Ζωηφόρος

Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν καί ο Σεβ. Δημητριάδος

ΕΝΑ ἀπὸ τὰ πολλὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, εἶναι καὶ ὁ ξέφρενος κατήφορος τῶν οἰκουμενιστῶν. Σὲ αὐτὰ τὰ σημεῖα θὰ ἐντάξουμε καὶ τὴ δήλωση τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος, ὁ ὁποῖος εἶπε «ὅποιος πιστεύει ὅτι εἶναι αἱρετικὴ ἡ παπικὴ ἐκκλησία, ἔχει ψυχολογικὰ προβλήματα». Τὴν ἀπάντηση δὲν θὰ τὴ δώσουν οἱ προπάτορες ἡμῶν ποὺ πολέμησαν, ἐπὶ χίλια ἔτη τὶς πλάνες τοῦ παπισμοῦ, διότι αὐτοὺς οἱ οἰκουμενιστὲς τοὺς ἔχουν βαφτίση «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως».

 

Τὴν ἀπάντηση θὰ τὴν δώση ἕνας φωτισμένος ἐνάρετος σύγχρονος μοναχός, ὁ ὁποῖος ἔδωσε αἷμα, καὶ ἔλαβε πνεῦμα. Καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ Γέροντας Παΐσιος, ὁ ὁποῖος μὲ παρρησία δίνει τὴν πρέπουσα ἀπάντηση: «Μετὰ λύπης μου ἀπὸ ὅσους φιλενωτικοὺς ἔχω γνωρίσει, δὲν εἶδα νὰ ἔχουν οὔτε ψυχὴ πνευματική, οὔτε φλοιό. Ξέρουν ὅμως νὰ ὁμιλοῦν γιὰ ἀγάπη καὶ ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν Θεόν, διότι δὲν τὸν ἔχουν ἀγαπήσει. Ἐπίσης ἂς γνωρίσωμεν καλὰ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δὲν ἔχει καμμίαν ἔλλειψιν. Ἡ μονὴ ἔλλειψις, ποὺ παρουσιάζεται, εἶναι ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν Ἱεραρχῶν καὶ ποιμένων μὲ πατερικὲς ἀρχές. Εἶναι ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί». Μὲ τὴν ἀπάντηση τοῦ Γέροντος Παϊσίου, ἡ δήλωση τοῦ Δημητριάδος ἐπιστρέφει στὸν ἴδιο γιὰ θεραπεία καὶ μετάνοιά του. Οἱ οἰκουμενιστὲς πιστεύουν ὅτι πρέπει νὰ γίνη ἡ ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν καὶ ἂς ὑπάρχουν οἱ διαφορές, δηλαδὴ ἕνωση ἐν τῇ διαφορετικότητι. Αὐτὴ ἡ ἕνωση θὰ εἶναι παράνομη, διότι δὲν θά εἶναι ἕνωση ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ.

Καὶ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν συνεχίζονται. Προτοῦ στεγνώση ἡ μελάνη τῆς δηλώσεως τοῦ Δημητριάδος, ἡ Εὐρώπη μᾶς ἐπέβαλε πρόστιμο, γιατί βάζουμε πετραχήλι γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἐξομολογουμένου ἀπὸ τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας, καὶ δὲν βάζουμε στεφάνι γιὰ τὴν συμβίωση τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὅπως κάνει ἡ ἐν ἁμαρτίαις γηρασμένη Εὐρώπη. Εἶχε δηλώσει πρίν ὀλίγα χρόνια ὑπουργὸς τῆς Κυβερνήσεως μὲ μεγάλο παράπονο, ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς δὲν εἶναι ἀκόμη ὥριμος, γιὰ νὰ δεχθῆ τὴν συμβίωση αὐτή. Μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια παρελάσεων τῶν ὁμοφυλοφίλων σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη καὶ ἀνάλογα ἔργα σὲ τηλεόραση, ἐπέτυχαν τὴν ὡρίμανση τοῦ πάθους αὐτοῦ τῆς ἀναισχυντίας. Καὶ τὸ βάπτισαν μὲ κουμπάρο ὑπουργό, καὶ τὸ ὀνόμασαν κουλτούρα τῆς διαφορετικότητας. Καὶ εἶναι ζήτημα χρόνου ἡ ψήφιση τοῦ νόμου αὐτοῦ τῆς ντροπῆς.

Ἂς ἀπαριθμήσουμε τώρα τὶς παρανομίες ποὺ χρήζουν θεραπείας. Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ἄνθηση νέων αἱρέσεων, ἡ ἀπαξίωση τῆς Παιδείας, ἡ ἀποποινικοποίηση τῆς πορνείας - μοιχείας - βλασφημίας - τῶν ἐκτρώσεων, ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ὡς ἀργίας, ἡ καύση τῶν νεκρῶν, ὁ γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἡ προβολὴ τῆς πανσεξουαλικότητος, τῶν ναρκωτικῶν, ἡ θέσπιση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου. Καὶ τί ἄλλο ἀκολουθεῖ, γιὰ νὰ ἰσοπεδώσουμε τὴν ἠθικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου;

Μὲ τὴν παραδοχὴ τῶν παραπάνω, ὁ ἄνθρωπος σκοτίζεται ἀπὸ τὰ πάθη αὐτὰ καὶ γίνεται παράφρων. Καὶ ὁ Μέγας Ἀντώνιος ἔχει προφητεύσει γιὰ τὴν παραφροσύνη τῆς ἐποχῆς αὐτῆς. Πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, κρύβονται οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς Νέας Ἐποχῆς, ποὺ δροῦν στὸ σκοτεινὸ παρασκήνιο καὶ σύρουν μὲ τὰ ὄργανά τους, τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ παρανομία σὲ παρανομία, μὲ σκοπὸ νὰ καταργήσουν τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ νὰ σύρουν τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ἀποστασία τοῦ Ἀντιχρίστου. Οἱ σκοτεινὲς αὐτὲς δυνάμεις, ποὺ ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν πολιτικὰ καθεστῶτα, κατὰ τὰ συμφέροντά τους, ποὺ ὁδηγοῦν πολλὰ κράτη σὲ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση, γιὰ νὰ περάσουν μέσῳ τῆς ἐξαθλιώσεως, αὐτά ποὺ ἐπιθυμοῦν. Ἐπίσης ἐξάπτουν τὸ θρησκευτικὸ φανατισμὸ τῶν λαῶν, γιὰ νὰ συγκαλέσουν μετὰ διαθρησκειακὲς συναντήσεις.

Αὐτὲς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς Νέας Ἐποχῆς μὲ ἕνα κέλευσμά τους συγκεντρώνουν, ὅπως ὁ ποιμὴν τὰ πρόβατα, ὅλους τούς θρησκευτικοὺς ἀρχηγοὺς καὶ τοὺς πληρώνουν ὅλα τὰ ἔξοδα, διακινήσεως - διαμονῆς - διατροφῆς κτλ., γιὰ νὰ προσευχηθοῦν τάχα γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ κόσμου, κρατώντας στὰ χέρια τους τὰ σύμβολα τῆς Νέας Ἐποχῆς. Σὲ ποιὸν ἆραγε Θεὸ προσεύχονται;

Τὸ φάρμακο γιὰ τὸν κόσμο ποὺ σύρεται σὲ κάθε εἶδος κακίας, δὲν εἶναι ἡ εἰρήνη, ἀλλὰ ἡ μετάνοια, ὅπως διδάσκει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸ εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης. Ἡ κάθε ἀμετανόητος ἁμαρτία καταργεῖ τὶς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ σύρει τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ἀποστασία τοῦ Ἀντιχρίστου.  Ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ Κύριε καὶ ἴδε καὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἄμπελον ταύ- την, διότι μονιὸς ἄγριος κατενεμήσατο αὐτήν (Ψαλμὸς 79)

Τοῦ Μοναχοῦ Νικολάου,

Καρυές Ἁγίου Ὄρους

 

Ορθόδοξος Τύπος,31/01/2014

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration