Ζωηφόρος

Το περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή» για την Άλωση της Πόλης,

Το περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή» για την Άλωση της Πόλης

29 Μαΐου 1453 Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ...

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ

ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

29.5.2011

29 Μαΐου τέλος τοῦ 20οῦ καὶ ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰῶνος Η ΕΛΛΑΣ ΕΑΛΩ....

Ἡ ἱστορία δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνεται:

1. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομε ἀναπτύξει καὶ στὸ περιοδικό μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» (π.χ. τεύχη 35 σελὶς 22 & 41 σελὶς 80), οἱ «φίλοι» μας Χριστιανοί-ἀχρίστιανοι τῆς δύσεως, οὐσιαστικὰ μᾶς μισοῦν τόσον πολύ, ὥστε κατὰ τὶς σταυροφορίες (12ος αἰὼν) ἄνοιξαν τὶς φυλακὲς καὶ μᾶς ἔστειλαν ὅλους τοὺς θανατοποινῖτες καὶ βαρυποινῖτες δῆθεν νὰ μᾶς ἀπελευθερώσουν τοὺς Ἁγίους Τόπους, οὐσιαστικὰ ὅμως νὰ διαλύσουν τὸ Ἑλληνικὸ Βυζάντιο, τουτέστιν τὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ συμπεριφορὰ τῶν εἰδεχθέστατων αὐτῶν ἐγκληματικῶν στοιχείων ἦτο συστηματικὲς λεηλατήσεις, βιασμοὶ γυναικοπαίδων καὶ λοιποὶ βανδαλισμοί.

Αὐτοὶ οἱ ἀπερίγραπτοι βιασμοὶ γυναικοπαίδων, οἱ βεβηλώσεις τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσἰων ἠνάγκασαν τοὺς ὀρθοδόξους Ἕλληνες καὶ λοιποὺς ὑπηκόους τῆς ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας νὰ ἀναφωνοῦν: «καλύτερα μὲ τὴ τουρκιὰ παρὰ μὲ τὴ φραγκιά» καὶ «προτιμώτερο τὸ φέσι τοῦ τούρκου παρὰ ἡ τιάρα τοὺ πάπα».     ("κρειττότερον ἐστίν εἰδέναι ἐν τῇ μέσῃ τῇ πόλει φακίολον βασιλεύον Τούρκων ἤ καλύπτραν Λατινικήν").

2.  Μὲ τὶς ἀπάνθρωπες καὶ ἀντιχριστιανικὲς συμπεριφορὲς τῶν σταυροφόρων καὶ μὲ τὶς ἀνυπόφορες κατοχὲς τῶν παπικῶν ἐξησθένησε τόσον πολὺ τὸ ἑλληνικὸ Βυζάντιο, ὥστε ἦτο ἀναπόφευκτος ἡ ὑποδούλωσίς του στοὺς Τούρκους.

Μερικοὶ δὲ αὐτοκράτορες ὑπῆρξαν ἀνίκανοι, ἄφρονες, σπάταλοι, δοτοὶ καὶ συνέχιζαν νὰ βασίζωνται στὸ πάπα καὶ στοὺς παπικοὺς καὶ ἔδιδαν ἀθρόα προνόμια στοὺς Ἰωαννῖτες, στοὺς Βενετσάνους, καὶ λοιποὺς παπικοὺς ἀετονύχηδες.

Ἔτσι προπαρασκεύασαν τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ὑποδούλωσι τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας στοὺς Ὀθωμανοὺς Τούρκους.

3. Μήπως ὅμως καὶ σήμερα δὲν ἐπαναλαμβάνονται τὰ ἴδια καὶ χειρότερα;

Μὲ τὶς «ἐρωτοτροπίες» ὄχι μόνον ἀνεγκέφαλων καὶ ἐξωμοτῶν πολιτικῶν ἀλλὰ καὶ  δυστυχῶς τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, πλὴν ἐνίων, ἐφέραμε τὸν ἀντίχριστο πάπα, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνέπαιζε μὲ τὸ νά λέγῃ ὅτι τὸ «νὰ προσευχηθοῦμε ὑπὲρ τῶν πατέρων ἡμῶν (σταυροφόρων)» τοῦτο ἐσήμαινε ὅτι δῆθεν ἐζήτησε συγνώμην...

4. Συμμετέχοντες οἱ ἐρωτοτροποῦντες αὐτοὶ ἐπὶ 10 ετἰες ὁλόκληρες στὶς ἀτέρμονες συζητήσεις γιὰ τὴν «ἑνότητα τῶν ἐκκλησιῶν» θωπεύουν  τὰ αὐτιὰ τόσον πολὺ τῶν παπικῶν καὶ τῶν προτεσταντῶν, ποὺ καυχῶνται οἱ αἱρετικοὶ γιὰ τὴν «νοημοσύνη» μας, θεωροῦντες τὶς ἀντιπροσωπίες τῶν ὀρθοδόξων ὡς «χαϊβάνια», μὴ δυνάμενα νὰ ἀντιληφθοῦν, ὅτι οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν ὡς δόγμα των τὸ «οὐ μὲ πείσεις κὰν μὲ πείσεις» καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει κωφότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούῃ καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει περισότερο ἀνόητος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ...

5. Μήπως καὶ σήμερα δὲν ὑπάρχουν ἄφρονες, ἀνεγκέφαλοι καὶ δοτοὶ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι ἐφαρμόζουν πιστὰ τὶς ἐντολὲς τῶν ἐντολέων τους, ὄχι μόνον ἀνεχόμενοι τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἀλλὰ καὶ ἐνθέρμως ὑποστηρίζοντάς τα, ὡς π.χ. τὴν ἀθρόα εἰσβολὴ ἀλλοφύλων = λαθρομεταναστῶν, τὴν νομιμοποίησί τους, τὴν ἑλληνοποίησί τους, ὑπογράφοντες συνθῆκες νὰ δεχώμεθα τὴν ἐπιστροφὴ αὐτῶν τῶν λαθρομεταναστῶν στὴ χώρα πρώτης εἰσόδου τους στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, δηλαδὴ στὴν Ἑλλάδα;

Ἀντιθέτως «χαϊδεύουν» τόσον πολὺ τοὺς «φίλους» Τούρκους, ὥστε οὔτε κὰν τὶς συμβάσεις δὲν θέλουν νὰ ἐφαρμόσουν, ὡς π.χ. γιὰ τὸ θαλάσσιο δίκαιο, συνθήκη Λωζάννης, ΑΟΖ (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη), καθημερινὲς τρομοκρατίες μὲ ὑπερπτήσεις ὁπλισμένων τουρκικῶν ἀεροσκαφῶν στὸν ἐναέριο χῶρο μας, μάλιστα δὲ οὐδὲ καὶ τὴν σύμβασι γιὰ τοὺς χιλιάδες λαθρομετανάστες, ποὺ μᾶς «ξεφορτώνουν» καθημερινῶς, ὑποχωροῦντες κατὰ κράτος, δεχόμενοι νὰ ἐπιστρέφωμε στὴ Τουρκία μόνον 2.000 τὸ ἔτος.

Ἐνῷ οἱ Τοῦρκοι μᾶς ἀπειλοῦν μὲ casus belli, οἱ προδότες πολιτικοί μας κόπτονται γιὰ τὴν ἄμεση εἰσδοχὴ τῆς Τουρκίας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη! ! !

Δηλαδὴ διευκολύνουν τὴν Τουρκία νὰ κατακτήσῃ τὴν χριστιανικὴ Εὐρώπη διὰ τῶν γεννήσεων καὶ νὰ τὴ μετατρέψῃ σὲ μωαμεθανική! ! !

Τόσον ἀστοιχείωτοι εἶναι οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες καὶ δὲν γνωρίζουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ πύλη τῆς Εὐρώπης γιὰ τοὺς ἀνατολικούς, ἀσιατικοὺς καὶ ἀφρικανικοὺς λαούς;

Τόσον πολὺ τοὺς ἀφιονίζουν οἱ ἑταῖροι μας μὲ ποτά, ναρκωτικά, γυναῖκες, ἤ ἐπιβήτορες ἀνωμάλων ἐκπροσώπων τῆς Ἑλλάδος, ὥστε ἀναφωνοῦν «yes sir, ok» κλπ, καὶ δὲν γνωρίζουν νὰ ποῦν καὶ κανένα ὄχι;

Ἤ ἔχουν ὀμόσει γῆ καὶ ὕδωρ στὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, ποὺ τοὺς προβάλλουν καὶ ἐπιβάλλουν; 

Τόσον πολὺ εἶναι ἐκμαυλισμένη ἡ πλειοψηφία τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας καὶ δὲν συνειδητοποιεῖ ἐπιτακτικὴ τὴ ἀνάγκη νὰ ἁρπάζῃ τὶς σφενδόνες καὶ νὰ κατατροπώνῃ τοὺς βαρεῖς, προβατόσχημους λύκους τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἐφαρμόζουσα τὸ «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν»;

Δὲν βλέπουν καὶ δὲν ἀκούουν, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τεράστια ποσά, ποὺ δίδουν ὁ Γκέοργκ Σόρος καὶ οἱ λοιποὶ σιωνιστὲς καὶ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων σὲ γενίτσαρους τοῦ πνεύματος, γιὰ νὰ ἐργάζωνται συστηματικὰ γιὰ τὴν διαστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, τοῦτο γίνεται καὶ μὲ χρήματα τοῦ ἀγρίως ἐκμεταλλευομένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ; (π.χ. ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα νὰ ἐπιχορηγῇ, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ τουρκικοῦ παραρτήματος της, μὲ 1.000.000 Εὐρὼ τέτοιες ἀνθελληνικὲς προπαγάνδες).

Καὶ αὐτοὶ οἱ ἀνούσιοι καὶ ἀνθέλληνες ἕλληνες, ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια, νὰ πράττουν τὸ ἀνουσιούργημα καὶ νὰ χαρακτηρίσουν καὶ τὸν θρυλικὸ Γέρο τοῦ Μοριᾶ ὡς ἀνώμαλο, δηλαδὴ σὰν τὰ μοῦτρα τους!

O tempora, o mores! (Ὤ καιροί, ὤ ἦθοι)!

6. Παραμονὲς τῆς ἁλώσεως τοῦ 1453 εἶχαν φθάσει οἱ πνευματικοὶ ἰθύνοντες νὰ ἀσχολοῦνται ἀκόμη καὶ μὲ τὸ ἄν οἱ ἄγγελοι εἶναι ἀρσενικοῦ ἤ θηλυκοῦ γένους· ὅπως καὶ τότε, ἔτσι καὶ σήμερα ἀπασχολοῦνται μὲ μηδαμινὰ θέματα, ἐνῷ ἐπίκειται ἠθικοκοινωνικός, ἐκπαιδευτικὸς καὶ οἰκονομικὸς καταποντισμὸς τῆς πατρίδας μας.

7. Στὸ περιοδικό μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», τὸ ὁποῖον ἐκτυπώνομε σὲ 45.000 ἀντίτυπα, στὸ τεῦχος 32 σελίδα 27, εἴχαμε ἀναφέρει ὅτι ἡ Μάργκαρετ Παπανδρέου μὲ τὴν τούρκισσα δημοσιογράφο Zeynep Oral συνέστησαν τὸ 1997 τὴν ὀργάνωσι Winpeace καὶ ἔθεσαν τὶς βάσεις τοῦ Νόμου 2929/2001 (ΦΕΚ 142Α)· ὁ δὲ υἱός της ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν μαζὶ μὲ τὸν Ismael Gem, χορεύοντας ζεϊμπέκικα καὶ «μερακλωθέντες» ἀπὸ αὐτά, συνἐταξαν τὸν ὡς ἄνω Νόμο εἰς ἐφαρμογὴ τῶν καταχθονίων σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

Κατ’ αὐτὸν τὸν Νόμον, τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία θὰ τὴν γραφουν Τοῦρκοι ἤ τουρκίζοντες ἱστορικοί, τὴν δὲ τουρκικὴ Ἕλληνες. Καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες ἰθύνοντες, γενίτσαροι τοῦ πνεύματος ὄντες, ἐφήρμοσαν τὸν Νόμο αὐτόν, ὄχι μόνον Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας: Π.χ. «...Συνωστισμὸς στὴ Σμύρνη...» τῆς κας Ρεμπούση· καὶ ἡ νεοεποχίτισα Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας Κουτσίκου ἐδαιμονίζετο τόσον πολύ, ὥστε, παρὰ τὴν γενικὴ κατακραυγή, δὲν ἤθελε νὰ ἀλλάξῃ τὸ κατάπτυστο αὐτὸ σχολικὸ βιβλίο, ὁ δὲ Πρωθυπουργὸς Κώστας Καραμανλής, ὁ ὁποῖος ἐπίσης παίρνει ἐντολὲς ἀπὸ τὴν ἰδία στοὰ Μπίλτενμπεγρκ ὅπως καὶ ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, ἤμειψε τὴν νεοεποχίτισα Γιαννάκου, τοποθετείσας αὐτὴν ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ψηφοδελτίου γιὰ τὴν Εὐρωβουλὴ, ἀθετῶν τὸν λόγο του στὴ πανάξια καὶ δραστήρια Εὐρωβουλετή, τὴν βραβευθεῖσα ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες κα Μαρία Κασσιώτη-Παναγιωτοπούλου.

8. Ἄπειρα τέτοια ἄκρως δυσάρεστα καὶ καταστρεπτικὰ παραδείγματα θὰ ἠμπορούσαμε νὰ ἀναφέρωμε, ἀλλὰ δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ κουράσουμε τοὺς ἀναγνῶστες τῆς ἱστοσελίδας μας καὶ φίλων ἱστοσελίδων.

9.  Ἐξ ὅλων αὐτῶν ἀποδεινκύεται ὅτι ἡ Ἑλλὰς τὶς τελευταῖες δεκαετίες «ἐάλω» ὀλίγον κατ’ὀλίγον ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις.

10. Τονίζομε γιὰ μία ἀκόμη φορά, ὅτι  ἀπόρροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, ποὺ μᾶς καλλιεργοῦν συστηματικὰ τὰ τελευταῖα 60 χρόνια οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις διὰ τῶν ὀργάνων των, Ἕλληνες ἰθύνοντες καὶ ψευδοδιανοουμένους, εἶναι ἡ σημερινὴ οἰκονομικὴ κρίσις, εἰς τὴν ὁποία μᾶς κατήντησαν ἀνίκανοι, φαῦλοι καὶ ἀνεγκέφαλοι Ἕλληνες πολιτικοί, ρεμβαζούσης τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, πλὴν ἐνίων.

11. Παρ’ ὅλον ποὺ ἰδιοποιήθησαν καὶ ἐξανέμισαν ἀμύθητα ποσὰ τοῦ σχεδίου Μάρσαλ, τῆς ΕΟΚ-Ἑνωμένης Εὐρώπης κ.λπ., γιὰ νὰ διορίζουν φαῦλοι πολιτικοί μας τὸν συρφερτὸ τῶν κλαδικῶν-συνδικαλιστικῶν καὶ κομματικῶν των ὀργανώσεων- παράσιτα τῆς κοινωνίας, καὶ διὰ νὰ πληρώνουν μισθοὺς καὶ συντάξεις στὰ παράσιτα αὐτά - κατὰ τὸν Ἀντιπρόεδρον της Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Πάγκαλον «κοπρίτες», συνῆψαν καὶ τέτοια θαλασσοδάνεια, ὥστε ὑποθήκευσαν καὶ τὰ τρισέγγονα καὶ τὰ τετρασέγγονα μας στοὺς ξένους.

Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται: Μετὰ τὸν ἀτυχῆ πόλεμο τοῦ 1897 οἱ Ἄγγλοι μᾶς ἐδωσαν δάνειο, παρακρατήσαντες προκαταβολικῶς τοὺς τόκους δύο ἐτῶν καὶ ἔδωσαν στὸ μεσολαβήσαντα λόρδο Κόχραν μόνον 17.000 λίρες.

Ἀπὸ τότε ἐπεκράτησε ἡ λαϊκὴ παροιμία «ἔπεσε λόρδα» .

Ἔτσι στερούμεθα συστηματικὰ καὶ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ἀπειλούμενοι νὰ καταποντισθοῦμε στὴν ἄβυσσο.

12. Ἄς κάνωμε νινευιτικὴ μετάνοια, ἄς ἐπιστρέψωμε στὶς ρίζες μας καὶ ἂς ἀντισταθοῦμε, διαφορετικὰ «ζήτω ποὺ καήκαμε».

13. Μία ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις τῆς πνευματικῆς μας ἡγεσίας, εἶναι τὸ φωτισμένο πνεῦμα τοῦ μεγάλου μουσικοσυνθέτου μας, εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ ἐνσυνειδήτου Χριστιανοῦ καὶ Ἕλληνα πατριώτη Σταμάτη Σπανουδάκη, τοῦ ὁποίου τὸ ἔργο εἶναι μία συνεχὴς προσπάθεια γιὰ ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας.

Τὸ ἔργο του γιὰ τὸν ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ εἶναι μοναδικὸ στὸ εἶδος του.

Τὸ ἔχομε ἀναρτίσει στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr στὸ θέμα «VIDEO ἀπὸ τὴν ἐκδήλωσι μας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο 25.1.2010»• συνιστοῦμε ἐνθέρμως στοὺς φίλους τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς νὰ τὸ παρακολουθήσουν καὶ νὰ ἀναγεννηθοῦν πνευματικά, μαζὶ μὲ ὅλη τ]ν πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωσι  (βραβεύσεις ἀειμνήστου, ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς σέρβου πατριάρχου κυροῦ Παύλου, μεγάλου ἀγωνιστοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Ψαρουδάκη, τοῦ Σταμάτη Σπανουδάκη κ.λπ εὐπρεπῶν χριστιανῶν καὶ ἑλλήνων πατριιωτῶν, γιὰ νὰ δημιουργῶνται ).

14. Γιὰ τὴν ἐπέτειον τῆς 29ης Μαΐου 1453, ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσός, πιστὸς στὸ ἐθνικὸ χρέος καὶ τὶς παραδόσεις μας, ἐτέλεσε καὶ σήμερα τὸ καθιερωμένον ἱερὸ μνημόσυνον γιὰ τὸν θρυλικὸ γενναῖο Αὐτοκράτορα Κων/νο Παλαιολόγο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη .

15. Καὶ τώρα ἄς ἀφήσωμε τὴ σύγχρονη Μπουμπουλίνα, δασκάλα Χαρὰ Νικοπούλου, νὰ μᾶς μεταρσιώσῃ καὶ νὰ μᾶς ἀνεβάσῃ σὲ ὑψηλὲς πνευματικὲς σφαῖρες, ἀναρτῶντες τὴ μεστοτάτη πνευματικῶν νοημάτων ὁμιλία της γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 29ης Μαΐου 1453, ἡ ὁποία ἔγινε στὸ Ξενοδοχεῖο «Ἄστορ» Ἀθηνῶν τὴν 28.5.2011. (http://www.youtube.com/watch?v=67vxMTzjzP8)

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration