Ζωηφόρος

Αίτηση - διαμαρτυρία θεολόγου εκπαιδευτικού προς τον Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά

Μαχητικός ἀγώνας γιά τά Θρησκευτικά

Κράτος ἐν κράτει!

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ πού ὑποβλήθηκε μέ ἀρ. πρωτ. 20138/10­10­2013 στή Διεύθυνση Δ/βάθμιας Ἐκπαίδευσης Β´ Ἀθήνας

Κύριε Προϊστάμενε,

Όπως σᾶς εἶναι γνωστό, ἤδη ἀπό τήν προηγούμενη σχολική χρονιά στό Λύκειο τῆς Σχολῆς Μωραΐτη, στό ὁποῖο ὑπηρετῶ, ὑπῆρξε στήν Β´ καί Γ´ τάξη ἕνας ἐξαιρετικά μεγάλος ἀριθμός παι δι ῶν πού ζήτησαν καί πῆραν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ὅλοι τους, πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ἦσαν μαθητές οἱ ὁποῖοι στήν A´ Λυκείου παρακολούθησαν κανονικά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Αὐτό ὀφείλεται στό γεγονός, ὅτι ὁ Διευθυντής τοῦ Λυκείου, μέ ἔντυπο πού δόθηκε στούς μαθητές τῆς Α´ καί Β´ Λυκείου στό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς (τό Μάϊο) 2011­2012 γιά νά κάνουν τίς ἐπιλο γές τους στίς κατευθύνσεις καί στά ἐπιλεγόμενα μαθήματα τῆς ἑπόμενης σχολικῆς χρονιᾶς 2012­2013, ζήτησε μεταξύ ἄλλων νά σημειώσουν ἄν πρόκειται νά παρακολουθήσουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν ἑπόμενη σχολική χρονιά, ἤ ἄν πρόκειται νά ζητήσουν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα. Τήν ἐνέργεια αὐτή τήν πληροφορήθηκα ἀρχές Σεπτεμβρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν Διευθυντή, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν σημαντικά μειωμένο ἀριθμό τῶν παιδιῶν πού θά παρακολουθοῦσαν τό μάθημά μου ἀνακοίνωσε καί τήν ἀντίστοιχη μείωση τοῦ ὡραρίου μου. Ὅταν πλέον ἔγιναν οἱ αἰτήσεις ἀπαλλαγῶν καί εἶδα, ὅτι τά ἔντυπα τῶν αἰτήσεων ἀπαλλαγῆς δέν περιεῖχαν οὔτε κἄν ἐπίκληση λόγων συνείδησης, ἀπευθύνθηκα στίς 17/10/2012 στό ΥπΕΠΘ στό Τμῆμα Μαθητικῶν Θεμάτων. Σέ συζήτηση μέ τήν κ. Βάρλα, τήν Προϊσταμένη τοῦ τμήματος, πληροφορήθηκα ὅτι τό μάθημα εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους τους Ὀρθόδοξους μαθητές καί ὅτι δυνατότητα ἀπαλλαγῆς ὑπάρχει μόνο γιά μαθητές πού εἶναι ἄθεοι, ἀλλόδοξοι ἤ ἑτερόθρησκοι.

Ἐπίσης, μοῦ ἐπισημάνθηκε, ὅτι στήν αἴτηση ἀπαλλαγῆς πρέπει ὁπωσδήποτε νά γίνει ἐπίκληση λόγων συνείδησης. Στή συνέχεια σέ συνάντηση μέ τό Διευθυντή τοῦ Λυκείου μας, τοῦ μετέφερα ὅλες αὐτές τίς πληροφορίες καί τοῦ παρέδωσα ἐπίσης τήν ἀπάντηση πού ἔδωσε στόν κ. Κουβέλη ἡ Ὑφυπουργός κ. Χριστοφιλοπούλου στή Βουλή (25/6/2010), ὅπου ὄχι μόνο ὑπογραμμίζεται ὁ ὑποχρεωτικός χαρακτῆρας τοῦ μαθήματος, ἀλλά γίνεται ἀναφορά καί στήν κατάχρηση τῆς δυνατότητας ἀπαλλαγῆς ἀπό πολλούς Ὀρθόδοξους μαθητές, καταστρατηγῶντας μέ τόν τρόπο αὐτό «τήν ἀρχή τῆς ἴσης ἀντιμετώπισης τῶν μαθητῶν» καί τήν «ἀρχή τῆς ἴσης προσπάθειας γιά τήν ἀπόκτηση ἀπολυτηρίου» (βλ. συνημμένο ἔντυπο 1). Στή συνέχεια, ἐπειδή ὁ Διευθυντής μοῦ εἶπε, ὅτι παίρνει ὁδηγίες ὄχι ἀπευθείας ἀπό τό Ὑπουργεῖο ἀλλά ἀπό τή Δ/νση Δ/βάθμιας Ἐκπαίδευσης Β´ Ἀθηνῶν, ὅπου ἐσεῖς εἶστε Προϊστάμενος, ἦρθα στίς 23/10/2012 στήν ὑπηρεσία σας καί ἐξέθεσα τό χειρισμό τοῦ ζητήματος τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στό σχολεῖο μου ἀρχικά στόν κ. Γκούρα καί τήν κ. Ἄνθη, ὑπεύθυνη ἐπί μαθητικῶν θεμάτων, καί σέ σᾶς προσωπικά σέ μία πολύ σύντομη συνάντηση πού εἶχα μαζί σας. Ἐπειδή ὅμως ἦταν ἤδη προχωρημένη ἡ σχολική χρονιά καί δέν ἤθελα νά προκαλέσω ἀναστάτωση στό σχολεῖο μου, δέν ἔκανα ἐπί πλέον ἐνέργειες, ἔχοντας τήν ἐλπίδα ὅτι τήν ἑπόμενη σχολική χρονιά θά ὑπῆρχε ἡ ἐπιστροφή στήν νομιμότητα στό θέμα αὐτό.

Ἀλλά, ὅπως διαπιστώνω τώρα, δέν ἔχει ἐπέλθει στό σχολεῖο μου καμία ἀλλαγή στήν ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τό μαρτυροῦν τόσο τό ἔντυπο ἐπιλογῶν πού δόθηκε στίς 15 Μαΐου, στό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς 2012­2013, στούς μαθητές τῆς Α´ Λυκείου (συνημμένο ἔντυπο 2), ὅπου παρουσιάζεται πάλι ἡ περσινή ἐπιλογή γιά τό μά θημα τῶν Θρησκευτικῶν (ἐπιλογή γ) πού ἐξέθεσα παραπάνω, ὅπως καί τό ἔντυπο τῆς Αἴτησης Ἀπαλλαγῆς (συνημμένο ἔντυπο 3), τό ὁποῖο δόθηκε στήν ἀρχή τῆς σχολικῆς χρονιᾶς (πρίν ἐκδοθεῖ ἡ νέα ἐγκύκλιος στίς 19­9­2013) καί στό ὁποῖο, ὅπως καί τήν προηγούμενη σχολική χρονιά, δέν ἀναφερόταν κἄν σέ λόγους συνείδησης.

Ὁ Διευθυντής τοῦ Λυκείου, λοιπόν, ὄχι μόνο δέν ἐνημέρωσε τά παιδιά σχετικά μέ τόν ὑποχρεωτικό χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος γιά τούς Ὀρθόδοξους μαθητές, οὔτε πολύ περισσότερο ἤλεγξε τίς αἰτήσεις ἀπαλλαγῆς, ἐάν ὄντως συντρέχουν λόγοι γιά τήν ἀπαλλαγή τοῦ μαθητῆ, δηλ. ἄν εἶναι ἄθεος, ἀλλόδοξος ἤ ἑτερόθρησκος, ὅπως εἶναι ὑποχρεωμένος νά κάνει (βλ. συνημμένο ἔντυπο 4: Ἀπόφαση Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων 115/2012, σ. 24­26). Ἡ μόνη του ἐπιδίωξη ἦταν νά ὠθεῖ κυριολεκτικά τούς Ὀρθόδοξους μαθητές, διευκολύνοντάς τους μέ κάθε δυνατό τρόπο, στήν ἀπαλλαγή. Αὐτό μαρτυρεῖ καί ἡ «προ σωρινή ἀπαλλαγή» πού παρεῖχε καί πέρσι καί φέτος μέ τήν ἁπλῆ προφορική δήλωση τῶν μαθητῶν, ὅτι πρόκειται νά ζητήσουν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Δηλαδή, στήν ἀρχή τῶν μαθημάτων, τόν Σεπτέμβριο, πρίν γίνουν οἱ δηλώσεις ἀπαλλαγῆς, ἀνά λογα μέ τήν προφορική δήλωση τῶν μαθητῶν, τούς ἔστελνε στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἤ τούς ἀπασχολοῦσε μέ διαφορετικό τρόπο ἤ ἀκόμη τούς ἔδιωχνε ἀπό τό σχολεῖο, ὅπως ἔγινε φέτος στήν Γ´ Λυκείου, μέ τά ἑξῆς λόγια: Ὅποιος δέν πρόκειται νά κάνει Θρησκευτικά μπορεῖ νά πάει σπίτι. Αὐτό μοῦ μετέφεραν τά παιδιά, τά ὁποῖα «ἐπέλεξαν» νά δηλώσουν ὅτι παρακολουθοῦν τό μάθημα, κατά τήν πρώτη ὥρα τοῦ μαθήματος. Μάλιστα, τούς εἶχε σχηματιστεῖ ἡ ἐντύπωση ἀπό τά λεγόμενα τοῦ Διευθυντῆ, ὅτι ὅσοι δέν θά κάνουν Θρησκευτικά θά ἔχουν αὐτή τήν ὥρα ἐλεύθερη καί μποροῦν, ἀφοῦ πρόκειται γιά τήν 7η ὥρα, τήν τελευταία ὥρα τῆς Παρασκευῆς, νά πᾶνε σπίτι. Γι’ αὐτό καί τά παιδιά μοῦ ζήτησαν, ἄν εἶναι δυνατό, νά μεταφέρουμε τήν ὥρα αὐτή σε ἄλλη μέρα, ὥστε καί ἐκεῖνοι τήν Παρασκευή νά εἶναι ἐλεύθεροι πιό νωρίς. Τό ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν φέτος ἦταν σ’ αὐτή τήν πρώτη φάση τῶν ἀπαλλαγῶν (πρίν τήν νέα ἐγκύκλιο), ὅτι στήν Β´ Λυκείου περίπου τό 60% τῶν μαθητῶν εἶχε ζητήσει ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἐνῷ πέρσι περίπου τό 99% τῶν ἴδιων παιδιῶν παρακολούθησε τό μάθημα. Στήν δέ Γ´ Λυκείου αὐτοί πού εἶχαν ζητήσει ἀπαλλαγή ἀποτελοῦσαν περίπου τό 97%. Καί αὐτοί οἱ μαθητές σέ ποσοστό περίπου 98­99% στήν A´ Λυκείου εἶχαν παρακολουθήσει κανονικά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ὅταν ἐκδόθηκε ἡ νέα ἐγκύκλιος γιά τίς ἀπαλλαγές ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ζήτησα ἀπό τόν Διευθυντή νά μιλήσω στούς γονεῖς ὅπως καί στά παιδιά γιά τό θέμα αὐτό. Ἡ ἰδιοκτήτρια τοῦ σχολείου δέν μοῦ ἐπέτρεψε νά μιλήσω στούς γονεῖς, ὁ Διευθυντής ὅμως μοῦ ἐπέτρεψε νά μιλήσω στά παιδιά. Ἐνημέρωσα τόσο τά παιδιά τῆς Β´ ὅσο καί τῆς Γ´ Λυκείου γιά τόν ὑποχρεωτικό χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιά τούς Ὀρθόδοξους μαθητές καί ὅτι τό δικαίωμα τῆς ἀπαλλαγῆς γιά λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης παρέχεται μόνο σέ μή Ὀρθόδοξους μαθητές, οἱ ὁποῖοι ὅμως, προκειμένου νά ἀπολαύσουν αὐτό τό δικαίωμα, πρέπει νά ἐπικαλοῦνται αὐτούς τούς συγκεκριμένους λόγους συνείδησης, ὅτι δηλαδή εἶναι ἄθεοι, ἀλλόδοξοι, ἤ ἑτερόδοξοι ἤ τουλάχιστον ὅτι δέν εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι (βλ. σχετικά τήν Ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων 115/2012, σ. 12­13 καί 24­26). Ἦταν δέ πολύ χαρακτηριστική ἡ ἐρώτηση μιᾶς μαθήτριας τῆς Β’ Λυκείου: Ἐφόσον ἔχει ἔτσι τό θέμα, γιατί μᾶς ἔβαλε τό σχολεῖο τό Μάιο (βλ. συνημμένο ἔγγραφο 2) νά ἐπιλέξουμε, ἐάν θέλουμε νά κάνουμε τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἤ ὄχι; Ἡ συζήτηση αὐτή τόσο στήν Β´ ὅσο καί στήν Γ´ Λυκείου ἔδειχνε καθαρά, ὅτι οἱ μαθητές δέν ἔχουν πρόβλημα μέ τό μάθημα, ἀλλά ἐπιθυμοῦν ἁπλῶς, ἀπαλλασσόμενοι ἀπό τό μάθημα αὐτό, νά ἐξοικονομοῦν χρόνο γιά τήν καλύτερη προετοιμασία τους γιά τίς Πανελλαδικές Ἐξετάσεις στή Γ´ Λυκείου (κατά τή διάρκεια τῆς προηγούμενης σχολικῆς χρονιᾶς οἱ μαθητές τῆς Γ´ Λυκείου πού εἶχαν ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μελετοῦσαν τήν ὥρα αὐτή θέματα πού τούς εἶχαν δοθεῖ ἀπό τούς καθηγητές πού δίδασκαν μάθημα κατεύθυνσης στό τμῆμα τους). Στή συνέχεια ἐξήγησα στούς μαθητές, ὅτι σύμφωνα μέ τήν νέα ἐγκύκλιο φέρω καί ἐγώ ὡς διδάσκων καθηγητής ἕνα μέρος τῆς εὐθύνης γιά τήν ἔγκριση τῶν Ὑπεύθυνων Δηλώσεων πού ἐνδεχομένως θά ὑποβάλουν γιά τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἐπειδή καλοῦμαι νά «προσυπογράφω» τίς δηλώσεις αὐτές. Τούς δήλωσα ὅτι ἡ συνείδησή μου δέν μοῦ ἐπιτρέπει νά ἐγκρίνω μέ τήν ὑπογραφή μου δηλώσεις Ὀρθόδοξων μαθητῶν πού γιά λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης ζητοῦν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἐπειδή δέν νοεῖται Ὀρθόδοξος μαθητής νά προβάλει λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης προκειμένου νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό μάθημα τοῦ πνευματικοῦ καταρτισμοῦ του!

Μετά ἀπό αὐτή μου τή δήλωση – δέσμευση ἀπέναντι στά παιδιά ὁ Διευθυντής τοῦ Λυκείου ἐπικοινώνησε μέ τό Ὑπουργεῖο ἀπό τό ὁποῖο, σύμφωνα μέ τά λεγόμενά του καί τήν ἀνακοίνωση πού ἔκανε στή συνέχεια καί στούς μαθητές, πληροφορήθηκε, ὅτι ὁ διδάσκων ἐκπαιδευτικός δέν προσυπογράφει τίς Ὑπεύθυνες Δηλώσεις, ἀλλά ἁπλῶς τοῦ ἀνακοινώνονται τά ὀνόματα τῶν ἀπαλλαγέντων μαθητῶν. Αὐτό καί ἐφήρμοσε στή συνέχεια. Παρά, ὅμως, τίς ἐνέργειες αὐτές τοῦ Διευθυντῆ, οἱ ἀριθμοί τῶν ἀπαλλαγῶν πού ἔχει ἐγκρίνει διαφοροποιοῦνται ἀρκετά ἀπό τούς προηγούμενους. Τώρα στή Β’ Λυκείου κινοῦνται στό 31% καί στή Γ´ Λυκείου στό 68%.

Κύριε Προϊστάμενε,

τό θέμα αὐτό κατά τήν ἄποψή μου εἶναι ἰδιαίτερα σοβαρό, διότι:

Α. Μέ τό χειρισμό πού κάνει ἡ Διεύθυνση τοῦ σχολείου μου στό ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στίς τάξεις Β´ καί Γ´ Λυκείου, διδάσκει στούς μαθητές ἔμπρακτα, παρότι ταγμένη νά παρέχει παιδεία:

1. Τήν περιφρόνηση τοῦ Συντάγματος, ἄρθρο 16 παρ. 2, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο σκοπός τῆς παιδείας πού παρέχεται στά σχολεῖα εἶναι μεταξύ τῶν ἄλλων καί ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης. Καί ὡς ἐκ τούτου τόσο ἡ διδασκαλία ὅσο καί ἡ παρακολούθηση τοῦ μαθήματος γιά μαθητές πού ἀνήκουν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωτική (βλ. Ἀπόφαση Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων 115/2012, σ. 13­14 καί σ.19, ὅπου ἀναπτύσσεται ἡ σχετική νομοθεσία).

2. Τήν καταστρατήγηση τοῦ ἄρθρου 4 παρ.1 τοῦ Συντάγματος περί ἰσότητας τῶν Ἑλλήνων, ἐπειδή μέ τό χειρισμό τῶν ἀπαλλαγῶν πού γίνεται στίς τάξεις Β´ καί Γ´ τοῦ Λυκείου μας δημιουργεῖται μία τάξη μαθητῶν σαφῶς εὐνοημένων ἔναντι τῶν ὑπόλοιπων Ἑλλήνων Ὀρθόδοξων μαθητῶν (βλ. καί τήν ἀνωτέρω ἀπάντηση τῆς Ὑφυπουργοῦ κ. Χριστοφιλοπούλου στή Βουλή στόν κ. Κουβέλη).

3. Τήν ἐξαπάτηση μέ «ψευδές δημόσιο ἔγγραφο» (βλ. Ἀπόφαση Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων 115/2012, σ. 25), στήν ὁποία ὁδηγοῦνται ἀπό τή Διεύθυνση τοῦ σχολείου ἐν προκειμένῳ μέ τήν Ὑπεύθυνη Δήλωση πού ὑποβάλλουν γιά τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές, ἐάν εἶναι ἐνήλικοι, ἤ ἄλλως οἱ γονεῖς τους, ἀφοῦ στήν περίπτωση αὐτή δέν ὑφίσταται δικαίωμα ἀπαλλαγῆς.

Β. Μέ τήν ἁπλῆ ἀνακοίνωση τῶν ὀνομάτων στόν διδάσκοντα καθηγητή ὁ Διευθυντής τοῦ σχολείου μου διέστρεψε τήν Ἐγκύκλιο μέ ἀριθ. πρωτ. 133099/Γ2 τῆς 19/09/2013 τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων πού ἀναφέρει ρητῶς, ὅτι «ἡ παραπάνω Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ ν. 1599/1986 … παραλαμβάνεται ἀπό τό Διευθυντή τοῦ σχολείου …καί προσυπογράφεται ἀπό τό διδάσκοντα ἐκπαιδευτικό». Ἐπίσης, ὡς πρός τήν διαδικασία πού πρέπει νά ἀκολουθεῖται γιά τήν χορήγηση τῆς ἀπαλλαγῆς παραπέμπει ἡ ἐγκύκλιος –προκειμένου γιά τήν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση– στό π.δ. 104/1979, ὅπου σημειώνεται κατά λέξη στό ἄρθρο 22 παρ. 2: «Ἐπί τῆς … αἰτήσεως ἀποφαίνεται ὁ Διευθυντής τοῦ σχολείου μετά τοῦ κατά περίπτωσιν ἀρμοδίου διδάσκοντος καθηγητοῦ, συντασσομένης σχετικῆς πράξεως εἰς τό βιβλίον πράξεων τοῦ Συλλόγου τῶν Διδασκόντων».

Καί ἀναρωτιέμαι: Πῶς ὅλα αὐτά γιά τόν Διευθυντή τοῦ σχολείου μου, μπορεῖ νά σημαίνουν, ὅτι ἔχει χρέος ἁπλῶς νά ἐνημερώνει τόν διδάσκοντα ἐκπαιδευτικό, μέ τό νά τοῦ ἀνακοινώνει τά ὀνόματα τῶν ἁπαλλαγέντων ἀπό τό μάθημά του, χωρίς νά ἔχει λάβει καμία τέτοιου εἴδους γραπτή ὁδηγία ἤ διευκρίνιση; Τελικά, ὁ Διευθυντής τοῦ σχολείου μου ὄχι μόνο δέν τηρεῖ τίς ὁδηγίες πού ἔχει λάβει μέ τήν ἐγκύκλιο, ἀλλά ἐκθέτει ἐπιπλέον καί τόν ἴδιο τόν κ. Ὑπουργό στούς μαθητές καί τούς γονεῖς τους, σάν νά μή ξέρει τί λέει, σάν νά γράφει ἄλλα ἀντ’ ἄλλων.

Ἐπίσης, κ. Προϊστάμενε, ἰδιαίτερα σοβαρό κρίνω καί τό ἑξῆς: Τό σχολεῖο μου, χωρίς νά λάβει ὑπόψη του τό ὡρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας πού ἔχει ὑποχρέωση νά ἐφαρμόσει, ἔχει προβεῖ ἐντελῶς αὐθαίρετα στή μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀπό δίωρο πού προβλέπεται τόσο στήν Α´ ὅσο καί στήν Β´ Λυκείου τό ἔχει κάνει μονόωρο, ἐκδηλώνοντας, προφανῶς καί μέ τήν ἐνέργεια αὐτή τήν περιφρονητική του διάθεση πρός τό μάθημα αὐτό. Καί ὁ Διευθυντής, παρά τή διαμαρτυρία μου, ἀρνεῖται νά τό κάνει πάλι δίωρο.

Γι’ αὐτό σᾶς παρακαλῶ νά ἐνεργήσετε τά δέοντα, προκειμένου νά ἀποκατασταθεῖ ἡ νομιμότητα.

Λέων Μπράνγκ

Δρ. Θεολογίας

Σημείωση: Τό θέμα τοῦ ὡραρίου στήν Α΄ καί Β΄ Λυκείου, χάρις στήν σχεδόν ἄμεση ἐπέμβαση τῆς Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Β΄ Ἀθήνας, ἔχει ἤδη διευθετηθεῖ ἀπό τήν Δευτέρα 21.10.2013.

 

"ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ", Τεύχος 135, Νοέμβριος 2013

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration