Ζωηφόρος

Νέαι προκλητικαί δηλώσεις υπό του Σεβ. Δημητριάδος - Ομιλεί απαξιωτικώς δια την Ιεραρχίαν και τον πιστὸν λαόν

O «Ορθόδοξος Τύπος» που κυκλοφόρησε στις 21/2/2014 φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδο άρθρο του το Δελτίο Τύπου της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων της 11ης Φεβρουαρίου 2014. Περαιτέρω η αγωνιστική εφημερίδα σχολιάζει τις δηλώσεις του Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου στον ΑΡΜΟ για το μάθημα των Θρησκευτικών. Μεταξύ άλλων σημειώνεται στον «Ορθόδοξο Τύπο»:

 

***

Ὁμιλεῖ ἀπαξιωτικῶς διὰ τὴν Ἱεραρχίαν καὶ τὸν πιστὸν λαόν

ΝΕΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Τρέμει εἰς τὴν ἰδέαν μήπως τὸ ζήτημα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἔλθη πρὸς συζήτησιν εἰς τὴν Ἱεραρχίαν, διότι οἱ ἄλλοι Ἱεράρχαι ἐπηρεάζονται ἀπὸ τοὺς «μάρτυρας» τῆς Ὀρθοδοξίας (ὁμιλεῖ εἰρωνικῶς), οἱ ὁποῖοι μὲ συντονισμένας ἐνεργείας ἐπιβάλλουν τὰς θέσεις των. Τὸ σημερινὸν μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δὲν εἶναι κατηχητικόν. Διαφωνεῖ μὲ τὸν τρόπον τοῦ ἐκκλησιασμοῦ ὑποστηρίζων ὅτι ὁ λαὸς δὲν ἔχει οὐδεμίαν κατήχησιν. Ἀποκαλύπτει πῶς ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία θέλει τὸ σύγχρονον κράτος

***

«Νέαι προκλήσεις ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου. Αὐτὴν τὴν φορὰν ἐξαπολύει «βέλη» ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦν εἰς τὴν ἐπιβολὴν τοῦ μαθήματος τῆς θρησκειολογίας εἰς τὰ σχολεῖα, τοὺς «εἰρωνεύεται» ὡς «μάρτυρας τῆς Ὀρθοδοξίας», οἱ ὁποῖοι κατέστρεψαν τὸ ἀπὸ δεκαπενταετίας νέον πρόγραμμα Σπουδῶν. Ἀφήνει μὲ σαφήνειαν νὰ ἐννοηθῆ ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ἔλθη τὸ θέμα πρὸς συζήτησιν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας, διότι οἱ «μάρτυρες» τῆς Ὀρθοδοξίας ἔχουν ἐπηρεάσει πολλοὺς Ἱεράρχας. Διότι αὐτοί «οἱ μάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας» ἀντιδροῦν συντονισμένα, ἔχουν site (διαδίκτυον), κάνουν συναντήσεις καὶ ἐπηρεάζουν!! Διαπιστώνομεν ὅτι αἱ ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν εἶναι ἀνασταλτικὸς παράγων εἰς τὰ σχέδια τῶν ἐκσυγχρονιστῶν καὶ καινοτόμων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι δύνανται νὰ εἰρωνεύωνται τοὺς διαφωνοῦντας μὲ τὰ σχέδια των Ὀρθοδόξους πιστούς, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην τούς φοβοῦνται, διότι οἱ «μάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας», ὡς τοὺς ἀποκαλεῖ ὁ Σεβ. Δημητριάδος, τοὺς χαρακτηρίζουν «προδότας τῆς Ὀρθοδοξίας». Ἡ κατηγορία αὐτὴ φαίνεται πὼς ἐνοχλεῖ τοὺς ἐκσυγχρονιστάς, ὡς διαπιστώνεται καὶ ἀπὸ τὰς σχετικάς δηλώσεις τοῦ Σεβ. Δημητριάδος, ὁ ὁποῖος δὲν θεωρεῖ τὸ σημερινὸν μάθημα κατηχητικόν, διότι, ὡς λέγει, τοῦτο δὲν προκύπτει ἀπὸ ἐπίσημα ἔγγραφα - ἀναφοράς. Ἀπὸ τὰς δηλώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου προκύπτει ὅτι διαφωνεῖ καὶ μὲ τὸν τρόπον ποὺ γίνεται ὁ ἐκκλησιασμός, (ὄχι μόνον προφανῶς μαθητῶν - ὅπου γίνεται) ἀκόμη καὶ μεγάλων ἀνθρώπων, ἐνῶ «ρίχνει σφήνας» καὶ ἐναντίον τῶν θεολόγων, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦν εἰς τὸ νέον μάθημα τῶν θρησκευτικῶν».

Τὸ ἔγγραφον τῆς ΠΕΘ

Ὅλα τὰ ἀνωτέρω προκύπτουν ἀπὸ ἐπίσημον ἔγγραφον – Δελτίον Τύπου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ), ἡ ὁποία ἐπικαλεῖται δημοσιεύσεις μὲ ἐπίμαχα ἀποσπάσματα ἐκ τῶν δηλώσεών του, εἰς τὸ διαδίκτυον.

Τὸ Δελτίον Τύπου τῆς ΠΕΘ, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 11ην Φεβρουαρίου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Σὲ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 18 Ἰανουαρίου στὶς ἐκδόσεις Ἁρμός, μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσίαση τοῦ συλλογικοῦ τόμου μὲ τίτλο «ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Ὁ διάλογος καὶ ἡ κριτικὴ γιὰ τὸ Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου», ἀκούσθηκαν καὶ μάλιστα ἀπὸ χείλη ἐπισκόπου, θέσεις καὶ ἀντιθέσεις γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τοὺς Θεολόγους καθηγητὲς καὶ τὸ νέο πιλοτικὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ὀφείλουμε ὡς ἐκ τούτου, νὰ ἐπισημάνουμε, τὶς παρακάτω ἀναφορὲς τοῦ συμμετέχοντος στὴν

ἐκδήλωση, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου, ὅπως αὐτὲς καταγράφονται σὲ βίντεο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ διαδίκτυο καὶ οἱ ὁποῖες ἀπὸ μόνες τους, λειτουργοῦν, θεωροῦμε, καταλυτικά, στὸ νὰ ἀποκαλυφθεῖ τι ἐννοοῦν κάποιοι ἀπὸ ὅσους ὑποστηρίζουν τὸ νέο πιλοτικὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικά, ὅταν χρησιμοποιοῦν τοὺς ὅρους «δημοκρατία» καὶ «διάλογος»:

Σεβ. Δημητριάδος: «Θέλω νὰ πῶ γιὰ τὴν Ἱεραρχία. Λυπᾶμαι ἀλλὰ πλέον ἡ Ἱεραρχία δυστυχῶς ἔχει ἐπηρεαστεῖ (ἐνν: ἀπὸ τοὺς ἀντίθετους στὰ πιλοτικὰ Προγράμματα), τρέμω νὰ μὴ ἔρθει ἡ στιγμὴ συζητήσεως μέσα στὸ σῶμα τῆς Ἱεραρχίας (ἐνν.: γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν)».

Ἀκροατής: «Γιατί ἔγινε αὐτό;»

Σεβ. Δημητριάδος: «Γιατί δυστυχῶς ἀφήσατε ἢ ἀφήσαμε περιθώριο, σ᾽ αὐτοὺς τοὺς ὁποίους περιγράφετε κάθε φορά μὲ τὸν τρόπο ποὺ τοὺς περιγράφετε, νὰ ἐπηρεάσουν τοὺς Ἱεράρχες, διότι αὐτοὶ εἶναι ὀργανωμένοι, εἶναι συντονισμένοι, κατεβαίνουν μὲ σάϊτ, κάνουν συναντήσεις καὶ ἐπηρεάζουν, ἄρα αὐτὴ τὴ στιγμὴ συζήτηση στὴν Ἱεραρχία δὲν θὰ πρέπει νὰ γίνει γι᾽αὐτὸ τὸ θέμα».

Μὲ βάση τὰ ὅσα δήλωσε ὁ Σεβασμιώτατος Δημητριάδος, ἀποδεικνύεται γιὰ ἄλλη μία φορά, ὅτι οἱ ἐκφράσεις περὶ «πλέριας δημοκρατίας» ἢ ἀντίθετα γιὰ «ἔλλειμμα δημοκρατίας», ἀποτελοῦν ἕνα σύνηθες, ἀνούσιο φαινόμενο καὶ μία τετριμμένη, ἀνώφελη πρακτικὴ στὸ δημόσιο βίο τῆς χώρας, ὅπου γεννήθηκε ἡ δημοκρατία. Ἐπίσης ἡ κατὰ κόρον χρήση ἀπὸ ὁρισμένους, τῶν λέξεων «δικαίωμα», «ἀντίλογος», «θέση - ἀντίθεση - σύνθεση», «ἦθος», γιὰ νὰ ἐκφραστεῖ τὸ νόημα τοῦ ἀληθινοῦ διαλόγου καὶ μίας δημοκρατικῆς συμπεριφορᾶς, τελικὰ ἀποδεικνύονται κενὲς περιεχομένου, ὅταν χρησιμοποιοῦνται προσχηματικά.

Ἐμεῖς, ὡς Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων ἐπιμένουμε στὴ θέση μας ἡ ὁποία ἔχει ἤδη, ξεκάθαρα ἐκφρασθεῖ στὸ Δελτίο Τύπου τῆς 8/2/2014, δηλαδή : «ἐὰν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀληθῶς ἀνησυχεῖ γιὰ τὸ μάθημα, ὀφείλει, χωρὶς ἄλλη ἀναβολή, νὰ θέσει τὸ ζήτημα στὴν Ἱεραρχία ποὺ συνέρχεται στὰ τέλη τοῦ τρέχοντος μηνὸς Φεβρουαρίου ἐνώπιον ὅλων τῶν Ἱεραρχῶν. Καὶ ἐὰν ὑπάρχουν διαφορετικὲς ἐπὶ τοῦ θέματος ἀπόψεις μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν ἂς ληφθεῖ ἀπόφαση σύμφωνη μὲ τὴ γνώμη τῶν πλειόνων.»

Συνημμένα :

Γιὰ τὴν καλύτερη ἐνημέρωση ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων, παραθέτουμε :

α) τὸν διαδικτυακὸ σύνδεσμο τοῦ βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=Tx2dZgQA4UM

 μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ

β) ἀπομαγνητοφωνημένα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ παρέμβαση.

Σεβ. Δημητριάδος : «…Τὸ πρῶτο ποὺ ἐλέχθη εἶναι ὅτι πλέον τὸ θέμα ἔχει ἰδεολογικοποιηθεῖ. Καὶ μπήκαμε στὰ χαρακώματα. Ἐνῶ κάναμε τεράστια προσπάθεια ἐδῶ καὶ δεκαπέντε χρόνια νὰ φέρουμε σὲ κοινὸ διάλογο καὶ σὲ κοινὴ συνιστῶσα τὸ θέμα, ὄχι μόνο δὲν τὸ πετύχαμε, ἔγινε τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο. Χωριστήκαμε σὲ ὁμάδες, ἔνθεν κακεῖθεν καὶ πλέον τὸ θέμα ἔχει πάρει ἰδεολογικὸ χαρακτήρα καθαρά. Ἀπὸ τὴ μία εἶναι οἱ «μάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας» καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι οἱ «προδότες τῆς Ὀρθοδοξίας». Ξεκάθαρα πράγματα. Τὸ ἐρώτημα εἶναι τί κάνουμε;

Τὸ δεύτερο θέμα ποὺ ἔχω σημειώσει εἶναι : μιλᾶμε βέβαια γιὰ ἕνα κατηχητικὸ μάθημα, κύριε καθηγητά. Ὄντως ἔτσι τὸ χαρακτήρισαν, δὲν ἔχει γραφτεῖ πουθενὰ ἐπίσημα ὅτι εἶναι κατηχητικό. Κανένα ἀποτέλεσμα. Ἐσεῖς εἴδατε πουθενὰ ἀποτέλεσμα ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια; Λυπᾶμαι συνάδελφοι, θεολόγοι παλαιοὶ τῶν ἡμερῶν.

Λοιπόν, βεβαίως, θὰ πῶ καὶ ἀκριβῶς, ὡς ἀπόρροια τοῦ γεγονότος, ὅτι ἔχουμε θέμα διδασκόντων, συγγνώμη κύριε καθηγητά. Ἐμεῖς οἱ ποιμένες ποὺ μετέχουμε στὶς συναντήσεις τῶν θεολόγων τῆς περιοχῆς μας, ἔχουμε σφίξιμο, μεγάλο σφίξιμο, πολὺ μεγάλο σφίξιμο. Λυπᾶμαι ποὺ τὸ λέω, αὐτὴ εἶναι ὅμως ἡ ἐμπειρία μας. Ἔχουμε θέμα διδασκόντων καὶ ὄχι περιεχομένου διδασκαλίας, γιὰ νὰ ‘μαστε εἰλικρινεῖς.

Ὁ ἐκκλησιασμός, ὁ τρόπος ποὺ γίνεται, καλύτερα νὰ μὴ γινόταν, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ τὸ πῶ φωναχτά, ἂν τὸ πῶ φωναχτὰ θὰ μοῦ ποῦν, ξέρω γώ, ὅτι διώχνω τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Προσπαθοῦμε νὰ κάνουμε ὅτι μποροῦμε, ὅσο μποροῦμε, ὅπου ὁ ἱερέας τολμάει νὰ συνεργαστεῖ, πάει τάξη – τάξη, καὶ κεῖ κάτι γίνεται. Ὅταν γίνεται ὁ κοινὸς ἑορτασμὸς καὶ μάλιστα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τότε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάξει. Εἶναι μία ἐμπειρία τραγική. Ἡ θεολογικὴ κατάρτιση (ἐνν. τῶν Θεολόγων) οἱ καθηγητὲς τὴν ξέρουνε, ἁπλῶς ἐγὼ σημείωσα μία τελευταία φράση, φοβᾶμαι ὅτι μὲ ὅλα αὐτὰ ἄλλοι θὰ ἀποφασίσουν γιὰ μᾶς χωρὶς ἐμᾶς. Συγγνώμη γι᾽ αὐτό, τὸ ἀπεύχομαι.

Μακάρι τὸ βιβλίο νὰ σταθεῖ ἀφορμὴ νὰ ξαναξεκινήσουμε μία προσπάθεια, ἀλλὰ ἐγὼ δὲν εἶμαι ἐνθουσιασμένος. Φοβοῦμαι ὅτι τελικὰ τὰ πράγματα πολλὲς φορὲς γίνονται τελεσίδικα. Γιατί; Γιατί δὲν μπορέσαμε νὰ βροῦμε μία ἑνότητα ποὺ τὴν εἴχαμε τόσο ἀνάγκη ἰδιαίτερα στὴν ἐποχή μας. Παρόλα αὐτά, πιστέψτε μέ, σήμερα ἡ Ἐκκλησία, ἔχει ἕνα πρωταγωνιστικὸ ρόλο, στὴ συνοχὴ τοῦ λαοῦ, στὴν ἀλληλεγγύη τοῦ λαοῦ. Μακάρι νὰ μπορέσουμε νὰ φανοῦμε ἀντάξιοι. Αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ βιώσουμε ἀπὸ δῶ καὶ πέρα.

Σίγουρα ὅμως ἡ Ἐκκλησία σήμερα μὲ τὸ σημερινὸ προκαθήμενο, δὲ μπῆκε στὸ πρῶτο πλάνο, ὅπως εἶχε μπεῖ ἐπὶ ἀειμνήστου Χριστοδούλου. Ἴσως, τότε, ἔπρεπε νὰ δοθεῖ μία μάχη καὶ δόθηκε. Τώρα, δίνουμε μία ἄλλη μάχη, ποὺ ἂν σωστὰ σταθοῦμε, μπορεῖ νὰ ὑπάρχει μία ἐλπίδα αὔριο νὰ μιλᾶμε γιὰ τέτοια θέματα (ἐνν. μάθημα θρησκευτικῶν) σ᾽ ἕνα ἐπίπεδο ποὺ δὲν θὰ ᾽ναι Γαλλία, ἀλλὰ ποὺ θὰ ᾽ναι ἕνα κράτος ποὺ θὰ σέβεται τὴν ταυτότητά του καὶ τὴν ἱστορία του. Σᾶς εὐχαριστῶ».

Ἐπισημάνσεις

Ὁ «Ο.Τ.», ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἐμπάθειαν εἰς τὴν κριτικήν του, ἐπισημαίνει ὅτι ἡ διαφωνία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου ἴσως νὰ ἐκπηγάζη ἀπὸ κάποιας συμπεριφοράς πιστῶν ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἴδιος κατέθεσε τὴν διαφωνίαν του, ἐξ  ἀφορμῆς ἑνὸς  γεγονότος τὸ ὁποῖον ἔλαβε χώραν εἰς τὴν Ἁγιάν τοῦ Βόλου. Συμφώνως πρὸς τὸ διαδίκτυον, ὁ Σεβ. Δημητριάδος εἶπεν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν, διά τὴν ὁποίαν ὁμιλεῖ ἡ ΠΕΘ:

«Ἔζησα χθὲς ἕνα τραγικὸ γεγονός. Ἔτσι θὰ τὸ περιγράψω γιὰ νὰ λίγο, νὰ σπάσουμε καὶ τὴν πολὺ σοβαρότητα. Λειτουργοῦσα στὴν Ἁγιά, εἶναι τὸ πανηγύρι τοῦ χωριοῦ ἐν πάσῃ περιπτώσει, οἱ ἄνθρωποι ὅμως ἔρχονται σιγὰ - σιγὰ στὸ Ναό. Διαπιστώνω ὅτι στὴν ἔναρξη τῆς λειτουργίας, δύο νέοι ἔρχονται καὶ στέκονται μπροστὰ στὸ παγκάρι. Παράξενο, νέοι ἄνθρωποι στὴν ἐκκλησία, τέτοια ὥρα! Ὅμως, τὸ παράξενο γίνεται ἐντυπωσιακό. Διότι ὁ ἕνας ἔχει τὸ σκοῦφο του στὸ κεφάλι μέχρι τ' αὐτιά. Μπράβο(!), θὰ τὸν ξέχασε. Οἱ ἐπίτροποι

δὲν τολμοῦν νὰ τοῦ ποῦν νὰ τὸ βγάλει καὶ σύντομα καταλαβαίνω ὅτι πρόκειται γιὰ μυστικούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἔρθει, ἐπειδὴ θὰ ᾽ρθοῦν καὶ ἐπίσημοι, νὰ ἐρευνοῦν τὸ χῶρο. Ἀρχίζω κι ἀνάβω, παρόλου ποὺ εἶμαι γενικὰ ψύχραιμος ἄνθρωπος. Ὁπότε στὸ εὐαγγέλιο ποὺ πλέον στέκομαι στὴν ὡραία πύλη καὶ ἔχω ὅλη τὴν εἰκόνα, λέω μέσα μου, ἂν δὲν κάνουν τὸ σταυρό τους θὰ παρέμβω. Καὶ ὄντως, ἐνῶ διέρχεται τὸ Εὐαγγέλιο μπροστά τους ἐντελῶς, δὲν κάνουν οὔτε τὸ σταυρό τους, κι ἀναγκάστηκα καὶ τοὺς εἶπα δημόσια, «σᾶς παρακαλῶ κύριοι ἂν ἔχετε ὑπηρεσία περάστε στὸ νάρθηκα» καὶ τουλάχιστον βγάλτε τὸ σκοῦφο σας. Ὁ ἕνας τάχασε ὁ κακομοίρης, ἔβγαλε τὸ σκοῦφο. Αὐτὰ τὰ παιδιὰ ἔχουν βγάλει ἑλληνικὸ σχολεῖο, συγγνώμη, εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἔκαναν διατεταγμένη ὑπηρεσία, ἀλλὰ μπῆκαν σ' ἕνα χῶρο σὰν νὰ ἦταν μουσουλμάνοι. Ὁ μουσουλμάνος θὰ ἦταν πολὺ πιὸ εὐλαβής, σᾶς τὸ λέω ἀσφαλέστατα, ἀσφαλέστατα.

Ἔζησα τραγικὴ στιγμή, τραγικὴ στιγμή. Μπορεῖ νάχει ψυχολογικὸ θέμα... οἱ ἄνθρωποι δὲν ξέρω. Τὰ παιδιὰ βέβαια μετὰ προσπάθησα νὰ τὰ βρῶ, νὰ τοὺς πῶ συγγνώμη παιδιά, εἶχαν φύγει. Αὐτὸ ὅμως εἶναι δεῖγμα τοῦ τί λέμε τελικὰ κατήχηση σ' αὐτὸν τὸν τόπο».

Τί ἀποκαλύπτει

Εἰς τὴν ἰδίαν ἐκδήλωσιν, ὁ Σεβ. Δημητριάδος ἀπεκάλυψε:

«Σίγουρα ὅμως ἡ Ἐκκλησία σήμερα μὲ τὸ σημερινὸ προκαθήμενο, δέν μπῆκε στὸ πρῶτο πλάνο, ὅπως εἶχε μπεῖ ἐπὶ ἀειμνήστου Χριστοδούλου. Ἴσως τότε ἔπρεπε νὰ δοθεῖ μία μάχη καὶ δόθηκε. Τώρα δίνουμε μία ἄλλη μάχη ποὺ ἂν σωστὰ σταθοῦμε, μπορεῖ νὰ ὑπάρχει μία ἐλπίδα αὔριο νὰ μιλᾶμε γιὰ τέτοια θέματα (μάθημα θρησκευτικῶν) σ᾽ἕνα ἐπίπεδο ποὺ δὲν θἆναι Γαλλία, ἀλλὰ ποὺ θἆναι ἕνα κράτος ποὺ θὰ σέβεται τὴν ταυτότητά του καὶ τὴν  ἱστορία του. Σᾶς εὐχαριστῶ».

Ποῦ ἔγκειται ἡ ἀποκάλυψις; Εἰς τὸ ὅτι ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς  Χριστόδουλος ἠγωνίζετο, διά νὰ μὴ γίνωμεν Γαλλία (ἄθρησκον καὶ λαϊκὸν κράτος), ἐνῶ ἡ σημερινὴ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀγωνίζεται - συμφώνως πρὸς τὸν Σεβ. Δημητριάδος - ὄχι διά τὴν δημιουργίαν ἑνὸς νέου Γαλλικοῦ τύπου Κράτους εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς δημιουργίας ἑνὸς κράτους τὸ ὁποῖον θὰ «σέβεται τὴν ταυτότητα καὶ τὴν ἱστορία του». Πῶς θὰ τὸ ἐπιτύχη ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία, ὅταν φοβῆται νὰ ἀντιδράση συλλογικῶς εἰς τὴν διαστρέβλωσιν τῆς ἱστορίας, ὅταν ἀρνῆται συλλογικῶς νὰ ὑπερασπισθῆ τὴν προσφορὰν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ ὑπόδουλον γένος, ὅταν ἐπιτρέπη τήν βλασφημίαν συστηματικῶς τῶν Ἁγίων (οἱ ὁποῖοι ἐμαρτύρησαν ἐπί Τουρκοκρατίας, ἐπειδή ἠρνήθησαν νά ἐξισλαμισθοῦν)

μέ τήν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους εἰς τόν Βοτανικόν;

«Πῶς θὰ ὑπερασπισθῆ ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία τὴν Ἑλληνορθόδοξον ταυτότητα εἰς τὸ νεοελληνικὸν κράτος (κατὰ τὰ πρότυπα ἢ μὴ τῆς Γαλλίας), ὅταν αὐτὴ «ξηλώνεται» ἄνευ ἀντιστάσεως; Αἱ ἀντιστάσεις κληρικῶν, μοναχῶν, θεολόγων καὶ πιστῶν, διά νὰ παραμείνη τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὡς ἔχει χλευάζονται, διότι κατὰ περίεργον τρόπον κάποιοι Μητροπολῖται ὑποτάσσονται εἰς τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κράτους εἰς τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων;

Ποῖαι αἱ γενικώτεραι ἀλλὰ καὶ αἱ προσωπικαὶ των σχέσεις, αἱ ὁποῖαι τοὺς ὑποχρεώνουν νὰ κάμνουν ὅ,τι ὑποδείξουν οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ κράτους καὶ τῆς πολιτείας εἰς τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας;

Ἀπαξιωτικαὶ 

Αἱ δηλώσεις τοῦ Σεβ. Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου εἶναι κατὰ τὴν κρίσιν μας ἀπαξιωτικαὶ διά τὴν Ἱεραρχίαν, ἀλλὰ καὶ τὸν πιστὸν λαόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι ὁ φύλαξ τῆς παραδόσεως καὶ τῶν παρακαταθηκῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπὶ πλέον ὁ Σεβ. Δημητριάδος παραβιάζει το ἄρθρον 16 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖον ὁρίζει ὅτι ἡ Παιδεία πρέπει νὰ καλλιεργῆ τὴν ἐθνικὴν καὶ θρησκευτικὴν συνείδησιν. Ὅταν ἀλλάξη τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ γίνη θρησκειολογικόν, μὲ εὐθύνην τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, διερωτώμεθα πῶς ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία θὰ μεταδώση εἰς τοὺς μαθητάς καὶ τὰς μαθητρίας τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν. Μὲ ὅσα ἐπιδιώκει ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία γνωρίζει πώς διδάσκει τὴν ἔκπτωσιν ἀπὸ τὴν πίστιν; Εἶναι δυνατὸν Ἐπίσκοποι νὰ ἀρνοῦνται τὴν διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ νὰ τάσσωνται ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῆς ἱστορίας της ἀλλὰ καὶ τῆς ἱστορίας ὅλων τῶν γνωστῶν καὶ ἀγνώστων θρησκειῶν; Εἰς τὸ Ἰσλὰμ, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ πραγματικὴν ἀπειλὴν διά τὴν Ἑλλάδα, διδάσκεται τὸ ὀρθόδοξον δόγμα; Τὸ αὐτὸ ἐρώτημα ἰσχύει καὶ διά τὰ Βουδιστικά, Ἰνδουϊστικὰ κράτη, τὸ Ἰσραὴλ κλπ. Εἴπομεν ὅτι οἱ πολιτικοὶ «δὲν ἀφήνουν τίποτε ὄρθιον». Νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνη καὶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία; Διατί;»

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 21/2/2014

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration