Ζωηφόρος

O Κυθήρων ζητεί αποκατάστασιν του π. Μητροπολίτου Αττικής κ. Νικοδήμου,

O Κυθήρων ζητεί

την πλήρη αποκατάστασιν

του κανονικού Μητροπολίτου

Αττικής κ. Νικοδήμου

από την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 12/2/2010

Δι᾽ ἐπιστολῆς του πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς ΔΙΣ, Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν

Θέτει πρὸ τῶν εὐθυνῶν της τὴν Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία κινδυνεύει

νά κατηγορηθῆ ὅτι προωθεῖ ἀντικανονικὰς καὶ ἀντιευαγγελικὰς λύσεις

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων και Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε τήν 8ην Φεβρουαρίου ἐπιστολήν πρός τόν Πρόεδρον τῆς Ἱ. Συνόδου, Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον, διά τῆς ὁποίας ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἀφοῦ ἀνέβαλε διά βοῆς (καί ὄχι διά ψηφοφορίας ὡς ὤφειλε) τήν ἄρσιν τοῦ ἐπιτιμίου τῆς ἀκοινωνησίας εἰς τόν κανονικόν Μητροπολίτην Ἀττικῆς κ. Νικόδημον, προχωρεῖ εἰς τήν διχοτόμησιν τῆς Ἱ.Μ. Ἀττικῆς καί εἰς τήν ἐκλογήν Μητροπολιτῶν. Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων διά τῆς ἐπιστολῆς του δίδει ἀπαντήσεις καί εἰς ἐκείνους τους Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τήν ἀποκατάστασιν τοῦ κανονικοῦ Μητροπολίτου μέ τό πρόσχημα ὅτι εἶναι πολύ μεγάλης ἡλικίας. Τέλος τονίζει......

ὅτι ἡ ἀθέτησις τῆς ὑποσχέσεως διά τήν ἀποκατάστασιν τοῦ κανονικοῦ Μητροπολίτου, ἡ διχοτόμησις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί γενικώτερον ἡ λύσις ἡ ὁποία προωθεῖται, θά ἔχει δυσοίωνα ἀποτελέσματα. Ζητεῖ τήν τήρησιν τῶν ὑπεσχημένων, τήν ἐφαρμογήν τῶν ἁγίων ἐπιταγῶν τῶν θείων καί ἱ. Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας μας, διά νά μή «στιγματισθῆ» ἡ Ἱεραρχία ὅτι: λαμβάνει ἀντικανονικάς καί ἀντιευαγγελικάς λύσεις και ἀδικεῖ ἕναν Γέροντα πολυδοκιμασμένον Ἐπίσκοπον.

Ἡ ἐπιστολὴ

Τό πλῆρες κείμενον τῆς ἐπιστολῆς ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Ἐν Κυθήροις τῇ 8ῃ Φεβρουαρίου 2010

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον, Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ,

Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

Ἰωάννου Γενναδίου 14, Τ.Κ 115 21, Ἀθήνας

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί,

Καλήν καί εὐλογημένην Μ. Τεσσαρακοστήν!

Συμπληροῦται ἔτος ἀφʼ ὅτου διά τοῦ ὑπʼ ἀριθ. 157/27-02-2009 ἐγγράφου μου πρός Ὑμᾶς παρεκάλουν διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ὑφισταμένης ἐκκρεμότητος ἐκ τῆς μη εἰσέτι ἄρσεως τῆς ἄνευ δίκης και ἀπολογίας ἐπιβληθείσης καταδίκης (καί τῶν συνεπειῶν αὐτῆς) εἰς τους ἐπί δικτατορικοῦ καθεστῶτος ἐκθρονισθέντας κατά τούς μῆνας Ἰούνιον καί Ἰούλιον τοῦ 1974 Σεβ. Μητροπολίτας, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων ἔχουν ἤδη μεταστῇ εἰς τάς αἰωνίους μονάς. Εἰς τήν ἀναφοράν μου ἐκείνην ὑπέβαλον παράκλησιν και διά τήν διευθέτησιν τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ ἐναπομείναντος μόνου ἐμπεριστάτου Κανονικοῦ Μητρ. Ἀττικῆς κ.Νικοδήμου.

Διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 857/761/10-04-2009 Ὑμετέρου σεπτοῦ ἐγγράφου μοί ἀνεκοινώθη ἀπαντητικῶς ὅτι τό θέμα τοῦτο παρεπέμφθη εἰς τήν ἁρμοδίαν Μόνιμον Συνοδικήν Ἐπιτροπήν ἐπί τῶν Νομοκανονικῶν Ζητημάτων.

Ὅμως, ἀναφορικῶς πρός τό θέμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς κ.Νικοδήμου τά πράγματα ἐξειλίχθησαν οὕτω: Τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2008, κατά τήν τακτικήν Συνεδρίαν τῆς Ι. Σ. Ι., ἐνῶ κατετέθη νομίμως αἴτημα, ὑπογραφόμενον ὑπό 34 Μητροπολιτῶν, τοῦ ἡμίσεος περίπου τῶν Μελῶν τῆς Ἱεραρχίας, και ὑπεστηρίχθη συννόμως ὑπό τοῦ συνυπογράψαντος Σεβ.Μητροπολίτου Ζακύνθου κ.Χρυσοστόμου ἡ κατά τόν Καταστατικόν Χάρτην τῆς Ἐκκλησίας μας συμπερίληψίς του εἰς τά ὑπό συζήτησιν θέματα, ἀνεβλήθη διά τήν ἑπομένην τακτικήν Συνεδρίαν τῆς Ι.Σ.Ι., ἀνατεθείσης τῆς εἰσηγήσεως εἰς τόν Σεβ. Ζακύνθου. Ἐλθούσης τῆς τακτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ι.Σ.Ι. τόν παρελθόντα Ὀκτώβριον καί μή ἐπαρκέσαντος τοῦ χρόνου τῶν τακτικῶν Συνεδριῶν,λόγῳ τοῦ ἀπαιτηθέντος τοιούτου διά τήν ἐκλογήν τῶν ἕξ (6) Βοηθῶν Ἐπισκόπων, τό θέμα τοῦτο ὁμοῦ μετ’ ἄλλων πέντε (5) εἰσηγήσεων ἀπεφασίσθη νά συζητηθῆ εἰς τήν ἑπομένην Σύνοδον τῆς Ι.Σ.Ι. Καί ἐνῷ ἀνεβλήθη ἡ συζήτησις τοῦ ζητήματος τούτου, ἐν τούτοις ἐν παρόδῳ καί διά βοῆς ἐκ μέρους ὡρισμένων Σεβασμιωτάτων Συνέδρων (ἐνῷ τό νόμιμον εἰς τοιαῦτα σοβαρά θέματα εἶναι ἡ διά φανερᾶς ἤ μυστικῆς ψηφοφορίας ἔκφρασις τῆς θελήσεως ἑνός ἑκάστου τῶν Μελῶν τῆς Ι.Σ.Ι.) ἐνεκρίθη ἡ πρότασις τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου διά τήν διχοτόμησιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς. Πρίν, δηλαδή, τό Σεπτόν Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας ἐπιληφθῆ τοῦ χρονίζοντος θέματος τοῦ Κανονικοῦ καί νομίμου, ἔπειτα ἀπό τάς ἀλλεπαλλήλους δικαιώσεις τοῦ Σ.τ.Ε., Μητροπολίτου Ἀττικῆς κ.Νικοδήμου, ἀγνοεῖται διά μίαν εἰσέτι φοράν ὁ κατά συρροήν ἀπό 35ετίας ἀδικούμενος Σεβασμιώτατος Ἀδελφός μας. Ἐν ἔτει 1974, ὄντος αὐτοῦ ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτου Ἀτττικῆς καί Μεγαρίδος, ἠγνοήθη ὑπό τῆς Διοικούσης τότε Ἱεραρχίας ὡς "ἀντικανονικός Μητροπολίτης" καί ἐτριχοτομήθη ἡ Ἱερά Μητρόπολίς του. Και τώρα, διαμαρτυρουμένου αὐτοῦ διά τήν παραθεώρησίν του, διχοτομεῖται ἐκ νέου ἄνευ γνώμης και συγκαταθέσεώς του καί δρομολογοῦνται λύσεις.

Ἡ λύσις, ὅμως, Μακαριώτατε Πρόεδρε καί Ἅγιοι Ἀδελφοί, -ἐπιτρέψατε εἰς ἐμέ τόν ἐλαχιστότερον πάντων τῶν Ἐπισκόπων νά το ὑπομνήσω- εἶναι μόνον μία, ἡ ἀποκατάστασις τοῦ Κανονικοῦ Μητροπολίτου. Και ἄς μήν ἐπικαλοῦνταί τινες τό γηραιόν τῆς ἡλικίας του, διότι καί ὁ Μ.Ἀθανάσιος, ἀπελαθείς πέντε φοράς ἐκ τῆς ποίμνης του ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὡς γηραιός Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, εἰς τόν θρόνον του. Ὁ Σεβ. Ἀττικῆς ἱερουργεῖ ἀνελλιπῶς, κηρύττει τον Θεῖον Λόγον, συγγράφει καί κινεῖται μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ. Ἀποκαθιστάμενος, κατά τήν κανονικήν τάξιν, διά Πράξεως τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας, ὡς συνέβη ἐν ἔτει 1991 μέ τούς τότε ἐμπεριστάτους Μητροπολίτας (ἄν καί τό μόνον πρόβλημα εἶναι ἡ κατόπιν ἐπιβολῆς τοῦ "ἐπιτιμίου ἀκοινωνησίας" ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ.- καί ὄχι ὑπό τῆς Ι.Σ.Ι., καί μάλιστα ὑπό τῶν 2/3 τῶν Μελῶν Αὐτῆς, ὡς ὥριζεν ἡ νομοθεσία, ἀριθμός ὁ ὁποῖος οὐδέποτε συνεκεντρώθη καί ἑπομένως τό "ἐπιτίμιον" ποτέ δέν κατέστη νόμιμον κατάργησις τοῦ Β.Δ., διʼ οὗ εἶχε κατασταθῇ νόμιμος Μητροπολίτης καί ἡ ἀνανέωσις τῆς ἰσχύος του διά τῆς καταργήσεως τῆς εἰρημένης Συνοδικῆς Ἀποφάσεως τῆς Δ.Ι.Σ., κοινοποιουμένης ταύτης εἰς το ΥΠΕΠΘ), ὁ σύννους καί ταλαντοῦχος Σεβ. Μητροπολίτης, θά ἐκινεῖτο κατά τόν θεῖον φωτισμόν, ἀποσκοπῶν πρός τό καλόν καί την σωτηρίαν τοῦ ποιμνίου του. Διά τοῦ Κανονικοῦ Μητροπολίτου θα προωθεῖτο ἐν καιρῷ τῷ δέοντι ἡ εὐλογημένη ἀπό τόν Θεῖον Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας μας λύσις εἰς εὐλογίαν τῆς ἀπό πολλῶν δεκαετιῶν πολυπαθοῦς καί ταλανισθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς. Καί τότε θά ἐκαλεῖτο ἡ Σεπτή Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας να ἐπιλέξῃ τούς ἐκλεκτοτέρους ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν διά την κατηρέμησιν καί τήν θεοφιλῆ διαποίμανσίν της, ἄλλως ὑπάρχει φόβος ὅτι τά προβλήματα, δυστυχῶς, θά ἐπιτείνωνται καί θά ἐπαυξάνωνται.

Μακαριώτατε, Ἅγιοι Συνοδικοί,

Συγχωρήσατέ με διά τήν ἐκ λόγων συνειδήσεως κατάθεσιν τῆς ταπεινῆς μου γνώμης διά τό χρόνιον και φλέγον θέμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς. Δυστυχῶς, παρά τάς δοθείσας ὑποσχέσεις, δρομολογεῖται ἄλλως ἡ ἐπίλυσίς του μέ δυσοίωνα ἀποτελέσματα.

Φοβοῦμαι ὅτι θά εἴμεθα ἀναπολόγητοι ἐν ἡμέρᾳ τῆς ἀδεκάστου Κρίσεως τοῦ Δικαιοκρίτου Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν παρά τάς Θείας ἐντολάς τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου Του καί τάς ἁγίας ἐπιταγάς τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας μας χωροῦμεν ὡς Ἱεραρχία εἰς ἀντικανονικάς και ἀντιευαγγελικάς λύσεις. Δέν ἀδικοῦμεν μόνον ἕνα Γέροντα πολυδοκιμασμένον Ἐπίσκοπον, ἀλλά τραυματίζομεν τό ἅγιο Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία πάσχει καί ὀδυνᾶται ἐκ τοιούτων σοβαρῶν παραβάσεων καί παραβιάσεων.

Ἐπί δέ τούτοις ὑποσημειοῦμαι,

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

πηγή: http://thriskeftika.blogspot.com/2010/02/o_14.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration