Ζωηφόρος

Επιστολή Λαρίσης Ιγνάτιου για απόφαση πρώην Αττικής,

Επιστολή Λαρίσης Ιγνάτιου

για απόφαση πρώην Αττικής

Από την ιστοσελίδα: Romfea.gr

Επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, απέστειλε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, σχετικά με την υπόθεση του Μητροπολίτη πρώην Αττικής κ. Παντελεήμονα.

Η επιστολή του Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιγνατίου:

Μακαριώτατε Πάτερ,

Εξ αφορμής του θορύβου που εδημιουργήθη αναφορικώς προς την από 9-3-2009 απόφασιν του Πρωτοβαθμίου δι’ Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου, δια της οποίας εκρίθη όπως τεθή εις το αρχείον η εκδικασθείσα κανονική υπόθεσις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Αττικής κ. Παντελεήμονος, προάγομαι όπως δηλώσω τα εξής:

Μετασχών ως τακτικόν μέλος του ως άνω Δικαστηρίου και συνταχθείς με την υπό της πλειονοψηφίας εξενεχθείσαν κρίσιν, έπραξα τούτο ουχί δια λόγους μεροληψίας προς το πρόσωπον του εγκαλουμένου Μητροπολίτου, με τον οποίον ουδέποτε με συνέδεε οποιαδήποτε σχέσις, ούτε διότι επείσθην περί της αθωότητος αυτού, αρκεσθείς τουλάχιστον εις αμφιβολίας ερμηνευομένας υπέρ αυτού, υπολαμβάνων άλλωστε ότι η κατ’ ουσίαν ενοχή του εκρίθη υπό των αρμοδίων ποινικών δικαστηρίων, την κρίσιν των οποίων μετ’ ευλαβείας αποδέχομαι.

Σας διαβεβαιώ ότι ήχθην εις την ως άνω κρίσιν δια να μην οδηγηθή ο εγκαλούμενος Αρχιερεύς εις την καθαίρεσιν, ανακαλών εις την μνήμην μου τα λόγια του πνευματικού μου πατρός « τρέμω όταν ακούω να καθαιρείται κληρικός, ποτέ δεν θα ήθελα να πάρω τέτοια ευθύνη », θεωρών ότι μέχρι του σημείου αυτού εξικνείται η δικαιοδοσία του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, ούσα ανεξάρτητος  της Ποινικής δικαιοδοσίας και ότι, εκδοθέντος ήδη του Προεδρικού Διατάγματος περί εκπτώσεως του εγκαλουμένου Μητροπολίτου από του Θρόνου του, ουδεμία επιρροή ασκεί η ως άνω απόφασις επί του θέματος της αποκαταστάσεώς του.

Εκ των υστέρων διαβλέπω ότι η ως άνω κρίσις μου καταδεικνύεται εσφαλμένη και δι’ αυτής και εις την Εκκλησίαν εδημιουργήθη πρόβλημα και τους ανθρώπους ίσως εσκανδάλισα.

Δια πάντα ταύτα ζητώ ταπεινώς συγγνώμην. Αυτονόητο τυγχάνει ότι εις περίπτωσιν καταστάσεως αμετακλήτου της ποινικής αποφάσεως, δι’ ης κατεδικάσθη ο εγκαλούμενος Μητροπολίτης υπό των Ποινικών Δικαστηρίων, θα τύχη εφαρμογής το άρθρον 160 του Ν. 5383/1932 «Περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας», συμφώνως προς το οποίον καθιερούται δεσμία υποχρέωσις του Συνοδικού Δικαστηρίου δια την καθαίρεσιν του καταδικασθέντος Μητροπολίτου.

Πάντα τα ανωτέρω παραθέτω προκειμένου να προσδιορίσω και να επεξηγήσω εν πάση ειλικρινεία την θέσιν μου ενόψει του ανακύψαντος θέματος και των εκφρασθέντων σχολίων, εκζητών και πάλιν ταπεινώς συγγνώμην.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού

Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration