Ζωηφόρος

Επιστολή της ΠΕΘ προς τους Σχολικούς Συμβούλους Θεολόγων για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά

Ἐπιστολή τῆς ΠΕΘ πρός τούς Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ 01

 

Πρός

Τούς κ.κ. Σχολικούς Συμβούλους

τῶν Θεολόγων Καθηγητῶν

Ἕδρες τους

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί συνάδελφοι,

Μετά τήν ἔκδοση τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 133099/Γ2/19-9-2013 ἐγκυκλίου τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Παιδείας ἡ Ἕνωσή μας θέλει νά ἀπευθυνθεῖ προς ὅλους τούς Σχολικούς Συμβούλους τῶν Θεολόγων Καθηγητῶν καί νά σᾶς κάνει κοινωνούς μερικῶν σκέψεων καί ἐκτιμήσεών της, πού μποροῦν νά βοηθήσουν σέ μιά προσπάθεια ἐπίλυσης τοῦ προβλήματος τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπ᾽ τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὅσο τοῦτο εἶναι δυνατό, ἀφοῦ καί ἡ νέα ἐγκύκλιος ἀπέχει πολύ ἀπό τό να εἶναι σαφής καί νά δίνει λύση.

Καί πρῶτο:

Ἡ νέα ἐγκύκλιος δέν εἶναι σύμφωνη μέ τήν ὑπ᾽ ἀριθ. 115/2012 ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων, ἡ ὁποία καί τελεσίδικη εἶναι καί γενικῆς ἰσχύος καί ὑποχρεωτική γιά τή διοίκηση, πράγμα πού ἐπιφέρει συνέπειες γιά τόν Διευθυντή τοῦ Σχολείου, ἐάν κάποια ἀντιμετώπιση φθάσει στή Δικαιοσύνη. Ἐπισυνάπτουμε σχετική νομική γνωμάτευση, πού ζητήσαμε ἀπό τόν νομικό μας σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κρίππα.

Δεύτερο:

Θεωροῦμε ὅτι τό ἐπίμαχο σημεῖο τῆς “θρησκευτικῆς συνείδησης”, πού ρητῶς θέτει ἡ ὑπουργική ἐγκύκλιος ἀφορᾶ, πέρα ἀπό τούς ρητῶς ἀναφερόμενους ἀλλόθρησκους καί ἑτερόδοξους, στήν ὁμάδα τῶν τυχόν ἀθέων ἤ ἀθρήσκων μαθητῶν/γονέων. Διότι κατά τήν ἄποψή μας πρόβλημα θρησκευτικῆς συνείδησης γιά παρακολούθηση ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ θεολογικοῦ μαθήματος δέν εἶναι λογικά καί πραγματικά δυνατό νά ἀντιμετωπίζουν μαθητές/γονεῖς, πού εἶναι ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Τό πρόβλημα προκύπτει (πέρα ἀπό τίς κατηγορίες τῶν ἀλλοθρήσκων καί ἑτεροδόξων, πού ρητῶς ἀναφέρονται) μόνο γιά ἐκείνους πού δέν εἶναι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, δηλαδή εἶναι ἄθεοι ἤ ἐντελῶς ἄθρησκοι.

Θά μπορούσαμε συνεπῶς να δεχθοῦμε ὅτι ὁ ὀρθόδοξος μαθητής/γονέας δέν εἶναι δυνατό νά ζητήσει ἀπαλλαγή κατά τό πνεῦμα και τό γράμμα τῆς παραπάνω ἐγκυκλίου ἀλλ᾽ ὅτι τυχόν αἴτημα ἀπό μέρους τους γιά ἀπαλλαγή γίνεται για ἄλλο λόγο, ὅπως π.χ. γιά νά παρακολουθεῖ ἕνα μάθημα λιγότερο ἀπό τά μαθήματα τοῦ σχολικοῦ προγράμματος.

Τοῦτο ὅμως σαφῶς ἀποτελεῖ ψευδῆ δήλωση.

Σᾶς παρακαλοῦμε λοιπόν νά λάβετε ὑπόψη τίς παραπάνω ἀπόψεις καί νά στηρίξετε, ὅπου παραστεῖ ἀνάγκη, τούς Θεολόγους Καθηγητές τῶν Σχολείων.

Γιά τό Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ

Ὁ Πρόεδρος

Ἠλίας Χρ. Φραγκόπουλος

Θεολόγος - Φιλόλογος, τ. Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.

Ὁ Ἀντιπρόεδρος

Θωμᾶς Ἀντ. Ἰωαννίδης

Ἐπ. Καθ. Παν. Ἀθηνῶν

Ὁ Γεν. Γραμματέας κ.ἀ.α.

Ὁ Ἔφορος

Δημήτριος Βογιατζῆς

Δρ Θεολογίας

 

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 1/11/2013

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration