Ζωηφόρος

Έτσι καθαιρέθηκε ο κ. Παντελεήμονας-Τι υποστηρίζει ο Αρχιεπίσκοπος,

Έτσι καθαιρέθηκε

ο κ. Παντελεήμονας

Τι υποστηρίζει ο Αρχιεπίσκοπος

σε άγνωστο υπόμνημά του

του Νίκου Παπαχρήστου

Συζητήσεις αναμένεται να προκαλέσουν στο εσωτερικό της Ιεραρχίας οι θέσεις που διατυπώνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αναφορικά με την απόφαση καθαίρεσης του κ. Παντελεήμονα  Μπεζενίτη που εκδόθηκε στις 14 Μαΐου 2009. Στην επιστολή του ο κ. Ιερώνυμος, με αριθμό Πρωτοκόλλου 2397, υποστηρίζει, μεταξύ άλλων,  κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε δηλώσει δημόσια η Εκκλησία της Ελλάδος, ότι η καθαίρεση του κ. Παντελεήμονα δεν ήταν απλά αποτέλεσμα μιας «διαπιστωτικής διαδικασίας», δηλαδή της υποχρεωτικής εφαρμογής σχετικής διάταξης Νόμου,  αλλά απόφαση κανονικής δίκης του Πρωτοβάθμιου Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.

Το 22 σελίδων άγνωστο, μέχρι σήμερα, Αρχιεπισκοπικό υπόμνημα εστάλη στον Οικουμενικό Πατριάρχη, στις 26 Ιουνίου, ως συνοδευτικό της γνωστής εκκλήτου προσφυγής του κ. Παντελεήμονα με την οποία ο πρώην μητροπολίτης στρεφόταν  κατά της απόφασής καθαίρεσής του από τα μέλη του Πρωτοβάθμιου Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Προφανώς βάσει αυτής της θέσης του Αρχιεπισκόπου, ότι δηλαδή υπήρξε κανονική πρωτοβάθμια δίκη, το Οικουμενικό Πατριαρχείο καλεί τώρα την Εκκλησία της Ελλάδος να παραπέμψει τον καθηρημένο μητροπολίτη σε Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο προκειμένου να τελεσιδικήσει η υπόθεση.

Κανονική Εκκλησιαστική Δίκη

«Το Συνοδικόν Δικαστήριον, ως σαφώς προκύπτει εκ της αναγνώσεως της αποφάσεως 1/2009 (σελ. 3 παράγραφος στ’ Αποφάσεως 1/2009) ρητώς εμελέτησε εκ νέου:

α) υπό το φως της νεωτέρας αποφάσεως 778/2009 Αρείου Πάγου (βλ. παράγραφον ε’ της Αποφάσεως 1/2009, σελ.3),

β) την τελεσίδικον απόφασιν 1771/2008 του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

γ) τα πρακτικά 477 Α’, 1099, 1655 Α’ του ιδίου Πενταμελούς Εφετείου, τα οποία απετέλουν και στοιχεία του εκκλησιαστικού – δικαστικού φακέλλου της υποθέσεως.

Συνεπώς εχώρησεν και εις ουσιαστικήν μελέτην του υλικού της ενδίκου υποθέσεως» αναφέρει ο κ.Ιερώνυμος.

«Το Συνοδικόν μάλιστα Δικαστήριον κατηγορηματικώς μη εξαρκούμενον εις την μονοσήμαντον τήρησιν της νομιμότητος (160 του Ν. 5383/1932), διέλαβεν κρίσιν ότι ηδύνατο να χωρήση εις την κρίσιν επί της ενοχής του κατηγορουμένου «άνευ ετέρας διαδικασίας», υπό την έννοιαν πλέον της μη «εκ νέου» κλήσεώς αυτού εις απολογίαν, διότι ούτος ήδη ηκούσθη και υπέβαλεν απολογητικά υπομνήματα (πλέον της μίας φοράς) επί των ιδίων ακριβώς αποδεικτικών στοιχείω, τα οποία είχον τεθή υπ’ όψιν του ως περιεχόμενον του εκκλησιαστικού φακέλλου (παράγραφος θ’ της Αποφάσεως 1/2009, σελ. 4)» αναφέρει στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος και προσθέτει: «Και εις το διατακτικόν της αποφάσεως διευκρινίζεται (ακριβώς προς κατάστασιν διακριτής της τηρήσεως – πέραν της νομιμότητος – και της κανονικότητος) ότι το Συνοδικόν Δικαστήριον αποφασίζει – προεχόντως – ως Δικαστήριον, ήτοι αποφασίζει και κρίνη επί της ενοχής του κατηγορουμένου, και δευτερευόντως ως διαπιστωτικόν όργανον δεσμευόμενον υπό της αμετακλήτου αποφάσεως του Αρείου Πάγου. Δι’ ο και αναφέρεται ότι η απόφασις εκδίδεται και η καθαίρεσις επιβάλλεται υπό των Συνοδικών Δικαστών «ενεργούντες και σαν διαπιστωτικό όργανο [κατ’ αρχήν συνεπώς ως Δικαστήριον], με την απόφαση – πράξη μας αυτή επιβάλλομε στον Μητροπολίτη πρώην Αττικής Παντελεήμονα Μπεζενίτην την κατά τα εκκλησιαστικά θέσμια από τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 5383/1932 οριζομένη καθαίρεσή του από το αρχιερατικό του αξίωμα και την επαναφορά του στην τάξη των μοναχών.» (σελ. 6 Αποφάσεως 1/2009). Τα ανωτέρω συνεπάγονται ότι το Δικαστήριον ελειτούργησε και ως Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον (και βεβαίως κατά τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας)».

Σε άλλο σημείο της πολυσέλιδης αναφοράς του ο κ. Ιερώνυμος αναφέρει : «Ιδιαιτέρως σημαντικόν στοιχείον είναι ότι η κρίσις περί καταδίκης του κατηγορουμένου εστηρίχθη επαλλήλως, δηλαδή εκ παραλλήλου αλλά και αυτοτελώς (και πέραν του άρθρου 160 του Ν.5383/1932) εις τους Ιερούς Κανόνας, ως προκύπτει εκ της παραγράφου ιβ’ της αποφάσεως  1/2009 του Συνοδικού Δικαστηρίου (σελ. 5 αποφάσεως)».

Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα επικαλείται και τον Κανόνα ο οποίος εφαρμόστηκε για την περίπτωση του κ. Παντελεήμονα στην κανονική Εκκλησιαστική Δική που όπως υποστηρίζει διεξήχθη. «Κατά τον μνημονευόμενον εν τη αποφάσει 1/2009 Κανόνα κε’ των Αγίων Αποστόλων, ως επιβεβαιούται και δια του Κανόνος κη’ του Γρηγορίου του Νηστευτού, ορίζεται ότι: “Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, επί πορνεία, ή επιορκία, ή κλοπή αλούς, καθαιρείσθω και μη αφορίζεσθω. Λέγει γαρ η Γραφή. Ουκ εκδικήσεις δις επί το αυτό. Ωσαύτως και οι λοιποί κληρικοί».

Παραταύτα θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πραγματικότητα τα μέλη του Πρωτοβάθμιου δι’ Αρχιερείς Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου και παρά τα όσα αναφέρει ο εν λόγω Κανόνας φαίνεται να ασχολήθηκαν ήδη δύο φορές με την ίδια υπόθεση. Την πρώτη που κατά πλειοψηφία τα μέλη της  την έθεσαν στο αρχείο και τη δεύτερη που κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εφάρμοσαν το νόμο και καθαίρεσαν τον κ.Παντελεήμονα.

Επί της ουσίας με το υπόμνημα καταβάλλεται μια προσπάθεια να πεισθεί το Πατριαρχείο ότι η καταδικαστική απόφαση και η καθαίρεση του κ. Μπεζενίτη στηρίχθηκε και σε Ιερούς Κανόνες, εκτός από το νόμο της Πολιτείας και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να γίνει αποδεκτή η έκκλητος προσφυγή του.

Διαρροές και ερμηνείες

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες, πριν την αποκάλυψη ότι το Πατριαρχείο απάντησε επί της εκκλήτου προσφυγής του κ. Παντελεήμονα, κύκλοι της Εκκλησίας της Ελλάδος άφηναν να εννοηθεί ότι υπάρχει «μυστική συμφωνία με το Φανάρι να καθυστερήσει η αποστολή της απάντησης του τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διχοτόμησης της Μητρόπολης Αττικής και την πλήρωσης των δύο νέων Μητροπόλεων».

Την ώρα που τα έλεγαν αυτά η επιστολή είχε φτάσει ταχυδρομικώς. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι είχε σταλεί νωρίτερα με φαξ πριν ακόμα ξεκινήσει στη Βουλή η συζήτηση για τη διχοτόμηση της Μητρόπολης Αττικής.

«Η διχοτόμηση και η πλήρωση των νέων Μητροπόλεων είναι διοικητικό ζήτημα. Η υπόθεση Παντελεήμονα είναι πνευματικό» δηλώνουν οι ίδιοι κύκλοι της Ελλαδικής Εκκλησίας και  υποστηρίζουν ότι «η απάντηση του Πατριαρχείου δεν επηρεάζει τις εξελίξεις αφού η υπόθεση δεν μπορεί να παραπεμφθεί  σε Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δεδομένου ότι  ουδέποτε διεξήχθη το Πρωτοβάθμιο». Και αυτό γιατί «ο κ. Παντελεήμονας καθαιρέθηκε με διαπιστωτική πράξη κατόπιν υποχρεωτικής εφαρμογής του σχετικού Νόμου».  Άποψη που έρχεται σε αντίθεση με όσα περιλαμβάνονται στην επιστολή του Αρχιεπισκόπου.

Πάντως ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, σύμφωνα με πληροφορίες, απέφυγε να ενημερώσει τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για το Πατριαρχικό γράμμα με την απάντηση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου επί την εκκλήτου προσφυγής του κ. Παντελεήμονα.

Έντονος προβληματισμός

Η εξέλιξη της υπόθεσης προκαλεί  έντονο προβληματισμό σε πολλούς Ιεράρχες της Ελλαδικής Εκκλησίας. «Το ζήτημα είναι θεσμικό. Θα προχωρήσουμε στην πλήρωση των νέων μητροπόλεων ή θα σεβαστούμε την ανάμειξη του Πατριαρχείου, το οποίο αφού ασχολήθηκε με την έκκλητο προσφυγή και προφανώς έλαβε υπόψη του τις θέσεις του Αρχιεπισκόπου, μας καλεί να παραπέμψουμε  την υπόθεση σε Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο προκειμένου να τελεσιδικήσει; Υπάρχει λόγος να φανούμε βιαστικοί και να το αγνοήσουμε;» υποστηρίζει μητροπολίτης της βορείου Ελλάδος, εκ των υποστηρικτών του Αρχιεπισκόπου.

πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=1643

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration