῆ θετικῶς μονιμοποιεῖται στὸν βαθμό) ὑποψήφιοι εἶναι ὅσοι μόνιμοι Διευθυντὲς ἔχουν συμπληρώσει τὴν τετραετία στὸν βαθμό τους. Οἱ κενὲς θέσεις καταλαμβάνονται διὰ ἐπιλογῆς μεταξὺ τῶν ὑποψηφίων. Οἱ θέσεις Προϊσταμένων εἶναι στὰ Γραφεῖα Ἐκπαιδεύσεως καὶ στὰ Τμήματα τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Σὲ περίπτωσι καταργήσεως τῶν Γραφείων Ἐκπαιδεύσεως καὶ κατὰ συνέπεια τῆς θέσεως τοῦ Προϊσταμένου, αὐξάνεται ὁ ἐλάχιστος χρόνος παραμονῆς στὸν προηγούμενο βαθμὸ τοῦ Διευθυντοῦ ἀπὸ τέσσερα σὲ ὀκτὼ ἔτη. Μπορεῖ ὅμως νὰ μὴ καταργηθοῦν ὅλα τὰ Γραφεῖα Ἐκπαιδεύσεως, ἀλλὰ νὰ ὑποβιβασθοῦν μικρὲς Διευθύνσεις μὲ ὀλίγα σχολεῖα εὐθύνης (π.χ. μέχρι 35-40) σὲ Γραφεῖα Ἐκπαιδεύσεως καὶ οἱ Διευθύνσεις νὰ παραμείνουν ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν πολλὰ σχολεῖα καὶ κατὰ συνέπεια Γραφεῖα Ἐκπαιδεύσεως. Ἡ ἐτησία ἀξιολόγησις γίνεται ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ Διευθύνσεως καὶ ἀπὸ τὸν Σχολικὸ Σύμβουλο.

Γιὰ τὸν βαθμὸ τοῦ Μέντορος (ἰσοβαθμίου μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Προϊσταμένου) ὑποβάλλουν αἴτησι ὅσοι ἐκπαιδευτικοὶ κατέχουν τὸν Α’ βαθμό. Ὁ ρόλος τοῦ Μέντορος εἶναι νὰ διδάσκη ὑποδειγματικῶς σὲ 1 ἕως 5 σχολεῖα τῆς περιοχῆς του καὶ νὰ παρακολουθοῦν τὴν διδασκαλία του νεώτεροι καὶ κατώτεροι βαθμολογικῶς ἐκπαιδευτικοί. Θὰ ἔχει, ἐπίσης, συμβουλευτικὰ  ὡς πρὸς τὴν διδακτικὴ πρᾶξι καθήκοντα γιὰ τοὺς νεωτέρους συναδέλφους του. Τὸ ὡράριό του θὰ εἶναι ἀπὸ πέντε ἕως δέκα ὧρες (ἀναλόγως τῶν σχολείων στὰ ὁποῖα διδάσκει). Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἀξιοποιοῦνται ἔμπειροι ἐκπαιδευτικοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ διοικητικὲς θέσεις εὐθύνης. Τὸν πρῶτο χρόνο θεωροῦνται δόκιμοι στὸν βαθμὸ καὶ κατόπιν ἐπιτυχοῦς ἀξιολογήσεως μονιμοποιοῦνται. Ἡ ἐτησία ἀξιολόγησίς τους θὰ γίνεται ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ Διευθύνσεως καὶ τὸν οἰκεῖο Σχολικὸ Σύμβουλο.

Γιὰ τὸν βαθμὸ τοῦ Διευθυντοῦ Διευθύνσεως, δικαίωμα ὑποψηφιότητος ἔχουν ὅσοι μόνιμοι Προϊστάμενοι ἔχουν συμπληρώσει τὸν ἐλάχιστο χρόνο παραμονῆς στὸν βαθμό τους (δηλ. τὴν τετραετία). Τὸν πρῶτο χρόνο εἶναι ὑπὸ δοκιμὴ καὶ κατόπιν μονιμοποιοῦνται στὸν βαθμό. Ἡ ἀξιολόγησις γιὰ τὴν μονιμοποίησι καθὼς καὶ ἡ ἐτησία μετὰ ἀπὸ τὴν μονιμοποίησί τους γίνεται ἀπὸ τὸν Σχολικὸ Σύμβουλο καὶ τὸν Περιφερειακὸ Διευθυντή. Οἱ Διευθυντὲς Διευθύνσεως στελεχώνουν τὶς θέσεις τῶν Διευθύνσεων Π. καὶ Δ. Ἐκπαιδεύσεως ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια καὶ τῶν Διευθύνσεων τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Ὁ Σχολικὸς Σύμβουλος θεωρεῖται ἀνώτερος τοῦ Διευθυντοῦ Διευθύνσεως. Στὸν βαθμὸ αὐτὸ ἐπιλέγονται μόνιμοι Προϊστάμενοι Γραφείων/Τμημάτων ἢ μόνιμοι Μέντορες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑπηρετήση τὸν ἐλάχιστο χρόνο παραμονῆς στὸν βαθμό τους (τετραετία) μὲ τὴν προϋπόθεσι ὅτι κατέχουν μεταπτυχιακὸ τίτλο σπουδῶν ἢ διδακτορικό. Τὸν πρῶτο χρόνο εἶναι ὑπὸ δοκιμὴ καὶ κατόπιν μονιμοποιοῦνται στὸν βαθμό. Ἡ ἀξιολόγησις γιὰ τὴν ἐπιλογή τους καθὼς καὶ ἡ ἐτησία γίνεται ἀπὸ τὸν Περιφερειακὸ Διευθυντὴ καὶ δύο μέλη Δ.Ε.Π. τῆς εἰδικότητος τοῦ Σχολικοῦ Συμβούλου.

Μόνιμος Περιφερειακός/Γενικὸς Διευθυντής. Στὸν βαθμὸ αὐτὸν οἱ ὑποψήφιοι  προέρχονται εἴτε ἀπὸ τοὺς μονίμους Διευθυντὲς Διευθύνσεως, εἴτε ἀπὸ τοὺς μονίμους Σχολικοὺς Συμβούλους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν συμπληρώση τὸν ἐλάχιστο χρόνο παραμονῆς στὸν βαθμό τους (τετραετία). Μὲ τὴν ἐπιλογή τους γίνεται αὐτοδικαίως ἡ ἐπ’ ἀόριστον παραμονή τους στὸν βαθμὸ αὐτό, χωρὶς νὰ περάσουν κάποιο διάστημα ὑπὸ δοκιμή. Ἡ ἐπιλογή τους γίνεται ἀπὸ εἰδικὴ ἐπιτροπὴ κρίσεως ἀποτελουμένη ἀπὸ πέντε μέλη Δ.Ε.Π. καὶ ἀπὸ δύο μέλη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου συναφῶν εἰδικοτήτων μὲ τὴν εἰδικότητα τοῦ ὑποψηφίου. Στελεχώνουν τὶς Περιφερειακὲς Διευθύνσεις Π. καὶ Δ. Ἐκπαιδεύσεως ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια καὶ τὶς Γενικὲς Διευθύνσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Σημειώνεται ὅτι σὲ ὁλόκληρο τὴν ἱεραρχικὴ ἐξέλιξι, ἐὰν κάποιος δὲν ἐπέρασε μὲ ἐπιτυχία τὸ στάδιο τῆς δοκιμῆς παραμένει στάσιμος στὸν τελευταῖο βαθμό, στὸν ὁποῖο εὑρίσκετο πρὶν ἀπὸ τὴν ὑποψηφιότητά του γιὰ τὸν ἑπόμενο/ἀνώτερο.

Μὲ τὸ σύστημα αὐτὸ θὰ σταματήση πλέον ἡ κατάληψις τῶν θέσεων εὐθύνης ἀπὸ φίλα προσκειμένους στὴν ἑκάστοτε κυβέρνησι ἐκπαιδευτικοὺς ἢ ἀπὸ τὸ παζάρεμα μεταξὺ τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεων. Θὰ ὑπάρχει, πλέον, μία μόνιμος ἐκπαιδευτικὴ ἱεραρχία, ἡ ὁποία λόγῳ τῆς συνεχοῦς ἀξιολογήσεως καὶ τῆς ἐμπειρίας της θὰ εἶναι ἡ καλυτέρα δυνατή. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἀναλάβουν τὴν ἡγεσία τῶν ἐκπαιδευτικῶν οἱ πραγματικῶς ἄξιοι καὶ θὰ δοθοῦν κίνητρα γιὰ ἀνέλιξι στὸν εὐσυνείδητο καὶ κοπιάζοντα ἐκπαιδευτικό.

Ἐξυπακούεται, τέλος, ὅτι ἡ βαθμολογικὴ κλίμαξ θὰ συνδεθῆ καὶ μὲ μισθολογικὴ αὔξησι ὥστε νὰ ἐπιβραβεύεται καὶ ὑλικῶς ὁ ἄξιος ἐκπαιδευτικός. (Προχείρως προτείνεται ἕνα ποσοστὸ 10% ἐπὶ τοῦ μισθοῦ τοῦ προηγουμένου βαθμοῦ. Προκύπτει ἔτσι μία διαφορὰ εἰσαγωγικοῦ καὶ καταληκτικοῦ βαθμοῦ τῆς τάξεως τοῦ 80%).

Ἡ υἱοθέτησις αὐτῆς τῆς προτάσεως, θεωροῦμε, ὅτι θὰ ἐπιφέρει μία πρόοδο στὰ ἐκπαιδευτικά μας πράγματα καὶ θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐπαναφορὰ τῆς ποιότητος στὸ ἐκπαιδευτικό μας σύστημα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο εἶναι ζητούμενο σήμερα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.     ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ὁ θεσμὸς τοῦ Ἐπιθεωρητῆ στὴν ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση: ἱστορικὴ ἐπισκόπηση τῆς πορείας τοῦ θεσμοῦ, http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/iordanidis.htm.

2.     Ν. 309/1976.

3.     Ν. 1304/1982.

4.     N. 3848/2010.

5.     ΟΕΛΜΕΚ, Ἐκπαιδευτικὴ νομοθεσία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Λευκωσία 2004, http://www.oelmek.com.cy/law.htm.

6.     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Κύπρου), Πρόταση γιὰ ἕνα νέο σύστημα ἀξιολόγησης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν λειτουργῶν, Λευκωσία 2009, http://www.paideia.org.cy/upload/neo_shedio_axiologis.pdf.

 ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.     Βλ. Ν. 309/1976 προσβάσιμο στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου ttp://www.et.gr/.

2.     Βλ. Ν. 1304/1982 ἔνθα ἀνωτέρω.

3.     Βλ. http://www.paideia.org.cy/upload/neo_shedio_axiologisi.pdf.

4.     Πρβλ. ἄρθρο 60 Ν. 309/1976.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration