Ζωηφόρος

Επιστολή Παντελεήμονα στον Αρχιεπίσκοπο,

Επιστολή Παντελεήμονα

στον Αρχιεπίσκοπο

Μακαριώτατε,

Με άλγος και οδύνην ψυχής έλαβα γνώσιν από το Διαδίκτυον της από 16-8-09 επιστολής του Μητροπολίτου Μεσογαίας Νικολάου, δια της οποίας εκδηλώνει δια μίαν ακόμη φοράν την εμφωλεύουσαν εις την καρδίαν του και ανεπίτρεπτον δια Ιεράρχην κακίαν και εμπάθειαν προς το πρόσωπόν μου, ως γνήσιος μιμητής του Μητροπολίτου Νικοδήμου Γκατζιρούλη, φθάνων μάλιστα εις το σημείον να ζητήση από Υμάς, ούτε ολίγον ούτε πολύ, κατά τρόπον απροσχημάτιστον και αλαζονικόν, να ασκήσετε παρέμβασιν και πίεσιν τόσον προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, όσον και προς την πολιτειακήν και δικαστικήν εξουσίαν δια να παρεμποδίσετε τυχόν ευνοϊκάς υπέρ εμού αποφάσεις και να σφαγιασθή δια μίαν ακόμη φοράν το δίκαιόν μου, καίτοι γνωρίζει καλώς ότι τοιαύτη παρέμβασις είναι όχι μόνον ηθικώς αλλά και νομικώς ανεπίτρεπτος και απαράδεκτος.

Δια της τοιαύτης ενεργείας του ο Άγιος Μεσογαίας αποκαλύπτει την εφαρμοσθείσαν από ομόφρονάς του ισχυρούς διώκτας μου τακτικήν και πρακτικήν και μεθόδευσιν δια την εξόντωσίν μου, με δικαστικάς αποφάσεις μη στηριζομένας εις την αλήθειαν και το δίκαιον, αλλά εις έξωθεν και άνωθεν παρεμβάσεις και μεθοδεύσεις και ψευδομαρτυρίας, όπως καταγγέλλω προς πάσαν κατεύθυνσιν απ’ αρχής της δοκιμασίας μου και αποδεικνύω με πλήθος στοιχείων και γεγονότων.

Ο Άγιος Μεσογαίας εις την επιστολήν του αγνοεί και παραβλέπει εσκεμμένως την απαλακτικήν δι’ εμέ απόφασιν του Πρωτοβαθμίου δι’ Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου δια Βουλεύματος, η οποία ιεροκανονικώς και νομικώς είναι αμετάκλητος και οριστική και δημιουργεί δεδικασμένον δια οιανδήποτε επί του ιδίου θέματος δικαστικήν ενέργειαν και πράξιν.

Επικαλείται την διαπιστωτικήν πράξιν του ιδίου οργάνου, η οποία εξεδόθη μετά το απαλλακτικόν Βούλευμα, κατόπιν κρατικής επιβολής και εσπευσμένης απορρίψεως της αιτήσεως Αναιρέσεως από το αρμόδιον Τμήμα του Αρείου Πάγου, εις εφαρμογήν αναχρονιστικής διατάξεως Νόμου, θεσπισθείσης προ ογδοήκοντα ετών, υπό τελείως διαφορετικάς συνθήκας  νομικού πολιτισμού, η οποία από πολλών δεκαετιών είχε περιέλθει εις αχρησίαν και ουδέποτε εφηρμόσθη εις περίπτωσιν Αρχιερέως, είναι δε καταφανώς αντικανονική, διότι εν τελευταία αναλύσει ουσιαστικώς αχρηστεύει και καταργεί την εκκλησιαστικήν Δικαιοσύνην.

Η τοιαύτη διαπιστωτική Πράξις εκκλησιαστικώς είναι ανύπαρκτος και νομικώς μετέωρος, δεδομένου ότι εκκρεμεί η Έκκλητος προσφυγή μου εις το σεπτόν Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η δε αίτησίς μου περί Αναιρέσεως της αποφάσεως του Ποινικού Δικαστηρίου θα επανεξετασθή υπό του Αρείου Πάγου, λόγω των νομικών κενών και αναπαντήτων νομικών παραλείψεων και ερωτημάτων της πρώτης αποφάσεως, που την απέρριψε το αρμόδιον Τμήμα, και επί της οποίας απορρίψεως εστηρίχθη η καταδικαστική διαπιστωτική Πράξις της Ι.Συνόδου.

Πέραν τούτου εκκρεμεί αίτησις Ακυρώσεως εις το Συμβούλιον της Επικρατείας και προσφυγή εις το Ευρωπαϊκόν Δικαστήριον δια κακοδικίαν, με βασίμους ελπίδας ότι θα τελεσφορήση.

Μακαριώτατε,

ο Άγιος Μεσογαίας Σας συμβουλεύει και Σας παρακινεί να αγνοήσετε τα πάντα και να ενεργήσετε κατά την επιθυμίαν του. Ο απώτερος στόχος του διαφαίνεται από το περιεχόμενον της επιστολής του, αλλά και από τας παρασκηνιακάς διαβουλεύσεις του.

Είναι δε γνωστή η τακτική του να απειλή με παραίτησιν από την θέσιν του «Τοποτηρητού», την οποίαν αντικανονικώς και παρανόμως κατέχει, προκειμένου να οδηγήση εις δυσκολίαν την Ιεράν Σύνοδον. Όμως ουδείς είναι αναντικατάστατος…

Τι επιδιώκει επί τέλους ο Μητροπολίτης Μεσογαίας; Θέλει να διχάση την Ιεραρχίαν; Να αναστατώση τον Κλήρο και τον Λαό της Μητροπόλεως Αττικής, που εν υπομονή και καρτερία, αδιαμαρτυρήτως, αναμένει επί μίαν σχεδόν πενταετίαν τον Ποιμενάρχην του γνωρίζων τον άδικον διωγμόν του;

Επιθυμεί να δημιουργήση νέον εκκλησιαστικόν ζήτημα, όπως εκείνο που εταλάνισε την Εκκλησίαν επί τόσα έτη κατά το πρόσφατον παρελθόν; Ας αφήση, επί τέλους, τον Θεόν να έχη τον τελευταίον λόγον και ας αποκρυπτογραφήση τα «σημεία» Του, που καθημερινώς εμφανίζει ενώπιόν μας.

Μακαριώτατε,

εμπιστοσύνην εις Υμάς και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και πιστεύω ότι δεν θα εισακούσετε την φωνήν της εμπαθείας και της προκαταλήψεως, αλλά θα ακολουθήσετε την οδόν του δικαίου, της φρονήσεως, της υπομονής και της αγάπης, πρωτίστως δε και κυρίως αυτήν της ιεροκανονικής τάξεως, αποφεύγοντες να δημιουργήσετε κακόν προηγούμενον πολιτειοκρατικής αντιλήψεως και παραδοχής, το οποίον θα πληρώση ακριβά η Εκκλησία εις το προσεχές μέλλον.

«Ζη Κύριος ο Θεός»!

Μετά βαθυτάτης τιμής και πολλής αδελφικής αγάπης  ευλαβώς Σας ασπάζομαι

+ Ο Αττικής ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

πηγή:http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2987&Itemid=2

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration