Ζωηφόρος

Η επιστολή του πρώην Αττικής κ. Παντελεήμονος προς του Σεβ. Μητροπολίτας,

Η επιστολή του πρώην Αττικής

κ. Παντελεήμονος

προς του Σεβ. Μητροπολίτας

Ο Μητροπολίτης Αττικής Παντελεήμων

Προς Έκαστον των υπογραφόντων κοινήν επιστολήν διαμαρτυρίας Σεβ. Ιεραρχών

Εις έδρας των

Σεβασμιώτατε Αδελφέ,

Κατόπιν πολλής σκέψεως και θερμής προσευχής σας απευθύνω την παρούσαν, δια να εκφράσω την μεγάλην πικρίαν και απογοήτευσιν μου δια την επιστολήν διαμαρτυρίας μερίδας Ιεραρχών, την οποίαν εσείς προσυπογράφετε εναντίον της Αποφάσεως του Συνοδικού Δικαστηρίου, πού ως Συνοδικόν Δικαστήριον ενεργόν, σύμφωνα με ιεροκανονικόν και νομικόν δικαίωμα του, εξέδωκεν απαλλακτικόν Βούλευμα δια τας εναντίον μου χαλκευθείσας κατηγορίας. Ζητείτε δε εν τέλει την κεφαλήν μου επί πίνακι εις εφαρμογήν διατάξεως πολιτειακού Νόμου προ ογδοήκοντα σχεδόν ετών θεσπισθέντος υπό τελείως διαφορετικός του σήμερον κρατούντος νομικού πολιτισμού συνθήκας.

Ισχυρίζεσθε ότι το Συνοδικόν Δικαστήριον ώφειλε προ οιασδήποτε αποφάσεως του να αναμένη την αμετάκλητον απόφασιν του Αρείου Πάγου, προβλέποντες (τυχαίως άραγε) ότι θα είναι αρνητική δι' εμέ. Άλλα τότε δεν θα υπήρχε λόγος, συγκροτήσεως του Συνοδικού Δικαστηρίου, εφ' όσον ο Νόμος επιβάλλει την καρατόμησιν του Αρχιερέως άνευ οιασδήποτε διαδικασίας Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Ίσως δια τον λόγον αυτόν ο Σεβασμιώτατος πρόεδρος του Συνοδικού Δικαστηρίου ανέβαλλε συνεχώς την εκδίκασιν της υποθέσεως μου, από τον ένα μήνα εις τον άλλον, με αδικαιολόγητον, αλλά προφανώς σκόπιμον και παρελκυστικήν κωλυσιεργίαν, παρά την ιδικήν μου διακαή επιθυμίαν προς εκδίκασιν της υποθέσεως μου και τας παρακλήσεις και διαμαρτυρίας μελών του Δικαστηρίου. Μήπως ο Σεβ. Πρόεδρος εγνώριζεν εκ προοιμίου κάτι περισσότερον;

Άλλα σας ερωτώ ως κατενώπιον Θεού. Έχετε πλήρη γνώσιν του περιεχομένου του ανακριτικού φακέλλου; Γνωρίζετε το περιεχόμενον του πολυσέλιδου Απολογητικού Υπομνήματος μου, δια του οποίου αποκαλύπτεται η σταλινικού τύπου σκευωρία εις βάρος μου και υποδεικνύονται εκείνοι, πού κρύβονται πίσω από αυτήν την σατανικώς προετοιμασμένην σκευωρίαν; Έχετε πληροφορηθή δια την πανθομολογουμένην μεροληψίαν και προκατάληψιν εις βάρος μου των Ποινικών Δικαστηρίων με παρεμβάσεις έξωθεν και άνωθεν; Γνωρίζετε ότι η καταδίκη μου εβασίσθη αποκλειστικώς και μόνον εις ψευδείς μαρτυρικάς καταθέσεις προσώπων κατηγορουμένων υπ΄ εμού δια κακοδιαχείρισιν και αδιαφάνειαν, ενώ ηγνοήθη πλήθος άλλων αξιόπιστων μαρτυρικών καταθέσεων, αλλά και γραπτών αποδεικτικών της αθωότητας μου στοιχείων; Δεν γνωρίζετε τον επαίσχυντον ρόλον εις την υπόθεσίν μου των σαρκοβόρων και κατευθυνόμενων Μεσών Ενημερώσεως, πού εις τον βωμόν της "τηλεθέασης" και της «ακροαματικότητας» θυσιάζουν τα πάντα χωρίς ηθικούς φραγμούς με τελικόν σκοπόν το υλικόν κέρδος; Πρέπει ακόμη να γνωρίζετε ότι το επιβαρυντικόν δι' εμέ πόρισμα του Σεβ. Καρυστίας με εμπεριστατωμένον συμπληρωματικόν Υπόμνημα μου απέδειξα με ακαταμάχητα επιχειρήματα ότι είναι ελλιπές, καταφανώς μεροληπτικόν, αναιτιολόγητον και ανεπίτρεπτον και τελικώς άνευ αξίας. Γνωρίζετε ότι και εις αυτήν την εσπευμένως ληφθείσαν απόφασιν, την δυσμενή δι' εμέ του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, παρά τα ισχυρά και αδιάσειστα· νομικά επιχειρήματά μου, κατά την γνώμην εγκρίτων και όχι μόνον νομικών αλλά και ανωτάτων δικαστικών, καταλυτικόν αρνητικόν ρόλον διεδραμάτισεν η επιστολή διαμαρτυρίας σας, καθώς και η δήλωσις του υπουργού Δικαιοσύνης, ολίγα μόλις εικοσιτετράωρα προ της εκδόσεως της αποφάσεως; Ηρωτήσατε ποτέ τον Ιερόν Κλήρον, τον πιστόν Λαόν και τας Μοναστικάς Αδελφότητας της Μητροπόλεως μου, όχι βεβαίως τους κατευθυνόμενους και προκατειλημμένους ευσεβιστάς, να σας ειπούν την γνώμην τους δια το πρόσωπον και το έργον του Μητροπολίτου του, προτού ρίψετε τον λίθον του αναθέματος εναντίον του;

Τέλος ως προς την άποψιν σας δια το διαβόητον άρθρον 160 του Νόμου 5383/1932 οφείλω να σημειώσω ότι κατά την γνώμην εγκρίτων κανονολόγων και νομικών θεωρείται κραυγαλέως αντικανονικόν και κατ' επέκτασιν αντισυνταγματικόν, αντίθετον προς τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και υπό τας συγκεκριμένος συνθήκας ανεφάρμοστον και δεν γνωρίζομεν ποια τελικώς θα είναι η τύχη του. Δι' αυτό μη προτρέχετε και μη προκαταλαμβάνετε αποφάσεις και καταστάσεις. Με πόνον ψυχής, Σεβασμιώτατε, σας ερωτώ: Πώς με ελαφράν συνείδησην και γυμνή τη κεφαλή ζητείτε την καρατόμησιν αδελφού σας, πού σηκώνει στους ώμους του πενήντα έτη Ιερωσύνης, εκ των οποίων τριάντα δύο ως Αρχιερεύς, όταν εις δύο μάλιστα εκ των υπογραφόντων την επίμαχον επιστολήν δεν έχει ακόμη στεγνώσει το μύρον της εις Επίσκοπον χειροτονίας των επί της κεφαλής των; Ομολογώ ότι δεν ανέμενα τοιαύτην και τοσαύτην μισαδελφίαν, εμπάθειαν και εχθρότητα από αδελφούς και εκπροσώπους του Θεού του ελέους και της αγάπης, δι' ένα αδελφόν τους, πού διέρχεται δεινήν δοκιμασίαν και ταλαιπωρείται έως θανάτου.

Δεν μνησικακώ κατ' ουδενός. Μόνον θλίβομαι και ικετεύω τον Θεόν να μου δίδει υπομονήν, καρτερίαν και αντοχήν. Σάς απευθύνω την αγάπην και τον σεβασμόν μου και σας παρακαλώ ευλαβώς να ενώσετε την προσευχήν σας με την ιδικήν μου αδιάλειπτον ικεσίαν, ίνα διερχόμενος δια πυρός και ύδατος εξέλθω εις αναψυχήν. Ο Θεός είναι μεγάλος και η ιδική του δικαιοσύνη είναι υπεράνω της δικαιοσύνης των ανθρώπων.

Μετά της εν Κυρίω τιμής και αγάπης αδελφοποθήτως

σας ασπάζομαι

ο Αττικής Παντελεήμων

Κοινοποίησις:

1. Α.Θ. Παναγιότητα τον Οίκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον

2. Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον Β'

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration