Ζωηφόρος

Η ΠΕΘ πολεμάται από τον Αρχιεπίσκοπο και από κάποιους «εκσυγχρονιστές» Μητροπολίτες, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Ορθοδόξου Τύπου»

Ο «Ορθόδοξος Τύπος» που κυκλοφορεί (28/2/2014) αφιερώνει το πρωτοσέλιδο του και πάλι στο μάθημα των Θρησκευτικών.

Υπό τον κεντρικό τίτλο «Επιστολή – βόμβα προς τον Αθηνών και την ΔΙΣ, υπό του Σεβασμιωτάτου Θεσσαλονίκης δια τα Θρησκευτικά», η αγωνιστική εφημερίδα δημοσιεύει την σχετική Επιστολή του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Άνθιμου(http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=10654:epistoli-anthimou-thessalonikis-pros-arxiepiskopo-ieronymo-to-mathima-ton-thriskeftikon-na-syzitithei-stin-ierarxia&Itemid=202)

Προηγούνται εύστοχα σχόλια της εφημερίδας τα οποία αναδημοσιεύουμε παρακάτω:

Ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Θεσσαλονίκης διὰ τὰ Θρησκευτικά

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΒΟΜΒΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΣ

«Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἶναι ὁμολογιακόν»,

διακηρύσσει «κόντρα» πρὸς τὰς ἀπόψεις τοῦ Σεβ. Δημητριάδος.

Κακῶς διδάσκεται εἰς τὰ σχολεῖα πιλοτικῶς τὸ θρησκειολογικὸν μάθημα. Δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἐξισώνεται ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Βούδαν καὶ ἡ Ὀρθόδοξος πίστις μὲ ἄλλα θρησκεύματα. «Ἐπιτίθεται» ἐναντίον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, τὸ ὁποῖον κατευθύνει τοὺς «μεταρρυθμιστάς» Σεβ. Μητροπολίτας. Ζητεῖ ἀποφάσεις ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας, διά τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, κάτι τὸ ὁποῖον ἀπεύχεται ὁ Σεβ. Δημητριάδος

Ἠχηρὸν ράπισμα πρὸς τοὺς ἐκσυγχρονιστάς Σεβ. Μητροπολίτας καὶ τοὺς συμβούλους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, οἱ ὁποῖοι τοὺς κατευθύνουν εἰς τὴν διατύπωσιν θέσεων, αἱ ὁποῖα εἶναι ἀντίθετοι μὲ τὴν συνείδησιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ἐντίμου κλήρου, ἀποστέλλουν αἱ θέσεις τὰς ὁποίας διετύπωσεν ἐγγράφως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος. Οὗτος ἐζήτησε δι᾽ ἐγγράφου του, ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος φέρουν πρὸς συζήτησιν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τὸ ζήτημα τῆς προωθουμένης ἀλλαγῆς τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Τὸ ἔγγραφον ἀπέστειλεν ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης ὀλίγα 24ωρα μετὰ τὰς προκλητικάς δηλώσεις τοῦ Σεβ. Δημητριάδος, συμφώνως πρὸς τὰς ὁποίας «τρέμει εἰς τὴν ἰδέα μήπως τὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἔλθη

πρὸς συζήτησιν εἰς τὴν Ἱεραρχίαν», διότι, ὡς ἄφησε μὲ σαφήνειαν νὰ διαφανῆ, ἡ ὑπόθεσις τῆς ἀλλαγῆς θὰ ἀπολεσθῆ, διότι οἱ Ἱεράρχαι ἐπηρεάζονται ἀπὸ τους διαφωνοῦντας καὶ ἀντιδρῶντας πιστούς, τοὺς ὁποίους ἐχαρακτήρισεν εἰρωνικῶς «μάρτυρας τῆς Ὀρθοδοξίας». Ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης δὲν ἔλαβεν ἀφορμὴν διά τὴν ἀποστολὴν τοῦ ἐγγράφου τὰς προσφάτους δηλώσεις τοῦ Σεβ. Δημητριάδος (προφανῶς διά νὰ μὴ καταδείξη ὅτι εὑρίσκεται εἰς ἀντιπαράθεσιν μαζί του), ἀλλὰ σχετικὸν ἔγγραφον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) πρὸς τοὺς Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸ ἔγγραφον τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης ἀπεστάλη πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον καὶ τὴν Διαρκῆ ἹεράνΣύνοδον τὴν 18ην Φεβρουαρίου. Ἤτοι ὀλίγα 24ωρα μετὰ τὰς δηλώσεις τοῦ Σεβ. Δημητριάδος, τὰς ὁποίας παρουσίασεν ἀναλυτικῶς ὁ «Ο.Τ.», καὶ ὀλίγα 24ωρα πρὸ τῆς συγκλήσεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας. Δὲν γνωρίζομεν ἐὰν τελικῶς συνεζητήθη εἰς τὴν Ἱεραρχίαν ἡ πρότασις τοῦ Σεβ. Θεσαλονίκης, διότι τὴν Τετάρτην ὡλοκληρώνετο ἡ διαδικασία διά τὴν ἔκδοσιν τοῦ ἀνὰ χεῖρας φύλλου τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τῆς προτάσεως ὅμως προκύπτει ὅτι ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης θεωρεῖ τὸ σημερινὸν μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὁμολογιακὸν περὶ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ ἀναγκαῖον, διά νὰ πληροφοροῦνται οἱ μαθηταὶ καὶ αἱ μαθήτριαι διά τὰ τῆς πίστεως καὶ λατρείας εἰς τὰς αἰθούσας διδασκαλίας. Ὑπενθυμίζομεν πὼς εἰς τὰς προσφάτους δηλώσεις του διά τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν διεκήρυξεν ὅτι τὸ σημερινὸν μάθημα τῶν θρησκευτικῶν δὲν εἶναι ὁμολογιακόν, διότι εἰς οὐδεμιὰν ἐπίσημον πηγὴν χαρακτηρίζεται ὁμολογιακόν. Ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης τάσσεται ἐναντίον τοῦ θρησκειολογικοῦ μαθήματος, διότι δι᾽ αὐτοῦ ἐξισώνεται ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Βούδα, τὸν Κρίσνα κλπ. καὶ ταυτίζεται ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ Πίστις μὲ ἄλλα θρησκεύματα. Βάλλει ἐναντίον τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου (ΣΣ. Ο.Τ.: ὑπάρχει βαθεῖα σχέσις κάποιων Σεβ. Μητροπολιτῶν μὲ αὐτὸ τὸ Ἰνστιτοῦτον), διότι ἐφαρμόζουν πιλοτικῶς τὸ μάθημα τῆς θρησκειολογίας εἰς ὡρισμένα σχολεῖα. Ὑπογραμμίζεται ὅτι προσφάτως, εἰς ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Τυρνάβου, ὁ Σεβ. κ. Ἰγνάτιος κατήγγειλεν ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτον νὰ διδάσκωνται ἐννέα θρησκεῖαι εἰς ἑκατὸν πεντήκοντα δημοτικὰ σχολεῖα καὶ γυμνάσια πιλοτικῶς. Τέλος ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης ἐγκωμιάζει οὐσιαστικῶς τὰς προσπαθείας τῶν θεολόγων τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ). Ἡ ἕνωσις αὐτὴ, ἐπειδὴ ἐκφράζει τὴν παράδοσιν καὶ ἀγωνίζεται διά τὴν μὴ ἀλλαγὴν τοῦ χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, πολεμᾶται τόσον ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας ὅσον καὶ ἀπὸ τὸ Παιδαγωγικὸν Ἰνστιτοῦτον, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς ἀγαστὴν συνεργασίαν μὲ ὅλους τούς «μεταρρυθμιστάς» Σεβ. Μητροπολίτας, εἰς τοὺς ὁποίους, ὡς λέγεται, ἀνήκει (κρυφίως) καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος.

Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/02/blog-post_6207.html

 

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration