Ζωηφόρος

Ηγνόησαν τον έντιμον κλήρον και τον πιστόν λαόν,

Ηγνόησαν τον έντιμον κλήρον

και τον πιστόν λαόν

Κύριο άρθρο της εφημερίδας

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 20 Μαρτίου 2009

Θλίψιν επροκάλεσεν η απόφασις του Συνοδικού Δικαστηρίου δια τον φυλακισθέντα Μητροπολίτην πρώην Αττικής κ. Παντελεήμονα. Απεφάσισε να θέση εις το αρχείον την υπόθεσιν δια την κλοπήν των χρημάτων εκ του Παγκαρίου της Ί. Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Οσίου Εφραίμ), Η απόφασις ελήφθη κατά πλειρψηφίαν. Οι Συνοδικοί Ιεράρχαι, οι οποίοι έλαβον την απόφασιν, ηγνόησαν προκλητικώς τον πιστόν λαόν. Εκήρυξαν εις πλάνην, εμμέσως πλην σαφώς, τον γηραιόν, σεβάσμιον και ταπεινόν Μητροπολίτην Καρυστίας κ. Σεραφείμ, ο οποίος συνέταξε το πόρισμα εναντίον του πρώην Αττικής και δι' αυτού εκινήθη η διαδικασία παραπομπής του εις το Συνοδικόν Δικαστήριον.

* * *

Έρριψαν εις τον κάλαθον των άχρηστων δυο καταδικαστικός αποφάσεις Εφετείων Κακουργημάτων, δια των οποίων διετάσσετο ο εγκλεισμός του εις τας φύλακας, επί εξαετίαν, με παράλληλον τριετή στέρησιν των πολιτικών του δικαιωμάτων. Δεν έλαβον υπ΄ όψιν των την εισήγησιν του αρμοδίου αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ο οποίος επικυρώνει τας καταδικαστικός αποφάσεις των Επετείων. (Η τελική απόφασις δύναται να είναι διάφορος. Άλλα τούτο συμβαίνει σπανίως). Διεκήρυξαν την αλληλεγγύην των προς ένα δοκιμαζόμενον αδελφόν, υπουργόν εξωτερικών της Εκκλησίας επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Κυρού Χριστοδούλου και αστείρευτον πηγήν διαρκούς σκανδαλισμού του πιστού λαού και του εντίμου Κλήρου. Έδωσαν άφεσιν αμαρτιών εις ένα φυλακισθέντα Μητροπολίτην και ηγνόησαν το γενικώτερον συμφέρον της Εκκλησίας. Η συγχώρησις είναι «βασική αρχή» εις την Εκκλησίαν. Ο Θεάνθρωπος συνεχώρησεν επί Σταυρού τον μετανοήσαντα ληστήν. Ο φυλακισθείς Μητροπολίτης δεν εζήτησε ποτέ συγγνώμην δια τον σκανδαλισμόν του πιστού λαού. Αλαζονικώς δεν αποδέχεται τας ποινάς των κοσμικών δικαστηρίων, τας προβλεπόμενος υπό του Ποινικού Κωδικός. Και την αλαζονείαν του και την μη μετάνοιάν του απεδέχθη η πλειοψηφία των Συνοδικών Αρχιερέων εις το Συνοδικόν Δικαστήριον. Δεν έλαβον ύπόψιν των τον χλευασμόν της Εκκλησίας, τον διασυρμον του εντίμου Κλήρου από τας δραστηριότητας του πρώην Αττικής, ο όποιος με όσα έχουν αποκαλυφθή εις βάρος του (και δι' αλλάς υποθέσεις) εκλόνισε τον πιστόν λαόν, ετρόμαξε τους γονείς, οι όποιοι δεν αφήνουν τα τέκνα των να εισέρχωνται εις το Ιερόν της Εκκλησίας, ενώ εμειώθησαν τα έσοδα των Ιερών Ναών, διότι επρυτάνευσεν η «αρχή» ότι ο δεπτότης έχει δισεκατομμύρια. Οι «Άγιοι» Αρχιερείς,  οι όποιοι έλαβον την απόφασιν, διακατέχονται από το πνεύμα του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Γιοσάκη, ο όποιος εις συνέντευξίν του εις εβδομαδιαίαν εφημερίδα, εθεώρησεν ευτελές το ποσόν των 190.000 Ευρώ, το όποιον άρπαξε ο φυλακισθείς Μητροπολίτης εκ της Ιεράς Μονής και την επιβληθείσαν ποινήν πολύ σκληραν. Δεν θα απορήσωμεν αύριον, εάν αποφασίσουν μετά την εκτέλεσιν της ποινής του φυλακισθέντρς Μητροπολίτου να τον επαναφέρουν εις τον θρόνον του ή του επιτρέψουν να ιερουργή, επισκεπτόμενος Ιερούς Ναούς και Ιεράς Μονάς. Η κοσμική Δικαστική εξουσία διεκήρυξεν ότι ο ένοχος πρέπει να τιμωρήται και να σωφρονίζεται. Το Εκκλησίαστικον Συνοδικόν Δικαστήριον εκήρυξε την ατιμωρησίαν και διεκήρυξε προς τον πιστόν λαόν ότι ο Μπεζενιτης είναι θύμα των δημοσιογράφων, ως είναι και όλοι εκείνοι, οι όποιοι κατηγορήθηκαν ως, «κουδουνίστρες» και ως «παρούσες», δια να θυμηθώμεν και δύο μακαριστούς Μητροπολίτας της Αιτωλοακαρνανίας, οι όποιοι έθιγαν με πολύ έξυπνον τρόπον την νοσηρόν κατάστασιν εις την Διοικούσαν Εκκλησίαν. Οι «Άγιοι» Αρχιερείς με την απόφασίν των διεκήρυξαν ότι ο Επίσκοπος είναι άρχων, εξουσιαστής, ο όποιος δύναται να αυθαίρετη, να υφαρπαγή, να ποδοπατή τον όρκον εις το Μοναχικόν Αγγελικό Τάγμα, να κηρύσση την διδασκαλίαν των Πατέρων περί ακτημοσύνης ως λανθασμένην η ευρισκομένην εις πλάνην και να παιδαγωγή την νεολαίαν προς την απληστίαν και την κλοπήν. Ο σκανδαλισμός του πιστού λαού από την ουσιαστικήν απόφασιν περί ηθικής και εκκλησιαστικής αποκαταστάσεως του φυλακισθέντος Μητροπολίτου είναι μεγαλύτερα από εκείνην την οποίαν επροκάλεσεν ο φυλακισθείς. Διότι εν μέσω Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής επιβραβεύει εκείνον, ο όποιος εζημίωσε την Εκκλησίαν, έγινε υπεύθυνος δια τον διασυρμόν της και την εξασθένησιν της θέσεως της και εκλόνισε τον πιστόν λαόν. Η πλειοψηφία του Συνοδικού Δικαστηρίου με την απόφασίν της διεκήρυξε ότι ο φιλοξενούμενος εις το ξενοδοχείον των φυλακών Κορυδαλλού Μητροπολίτης πρώην Αττικής είναι εις τύπον και τόπον Χριστού, άξιος διάδοχος των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας. Και ότι εκπληρώνει όλα το προσόντα και τας προϋποθέσεις, τας οποίας ώρισαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας και ο σύγχρονος Άγιος Νεκτάριος. Όσοι έχομεν αντίθετον άποψιν, είμεθα ξένοι προς την Εκκλησίαν και οφείλομεν να βάλωμεν εις τα χρονοντούλαπα της ιστορίας τας πράξεις των Αποστόλων, τον Άγιον Ίγνάτιον ή άλλους Πατέρας της Εκκλησίας, οι οποίοι μας εδίδαξαν ότι οι αμετανόητοι «Μπεζενίτηδες» και όσοι τους συγκαλύπτουν, δεν έχουν θέσιν εις το θυσιαστήριον της Εκκλησίας.

* * *

Αι ευθύναι του Αρχιεπισκόπου δι' αυτήν την εξέλιξιν είναι μεγάλοι. Ο μακαριστός ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ενεταφίασε την κάθαρσιν αθωώνων όλους εκείνους, οι όποιοι εσκανδάλισαν τον πιστόν λαόν με την φιληδονίαν των, την φιλαργυρίαν των ή και την κατάχρησιν και διασπάθισιν του Ιερού χρήματος, ως είχεν ειπεί ο ίδιος, όταν η σκανδαλολογία είχε προσλάβει μορφήν ισοπεδωτικής «μπουλντόζας». Ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος είχε δώσει μίαν άλλην εικόνα δια τους σκανδαλοποιούς εις την Εκκλησίαν. Την απόφασιν του Συνοδικού Δικαστηρίου την χρεώνεται εξ ολοκλήρου μαζί με την Αρχιερατικήν τρόϊκαν, μετά της οποίας διοικεί την Εκκλησίαν. Γνωρίζομεν όλοι ότι αι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδρυ και των Συνοδικών Δικαστηρίων δεν λαμβάνονται τη επιφοιτήσει του Αγίου Πνεύματος, ως απροκαλύτττως βλασφημούν. Αι αποφάσεις είναι αποτέλεσμα παρασκηνιακών διαβουλεύσεων. Και η διαβούλευσις έκρινεν ότι ο φυλακισθείς πρώην Μητροπολίτης δεν έπρεπε να καθαιρεθή ή να κηρυχθή έκπτωτος. Η διαβούλευσις έκρινε ότι έπρεπε να αποκατασταθή ο Μπεζενίτης, δια να μη συμπαρασύρη και άλλους αμαρτωλούς εις την καθαίρεσιν ή δια να μη ανοίξουν μεγαλύτεροι πληγαί εις την Εκκλησίαν από αποκαλύψεις δια την διαχείρισιν μεγάλων χρηματικών ποσών επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών (π.χ. Αμοιβαία Κεφάλαια]. Ο Αρχιεπίσκοπος ηγνόησε τον πιστόν λαόν της Αττικής και ολόκληρον τον σκανδαλισθέντα λαόν. Η πικρία του πιστού λαού και του εντίμου Κλήρου είναι μεγάλη. Το ίδιον και ο σκανδαλισμός. Εκάστη μεγάλη Τεσσαρακοστή ο λαός μας εσκανδαλίζετο υπό εισαγωμένας εκ του εξωτερικού υποθέσεις, ως δια παράδειγμα αι ιστορίαι δια τον βίον της Αγίας Μαγδαληνής, το «Ευαγγέλιον του Ιούδα κ.λπ. Αυτήν την μεγάλην Τεσσαρακοστήν σκανδαλίζεται από την απόφασιν του Συνοδικού Δικαστηρίου, το όποιον με ψήφους 7 Αρχιερέων έναντι 5 έθεσε την υπόθεσιν «Μπεζενίτη» εις το Αρχείον. Ο Αρχιεπίσκοπος και όσοι τον εξέλεξαν, καθημερινώς διαψεύδουν την ελπίδα δια την αναγέννησιν της Εκκλησίας. Ας φροντίση τουλάχιστον να προώθηση δια την θέσιν του Αττικής μίαν Αγιοπνευματικήν προσωπικότητα. Εις διαφορετικήν περίπτωσιν, θα σημειωθή νέα έκρηξις υπό του πιστού λάου, ο όποιος δεν θα αφήση πλέον τίποτε όρθιον. Άλλωστε εις την Ιεράν Μητρόπολιν Αττικής κατά τα τελευταία δεκαπέντε έτη επικρατεί αναστάτωσις. Η εκλογή διαβεβλημένρυ προσώπου διό τον θρόνον της Αττικής ή Ιεράρχου, ο όποιος δεν θα έχη την έξωθεν καλήν μαρτυρίαν, θα είναι απαράδεκτος και προκλητική. Και ο Αρχιεπίσκοπος θα φέρη την αποκλειστικήν ευθύνην.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration