Ζωηφόρος

Επιστολή 20 Ορθόδοξων Χριστιανικών Συλλόγων της Θεσσαλονίκης προς τους Ιεράρχες για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο

Επιστολή για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο απέστειλαν είκοσι συνεργαζόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανικοί Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης προς τους προς τον Αρχιεπίσκοπο και τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος (85 τον αριθμό). Δυστυχώς, όπως μας πληροφορεί η «Παρακαταθήκη» από τους 85 Μητροπολίτες, αποδέκτες της επιστολής, απάντησαν μόνον οι πέντε (5)!

Δείτε την Επιστολή:

 

Συντονιστική Ἐπιτροπή Ὀρθοδόξων

Χριστιανικῶν Σωματείων Θεσσαλονίκης

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 28ῃ Ἰανουαρίου 2014

                Σεβασμιώτατε,

Μέ υἱική ἀγάπη, τιμή καί σεβασμό ἀσπαζόμεθα τήν δεξιάν Σας καί ἐπιζητοῦμε τάς ὑμετέρας εὐχάς καί εὐλογίας.

Παρακολουθοῦμε τήν πολυεύθυνο μέριμνά Σας γιά τήν διαποίμανση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί μάλιστα κάτω ἀπό συνθῆκες πολύ δύσκολες, ὅπως αὐτές τῆς οἰκονομικῆς και πνευματικῆς κρίσεως πού διερχόμεθα.

Ταπεινῶς εὐχόμεθα ἡ Χάρις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ νά Σᾶς φωτίζει καί ἐνισχύει στό ἔργο αὐτό, στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Σεβασμιώτατε,

Θά θέλαμε οἱ συνυπογράφοντες τό παρόν κείμενο εἴκοσι (20) Ὀρθόδοξοι Χριστιανικοί Σύλλογοι τῆς Θεσσαλονίκης, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ μας νά βοηθήσουμε ταπεινῶς τό ὑπεύθυνο ποιμαντικό Σας ἔργο καί τῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, νά Σᾶς καταστήσουμε κοινωνούς κάποιων σκέψεων καί ἀνησυχιῶν μας σχετικά μέ τό ὑπό ψήφιση σχέδιο νόμου «Τροποποίηση τοῦ ν. 927/1979 (Α/ 139) καί προσαρμογή του στήν ἀπόφαση – πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ τῆς 28ης Νοεμβρίου 2008, γιά τήν καταπο λέμηση ὁρισμένων μορφῶν και ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσῳ τοῦ ποινικοῦ δικαίου (L 328)».

Κατ᾽ ἀρχήν πιστεύουμε ὅτι δέν χρειαζόταν νά κατατεθεῖ αὐτό τό νομο σχέδιο. Ὅπως ἐδήλωσε τόν παρελθόντα Μάιο καί ὁ ἴδιος ὁ κ. Πρωθυ πουργός, τό ὑπάρχον νομικό ὁπλοστάσιο καί ἰδιαίτερα ὁ νόμος 927/1979, ὁ ὁποῖος ἰσχύει σήμερα, εἶναι ἐπαρκῆ γιά την ἀντιμετώπιση τοῦ ρατσισμοῦ. Συνεπῶς τό νέο νομοσχέδιο περιττεύει.

Στήν περίπτωση πάντως πού τό νομοσχέδιο δέν ἀποσυρθεῖ, θά θέλαμε νά σᾶς ἐπισημάνουμε ὁρισμένα σημεῖα, τά ὁποῖα κατά τή γνώμη μας θεωροῦμε σημαντικά:

Α΄Εἶναι θετικό τό γεγονός ὅτι τό παρόν σχέδιο νόμου, τό ὁποῖον κατετέθη στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων στίς 20 Νοεμβρίου 2013 εἶναι βελτιωμένο σέ σχέση μέ το προηγούμενο, το ὁποῖον εἶχε τεθεῖ σέ διαβού λευση μέσῳ διαδικτύου ἀπό 22 Φεβρουαρίου 2011 μέχρι 3 Μαρτίου 2011.

Παρ᾽ ὅλα αὐτά ὑπάρχουν καί στό παρόν νομοσχέδιο σημεῖα, τά ὁποῖα ἐγκυμονοῦν κινδύνους -ἐάν δέν διευκρινισθοῦν καί διορθωθοῦν- νά ἀποτελοῦν μία ἐπικρεμαμένη διαρκῶς ἀπειλή γιά τούς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς, θεολόγους καί κατηχητές νά δεχθοῦν μηνύσεις ἀπό κάποιους, πού θά θεωρήσουν ὅτι θίγονται ἀπό τόν δημόσιο λόγο τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως παραδείγματος χάριν, ἐάν θά ἐστηλί τευαν, εἴτε προφορικῶς εἴτε γραπτῶς, κατεγνωσμένες ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως καί Πατερικῆς Διδασκαλίας πλάνες καί αἱρέσεις ἤ νεώτερες «σέκτες» καί «καταστροφικές λατρεῖες», ὅπως π.χ. οἱ Ψευδο-Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἤ ἡ Σαϊεντολογία.

Ταπεινῶς φρονοῦμεν ὅτι ἡ παράγραφος 7 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ νομο σχεδίου, ἡ ὁποία ἀναφέρει ὅτι «Οἱ διατάξεις τῶν προηγούμενων παραγράφων δεν ἐφαρμόζονται ὡς προς τό κράτος, τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τά δημόσια νομικά πρόσωπα κατά την ἄσκηση δημόσιας ἐξουσίας καί τους διεθνεῖς ὀργανισμούς δημοσίου δι καίου», νά συμπληρωθεῖ μέ ρητή ἀναφορά καί στούς λειτουργούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἤ στούς λειτουργούς τῶν γνωστῶν, κατά τήν νομική ὁρολογία, θρησκειῶν. Παραδείγματος χάριν ἡ συμπλήρωση θά μποροῦσε νά λέγει ὅτι «Ἐξαιρεῖται ὡσαύτως τῶν ἀνωτέρω διατάξεων ὁποιοσδήποτε ἐκφράζει, εἴτε μέ γραπτό εἴτε μέ προφορικό λόγο, ἐπίσημες καί κατοχυρωμένες διδασκαλίες τῆς πίστεως γνωστῆς θρησκείας, ὅπως αὐτή διατυπώνεται μέσα ἀπό ἱερά, λειτουργικά, ὑμνογραφικά καί ἄλλα κείμενα τῆς παραδόσεώς της».

Κατά τήν γνώμη μας, καλό θά ἦταν νά ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι αὐτό πού κολάζεται ποινικῶς εἶναι ἡ ἐνδεχόμενη προτροπή σέ διάπραξη ἀξιοποίνων πράξεων καί ὄχι ἡ προβολή ἰδεῶν καί ἀπόψεων, διότι τότε καταργεῖται ἡ συνταγματικά κατοχυρωμένη ἐλευθερία τοῦ λόγου, τῆς ἐκφράσεως καί τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

Β΄Ὅπως φαίνεται ἀπό τήν παράγραφο β’ τοῦ κειμένου πού ἔχει ἀναρτη θεῖ στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (σ. 16) δέν εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ προστασία τῶν ὁμοφυλοφίλων ὡς μειονότητος μέ δικαιώματα ἔχει ἀπαλειφθεῖ ἀπό τό νομοσχέδιο καί δέν θά ἐπανέλθει. Δέν θά πρέπει νά ἀγνοοῦμε ὅτι μέχρι καί τήν τελευταία στιγμή, κατά τήν συζήτηση στή Βουλή, εἶναι δυνατόν να προστεθοῦν ἐπαχθεῖς καί ἀντιευαγ γελικές διατάξεις.

Γ΄ Μᾶς ἐχαροποίησε ἡ αὐτονόητη διευκρίνιση τοῦ κυρίου Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, ὅπως αὐτή παρέχεται στήν παράγραφο γ΄ τῆς κατακλεῖδος τοῦ ἀνηρτημένου στό διαδίκτυο κειμένου τοῦ νομοσχεδίου, ὅτι δηλαδή «δεν τιμωρεῖται ἡ ἁπλή ἔκφραση γνώμης, ὅπως ἀπό πολλά σχόλια ἀναφέρθηκε στη διαβούλευση. Οὔτε κἄν ἀπόψεις πού εἶναι ἀπροκάλυπτα ρατσιστικές ἤ ξενοφοβικές. Ὁ καθένας μπορεῖ νά λέει ὅ,τι θέλει, στό μέτρο πού τοῦ ἐπιτρέπει τό Σύνταγμα καί ἡ ΕΣΔΑ καί ἐφόσον ἡ συμπεριφορά του δέν μπορεῖ νά ὁδηγήσει στή θυματοποίηση συγκεκριμένης ὁμάδας ἤ προσώπου. Ἡ προστασία τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ παραμένει ἀπόλυτη καί πρωταρχική. Θα τιμωρηθοῦν, ἀντίθετα, ὅπως γίνεται καί στό ἰσχύον ποινικό μας δίκαιο, ἀλλά καί σέ ὅλον τόν πολιτισμένο κόσμο, ὅσοι παροτρύνουν μέ δημόσιο λόγο ἕναν ὄχλο νά ἐξοπλισθεῖ λ.χ. μέ ρόπαλα καί ἁλυσίδες καί να ἀναζητήσει θύματα μεταξύ ἐκείνων πού δέν ἀνταποκρίνονται στά φυλετικά, θρησκευτικά ἤ πολιτισμικά του πρότυπα. Τιμωροῦνται, μέ ἄλλα λόγια, συμπεριφορές πού προκαλοῦν σέ βιαιοπραγίες, μίσος καί ἀντιπαλότητα, ὥστε νά μπορεῖ νά διασαλευθεῖ ἄμεσα ἡ ὁμαλή κοινωνική συμβίωση».

Τά ἀνωτέρω εἶναι αὐτονόητα, διότι διαφορετικά θά διολισθαίναμε σέ καθεστώς ἀπολυταρχίας. Θά πρέπει ὅμως νά μήν παραμείνουν σχόλιο καί ἁπλῆ διαβεβαίωση, ἀλλά νά ἐνσωματωθοῦν στό νομοσχέδιο. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά βέβαια, ἡ αὐτονόητη αὐτή διευκρίνηση-διαβεβαίωση τοῦ κ. ὑπουργοῦ ἀποδεικνύει καί αὐτό πού ἐλέχθη, ὅτι, δηλαδή, τό νέο νομοθέτημα περιττεύει, ἀφοῦ ὅλα αὐτά προβλέπονται ἀπό τόν νόμο 927/1979 και τήν ἑλληνική νομοθεσία γενικότερα.

Δ΄ Θεωροῦμε ὅτι θά ἦταν δίκαιο, τήν στιγμή πού ἀναφέρεται ὀνομαστικά στό νομοσχέδιο τό Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων ἀπό τούς ναζί, νά ἀναφέ ρεται ὀνομαστικά καί ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπως καί τῶν Ἀρμενίων, ἀπό τούς Τούρκους.

Σεβασμιώτατε,

Ἐκφράσαμε μέ υἱική ἀγάπη καί ἐμπιστοσύνη τούς προβληματισμούς καί τις ἀνησυχίες μας γιά τούς κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ τό λεγόμενο ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο.

Συνοψίζοντες φρονοῦμε ταπεινῶς ὅτι μία παρέμβαση τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, ὅπου καί ὅπως Ἐσεῖς κρίνετε, θά μποροῦσε νά βοηθήσει στην ἐνσωμά τωση στό περί οὗ ὁ λόγος νομοσχέδιο τῶν ἀσφαλιστικῶν ἐκείνων δικλείδων πού θά βοηθήσουν νά μή φιμωθεῖ καί νά μή διώκεται ποινικά (!) ὁ δημόσιος λόγος τῆς Ἐκκλη σίας, πού ἔχει σχέση μέ κατεγνωσμένες αἱρέσεις καί μέ ἀντιευαγγελικές καί ἀποκλίνουσες συμπεριφορές, ὅπως τό βδελυκτό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

Πιστεύουμε ὅτι ἡ παρέμβαση αὐτή τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας θά συντελέσει ὥστε νά διασφαλισθεῖ τό αὐτονόητο δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων νά συνεχίσουν να ἐκφράζουν ἐλεύθερα τήν ἐκκλησιαστική καί ἐθνική τους αὐτοσυνειδησία, χωρίς νά ἐπικρέμαται ἡ ἀπειλή μηνύσεων καί διώξεων ἐναντίον τους.

Κατακλείοντες, ἐξαιτούμεθα τάς ἁγίας Ὑμῶν εὐχάς. Εἴμεθα στή διάθεσή Σας για ὁποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Τά Συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης:

1. Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ἕνωση Χριστιανική Ἀγωγή)

2. Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «ὁ Μέγας Βασίλειος»

3. Τομέας Ἐπιστημόνων «Μεγάλου Βασιλείου»

4. Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «ἡ Ἀπολύτρωσις»

5. Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης «Ὁσία Ξένη»

6. Ἀδελφότης «Χριστιανική Ἐλπίς»

7. ΠΑ.ΣΥ.Β.Α (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπει ρωτικοῦ Ἀγώνα)

8. Σ.Φ.Ε.Β.Α. (Συντονιστική Φοιτητική Ἕνω ση Βορειοπηπειρωτικοῦ Ἀγώνα)

9. Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης

10. Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός»

11. Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν

12. «Παρακαταθήκη»

13. Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων «οἱ Ἅγιοι Πάντες»

14. Σύλλογος «Παναγιόφιλοι»

15. Πολιτιστικός Σύλλογος «Ἐθνεγερσία»

16. Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ἑλλάδος

17. Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιά τήν Πνευματική Ἐλευθερία

18. Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα «Ἀγάπη Χριστοῦ»

19. Ὅμιλος Φίλων Ἁγίου Ὄρους «Ἅγιος Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης»

20. Φιλανθρωπικό Σωματεῖο «Μέριμνα τῶν πτωχῶν»

Διεύθυνση ἐπικοινωνίας τῶν Συνεργαζομένων Σωματείων

Ἱεραποστολικός σύλλογος «Ὁ Μέγας Βασίλειος»

Ἀλεξάνδρου Σβώλου 42, 546 21 Θεσσαλονίκη

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel