Ζωηφόρος

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας στην ΠΕΘ για διορισμούς και αναπληρωτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/ΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ  A΄  (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

-----

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37                                      

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80  ΜΑΡΟΥΣΙ  

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες : K.Κουτσούκου

                     Α.Τρικαλίτη

Τηλέφωνα: 210 - 3443373

FAX:          210 - 3442867        

Μαρούσι ,     14-03-2014

Αριθ.Πρωτ. :   38146/Δ2

Βαθμός Προτεραιότητας 

ΠΡΟΣ :  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

               Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

               Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε επιστολή»

Απαντώντας στις από 14-02-2014 και 19-02-2014 επιστολές σας, που απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αρ. Πρωτ. 24233/Φ1/20-02-2014) και μας διαβιβάστηκαν από το Γραφείο Υπουργού (Αρ. Πρωτ. 1825/Δ2/24-02-2014), και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   

           1. Ο προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον προγραμματισμό για το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007 τ. Α΄), λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010 τ.Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (άρθρο 37 παρ. 2 του Ν.3986/2011, ΦΕΚ 152/1-7-2011 τ. Α΄ και περ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, ΦΕΚ 222/12-11-2012 τ. Α΄), που ορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.

           2. Όσον αφορά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014, με τις αρ. 188236/Δ2/6-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠ9-ΝΚ3), 3440/Δ2/13-1-14 (ΑΔΑ:ΒΙ6Ζ9-7Ι6), 37013/Δ2/12-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ59-ΑΤ2) και  37014/Δ2/12-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ59-ΞΓ4) Υ.Α προσελήφθησαν πενήντα εννιά (59) προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων.

           Με τις ως άνω προσλήψεις καλύφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους τα εκπαιδευτικά κενά της επικράτειας σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, όπως αυτά καταχωρίστηκαν από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

           Σημειώνεται ότι, πολλές φορές, συμβαίνει κάποιοι από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσλήφθηκαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο λειτουργικό κενό μεταφέρεται σε επόμενη φάση αναπληρωτών.

           Θα πρέπει, επίσης, να μνημονευθεί ότι η διαχείριση/διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες επαφίεται στην αρμοδιότητα των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και προφανώς, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.

           3. Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τη μεταβατική περίοδο του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), η οποία έχει παραταθεί μέχρι το σχολ. έτος 2013-2014, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των:

α) του άρθρου 9, παρ. 1, του Ν.3848/2010, από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ (60%) και από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (40%),

β) της παρ. 8, του ίδιου άρθρου (30μηνο),  καθώς και

γ) της παρ. 9 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3687/2008 (24μηνο) και

δ) με την παρ. 10 του ίδιου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Θ΄, υποπαράγραφο Θ2, περ. 1.β του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 /12-11-2012 τ. Α΄), που αναφέρεται στους πίνακες ειδικών κατηγοριών.

           4. Οι διορισμοί εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2010-11, 2011-2012 και 2012-13 ακολούθησαν το ανωτέρω αναφερόμενο ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010, που προβλέπουν την ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο στο νέο καθεστώς προσλήψεων, σε συνδυασμό με τα επείγοντα μέτρα περιοριστικής πολιτικής, που επιβλήθηκαν λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας.

           Η Διοίκηση διατηρεί, και υπό την ισχύ του ν.3848/10, την προϋφιστάμενη και με το Π.Δ 144/1997 θεσμοθετημένη δυνατότητα να καθορίζει αυτή, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και την παρεχόμενη έγκριση πρόσληψης, τον αριθμό και τον τρόπο κατανομής των σχετικών θέσεων κατά κλάδους, ειδικότητες και κατηγορίες διοριζομένων για κάθε σχολικό έτος, δεδομένου ότι δε συνάγεται από τις διατάξεις αυτές υποχρέωση της Διοικήσεως να εξαντλεί καθ' έκαστο έτος οιονδήποτε από τους πίνακες κατατάξεως των αιτούντων διορισμό. Επίσης, από τις ίδιες διατάξεις, δεν απαιτείται από τη Διοίκηση ειδικότερη εξειδίκευση του αριθμού και του τρόπου κατανομής των θέσεων αυτών, καθόσον πρόκειται περί θέματος αναγομένου στην εσωτερική λειτουργία της, ενόψει και της ευρείας διακριτικής ευχέρειας που καταλείπεται στους συναρμόδιους υπουργούς.

Επιδίωξη της Διοίκησης είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών με γνώμονα, προεχόντως, το όφελος των μαθητών σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της επαγγελματικής αποκαταστάσεως εκπαιδευτικών από τις προβλεπόμενες κατηγορίες και ειδικότητες, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των εγκρινόμενων σε κάθε περίπτωση πιστώσεων.

Είναι, δε, προφανές ότι οι προς κάλυψη θέσεις με διορισμό μονίμων ήταν απαραίτητο να διατεθούν όχι μόνο στους διοριστέους εκπαιδευτικούς του Α.Σ.Ε.Π., αλλά παράλληλα και στους εκπαιδευτικούς του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών (40%), στους εκπαιδευτικούς με 24μηνη και 30μηνη προϋπηρεσία. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010, όπως ισχύουν, η Διοίκηση δεσμεύεται να λαμβάνει μέριμνα και για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

            5. Με την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/164/28947/20-12-2013 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), που εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος  του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της επιβεβλημένης συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής, εγκρίθηκε η πλήρωση διακοσίων δώδεκα (212) θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2013-2014, για το σύνολο των περιπτώσεων του άρθρου 9 του Ν.3848/2010. Επίσης, με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/319/οικ.796/14-01-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΨΒΧ-6ΧΟ) (ΦΕΚ 53/16-01-2014 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 & 3 του άρθρου 10 και της παρ. 5 του άρθρου 11 του προαναφερθέντος Ν.3833/2010, καθώς και των παρ. 20 και 21 του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012, κατανεμήθηκαν 212 θέσεις διορισμού για τις ανάγκες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ως εξής : 112 συνολικά θέσεις για την Πρωτοβάθμια και 100 (εκατό) για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

           Οι ως άνω 100 θέσεις διατέθηκαν μόνο σε κλάδους και ειδικότητες με σημαντικό αριθμό οργανικών κενών στις οποίες υπήρχε δυνατότητα μόνιμου διορισμού εκπαιδευτικών.

           Σημειώνεται ότι, κατά τα σχολικά έτη 2009-2014, έχουν διορισθεί εκατόν δεκαεννιά (119) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, εκ των οποίων οι πενήντα έξι (56) ήταν διοριστέοι του ΑΣΕΠ του 2008.

Είναι, δε, σαφές ότι η Υπηρεσία μας προτίθεται να διορίσει σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών το σύνολο των εναπομεινάντων διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008 (411 εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης), μεταξύ των οποίων και τους διοριστέους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων (15 συνολικά), στους οποίους αναλογούν επιπλέον 7 από τον ενιαίο πίνακα, σύμφωνα με την ποσόστωση 40%, εφόσον παρασχεθεί από το αρμόδιο όργανο η σχετική έγκριση.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ  ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

ΕσωτερικήΔιανομή

Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Α΄

 

Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Γ΄

Διαβάστε παρακάτω το έγγραφο του Υπουργείο σε μορφή .pdf

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration