Ζωηφόρος

Τα τελικά σχέδια των εκκλησιομάχων, του Γ. Ζερβού,

Τα τελικά σχέδια των εκκλησιομάχων 

                                                                     Του Γεωργίου Ζερβού, Διευθυντή του "Ορθοδόξου Τύπου"

Ολόκληρος ο λαός ευρίσκεται αντιμέτωπος με το αίτημα του χωρισμού κράτους εκκλησίας. Το αίτημα τίθεται υπό των εκκλησιομάχων και πληρωμένων υπό κομματικών και άλλων κέντρων δημοσιογράφων, ως και φορέων, οι όποιοι υπηρετούν τας αιρέσεις, τας δυνάμεις της αθεΐας και την παγκοσμιοποίηση, η οποία αγωνίζεται δια την επιβολήν της πανθρησκείας. Το αίτημα του χωρισμού Κράτους - Εκκλησίας είναι υποκριτικόν εκ μέρους των εκκλησιομάχων. Διότι ο χωρισμός έχει επέλθει άνευ ουσιαστικής αντιδράσεως της Διοικούσης Εκκλησίας. Ο χωρισμός ήρχισε, δυστυχώς, επί των ημερών του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Χριστοδούλου και ολοκληρώνεται σήμερον. Επί των ήμερων του μακαριστού διεγράφη το θρήσκευμα από τας ταυτότητας κατ' έντολην του Ιουδαϊσμού της Αμερικής. Επί των ήμερων του μακαριστού εξωβελίσθη η εξομολόγησις από τα σχολεία, καθιερώθη η πολιτική κηδεία, η καύσις των νεκρών, η ονοματοδοσία των τέκνων άνευ βαπτίσματος, ετέθησαν περιορισμοί και προδιαγραφαί δια την χρήσιν και τον ήχον της καμπάνας των Ιερών Ναών, δια να μη ενοχλούνται οι περίοικοι κλπ. Επί των ημερών του σημερινού Αρχιεπισκόπου καθιερώθη το Σύμφωνον Ελευθέρας Συμβιώσεως, η ίδρυσις κρεματορίων δια την καύσιν των νεκρών και εκηρύχθη το ομολογιακόν μάθημα των θρησκευτικών προαιρετικόν δια τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, αρκεί να δηλώσουν ότι επιθυμούν απαλλαγήν από αύτο δια λόγους συνειδήσεως.

Τυπικώς και ουσιαστικώς ο χωρισμός έχει επέλθει. Αλλά οι εκκλησιομάχοι και τα φερέφωνά των εις την δημοσιογραφίαν δεν ικανοποιούνται. Θέλουν τον πλήρη χωρισμόν. Δεν επιθυμούν απλώς τους διακριτούς ρόλους Εκκλησίας και Κράτους. Επιθυμούν τον απογαλακτισμόν του Κράτους από την Ορθοδοξίαν. Επεχείρησαν να το πράξουν διαγράφοντες την προσφοράν της Εκκλησίας εις το Γένος, αφαιρούντες ή πλαστογραφούντες την πραγματικήν προσφοράν της. Οπισθοχώρησαν, όταν η λαϊκή κατακραυγή των Ελλήνων (όπου γης) τους κατέγραψεν ως αγνώμονας, ανθέλληνας και πέμπτην φάλαγγα του Ελληνισμού. Ο στόχος των εκκλησιομάχων δεν είναι οι διακριτοί ρόλοι Εκκλησίας - Κράτους. Αλλά η εξαφάνισις της Εκκλησίας από το ιστορικόν και πνευματικόν προσκήνιον. Διότι η Εκκλησία, παρά την παθητικότητα πολλών μελών της Διοικούσης Εκκλησίας, είναι κύτταρον αντιστάσεως εις τα ισοπεδωτικά σχέδια της παγκοσμιοποιήσεως, της Νέας Τάξης Πραγμάτων και της Νέας Εποχές. Τα πραγματικά και μη σκάνδαλα, τα οποία αναδεικνύονται με μεγάλων επικοινωνιακήν τέχνην, δημιουργούν δυσάρεστον κλίμα εναντίον της Εκκλησίας. Γρήγορα, όμως, ο λαός αντιλαμβάνεται τα σχέδια των εκκλησιομάχων. Η εξέλιξις αυτή ενοχλεί τους εκκλησιομάχους. Διότι αντιλαμβάνονται ότι αντί να εξασθενή η δύναμις της Εκκλησίας, γίνεται πολλαπλασίως μεγαλυτέρα. Η δύναμις αυτή δεν τους επιτρέπει να υλοποιήσουν τα τελικά των σχέδια, τα όποια δεν συνδέονται με τους διακριτούς ρόλους, αλλά με την διακοπήν της ιστορικής συνέχειας των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας. Τα τελικά των σχέδια προβλέπουν την πλήρη κατάργησιν του ομολογιακού μαθήματος των Θρησκευτικών, την κατάργησιν της προσευχής εις τα σχολεία (εις όσα γίνεται ακόμη), την αποκαθήλωσιν και τον εξοβελισμόν των Αγίων Εικόνων από τα σχολεία, τας στρατιωτικάς και αστυνομικάς σχολάς και υπηρεσίας, την εξαφάνισιν του Σταυρού από τα Εθνικά Σύμβολα, την πλήρη κατάργησιν των σεμιναρίων εναντίον των αιρέσεων, τα οποία γίνονται εις την Αστυνομικήν Ακαδημίαν, την κατάργησιν της Ορθοδόξου Θρησκευτικής Υπηρεσίας εις τας Ενόπλους Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, την απουσίαν της Εκκλησίας και του Ιδρυτού της από την δημοσίαν ζωήν. Όλαι αύται αι δυνάμεις επικαλούνται τον εκσυγχρονισμόν του Κράτους. Ο εκσυγχρονισμός του Κράτους πρέπει να αρχίση με τον απογαλακτισμόν του Κράτους από την Ορθοδοξίαν. Όλαι αύται αι δυνάμεις, αι οποίαι καθιέρωσαν την ατιμίαν, την ανηθικότητα και την λεηλασίαν των ταμείων της Χώρας, ζητούν τον απογαλακτισμόν του Κράτους από την Ορθοδοξίαν. Δι' αυτούς δια την γενικήν διάλυσιν, την χρεοκοπίαν, την διαφθοράν, την κατάρρευσιν των θεσμών και του νομικού πολιτισμού, την κυριαρχίαν των εγκληματικών συμμοριών, την πρωτοφανή παρακμήν, την πνευματικήν πτώσιν, την αποβιομηχάνησιν, τον «θάνατον» της αγροτικής οικονομίας, την καταλήστευσιν του λαού, τας υποχωρήσεις και τας παραχωρήσεις εις τα εθνικά θέματα, την κρίσιν, την πενίαν και την δυστυχίαν, αλλά και την προκλητικήν αδράνειαν των πνευματικών ανθρώπων, ευθύνεται η Εκκλησία. Αι δυνάμεις αύται καταστρέφουν υλικώς και πνευματικώς την Χώραν, αλλά με την προπαγάνδαν και πεπτοφαλαγγίτας δημοσιογράφους, την ευθύνην την έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία, η οποία, εκτός του Σωτηριολογικού της έργου, επιδεικνύει και ένα τεράστιον κοινωνικόν και φιλανθρωπικόν έργον, σιτίζουσα, στεγάζουσα και βοηθούσα ποικιλοτρόπως εκατοντάδας χιλιάδας συνανθρώπους μας, αδιακρίτως χρώματος και θρησκεύματος, καθημερινώς. Ενοχλούμεθα από τον άδικον πόλεμον εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία φροντίζει δια την αύξησιν των Ορθοδόξων Οικογενειών εις την Θράκην, ενώ στηρίζει και τας πολυτέκνους οικογενείας. Δεν μισούμεν τους εκκλησιομάχους, οι οποίοι ευρίσκονται εις «διατεταγμένην υπηρεσίαν». Απεναντίας προσευχόμεθα δι' αυτούς. Διότι η πολεμική των εναντίον της Εκκλησίας λειτουργεί συσπειρωτικώς δια την Εκκλησίαν. Γνωρίζουν οι εκκλησιομάχοι ότι, εάν ύπαρξη αναμέτρησις με την Εκκλησίαν, θα χάσουν την μάχην. Διότι ο λαός ανέχεται, παρά τας οργισμένας αντιδράσεις του, τας αντιεκκλησιαστικάς αποφάσεις των, με τας οποίας διευρύνουν τους διακριτούς ρόλους Εκκλησίας και Κράτους. Τον απογαλακτισμόν δεν θα τον ανεχθή. Ας το λάβουν όλαι αι δυνάμεις των εκκλησιομάχων υπόψιν των κι ας ενημερώσουν και τα κέντρα αποφάσεων, τα οποία τους καθοδηγούν. Εκτός και αν μεθοδεύουν, περά της επιτευχθείσης διαλύσεως του Κράτους και της πρωτοφανούς παρακμής, την λαϊκήν έκρηξιν. Τα επόμενα βήματά των θα καταδείξουν πολλά.

Από την ιστοσελίδα: http://thriskeftika.blogspot.com 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration