Ζωηφόρος

Οι Αυτοκράτορες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,

Οι Αυτοκράτορες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κωνσταντίνος 1ος ο Μέγας 324 – 337

Κωνστάντιος Β’ με συμβασιλείς τον Κωνσταντίνο Β’ και Κώνστα 337 – 340

Κωνστάντιος Β’ Μονοκράτορας 340 – 361

Ιουλιανός 361 – 363

Ιοβιανός 363 – 364

Βαλεντινιανός και Βαλέντιος (Ουάλης)? 364 – 375

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Θεοδόσιος Α’ ο Μέγας 378 – 395

Αρκάδιος 395 – 408

Θεοδόσιος Β’ 450-474

Μαρκιανός 408-450

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΑ

Λέων 1ος 457 – 474

Λέων 2ος 474

Ζήνων 474 – 491

Αναστάσιος 491 – 518

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

Ιουστίνος 518 – 527

Ιουστινιανός Α’ 527 – 565

Ιουστίνος Β’ 565-578

Τιβέριος Β’ 578-582

Μαυρίκιος 582-602

Φωκάς 602-610

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειος 610-641

Κωνσταντίνος Γ’ και ο Ηρακλεωνάς 641-642

Κώνστας Β’ 642-668

Κωνσταντίνος Δ’ (ο Πωγωνάτος) 668-685

Ιουστινιανός Β’ (ο Ρινότμητος) (εκθρονίστηκε) 685-695

Λεόντιος 695-698

Τιβέριος Γ’ (ο Αψίμαρος) 698-705

Ιουστινιανός Β’ (ο Ρινότμητος) (επανήλθε στο θρόνο) 705-711

Χωρίς δυναστεία

Φιλιππικός Βαρδάνης 711-713

Αναστάσιος Β’ (Αρτέμιος) 713-716

Θεοδόσιος Γ’ (Αδραμυττηνός) 716-717

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ

Λέων Γ’ (ο Ίσαυρος) 717-741

Κωνσταντίνος Ε’ (ο Κοπρώνυμος ή Καβαλίνος) 741-775

Αρτάβασδος (ο Εικονόφιλος), σφετεριστής 742-743

Λέων Δ’, (ο Χάζαρος) 775-780

Κωνσταντίνος 6ος 780-797

Ειρήνη (η Αθηναία) συμβασίλισσα 780-790

Ειρήνη (η Αθηναία) 797-802

Χωρίς δυναστεία

Νικηφόρος 1ος 802-811

Σταυράκιος 811

Μιχαήλ 1ος 811-813

Λέων 5ος 813-820

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ

Μιχαήλ Β’ (ο Τραυλός) 820-829

Θεόφιλος 829-842

Μιχαήλ Γ’ (ο Μέθυσος) 842-867

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Βασίλειος Α’ (ο Μακεδών) 867-886

Λέων ΣΤ’ (ο Σοφός ή Φιλόσοφος) και Αλέξανδρος (συναυτοκράτορας) 886-912

Αλέξανδρος 912-913

Κωνσταντίνος Ζ’ (ο Πορφυρογέννητος) 913-959

Συμβασιλεύς με τον Ρωμανό Α’ (τον Λεκαπηνό) 919-944

Κωνσταντίνος Η΄924

Ρωμανός Β’ (ο Νεότερος) 959-963

Νικηφόρος Β’ (ο Φωκάς) 963-969

Ιωάννης Α’ (ο Τσιμισκής) 969-976

Βασίλειος Β’ (ο Βουλγαροκτόνος) 976-1025

Κωνσταντίνος Η’ 1025-1028

Ζωή Α’ (συμβασίλισσα με τους διαδοχικούς συζύγους της Ρωμανό Γ’ Μιχαήλ Δ’ και τον Μιχαήλ Ε’(ανηψιό του Μιχαήλ Δ’) 1028-1042

Ρωμανός Γ΄ (ο Αργυρός) 1028-1034

Μιχαήλ Δ΄ (ο Παφλαγόνας) 1034-1041

Μιχαήλ Ε΄ (ο Καλαφάτης) 1041-1042

Ζωή Α΄και Θεοδώρα 1042

Κωνσταντίνος Θ΄ (ο Μονομάχος), (3ος σύζυγος της Ζωής Α΄) 1042-1055

Θεοδώρα 1055-1056

Μιχαήλ ΣΤ΄ (ο Στρατιωτικός) 1056-1057

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ –ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΔΟΥΚΑΔΩΝ

Ισαάκιος 1ος Κομνηνός 1057-1059

Κωνσταντίνος Ι’ Δούκας 1059-1067

Κωνσταντίνος Δούκας ο Πορφυρογέννητος (συμβασιλεύς) 1074-1078 και 1081-1087

Ρωμανός Δ΄ Διογένης 1067-1071

Μιχαήλ Ζ’ Δούκας (ο Παραπινάκης) 1071-1078

Νικηφόρος Γ΄ Βοτανειάτης 1078-1081

Αλέξιος Α΄ Κομνηνός 1081-1118

Ιωάννης Β΄ Κομνηνός Δούκας 1118-1143

Μανουήλ Α΄ Κομνηνός 1143-1180

Αλέξιος Β΄ Κομνηνός 1180-1183

Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός 1183-1185

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ισαάκιος Β΄ Άγγελος 1185-1195

Αλέξιος Γ΄ Άγγελος 1195-1203

Ισαάκιος Β΄ και Αλέξιος Β΄ 1203-1204

Αλέξιος Ε΄ Δούκας Μούρτζουφλος 1204

πτώση της Κωνσταντινούπολης 1204

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ –ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ

Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρης 1204-1222

Ιωάννης Γ΄ δούκας Βατάτζης 1222-1254

Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης 1254-1258

Ιωάννης Δ΄ Λάσκαρης 1258-1261

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ

Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος 1258-1282

Επανάκτηση της Κωνσταντινούπολης 1261

Ανδρόνικος Β΄ (γιός του Μιχαήλ Η΄) 1282-1343

Μιχαήλ Θ΄ (συναυτοκράτορας, γιος του Ανδρόνικου Β’) 1293-1320

Ανδρόνικος Γ΄ (γιος του Μιχαήλ Θ’) 1341-1376

Ιωάννης Ε΄ (γιος του Ανδρόνικου Γ’) 1341-1376

Ιωάννης Δ΄ Καντακουζηνός 1341-1354

Ανδρόνικος Δ΄ (πρωτότοκος γιος του Ιωάννη Ε’) 1376-1379

Ιωάννης Ε΄ (επανήλθε στο θρόνο) 1379-1391

Ιωάννης Ζ΄( γιος του Ανδρόνικου Δ’ και εγγονός του Ιωάννη Ε’) 1390

Μανουήλ Β΄ (δευτερότοκος γιος του Ιωάννη Ζ’) 1391-1425

Ανδρόνικος Ε’ (συναυτοκράτορας, γιος του Ιωάννη Ζ’) 1403-1407

Ιωάννης Η΄ (πρωτότοκος γιος του Μανουήλ Β’) 1425-1448

Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος (νεότερος γιος του Μανουήλ Β’) 1449-1453

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 29 Μαΐου 1453

πηγή: http://vatopaidi.wordpress.com/

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration