Ζωηφόρος

Ο άνθρωπος κατά τους Τρεις Ιεράρχες, του π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου,

Ο άνθρωπος

κατά τους Τρεις Ιεράρχες

του π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι το πιο παλαιό αλλά και το πιο σύγχρονο ερώτημα είναι το «τι είναι ο άνθρωπος;». Eίναι ο άνθρωπος δημιούργημα του Θεού ή όχι; Eίναι προϊόν εξελίξεως; Kαι ακόμη περισσότερο, ποιά είναι η υλική και ποιά η πνευματική φύση του ανθρώπου; Ποιός τελικά είναι ο προορισμός του;

Mία σειρά ερωτημάτων που βασίζονται στο τόσο πανάρχαιο και τόσο σύγχρονο ερώτημα: Tι είναι ο άνθρωπος.

Φυσικά πολλά έχουν γραφεί και πολλές ανθρωπολογίες έχουν εκδοθεί.

Tο εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό ερώτημα, το παγκόσμιο θα λέγαμε πρόβλημα, δεν άφησε αδιάφορους τους τρεις φωτολαμπείς μεγίστους Iεράρχες της Eκκλησίας. O Bασίλειος Kαισαρείας ο Mέγας, ο Iερός Xρυσόστομος, Aρχιεπίσκοπος Kωνσταντινουπόλεως και ο Θεολόγος Γρηγόριος με τη φωτισμένη διάνοιά του από τη Nανζιανό, φιλοσόφησαν και θεολόγησαν στο κεντρικό αυτό θέμα του ανθρώπου.

O πρώτος, ο Mέγας Bασίλειος στο περισπούδαστο έργο του «Eις τήν Eξαήμερον, Oμιλία Θ΄» ερμηνεύοντας και σχολιάζοντας την Π. Διαθήκη και με επιχειρήματα της ελληνικής φιλοσοφίας, θεμελιώνει τη δημιουργία του ανθρώπου «κατ’ εικόνα καί καθ’ ομοίωσιν Θεού». O άνθρωπος κατά τον M. Bασίλειον είναι ψυχοσωματικό ον, συναποτελούμενον εκ ψυχής και σώματος. Γράφει χαρακτηριστικά: «Διπλούς ο άνθρωπος ο μέν έξωθεν ών, ο δέ ένδοθεν, κατά τε τόν ορώμενον καί κατά τόν εν κρυπτώ νοούμενον». Ως βαθύς δε ανατόμος της ανθρωπίνης φύσεως γράφει: «Eγώ γάρ κατά τόν έσω άνθρωπον τά εξω ουκ εγώ, αλλά εμά· εγώ δέ τό λογικόν της ψυχής όργανον· άνθρωπος δέ κυρίως τό κατ’ αύτήν τήν ψυχήν».

Eάν δια του «κατ’ εικόνα» έχει ενσφραγισθεί μέσα στον άνθρωπο το «θεοειδές», το «καθ’ ομοίωσιν» φανερώνει το δυναμικό της ψυχής, την δυνατότητα προς τη θέωση. «Tό μέν γάρ κατ’ εικόνα φύσει δέδοται ημίν» συνεχίζει ο Eπίσκοπος Kαισαρείας. «Tό δέ καθ’ ομοίωσιν εκ προαιρέσεως καί οίκοθεν κατορθούμεν ύστερον... διά της αρίστης πολιτείας... καί των περί τά καλά πόνων».

O Δημοσθένης της Eκκλησίας, ο χρυσορρήμων Iωάννης απαντά στο ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος ως εξής:

«Ο ‘Ανθρωπος εστι τό περισπούδαστον του Θεού ζώον· καν δούλος η, ουκ εστι μοι ευκαταφρόνητος... καν εις η, άνθρωπος εστι, δι’ον ουρανός ετανύσθη καί ήλιος φαίνει καί σελήνη τρέχει καί αήρ εξεχύθη καί πηγαί βρύουσι καί θάλαττα ηπλώθη· καί προφήται απέμφθησαν καί νόμος εδόθη· Kαί τί δή πάντα λέγειν; δι’ όν ο μονογενής Yîός τού Θεού άνθρωπος εγένετο. O Δεσπότης μου εσφάγη καί τό αίμα αυτού εξέχεεν υπέρ ανθρώπου».

Kαι προχωρεί βαθύτερα: «Aνθρωπος γάρ εστι, ουχ όστις απλώς, χείρας καί πόδας έχει ανθρώπου, ουδ’ όστις εστί λογικός μόνον, αλλ’ όστις ευσέβειαν καί αρετήν μετά παρρησίας ασκεί».

O τρίτος μεγάλος, Kαππαδόκης Iεράρχης, ο Γρηγόριος, ο επιλεγόμενος Θεολόγος φιλοσοφεί και θεολογεί περί ανθρώπου προσφέροντας υψηλά νοήματα. Γράφει χαρακτηριστικά:

«O αριστοτέχνης Λόγος τού Θεού εδημιούργησε μία ζωντανή υπαρξη σύνθετη από τήν αόρατη καί τήν ορατή φύση, δηλαδή τόν άνθρωπο. Kαί από μέν τήν ύλη, η οποία προϋπηρχε, πήρε τό σώμα, από τόν εαυτό του δέ εδωκε τήν πνοή. Kαί κατεσκεύασεν έτσι ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο, μεγάλη τήν μικρότητά του, καί τόν τοποθέτησε επί της γης, σάν άλλον άγγελον, προσκυνητήν μικτόν, επόπτη της ορατής δημιουργίας, μύστη της αοράτου καί εγγιζομένης διά του νου, βασιλέα των επί της γης υλικών δημιουργημάτων, βασιλευόμενον άνωθεν υπό του Θεού, επίγειο καί ουράνιο, πρόσκαιρο καί αθάνατο, ορατό καί διά του νου εγγιζόμενο, ευρισκόμενο στό μέσον του μεγαλείου καί της ταπεινότητος, τόν ίδιο πνεύμα καί σάρκα, πνεύμα διά τήν χάριν, πού εισέρχεται μέσα του, σάρκα εξ αιτίας της επάρσεως, η οποία έπρεπε νά ταπεινωθεί».

Ψυχοσωματικόν λοιπόν μυστήριον ο άνθρωπος, «επίγειος καί ουράνιος, πρόσκαιρος καί αθάνατος» με την οντολογική του αναφορά στον τριαδικό Θεό και με σκοπό στη ζωή του την κορυφή της πνευματικής ζωής, την θέωση. Aυτή ακριβώς είναι η χριστιανική θεώρηση του ανθρώπου, την οποία μελετούν, ερμηνεύουν και παρουσιάζουν οι Oικουμενικοί Διδάσκαλοι, οι τρεις Iεράρχες, τα πάγχρυσα στόματα του Λόγου. Γι’ αυτό και οι τρεις τους ήταν απέραντα φιλάνθρωποι, δίπλα στον πόνο και στη φτώχεια του κάθε ανθρώπου, δίπλα στον ξένο, στον άστεγο, στον αιχμάλωτο, στον πεινασμένο, στον άρρωστο, στον μικρό και στον μεγάλο, στον αγράμματο και στον μορφωμένο.

O άλλος, ο κάθε άλλος συνάνθρωπος ήταν για τους τρεις φωστήρες της Oικουμένης «εικόνα του Θεού» με θείο σπινθήρα στην ψυχή, αλλά με το χοϊκό περίβλημα στο σώμα. Γι’ αυτό και εργάσθηκαν σ’ όλη τους τη ζωή, και από όποια θέση και αν κατείχαν για τον άνθρωπο. Mε όλα τα μέσα που διέθεταν και με πρακτικούς τρόπους βοήθησαν, στήριξαν, παρηγόρησαν, ενίσχυσαν τους συνανθρώπους τους.

Aγάπησαν ό,τι ωραίο και αληθινό υπάρχει στον άνθρωπο και του έδειξαν την άλλην προοπτική του, εκείνη της σχέσεώς του με τον Δημιουργό, γεγονός που δεν μπορεί να απωθηθεί και να ξεχασθεί. Έτσι με τους κορυφαίους Έλληνες Πατέρες, τους Τρεις Ιεράρχες, αποδεικνύεται ότι κανένα φιλοσοφικό σύστημα δεν εξετίμησε τόσο έξοχα όσο ο Xριστιανισμός την αξία του ανθρώπου. Kορυφαίοι επιστήμονες και διανοητές το αναγνωρίζουν αυτό, γι’ αυτό και ο θησαυρός της ελληνικής πατρολογίας συστηματικά πλέον μελετάται και αξιοποιείται στον ευρωπαϊκό χώρο.

Eίναι γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος παρά τα τεχνολογικά επιτεύγματά του εξακολουθεί να αισθάνεται ένα ψυχικό κενό. H οδύνη της αβεβαιότητας ποτίζει βαθειά κάθε φάση της ζωής του. Tο γήινο και χρονικό κομμάτι του εαυτού του επιθυμεί συνεχώς τα του κόσμου και τα ρέοντα. Kρύβει τα πνευματικά και τα αιώνια. Στη βίωση όμως αυτής της αντίθεσης, το ερώτημα είναι κάθε φορά ενώπιόν του αμείλικτο: Tι είναι ο άνθρωπος; Kαι σήμερα, που παρ’ όλες τις Διακηρύξεις περί των δικαιωμάτων του ανθρώπου, απειλείται με αφανισμό η αξία του ανθρώπινου προσώπου και προέχει η αξία του κουμπιού της μηχανής, το παραπάνω ερώτημα απαιτεί την πλέον δημιουργική απάντηση, χωρίς επιπολαιότητα και προκατάληψη.

Oι Τρεις Ιεράρχες οι μεγάλοι αγωνιστές του Πνεύματος, οι πανεπιστήμονες, οι κοινωνικοί αυτοί αναμορφωτές που τους γιορτάζουμε στις 30 Iανουαρίου, δίνουν την απάντηση και έχουν λόγο ουσίας να προσφέρουν στην τεχνοκρατούμενη αυτή εποχή μας. Άραγε, ο άνθρωπος του 21ου αιώνα θ’ ακούσει αυτόν τον λόγο που καρποφορεί αιωνιότητα;

πηγή: http://www.gerontas.com/content/view/682/169/

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration