Ζωηφόρος

Το τάμα του έθνους. Ο Nαός του Σωτήρος,

Το τάμα του έθνους.

Ο ναός του Σωτήρος

Η  Δ΄ Εθνική, των Ελλήνων Συνέλευσις.

Νομίζει εαυτήν ευτυχή γενομένη όργανον, δι' ού το Έθνος εκπληροί το πλέον εφετόν των χρεών του, δηλαδή το να ανάπεμψη την ευγνωμοσύνην του προς τον Θεόν, Όστις έδειξε τοσαύτα θαύματα δια να το σώση.

Κατά συνέπειαν, η Δ΄ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις ψηφίζει:

Α΄, Όταν η τοπική περιφέρεια της Ελλάδος και η καθέδρα της Κυβερνήσεως της κατασταθώσιν οριστικώς, οι δε οικονομικοί πόροι τον κράτους το επιτρέψωσιν, η Κυβέρνησις θέλει διατάξει να εγερθή εις την καθέδραν εις Ναός επ' ονόματι του Σωτήρος.

(ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ,

τόμος 4ος. Δ' εν Άργει Εθνική Συνέλευσις 1828-1829,

-Δεύτερος των Εθνοσυνελεύσεων, σελ. 116)

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration