Ζωηφόρος

Αμετανόητος και αλαζονικός ο πρώην Αττικής Παντελεήμων,

Αμετανόητος και αλαζονικός

ο πρώην Αττικής Παντελεήμων

Ως  προκύπτει από συνέντευξιν του

εις το ραδιόφωνον του «ΣΚΑΪ»

Ευθύνονται όλοι οι άλλοι πλην αυτού.  Ευρίσκεται εις τας φυλακάς απο σκευωριάν ενός δικηγόρου,  την οποίαν απεδέχθησαν δύο Εφετεία Κακουργημάτων και ο Άρειος Πάγος.  Στρέφεται εναντίον του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών αποστέλλωνι μηνύματα εις τους «Χριστοδουλικούς»,  οι οποίοι τον εγκατέλειψαν.  Έβγαλε διαπλεκομένον με πολιτικούς τον Μεσογαίας και φίλον του πρώην Αττικής και Μεγαρίδος.  Προειδοποιεί ότι με ενέργειας του θα μπλοκάρει δια μεγάλο χρονικό διάστημα την εκλογή του νέου Μητροπολίτου.  Δεν πιστεύει ότι θα τον καθαιρέσουν εξαιτίας «κωλυμάτων». 

Ο φυλακισμένος Μητροπολίτης πρώην Αττικής Παντελεήμων ολίγας ημέρας (3 Μαΐου) προ της συγκλήσεως της Ιεράς Συνόδου, η οποία θά αποφασίση δια την καθαίρεσιν του ή μη, ήνοιξε το «στόμα» του εις τον δημοσιογράφον του «Σκάϊ» κ. Νικόλαον Παπαχρήστον (και «Καθημερινής). Εις αυτήν την αποκλειστικήν συνέντευξιν, την οποίαν παρεχώρησεν εις τον προαναφερόμενον δημοσιονράφον, πραγματοποιεί, εμμέσως πλην σαφώς, την απειλήν, την οποίαν είχε διατυπώσει κατά το παρελθόν: Ότι δηλαδή θα πάρη και άλλους μαζί του εις τα τάρταρα, εάν τιμωρηθή — καθαιρεθή. Πραγματοποιεί την απειλήν με αναφοράς εις τον μακαριστόν Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κυρόν Χριστόδουλον και εις την ταραγμένην εποχήν της εντόνου και καταστρεπτικής δια την Εκκλησίαν σκανδαλολογίας του 2005. Ως αναφέρεται εις δελτίον τύπου του «Σκάϊ»: Όπως υποστηρίξει ο πρώην Αττικής, ο απομάκρυνσίς του από την Μητρόπολη Αττικής το 2005 έγινε προκειμένου ο τότε Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, που επίσης κατηγορείτο για σκάνδαλα, να διασώσει τον θρόνο του, τη δημοτικότητα του και να ικανοποιήσει τα Μ.Μ .Ε.. Με τας θέσεις αυτάς αποστέλλει μήνυμα εις την Αρχιερατικήν Ομάδα, η οποία εστήριξε τον μακαριστόν Αρχιεπίσκοπον, ως και εις τους συγκροτούντας, λαϊκούς και ρασοφόρους, το περιβάλλον του, το οποίον έλυνε και έδενε εκείνη την εποχήν, έκαμνε παρεμβάσεις και έζων βασιλικώς. Το μήνυμα, το όποιον αποστέλλει, είναι το έξης: Εάν δεν με βοηθήσετε εις την Ιεράν Σύνοδον ή το Συνοδικόν Δικαστήριον, εάν δεν κινητοποιήσετε δικαστικούς και δημοσιογράφους, εάν δεν κινητοποιηθήτε για να με σώσετε τότε θα ανοίξω το στόμα μου δια πρόσωπα και καταστάσεις. Εγώ δεν θα πάω ως πρόβατον επί σφαγήν. Το μήνυμα είναι σαφές. Φακέλλους δεν έχει μόνον το περιβάλλον του μακαριστού, φακέλλους φαίνεται ότι διαθέτει και ο φυλακισμένος Μητροπολίτης πρώην Αττικής, ο όποιος ουσιαστικώς «έκΰιάίει» ολόκληρον το «Χριστοδουλικό κύκλωμα». Δεν είναι τυχαίον ότι ομιλεί δια την περίοδον της σκανδαλολογίας, ή οποία έπληξε τον μακαριστόν. Τότε άνθρωποι του μακαριστού ετροφοδότου τηλεοπτικούς σταθμούς με αισχρού περιεχομένου κασσέτας ηλικιωμένων και μη Αρχιερέων με ένα σκοπόν: Να ηγηθή ο μακαριστός μιας εκστρατείας αποκεφαλισμού των σκανδαλοποιών και της αναδείξεως εις τον θρόνον των νεωτέρων Αρχιερέων, οι όποιοι θα ήταν υποχείρια του περιβάλλοντος και «Χριστοδουλικός Στρατός» εις την Ιεραρχίαν και την Ιεράν Σύνοδον. Ο «αποκεφαλισμός» εματαιώθη, όπως άλλωστε και η κάθαρσις ενεταφιάσθη, διότι είχον φακέλλους δια την «ποιότητα», το ήθος και τας «αδυναμίας» της Αρχιερατικής ομάδος και του περιβάλλοντος του μακαριστού και οι σκανδαλοποιοί. Με βάσιν αυτούς τους φακέλλους «εκβιάζει» και ο φυλακισθείς πρώην Μητροπολίτης Αττικής. Άλλωστε όλον αυτόν τον καιρόν της δοκιμασίας του, εξ αιτίας των ηθικών παρεκτροπών του, έμεινε σιωπηλός, όχι μόνον δια πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά και δια την διαχείρισιν, ως λέγεται, χρημάτων της Εκκλησίας, μέσω εταιρείας Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Εάν είναι αληθής η πληροφορία, θα ήταν ενδιαφέρον να πληροφορηθώμεν ποίους ώρισεν ο μακαριστός δια την διαχείρισιν και την εκμετάλλευσιν των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ποία τα κέρδη και εις ποία ταμεία επήγαν. Βεβαίως και εκείνοι, οι όποιοι τον εγκατέλειψαν, εκ του περιβάλλοντος του μακαριστού, λέγων ότι τον εβοήθησαν με τας διασυνδέσεις των εις την Δικαιοσύνην (π.χ. παραδικαστικόν), ενώ προβάλουν και τον ισχυρισμόν ότι «γλύτωσε» ως Μητροπολίτης από πολλάς περιπέτειας, διότι είχε γνωριμίας εις τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης και ότι με ένα επίλεκτον - υψηλόβαθμον στέλεχος της (πρώην εισαγγελέα πλέον) είχε ισχυρούς δεσμούς φιλίας.

Εις την ιδίαν συνέντευξιν ο φυλακισμένος Μητροπολίτης συνεχίζει να επιτίθεται υβριστικώς εναντίον της Δικαιοσύνης, ισχυριζόμενος ότι η εξαετής φυλάκισίς του (δια υπεξαίρεσιν 155.000 ευρώ εκ της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Μάκρης) οφείλεται εις σκευωρίαν. Θεωρεί δε ότι την σκευωρίαν έστησεν ο δικηγόρος Διονύσιος Πελέκης, νομικός σύμβουλος της Ιεράς Μονής. Αι θέσεις, τας οποίας διατυπώνει, είναι ποινικά κολάσιμοι και επιβαρυντικοί δια την θέσιν του. Ουσιαστικώς αμφισβητεί τας αποφάσεις δύο Εφετείων Κακουργημάτων και την απόφασιν του Αρείου Πάγου. Διακηρύσσει, εμμέσως, πλην σαφώς, ότι η Δικαιοσύνη υπακούει εις εξωθεσμικά και παραδικαστικά κυκλώματα. Εάν κινηθή ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου εναντίον του, τότε είναι βέβαιον ότι θα μετανοιώση πικρώς. Το αυτόν θα συμβή, εάν κίνηση εναντίον του και ο δικηγόρος Πελέκης, ο όποιος υπερασπίσθη τα συμφέροντα της Ιεράς Μονής, το ηγουμενοσυμβούλιον και τας Μοναχάς.

Επιτίθεται, επίσης, εναντίον του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, Μητροπολίτου Πρεβέζης, τον όποιον κατηγορεί δια εκκλησιαστικόν πραξικόπημα, αφού προσεπάθησε να αλλάξη την απόφασιν του Δικαστηρίου, η οποία τον απαλλάσσει από πάσαν Εκκλησιαστικήν κατηγορίαν. Πρόκειται δια την γνωστήν απόφασιν, η οποία επροκάλεσε θύελλα αντιδράσεων εις τους κόλπους της Ιεραρχίας, την αντίδρασιν του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Δένδια, ο όποιος εζήτησε την εφαρμογήν της αποφάσεως του Αρείου Πάγου υπό του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου και ως εκ τούτου την καθαίρεσιν του κ. Παντελεήμονος. Επροκάλεσεν όμως και την λαϊκήν κατακραυγήν εναντίον των Ιεραρχών οι όποιοι τον απήλλαξαν. Και η κατακραυγή ήτο τόσο μεγάλι ώστε εκρύφθησαν από εντροπήν και αυτοί, οι όποιοι τον απήλλαξαν, ενώ ο ένας εζήτησε συγγνώμην και δια κάποιον τρίτον είπον ότι έχει από μακρού χρονικού διαστήματος το ακαταλόγιστον.

Ο φυλακισμένος Μητροπολίτης όμως εις την συνέντευξίν του εις τον δημοσιογράφον κ. Νικ. Παπαχρήστον:

• Εξαπολύει νέαν επίθεσιν εναντίον του Τοποτηρητού Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής  κ.  Νικόλαον,  τον  όποιον εμφανίζει να διατηρή στενάς σχέσεις με κυβερνητικά στελέχη και τον Μητροπολίτην πρώην Αττικής και Μεγαρίδος κ. Νικόδημον.

• Θεωρεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τηρεί ουδετερότητα έναντι της υποθέσεως του και αυτό τον πικραίνει, ενώ θεωρεί ότι ο Άγιος Μεσογαίας αδικεί τον Αρχιεπίσκοπον δια την στάσιν του έναντι της υποθέσεως του.

• Τονίζει ότι δεν είναι εύκολη υπόθεσις η εκλογή νέου Μητροπολίτου Αττικής, διότι επί της καταδικαστικής αποφάσεως του Συνοδικού Δικαστηρίου θα άσκηση έκκλητον εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Έως την εξέτασιν θα παρέλθη εν έτος.

• Πιστεύει ότι υπάρχουν πολλαι νομικαί και κανονικαί δυσκολίαι δια την καθαίρεσίν του.

Η συνέντευξις

Παραθέτομεν το πλήρες κείμενον της συνεντεύξεως, διότι εις αυτό τοποθετείται δια την διένεξίν του με την Ιεράν Μονήν του Οσίου Εφραίμ, δια τους λογαριασμούς με τα εκατομμύρια, την αποταμίευσιν από τα «τυχηρά», την επιστολήν των «27», την επίσημον Αγιωνυμίαν του Οσίου Εφραίμ, τα χρήματα, τα όποια ελάμβανε υπό της Ί. Μονής, τας κασσέτας με το φρικαλέον περιεχόμενον, τας σχέσεις του με τον μακαριστόν Χριστόδουλον, την ζωήν εις την φυλακήν, εις την οποίαν έχει κλάψει αλλά και διαβάζει όλας τας ακολουθίας, τας οποίας δεν εδιάβαζεν ως Αρχιερέας, διότι δεν είχε χρόνον. Επίσης υποστηρίζει ότι οι συγκρατούμενοί του τον αντιμετωπίζουν με πολύν σεβασμόν, όταν μεταβαίνη εις τον Ιερό Ναόν των φυλακών. Το πλήρες κείμενον της συνεντεύξεως έχει ως ακολούθως:

—Ν.Π. Αυτά τα χρόνια της περιπέτειας σας είχατε την στήριξη αδελφών σας Αρχιερέων; Αύτη την περίοδο πού είστε και στην φυλακή;

— Μ. Παντ. Ναι, έρχονται και με επισκέπτονται, πολλοί μου γράφουν με πολύ αγάπη και επικοινωνούν μαζί μου. Άλλα, βέβαια, δεν είναι εύκολο, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να μπαινοβγαίνει εδώ. Άλλα έχω την στήριξη και δεν έχω παράπονο και από ξένες Εκκλησίες, και από το Πατριαρχείο και από την Ελλάδα, πάρα πολλοί Αρχιερείς, η πλειοψηφία των Αρχιερέων. Και μου γράφει και μου συμπαρίσταται. Πάνω όμως απ΄ όλα και σας παρακαλώ να το σημειώσετε έχω την συμπαράσταση και με αύτη τη βοήθεια σηκώνω το σταυρό και δεν αφήνω να μου λείψει τίποτα, του κλήρου της Μητροπόλεως μου και του λάου. Μου είπε ο διευθυντής της Φυλακής, στις πρώτες μέρες πού είναι εδώ, «Σεβασμιώτατε, στα 100 τηλεφωνήματα πού παίρνω την ήμερα, τα 90 είναι για εσάς, αλλά δεν μπορώ και να έχω το τηλέφωνο συνέχεια για εσάς».

—Ν.Π. Πρόσφατα ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, Μητροπολίτης Πρεβέζης, αποφάσισε να συγκαλέσει εκ νέου το δικαστικό συμβούλιο παρά το γεγονός ότι στις 9 Μαρτίου η πλειοψηφία των μελών του σας απάλλαξε και έθεσε την υπόθεση σας στο αρχείο...

—Μ. Παντ. Το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο πού με αθώωσε, συγκαλείται την Τετάρτη προκειμένου να αλλάξει την αθωωτική του απόφαση, θεωρώντας την ανύπαρκτη λόγω της μεταγενέστερης δηλώσεως μεταμέλειας ενός μέλους του. Θα πρόκειται περί πρωτοφανούς πραξικοπήματος, πού γυρίζει την Εκκλησία πίσω σε εποχές πού πιστεύαμε ότι έχουν παρέλθει. Τούτο θα αποτελέσει πρωτόγνωρο αυτοεξευτελισμό της Εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης. Θέλω να πιστεύω ότι ούτε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, άλλα ούτε και το ΣτΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Άνθρωπου θα επικυρώσουν ποτέ τέτοιες μεθοδεύσεις.

— Ν.Π. Το πόρισμα του Καρυστίας ζητούσε την παραπομπή σας για 4 κατηγορίες.

— Μ. Παντ. Το πόρισμα είναι τελείως ελλιπές και αναιτιολόγητο. Η Ιερά Σύνοδος μου ζήτησε να απαντήσω στο πόρισμα. Και έκανα ένα λεπτομερέστατο  υπόμνημα απαντώντας στο πόρισμα του Καρυστίας διότι η Σύνοδος δεν μπορούσε να δεχθεί το πόρισμα αυτό... Έλεγε «ένοχος» χωρίς να το αιτιολογεί. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αιτιολογία όταν υπήρχαν του κόσμου οι μάρτυρες και όταν του είχα υποβάλλει υπόμνημα απολογητικό πάνω από 30 σελίδες; Και όταν οι μάρτυρες κατηγορίας ήταν ουσιαστικά οι άνθρωποι του συλλόγου και της Ιεράς Μονής. Άλλαξαν τέσσερις φορές τις καταθέσεις τους από την προανάκριση μέχρι την ανάκριση. Να σας τα δείξει ο δικηγόρος μου τα στοιχεία. Ενώ στην αρχή έλεγαν ότι άκουσαν την Γερόντισσα να το λέει (σ.σ. εννοεί ότι ο Δεσπότης έπαιρνε χρήματα) μετά μερικοί από αυτούς άρχισαν να λένε ότι «βλέπανε» και εν συνεχεία στην τρίτη ανάκριση έλεγαν όχι μόνον τα βλέπανε αλλά και τα «μετρούσανε». Μα θα ήμουν τόσο αφελής να τα βλέπω να τα μετρούν και να τα παίρνω και μέσα σε τσάντες. Μα στην Ιερά Μονή δεν πήγα ποτέ μόνος. Πήγα με τον οδηγό μου, τους διάκους μου και ουδέποτε με είδαν να κρατώ όχι τσάντα αλλά ούτε καν πακέτο. Και δέχθηκαν την μαρτυρία αυτών, πού είχαν αλλάξει 5 φορές τις καταθέσεις τους.

—Ν.Π. Μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ακολούθησε ένταση στην Ιεραρχία...

-Μ. Παντ. Κοιτάξτε, εγώ επέμεινα να γίνει το δικαστήριο. Διότι το Ίδιο το δικαστήριο έκρινε ότι το πόρισμα του Καρυστίας ήταν ανεπαρκές και αναιτιολόγητο. Και με το υπόμνημα μου το τίναξα στον αέρα. Εν συνεχεία εγώ επέμεινα να γίνει το δικαστήριο. Και ό πρόεδρος του Δικαστηρίου ο Πρεβέζης το ανέβαλε από τον έναν μήνα στον άλλο... αυτό έδειχνε μία παρελκυστική πρακτική. Δηλαδή τί έκανε περίμενε πρώτα την απόφαση του Αρείου Πάγου με την ελπίδα και με τα μέσα ότι θα ήταν αρνητική, ούτως ώστε να μη υπάρχει εκκλησιαστικό δεδικασμένο για μένα. Τότε εξοργίσθηκαν οι Αρχιερείς και όταν τους έφτασε οτό σημείο σύμφωνα με τη διαδικασία να πει «Κύριοι διαβάσαμε, πρέπει να γίνει παραπομπή του στο δικαστήριο ή όχι;» του είπαν ότι βλέπουν κάποια μεθόδευση. Και εφόσον έκριναν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ένοχης ζήτησαν να υπάρχει απαλλακτικό βούλευμα. Και σας ερωτώ. Εφόσον αυτοί οι 7 ζήτησαν απαλλακτικό βούλευμα, εάν δίκαζαν, θα ψήφιζαν καταδίκη; Η καθυστέρηση ήταν μεθόδευση. Εφόσον οι 7 ήταν υπέρ και ως προς το βούλευμα θα ήταν και στο δικαστήριο λογικώς. Μια άλλη μεθόδευση... Ο Πρεβέζης δεν δημοσίευσε την απόφαση, ενώ ανακοινώθηκε, δεν την δημοσίευσε... του έστειλα εξώδικο. .. γιατί το έκανε αυτό, γιατί; (σ.σ. εννοεί την απόφαση, πού έλαβε το εκκλησιαστικό δικαστήριο τον Μάρτιο και τον απάλλασσε των κατηγοριών).

— Ν.Π. Υπήρξε όμως η αντίδραση πλέον των 27 Μητροπολιτών...

— Μ. Παντ.   Καταρχήν,   μπρος στους 80 τί είναι οι 27. Έγινε με επιμονή ορισμένων ανθρώπων και εγώ έστειλα απάντηση σε αυτούς εκ των οποίων ουδείς τόλμησε να μου απαντήσει ειμί μόνον ό Μητροπολίτης Καλαβρύτων.

  Ν.Π. Στην απάντηση σας, Σεβασμιώτατε, γράφετε ότι ζητούν την κεφαλήν σας επί πινάκι.

— Μ. Παντ. Εννοούν την εφαρμογή του νόμου του άρθρου 160 περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων, πού είναι και αντικανονικός και αντισυνταγματικός. Και έχω υποβάλλει ήδη γνωμοδότηση του καθηγητή του Κανονικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Κονιδάρη, πού λέει ότι είναι αντικανονική και αντισυνταγματική, διότι όταν θεσπίστηκε πριν 80 χρόνια ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες του νομικού πολιτισμού, έγινε για ειδικούς λόγους, και έχουν αλλάξει τρία ή τέσσερα Συντάγματα. Επομένως δεν μπορεί να ισχύσει ο νόμος αυτός. Όταν έγινε ο Καταστατικός Χάρτης, ήμουν τότε γραμματέας της επιτροπής, είπαμε ότι πρέπει να αλλάξει, γιατί έχει ελλείψεις, πολλά κενά, αναχρονισμούς...

— Ν.Π. Άρα δεν σας φοβίζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει η Σύνοδος στην καθαίρεση σας. Διότι όπως λέτε νομικά δεν μπορεί να γίνει…

— Μ. Παντ. Ούτε νομικά, ούτε Κανονικά, γιατί εγώ αμέσως θα κάνω έκκλητο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και ερωτώ, εάν το Οικουμενικό Πατριαρχείο θεώρησε αντικανονικό το νόμο της διαθεσιμότητας, διότι ουσιαστικώς καταργεί την εκκλησιαστική Δικαιοσύνη, πως θα δεχθεί αυτό το νόμο, πού είναι πολύ χειρότερος και ουσιαστικά καταργεί το εκκλησιαστικό Δίκαιο; Πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία να αποδεχθεί την απόφαση της πολιτικής Δικαιοσύνης χωρίς καν να γίνει εκκλησιαστική δίκη δεδομένου ότι ο νόμος μιλάει για υποχρεωτική εφαρμογή του (σ.σ. αναφορικά  με την καθαίρεση). Αυτό είναι αντίθετο και προς τα ανθρώπινα Δικαιώματα, διότι ξέρετε είναι κοινή αρχή της Ε. Ε. ότι κανένας δεν μπορεί να κριθεί, αν δεν απολογηθεί.

— Ν.Π. Έκτος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσανατολίζεσθε να προσφύγετε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Άνθρωπου;

— Μ. Παντ.  Βεβαίως,  βεβαίως. Διότι έχουν γίνει σοβαρές παραλείψεις νομικές. Υπάρχουν κενά νομικά στην διαδικασία του ποινικού δικαστηρίου, τα όποια επισημάναμε στον Άρειο Πάγο αλλά όταν δύο μέρες προ της αποφάσεως του βγαίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι η απόφαση θα είναι υποχρεωτική για την Εκκλησία, αυτό δεν είναι προσπάθεια επιρροής του Δικαστηρίου;

— Ν.Π. Στους 27 αδελφούς σας Αρχιερείς πού αντέδρασαν στην απαλλαγή σας γράψατε τα εξής: «Ομολογώ ότι δεν ανέμενα τοιαύτην και τοσαύτην μισαδελφίαν, εμπάθειαν   και   εχθρότητα   από αδελφούς και εκπροσώπους του Θεού του ελέους και της αγάπης δι' έναν αδελφόν τους, πού διέρχεται δεινήν δοκιμασίαν και ταλαιπωρείται έως θανάτου»....

— Μ. Παντ. Μάλιστα... Διότι δεν θέλουν μόνο την εξόντωση μου την ηθική αλλά και την βιολογική. Διότι καταλαβαίνετε τί σημαίνει για μένα από εκεί πού ήμουνα να είμαι εδώ πέρα, με περιορισμούς... έχει κλονισθεί η υγεία μου... Δηλαδή ουσιαστικώς μόνο η πίστη στο Θεό και η υπομονή με κρατάει. Και η αγάπη των Αδελφών Ιεραρχών και κυρίως του κλήρου του λαού της Μητροπόλεως μου. Διότι οποιοσδήποτε άλλος θα είχε πάθει εγκεφαλικό, θα είχε λυγίσει. Αυτό θέλουν. Και τη βιολογική εξόντωση μου. Ποιοί; Δεν εννοώ τους Αρχιερείς. Εννοώ αυτούς, πού έκαναν την σκευωρία με προεξάρχοντα τον κύριο Πελέκη.

— Ν.Π. Ναι, άλλα στους αρχιερείς απευθύνατε την επιστολή...

— Μ. Παντ. Κοιτάξτε, δεν αναφέρομαι για την εξόντωση μου στους Αρχιερείς...

— Ν.Π. Αναφέρεστε σε κάποιους πού, ίσως, δεν θέλουν να καταλάβουν την «περιπέτεια» σας;

— Μ. Παντ. Ακριβώς, αυτό εννοώ. Και αναφέρομαι σε δύο καινούργιους, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει ακόμα να γίνουν Αρχιερείς και υπογράφουν το χαρτί αυτό. Και είναι ντροπή τους...

—Ν.Π. Πόσοι Αρχιερείς, πιστεύετε, αντιλαμβάνονται το πρόβλημα πού αντιμετωπίζετε;

— Μ. Παντ. Πιστεύω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι, διότι μεταξύ αυτών πού υπογράφουν αυτή την επιστολή, τρεις με επισκέφθηκαν εδώ, με αγκάλιασαν, μου είπαν είσαι αθώος και κάνε υπομονή και εμείς  το   αναγνωρίζουμε   κ.λπ. Τρείς από αυτούς...

—Ν.Π. Ποιοι ήταν αυτοί;

— Μ. Παντ. Ε, δεν μπορώ να σας τους πω, καταλαβαίνετε. Με επισκέφθηκε ο Μεσογαίας, αν θέλετε να σας πω ένα όνομα...

—Ν.Π. Αλήθεια πώς κρίνετε την αντίδραση του Μητροπολίτη Μεσογαίας μετά την απαλλαγή σας από το εκκλησιαστικό δικαστικό Συμβούλιο;

—Μ. Παντ. Μα δεν ξέρετε ότι έχει διασυνδέσεις πρώτα πρώτα με την Κυβέρνηση, με ορισμένους όπως είναι ο κύριος Παυλόπουλος, ο κύριος Ρουσόπουλος. Καθημερινώς πηγαινοέρχεται στα γραφεία τους. Και δεύτερον έχει σύνδεσμο με τον τέως Αττικής τον Νικόδημο.

— Ν.Π. Δηλαδή εκτιμάτε ότι η απειλή παραίτησης του από την τοποτηρητεία σχετίζεται με τις όποιες σχέσεις έχει με κυβερνητικά στελέχη ή άλλους στόχους πού μπορεί να έχει;

— Μ. Παντ. Νομίζω ναι. Μη ξεχνάτε ότι τον προέβαλλαν και για Αρχιεπίσκοπο. Δεν το θυμάστε;

— Ν.Π. Σάς επισκέφθηκε όμως στις φυλακές Κορυδαλλού. Τί συζητήσατε;

— Μ. Παντ.   Βεβαίως...Και  μου είπε για συμπαράσταση...

— Ν.Π. Πριν ή μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου;

— Μ. Παντ. Πριν...πριν την απόφαση του εκκλησιαστικού Δικαστικού Συμβουλίου.

— Ν.Π. Διότι στην επιστολή παραίτησης του προς τον Αρχιεπίσκοπο άφησε αιχμές για μεθοδευμένη απόφαση του εκκλησιαστικού Δικαστικού Συμβουλίου...Κάποιες αιχμές και κατά του Αρχιεπισκόπου...

— Μ. Παντ.   Ο   Αρχιεπίσκοπος είναι πάρα πολύ προσεκτικός και να σας πω ότι εγώ προσωπικά θα μπορούσα να διατυπώσω παράπονο για τον Αρχιεπίσκοπο γι' αυτήν την αυστηρή ουδετερότητα του. Διότι ο ίδιος είχε υποστεί στο παρελθόν τα ίδια και διότι είναι εκείνος ο όποιος γνωρίζει γιατί ενημερωνόταν για όλη αυτή την αδικία και την σκευωρία σε βάρος μου. Τηρεί πλήρη ουδετερότητα και κακώς το έκανε αυτό ο άγιος Μεσογαίας. Αντιθέτως είναι παράπονο δικό μου αλλά δικαιολογώ τη θέση του Αρχιεπισκόπου. Επομένως τον αδικεί ο άγιος Μεσογαίας λέγοντας αυτά.

— Ν.Π. Να επιστρέψουμε στην απόφαση του εκκλησιαστικού Δικαστικού Συμβουλίου με την οποία απαλλαχθήκατε και ή  υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Μήπως τελικά επικράτησε η «αδελφική» αλληλεγγύη;

— Μ. Παντ. Τα στοιχεία ήταν έωλα και θα σας παρακαλούσα να διαβάσετε ολόκληρο τον δικαστικό φάκελο και είμαι σίγουρος ότι ακόμα και ο πιο κακοπροαίρετος, όπως το γράφω στον άγιο Πρεβέζης, θα είχε τουλάχιστον αμφιβολίες περί της ένοχες μου. Είναι νομικό αξίωμα ότι είναι προτιμότερο να αθωωθούν 100 ένοχοι παρά να καταδικασθεί ένας αθώος. Ακόμα και οι πιο κακοπροαίρετοι θα είχαν αμφιβολίες τουλάχιστον.

—Ν.Π.  Αν καθαιρεθείτε, θα ξεκινήσει και η διαδικασία εκλογής νέου Μητροπολίτη Αττικής...

—Μ. Παντ. Αυτό δεν θα γίνει εύκολο, διότι από την στιγμή πού θα ασκήσω έκκλητο κατά το νόμο η Μητρόπολη θα πρέπει να μείνει κενή για ένα χρόνο... Αν και φαντάζομαι ότι το Πατριαρχείο θα απαντήσει πολύ νωρίτερα...

—Ν.Π. Πιστεύετε ότι η Σύνοδος θα σας καθαιρέσει; Θα συμμορφωθεί με το νόμο;

— Μ. Παντ. Έχει πολλές δυσκολίες. Και νομικές και Κανονικές. Δεν θα σταθεί διότι αμέσως όπως σας είπα θα ζητήσω την προστασία των Ιερών Κανόνων. Εγώ πιστεύω στην αθωότητα μου και ξέρω ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να νικήσει ή αδικία. Αυτή ή σκέψη με παρηγορεί.

— Ν.Π. Ενδεχομένως, αύτη την εβδομάδα η Σύνοδος να κληθεί να λάβει αποφάσεις. Θέλετε να πείτε κάτι προς τα μέλη της Συνόδου, τα μέλη του Εκκλησιαστ. Δικαστηρίου;

—Μ. Παντ. Να υψώσουν τα μάτια τους προς τον Θεό και να βάλουν το χέρι τους ατή συνείδηση τους πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση. Και εύχομαι σε όλους τους αδελφούς Αρχιερείς να μη δοκιμάσουν πικρίες σαν αυτή πού δοκιμάζω εγώ και να μη αντιμετωπίζουν εχθρούς, όπως αυτούς που αντιμετώπισα και αντιμετωπίζω εγώ...

Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος,

η απομάκρυνση από την Μητρόπολη,

οι καταθέσεις, οι υπεράκτιες και οι ροζ κασέτες

— Ν.Π. Ας πάμε στην εποχή της απομάκρυνσης σας από τον θρόνο της Αττικής. Πώς κρίνετε εκείνη την απόφαση της Ιεραρχίας να σας θέσει σε διαθεσιμότητα;

— Μ. Παντ. Δεν ήταν της Ιεραρχίας. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Καταρχήν εκείνη την εποχή ήταν στο συμβούλιο Εφετών σε εξέλιξη η διαδικασία της ανακρίσεως για να φανεί αν θα παραπεμφθώ (ενν. σε δίκη) ή αν θα απαλλαγώ. Τότε κινητοποίησαν τα Μέσα Ενημερώσεως, όλοι αυτοί οι κατασκευαστές της σκευωρίας, ούτως ώστε να δημιουργήσουν μία ατμόσφαιρα εναντίον μου. Παράλληλα εστράφησαν εναντίον του Αρχιεπισκόπου, του Χριστοδούλου. Του ζητούσαν να παραιτηθεί, το ένα, το άλλο, δημιουργήθηκε μία ατμόσφαιρα ζοφερή. Μέσα σ' αυτή την ατμόσφαιρα ο Αρχιεπίσκοπος για να προστατεύσει, τον εαυτό του, κυρίως, έπρεπε να βρει κάποιο εξιλαστήριο θύμα. Το ευκολότερο ήμουν εγώ. Και με έθεσε σε διαθεσιμότητα, όχι με απόφαση της Ιεραρχίας, άλλα με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, πού ήταν όλοι νέοι Αρχιερείς και μάλιστα με ασφυκτικές πέσεις εις βάρος τους, του Αρχιεπισκόπου. Διότι έλεγαν «μα πώς θα τον θέσουμε σε διαθεσιμότητα; Να γίνει   τουλάχιστον   δικαστήριο». «Όχι, Όχι, να τεθεί σε διαθεσιμότητα αμέσως»  (σ.σ.   εννοεί ότι απαντούσε ο τότε Αρχιεπίσκοπος). Η αποπομπή μου έγινε με πρόταση του τότε Αρχιεπισκόπου και με πίεση φοβερή προς τους Αρχιερείς. Πολλοί είχαν αντιρρήσεις. Και όχι μόνον. Έκανα έκκλητο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο  και το Πατριαρχείο απήντησε ότι όλη αυτή η διαδικασία ήταν αντικανονική. Η διάταξη του νόμου βάσει της οποίας τέθηκα σε διαθεσιμότητα ήταν αντικανονική.

—Ν.Π. Για ποιόν λόγο το έκανε αυτό ο τότε Αρχιεπίσκοπος;

— Μ.Παντ.  Για να διασωθεί ο ίδιος εις τον θρόνο του και για να ικανοποιήσει τα Μέσα Ενημερώσεως. Ενώ την ίδια στιγμή δεχόταν δεκάδες αναφορές με εκατοντάδες υπογραφές από την Μητρόπολη Αττικής, από κληρικούς και λαϊκούς, με υπεράσπισαν και μέχρι τώρα διακηρύσσουν παντού και πάντοτε την αθωότητα μου. Το έκανε για να διασφαλίσει τη δημοτικότητα του — για την οποία ενδιαφερόταν πολύ ο Αρχιεπίσκοπος — και τον θρόνο του και δεύτερον για να ικανοποιήσει την κοινή γνώμη και κυρίως τα Μέσα Ενημερώσεως.   Η   Ιεραρχία  δεν  είχε αρμοδιότητα. Όταν έκανα συνεχείς αναφορές στην Ιεραρχία και σηκώθηκε τότε ο Μητροπολίτης Φιλίππων και ο Μεγάρων και ο Τρίκης και άλλοι και είπαν «τί είναι αυτά τα πράγματα, να εφαρμοστεί το έκκλητο και η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου», ο Χριστόδουλος διέκοψε τη συζήτηση, δεν τους άφησε να προχωρήσουν. Ήμουν το εξιλαστήριο θύμα... Εάν δεν είχα τεθεί σε διαθεσιμότητα, το Συμβούλιο Εφετών δεν θα με παρέπεμπε. Άλλα σας ερωτώ. Όταν συνεδριάζει το Συμβούλιο Εφετών και πριν τρεις, τέσσερις μέρες ένας Αρχιερέας έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από την ίδια την Εκκλησία, ποιο Συμβούλιο θα αποφάσιζε την απαλλαγή μου;

—Ν.Π. Μιλήσατε ποτέ ξανά από τότε με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο;

—Μ. Παντ. Τον Χριστόδουλο;

—Ν.Π. Μάλιστα.

—Μ. Παντ. Τον ζήτησα κατ' επανάληψη αλλά δεν με δέχθηκε. Δεν ήθελε να συγχυστεί. Μου είπαν, το περιβάλλον του, ότι επί της επιθανάτιου κλίνης του, είχε μετανοήσει. Και είχε πει ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να δικαιώσουμε τον Άγιο Αττικής και λοιπά... Απόδειξη είναι ότι δεν μπορούσε να πληρώσει την Μητρόπολη... Η Μητρόπολη μένει κενή μέχρι τώρα...

—Ν.Π. Για νομικούς λόγους συμβαίνει αυτό...

—Μ. Παντ. Και νομικούς και Κανονικούς. Και κυρίως Κανονικού Δικαίου.

—Ν.Π. Όμως, Σεβασμιώτατε, το κλίμα ήταν εξαιρετικά βαρύ για εσάς και από αλλά ζητήματα. Για παράδειγμα από τις κασέτες πού είδαν και πάλι, τότε, το φως της δημοσιότητας...

— Μ. Παντ. Ακουστέ, για τις κασέτες αυτές απηλλάγην και από τα πολιτικά δικαστήρια και από τα εκκλησιαστικά. Και επιπλέον είχα στα χέρια μου...

—Ν.Π. Από τα πολιτικά δικαστήρια με ποια απόφαση;

—Μ. Παντ. Με τα ασφαλιστικά μέτρα και από την Εκκλησία βγήκε απαλλακτικό βούλευμα από το δικαστήριο...

—Ν.Π. Αντιλαμβάνεστε ωστόσο το κλίμα, πού δημιούργησαν αυτές οι ηχητικές συνομιλίες...

— Μ.Παντ. Ναι, αλλά από πού βγήκαν οι κασέτες. Καταρχήν είχα στα χέρια μου (ενν. πραγματογνωμοσύνη) ειδικού εργαστηρίου, ότι ήταν πλαστές. Το είχα στα χέρια μου. Διότι δεν είχα εμπιστοσύνη...

— Ν.Π. Η Σύνοδρς πάντως δεν μπόρεσε να κάνει αυτό τον έλεγχο και πρόσωπα της εποχής εκείνης

— Μ.Παντ. Όχι εγώ δεν επέτρεψα. Οι νόμοι δεν επέτρεπαν. Και τώρα είναι ακόμα αυστηρότεροι. Διότι εγώ είχα στα χέρια μου (σ.σ. εννοεί την έκθεση πραγματογνωμοσύνης) και τους το παρουσίασα. Τους το παρουσίασα. Από εκεί και πέρα δεν είχα εμπιστοσύνη στις κρατικές  υπηρεσίες,  διότι  εγώ ήμουν υπό διωγμό...

— Ν.Π. Δηλαδή υποστηρίζετε ότι δεν έχετε καμία σχέση με τις κασέτες και ούτε είναι η φωνή σας αυτή πού ακούγεται...

— Μ. Παντ. Εγώ δεν έκανα ποτέ τέτοιες συνομιλίες. Τώρα το πώς γίνεται... γι' αυτό και ο Άρειος Πάγος δεν δέχεται τις κασέτες διότι λέει ότι υπάρχουν τόσα μέσα τεχνικά τα οποία μπορούν να αλλοιώσουν τα πάντα και να τα προβάλλουν με τέτοιο τρόπο, ώστε κανείς να μη μπορεί να καταλάβει το γνήσιο από το πλαστό.

—Ν.Π. Δημοσιεύθηκαν όμως και τα στοιχεία για την οικονομική σας κατάσταση...

—Μ. Παντ. Και αυτά είναι τελείως μυθεύματα. Ούτε τα ποσά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί ήταν κατά πολύ εξογκωμένα. Ούτε τα χρήματα άνηκαν σε έμενα, ούτε εγώ είπα αύτη τη φράση «για τα γηρατειά μου». Ήτανε απόσπασμα και το είπα και στην Ιερά Σύνοδο πού με κάλεσε να δώσω εξηγήσεις. Καταρχήν ένα ποσό χρημάτων, πολύ λιγότερο από αυτό πού μου καταλογίζουν, είναι προϊόν 40 ετών εργασίας των γαμπρών μου, των αδελφών μου και οι δικές ρου ορισμένες αποταμιεύσεις. Είχαμε κοινό λογαριασμό...

—Ν.Π. Για τί ποσό μιλάμε Σεβασμιώτατε;

— Μ. Παντ. Μιλούμε για ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια.

—Ν.Π. Οκτακόσια (800) εκατομμύρια δραχμές ήταν οι αποταμιεύσεις σας...

— Μ. Παντ. Όλων... Πέντε ανθρώπων. 'Εκ των οποίων αποταμιεύσεις 40 ετών. Υπάρχουν και πωλήσεις ακινήτων των γαμπρών μου, τα όποια είχανε πάρει από κληροδοσίες συγγενικών τους προσώπων. .. Και ύστερα εγώ τόσα χρόνια εργαζόμουν. Για ρωτήστε... Πάρτε τις διαθήκες των αποθανόντων Αρχιερέων. Δεν είχαν κάτι στην άκρη; Εγώ, λοιπόν, αυτά τα όποια είχα στην άκρη, τα όποια είναι πολύ λιγότερα, το 1/5 του ποσού του οποίου μου καταλογίζουν, είπα ότι τα έχω για κάποιο κληροδότημα, ευαγές κληροδότημα. Και συντρεχουσών των αναγκών της ζωής, διότι δεν ξέρουμε τί μας επιφυλάσσει το μέλλον, και για μία αξιοπρεπή διαβίωση στα γηρατειά μου. Αυτό αποκόπηκε απ΄  όλα τ' άλλα και έβαλαν «για τα γηρατειά μου». Και αυτό δημιούργησε την όλη ατμόσφαιρα. Σάς ερωτώ. Όταν ένας Μητροπολίτης δουλεύει 50 χρόνια σε υψηλότατες θέσεις...  και θα ήταν πολύ περισσότερα τα δικά μου χρήματα αν όπως σας είπα δεν διέθετα πάντοτε το 15% για ευαγή έργα. Για υποτροφίες φοιτητών, για προικοδοτήσεις φτωχών οικογενειών... τα ξέρουν αυτά, αν ρωτήσετε στη Μητρόπολη θα σας πούνε πόσα έδινα..  Υπηρέτησα σε μεγάλες θέσεις, είχα διπλούς μισθούς. Είχα του εφημερίου, του γραμματέως της Ί. Συνόδου, είχα τα τυχερά μου. Εγώ συνδεόμουνα με όλη την αφρόκρεμα της Χιακής ελίτ, τους εφοπλιστές, οι όποιοι πάντοτε με καλούσαν στα μυστήρια τους κ.λπ Και όταν ήμουν στην Ζάκυνθο, 16 χρόνια, και στην Μητρόπολη Αττικής πού ήμουν 10 χρόνια. Πάντοτε με εκτιμούσαν, με καλούσαν, μου έδιναν...

—Ν.Π. Καταλαβαίνετε πάντως Σεβασμιώτατε πώς να ακούει ένας πιστός για τα «τυχερά» πού δέχεται ένας Δεσπότης για να τελεί μυστήρια είναι τουλάχιστον, να το πω κομψά, ακούγεται περίεργα...

— Μ. Παντ. Συγνώμη, με συγχωρείτε. Ρωτήσατε αν υπάρχει άλλος, πού να μη δέχεται; "Οταν έρχεται και μου τα δίνει... Και από αυτά κάνω καί το φιλανθρωπικό μου έργο. Και σας είπα. Τα συγκεντρώνω. Αντί να μοιράζονται πέντε εδώ, πέντε εκεί, να συγκεντρωθεί ένα ποσό ώστε στο τέλος να κάνω ένα ευαγές κληροδότημα πού θα πιάσει τόπο... Και υστέρα μη ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα χρήματα, στα 40 χρόνια, κατατίθενταν σε μια τράπεζα, σε ένα λογαριασμό, ή σε αυτά, πως τα λένε, ομόλογα. Αυτά υπήρχαν εποχές, γύρω στο 75 μέχρι το '80, πού είχαν τρομερά επιτόκια.

—Ν.Π. Σεβασμιώτατε, οι υπεράκτιες εταιρείες;

—Μ. Παντ. Δεν υπάρχει...

—Ν.Π. Έκανε λόγο και ο εκκλησιαστικός ανακριτής, ο Καρυστίας...

—Μ. Παντ. Κακώς έκανε. Του εξήγησα. Ακουστέ. Καταρχήν δεν υπάρχουν υπεράκτιες εταιρείες. Σε πληθυντικό. Όταν κακώς δημοσιοποιήθηκαν οι οικονομίες της οικογενείας μου, παρανόμως, διότι αυτό είναι τραπεζικό απόρρητο και δεν ξέρω με τί μέσα και με τί διασυνδέσεις, και αυτό ακόμα είναι επιλήψιμο. Η οικογένεια μου, είπε λοιπόν, «για στάσου, πολεμούν εσένα. Θα πολεμούν και εμάς; Τί δουλειά έχουμε εμείς να βγαίνουν στη δημοσιότητα και στα πεζοδρόμια, οτιδήποτε, οι οικονομίες των χρόνων της εργασίας μας». Μου είπαν λοιπόν «πάρε τα λεφτά σου, βάλε τα σε δικό σου λογαριασμό και εμείς θα δούμε τί θα κάνουμε με τα δικά μας». Πα να διασφαλίσουν λοιπόν και για λόγους οικονομικούς, για τα παιδιά τους και για λόγους απορρήτου, τους συμβούλευσε κάποιος φίλος μας δικηγόρος να κάνουν μία εταιρεία off shore και να τα βάλουν εκεί τα χρήματα, τα οποία είχαν στην τράπεζα τα μετέφεραν εκεί για να διασφαλίσουν το τραπεζικό τους απόρρητο τα δε δικά μου μπήκαν σε έναν ξεχωριστό λογαριασμό, όπως υπάρχουν και τώρα...

—Ν.Π. Στην εταιρεία αύτη, την υπεράκτια, είσαστε εταίρος;

—Μ. Παντ. Όχι. Ούτε στο συμβούλιο, ούτε εταίρος. Και, αυτά... πήγαμε χαρτιά... Η Σύνοδος έβαλε πραγματογνώμονα ειδικό και τα εξέτασε και λέει ότι δεν μετέχει ο δεσπότης. Και βγάλανε εταιρείες... Και σας ερωτώ, ρωτήσατε στην Κηφισιά πόσες τέτοιες εταιρείες υπάρχουν; Πόσα σπίτια, πόσα ακίνητα, πόσοι λογαριασμοί; Εμάς ούτε ακίνητο υπάρχει, ούτε δραστηριότητες. Υπάρχουν, τα ίδια τα χρήματα πού είχαμε, τα βάλαμε εκεί.

Η υπόθεση της Ιεράς Μονής Οσίου Εφραίμ

και η «σκευωρία»

—Ν.Π. Σεβασμιώτατε, στην φυλακή οδηγηθήκατε μετά την καταδίκη σας για την υπεξαίρεση ποσού 155 χιλιάδων ευρώ από την Μονή Όσιου Εφραίμ. Μετά από μία πολύχρονη αντιδικία...

—Μ. Παντ. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια υπάρχει μία μεθόδευση για την εξόντωση μου, εις την οποίαν πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν διάφορα επίσημα πρόσωπα, πολλά από τα όποια αποκαλύφθηκαν στο περίφημο σκάνδαλο της Ί. Μονής Βατοπαιδίου.

—Ν.Π.  Δηλαδή  θεωρείτε  ότι είστε θύμα πλεκτάνης;

—Μ. Παντ. Βεβαίως, βεβαιότατα. Αυτό αποδεικνύουν και τα στοιχεία. Ξέρετε πού στηρίχθηκε η καταδίκη μου. Όπως είπε πολύ σωστά ο εισαγγελέας στη διάρκεια της δίκης ότι όταν έχουμε οικονομικά εγκλήματα συνήθως στηριζόμαστε σε βιβλία, σε προϋπολογισμούς, απολογισμούς, σε βιβλία ταμείων. Εδώ δεν έχουμε τίποτα γραπτό. Αντιθέτως όλα τα γραπτά συνηγορούν υπέρ εμού. Στηρίχθηκαν στις μαρτυρικές καταθέσεις ανθρώπων τους οποίους, με αναφορά μου στον προϊστάμενο της εισαγγελίας, είχα ήδη καταγγείλει και είχε ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη. Κατά περίεργο τρόπο, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα κατά των υπευθύνων της Ιεράς Μονής και όχι εναντίον του Μητροπολίτη, όπως υπογράμμιζε, εγώ βρέθηκα κατηγορούμενος. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, χωρίς να γίνει ανάκριση και να υπάρξει απαλλαγή για τις μοναχές. Το περίεργο και ύποπτο είναι ότι εκ των υστέρων απεδείχθη ότι η εισαγγελεύς, η οποία χρεώθηκε την υπόθεση αυτή και ήλεγξε τη νομική βάση και έκανε εμένα κατηγορούμενο εν συνεχεία σε άλλες διώξεις εναντίον μου, σε μια μήνυση, πού έκανα εναντίον του κυρίου Πελέκη, πού ήταν ο νομικός σύμβουλος της Ιεράς Μονής — ο όποιος ουσιαστικά είχε τη διοίκηση της Μονής...

— Ν.Π. Πώς ξεκίνησε η αντιδικία σας με την Ιερά Μονή;

—Μ. Παντ. Όλες οι επιθέσεις εναντίον μου ξεκίνησαν, όταν ζήτησα να ασκήσω κατά το νόμιμο δικαίωμα μου διαχειριστικό έλεγχο στη Ιερά Μονή. Έστειλα λοιπόν τότε άτυπο έλεγχο για να μη τις περιπλέξω σε περιπέτειες, για να δούμε τί γίνεται, γιατί είχα πληροφορίες για οικονομικών ατασθαλιών και κακοδιαχείρισης. Παρακάλεσα τον κ. Θέμελη, τον τέως πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να κάνει έναν έλεγχο. Πήγε ο άνθρωπος και μου έκανε μία ανεπίσημη έκθεση όπου έλεγε ότι πράγματι υπήρχε πρόβλημα, εντόπισε ατασθαλίες και άλλα. Μου συνέστησε λοιπόν, για να διασφαλισθεί η διαφάνεια και η νομιμότητα να προτείνουμε στο ηγουμενοσυμβούλιο να κλειδωθούν τα παγκάρια και να γίνεται ή καταμέτρηση από τις μοναχές και με εκπρόσωπο της Μητροπόλεως να υπογράφεται πρακτικό καταμετρήσεως και τα χρήματα να κατατίθενται στην τράπεζα έτι ονόματι της Ιεράς Μονής. Και να γίνεται ή διαχείριση όπως προβλέπουν οι νόμοι και οι κανονισμοί. Το ηγουμενοσυμβούλιο δέχθηκε και επί έξι μήνες ακολουθούνταν αυτή η διαδικασία. Στο εξάμηνο διαπιστώσαμε το έξης. Ενώ ατούς ισολογισμούς από το 1993, πριν ακόμα γίνω Μητροπολίτης, εμφάνιζαν 25 με 30 εκατομμύρια, ξαφνικά το 1998, από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο, είδαμε μόνο από την κηροπωλησία και όχι από την Έκθεση — η οποία ξέρετε στα μοναστήρια έχει μεγαλύτερα έσοδα από την κηροπωλησία, είναι εμπορικά καταστήματα — διαπιστώσαμε λοιπόν ότι συγκεντρώθηκαν έσοδα 63 εκατομμυρίων, ενώ μέχρι τότε εμφανιζόντουσαν συνολικά έσοδα της τάξης των 30 εκατομμυρίων. Ήταν φυσικό λοιπόν να ρωτήσω, που πάνε τα υπόλοιπα χρήματα. Και τότε ξεκίνησε ένας αμείλικτος πόλεμος εναντίον μου, ότι κλείνω τα παγκάρια κ.λπ.. Μα ό λύκος παίρνει από τα αμέτρητα και όχι από τα μετρημένα. Πώς θα μπορούσα να πάρω από τα παγκάρια από την στιγμή πού κλειδώνονται, καταμετρώνται, κατατίθενται στην τράπεζα; Εκείνοι πού θα έπρεπε να ευχαριστηθούν και όχι να αντιδράσουν επειδή κλειδώνονταν τα παγκάρια θα έπρεπε να είναι οι μοναχές, πού είχαν ωφέλεια γιατί, αν υποτεθεί ότι τους έπαιρνα χρήματα με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορούσα να πάρω. Εκείνες όμως αντέδρασαν λυσσωδώς και έφτασαν στο σημείο να πουν ότι θα μοιράζεται το κερί δωρεάν για να μη έχουν τον έλεγχο. Έβαλαν όμως μέσα στην Εκκλησία άλλα παγκάρια διαχειρίζονται κατά βούληση. Όταν λοιπόν είδα την άρνηση και την πολεμική τους να δεχθούν αυτό το μέτρο της διαφάνειας και της νομιμότητας έκανα μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα ο όποιος υπέγραψε την ποινική δίωξη εναντίον των μοναζουσών. Από εκεί και πέρα μόλις την χρεώθηκε η Αδιλίνη άρχισε η αντίστροφη μέτρηση...

—Ν.Π. Είπατε ότι η απόφαση με την οποία οδηγηθήκατε στον Κορυδαλλό συνδέεται με πρόσωπα, πού πρωταγωνίστησαν στην υπόθεση Βατοπαιδίου... Διευκρινίστε μου ποιους εννοείτε;

— Μ. Παντ. Κοιτάξτε όταν λέω πρόσωπα, πού πρωταγωνίστησαν με την υπόθεση Βατοπαιδίου εννοώ τον κ. Πελέκη και Ίσως και ορισμένους άλλους...

—Ν.Π. Ήταν τόσο καταλυτικός ο ρόλος του κ. Πελέκη;

—Μ. Παντ. Μα ο κύριος Πελέκης ήταν πολιτική αγωγή με τον κύριο Σοφό, οι όποιοι ίδρυσαν στις αρχές του 1999, μετά τις δικές μου παρεμβάσεις και καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές, τον Σύλλογο Φίλων του Αγίου Εφραίμ. Στα ιδρυτικά μέλη είναι ο κύριος Πελέκης με την γυναίκα του, ο τέως αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ο κύριος Τόλιας, είναι δημοσιογράφοι, διάφορα πρόσωπα... Έχω δύο στοιχεία, τα όποια είναι συνταρακτικά. Το πρώτο είναι ότι οι μοναχές δεν ήξεραν πότε είναι πλημμέλημα και πότε το αδίκημα είναι κακούργημα. Εκείνες έλεγαν αορίστως ότι «δίναμε στο Δεσπότη χρήματα». Μα κι αν τα έδιναν, υποτίθεται ότι εκείνες έκαναν την υπεξαίρεση και εγώ τα έπαιρνα. Που δεν πήρα ποτέ δραχμή σας διαβεβαιώνω στην Αρχιεροσύνη μου. Ποτέ δεν πήρα. Αλλά αυτές το έλεγαν για να δικαιολογήσουν... Ο Πελέκης έστειλε με φαξ στη Ιερά Μονή ένα χαρτί, πού τους έλεγε να πουν πώς το ποσό είναι άνω των 50 εκατομμυρίων. Γιατί; Διότι άνω των 50 εκατομμυρίων θεωρείται κακούργημα. Δεν είναι πλημμέλημα, πού θα είχε ήδη παραγραφεί. Όταν λοιπόν έγινε το δικαστήριο έγινε εργώδης προσπάθεια —ήταν πέντε γυναίκες δικαστίνες με πρόεδρο την κυρία Καρέλου - μια προσπάθεια έντονη να ανεβάσουν τα ποσά για να φτάσουν πάνω από 50 εκατομμύρια. Έφτασαν στο σημείο να λένε ότι πήγαινα 80 φορές το χρόνο στο μοναστήρι. Δεύτερον έφτασαν στο σημείο να πούνε, ακόμα και στα πανηγύρια της Ιεράς Μονής όταν πήγαινα, πού δεν πήρα ποτέ δραχμή, αλλά υποτίθεται πήγαινα στα πανηγύρια της Ιεράς Μονής και μου δίνανε ένα φιλοδώρημα. Είπαν ότι και αυτό είναι υπεξαίρεση για να φτάσουν στο ποσό των 55 εκατομμυρίων δραχμών οπότε για 5 εκατομμύρια θεωρήθηκε κακούργημα.

—Ν.Π. Δηλαδή Σεβασμιώτατε δηλώνετε αθώος... Είστε πεπεισμένος ότι υπάρχει σκευωρία...

— Μ. Παντ. Βεβαίως. Το έχω γράψει άλλωστε σε κείμενα μου προς την Ιερά Σύνοδο και τους Αρχιερείς. Το λέω και σε εσάς. Αφού όταν διαπίστωσα ότι η ίδια η εισαγγελέας ήταν σε τρεις διώξεις εναντίον μου αναγκάστηκα να κάνω αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να πω πώς είναι δυνατόν σε όλες να είναι το ίδιο πρόσωπο... Και τρίτον πώς είναι δυνατόν από κατήγορος γα γίνω κατηγορούμενος... Και τώρα πιστεύω ότι θα γίνει κάποια προκαταρκτική εξέταση... Είμαι θύμα σκευωρίας προκειμένου να προστατευθούν συμφέροντα ανθρώπων της Ιεράς Μονής. Αν πάρετε τον κατάλογο... σας είπα κάτι... ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1999, δηλαδή μετά τις μηνυτήριες αναφορές μου εναντίον των ανθρώπων της Ιεράς Μονής. Και γιατί έγινε αμέσως μετά; Δήθεν για την αγιωνυμία του Αγίου. Ενώ ουσιαστικώς ήταν για να συσπειρωθούν σε πολεμική εναντίον του Μητροπολίτου. Και ήτανε πρόφαση το άλλο. Ερωτώ, τόσα χρόνια γιατί δεν έχει γίνει η αγιωνυμία του Αγίου, ενώ εγώ το έχω προτείνει, όχι με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά έτσι... με την σκέψη... να μη έρθω σε σύγκρουση με τον κόσμο, αφού ό κόσμος τον ευλαβείται ας τιμηθεί στο πρόσωπο του, αυτό γράφω και στο έγγραφο μου προς την Ιερά Σύνοδο, να τιμηθεί στο πρόσωπο του Αγίου Εφραίμ ένας από τους χιλιάδες αγνώστους Αγίους της Εκκλησίας. Διότι δεν υπάρχουν στοιχεία... ακόμα και το λείψανο, δεν έχουμε βεβαιότητα ότι πρόκειται περί γνησίου λειψάνου...

—Ν.Π. Όμως οι μοναχές λένε ότι κάνει θαύματα...

—Μ. Παντ. Τα θαύματα τα δημιουργούν οι ίδιες. Είπα και προς την Ιερά Σύνοδο ότι αν συγκεντρώσουμε τα θαύματα όλων των Αγίων της Εκκλησίας από της συστάσεως της μέχρι σήμερα, δεν θα συγκεντρώσουμε τόσους τόμους όσους έχουν γράψει οι μοναχές για τον Άγιο Εφραίμ. Και είναι αλήθεια... Σάς θυμίζω και τα έργα, πού σας είπα και πριν. Όλα αυτά τα έργα πού γίνονται... ξέρετε επενέβη η Πολεοδομία και η Ναοδομία... Έκανα χρόνια καταγγελίες. Γιατί δεν νομιμοποιήστε; Γιατί δεν ακολουθείται τη νόμιμη διαδικασία; Ε, αυτός ήταν όλος ο αγώνας μου και όλες οι αντιθέσεις μου με την Ιερά Μονή. Νομιμότητα και διαφάνεια, αυτό ήταν το σύνθημα μου για την Ιερά Μονή και βρέθηκα εδώ πού βρίσκομαι. Γιατί υπάρχουν ισχυρά πρόσωπα. Περιμένω με αγωνία να δω το αποτέλεσμα του «Βατοπαιδίου».

— Ν.Π. Πρόσφατα, σε επιστολή σας, ισχυρίζεστε ότι είστε θύμα μιας «Σταλινικής σκευωρίας»..

—Μ. Παντ. Βεβαίως. Μα με συγχωρείτε… όταν βάζουν άνω των 50 εκκατομυρίων… ακόμα και στην τελική καταδίκη, ο εισαγγελέας πρότεινε 3 χρόνια για να είναι εξαγοράσιμα και το δικαστήριο δεν έβαλε 4 ή 5 αλλά 6. Γιατί έβαλε 6 χρόνια; Διότι, 6 εμπίπτουν εις τα όρια του νόμου περί καθαιρέσεως... Γιατί μέχρι πέντε δεν ισχύει ο νόμος αυτός... Για όλα αυτά δεν υπάρχει κάποια προεργασία, κάποια σκευωρία; Πρώτα, πρώτα σταλινικού τύπου είναι ότι άρχισαν με τον διασυρμό μου μέσω των εφημερίδων και των ΜΜΕ. Πώς διασπάσθηκε το τραπεζικό απόρρητο των αδελφών μου; Αυτά δεν είναι σταλινικού τύπου; Αν δεν είναι σταλινικού τύπου αυτά, κύριε Παπαχρήστου, ενώπιον του θεού σας λέω, τί είναι; Διότι δυστυχώς το πρόσωπο, πού σας ανέφερα έχει ειδικότητα σε αυτά... Έχει ειδικότητα να δημιουργεί τέτοιες σκευωρίες... Πού το ήξεραν οι καλόγριες, οι όποιες δεν είχαν κατονομάσει ποσό, πού το ήξεραν ότι άνω των 50 εκατομμυρίων είναι κακούργημα, πού το ήξεραν; Είμαι αθώος και σας το λέγω κατ' ενώπιον θεού. Και όχι μόνον εγώ. Ρωτήστε το λαό και τους κληρικούς της Μητροπόλεως Αττικής, οι όποιοι οπότε μπορούν έρχονται και με βλέπουν εδώ. Βρίσκομαι εδώ ων αθώος από πλεκτάνες και σκευωρίες ανθρώπων με τα συμφέροντα των οποίων ήρθα σε σύγκρουση.

Η ζωή και το πρώτο Πάσχα στην Φυλακή

—Ν.Π. Μια πιο προσωπική ερώτηση. Πώς είναι ή ζωή στην φυλακή; Πώς κυλάει ό χρόνος;

— Μ. Παντ. Κοιτάξτε ο χρόνος μου κυλάει πρώτα, πρώτα με προσευχή. Διαβάζω όλες τις ακολουθίες, πού δεν είχα χρόνο ως Αρχιερέας να τις διαβάσω. Από το πρωί τον Όρθρο μέχρι το βράδυ το μεσονυκτικό. Πηγαίνω σε όλες τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, μου δόθηκε η ευκαιρία να διαβάσω πολλά βιβλία, κρατώ προσωπικό ημερολόγιο, απαντώ στις επιστολές και γράφω τα υπομνήματα.

-Ν.Π. Ποιο βιβλίο διαβάζετε τώρα;

— Μ. Παντ. Διαβάζω την Φιλοκαλία, τον Μικρό Ευεργετινό, ένα βιβλίο περί νήψεως του πρώην ηγουμένου της Σιμωνόπετρας, Αιμιλιανού, και διαβάζω και ιστορικά βιβλία, όπως είναι το Ανδρόνικος Παλαιολόγος. Πρόσφατες εκδόσεις...

-Ν.Π. Πώς πέρασε το πρώτο σας Πάσχα στην Φυλακή;

—Μ. Παντ. Παρακολούθησα κατ' αρχήν όλες τις Ακολουθίες. Οι Ιερείς πού έρχονται μου δείχνουν απόλυτο σεβασμό, με μνημονεύουν. Έρχονται από την Μητρόπολη Νικαίας, πού ο Νικαίας με περιβάλλει με αγάπη και στοργή... Την ήμερα του Πάσχα, πού το επισκεπτήριο ήταν πιο ανοικτό, ήρθαν και με είδαν 5,6 κληρικοί της Μητροπόλεως μου... Όλη η Μεγάλη Εβδομάδα πέρασε με θλίψη, γιατί ήμουν μακριά από τις συνηθισμένες ασχολίες μου άλλα και με κατάνυξη και προσευχή. Άλλα να σας πω και κάτι, εμπιστευτικής, ίσως ήταν μία από τις Μεγάλες Εβδομάδες, πού ένιωσα περισσότερο το Πάθος του Χριστού.

—Ν.Π. Κοντά σε ανθρώπους, πού στερούνται της ελευθερίας τους...

— Μ. Παντ. Ακριβώς, ήτανε όπως λέει ο Καζαντζάκης σε ένα έργο του ότι, «ένιωθα κάθε φορά το Πάσχα» μέχρι πού πήγε ένας Θεολόγος και τους κήρυξε και ήταν η πρώτη φορά, πού δεν το κατάλαβαν... Εδώ ήταν το τελείως αντίθετο. Συνηθισμένος μέσα στις πολυπληθείς εκκλησίες... εδώ σε αυτό το εκκλησάκι των φυλακών ένιωσα πιο κοντά στο Θεό και ένιωσα με πιο πολύ κατάνυξη μέχρι δακρύων το Πάθος του Χριστού και την Ανάσταση του.

— Ν.Π. Έχετε κλάψει μέσα στην φυλακή;

— Μ. Παντ. Έχω κλάψει σε στιγμές προσευχής... προσευχής...

—Ν.Π. Σε στιγμές πικρίας για το που ήσασταν και που βρίσκεστε σήμερα;

—Μ. Παντ. Όχι αυτό δεν το κάνω... δεν κάνω συγκρίσεις, ξέρεις γιατί; Σκέφτομαι ότι αυτό συνέβη πολλές φορές στη ζωή των Άγιων, Πατριαρχών, Επισκόπων... Άς σκεφτούμε μόνο τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο... αρκεί...

—Ν.Π. Μπορεί να παρεξηγηθείτε και να πουν ότι βάζετε τον εαυτό σας στην ίδια μοίρα με τους Αγίους...

— Μ. Παντ. Όχι, δεν τον βάζω στην ίδια μοίρα. Άλλα τους βάζω ως πηγή εμπνεύσεως, υπομονής και αντοχής. Διότι αλλοίμονο, αν δεν εμπνεόμαστε από το ίδιο το παράδειγμα του Χρίστου πάνω στον Σταυρό.

—Ν.Π. Οι υπόλοιποι κρατούμενοι πώς σας αντιμετωπίζουν;

— Μ.Παντ. Με πολύ σεβασμό... όταν βγαίνω να πάω στον Ιερό Ναό, έρχονται να μου φιλήσουν το χέρι, να ζητήσουν την ευχή μου, με πολύ σεβασμό σε σημείο, πού με συγκινούν πολλές φορές...

—Ν.Π. Σεβασμιώτατε, σας ευχαριστώ για την συζήτηση πού είχαμε.

— Μ. Παντ. Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να γνωρίζετε ότι είναι η μοναδική φορά, όλα αυτά τα χρόνια, πού έκανα αυτό το διάβημα, να παραχωρήσω συνέντευξη, για να πω τις απόψεις μου. Να πω μερικές αλήθειες... Σάς ευχαριστώ πολύ.

Πηγή: «Ορθόδοξος Τύπος» 8-5-2009

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration