Γ

 

    Ό Γάμος μπορεί να θεωρηθεί από δύο πλευρές, από την πλευρά της Εκκλησίας, σαν 1. Μυστήριο και από την πλευρά της Πολιτείας, σαν θεσμός δικαίου.
Σαν θεσμός δικαίου, ό Γάμος είναι μία δικαιοπραξία, μία δηλαδή σύμβασις και νόμιμη ένωσις του άνδρα και της γυναίκας, για τη σύσταση και δημιουργία μιας σωματικοπνευματικής κοινότητος ζωής (= οικογένειας).
    Σαν Ι. Μυστήριο, ό Γάμος είναι τελετουργική πράξις της Εκκλησίας, με την οποία παρέχεται στους νυμφευόμενους ή Χάρις του Αγίου Πνεύματος, ή οποία ευλογεί, αγιάζει και εξυψώνει την ένωση τους και τους ενισχύει για να εκπληρώσουν το σκοπό του Γάμου.
    Ό σκοπός του Γάμου είναι ή ήθικοπνευματική όλοκλήρωσις των συζύγων μέσα στα πλαίσια της χριστιανικής αγάπης. Κωλύματα Γάμου. Και από την Εκκλησία και την Πολιτεία αναγνωρίζονται μερικοί λόγοι πού εμποδίζουν τη σύναψη, Γάμου, μεταξύ δύο συγκεκριμένων προσώπων. Τα κωλύματα αυτά είναι τα εξής:

1) Ακατάλληλη ηλικία. Απαγορεύεται ό Γάμος, για τον Άνδρα, κάτω από τα 18 και για τη γυναίκα, κάτω από τα 14.
2) Ή μη συγκατάθεσις των γονέων ή κηδεμόνων για τον άνδρα πούσυνεπλήρωσε τα 18 και τη γυναίκα πού συνετπλήρωσε τα 14 (διότι οιίδιοι δεν έχουν τη νομική Ικανότητα δικαιοπραξίας).
3) Το διαφορετικό θρήσκευμα, όταν ό άνδρας και ή γυναίκα διαφέρουν στη θρησκεία (όχι στο Χριστιανικό δόγμα), είναι δηλαδή αλλό
θρησκοι. ·
4) Ή ϋπαρξις έγκυρου γάμου, όταν δηλαδή ό Άνδρας είναι νυμφευμένος ή η γυναίκα πανδρεμένη.
5) Ό τρίτος γάμος, οταν δηλ. ό ένας από τους δύο ση κάνει τρεις γάμους. Απαγορεύεται ο τέταρτος γάμος.
6) Ή Χειροτονία και ή Κουρά, όταν δηλ. είναι κανείς Κληρικός ή Μοναχός.
7) Ή "Συγγένεια εξ αίματος. Ό Γάμος απαγορεύεται κατ' ευθείαν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου (αγχιστεία) μέχρι και του τετάρτου βαθμού, καθώς επίσης μεταξύ των ίδιων συγγενών του εξωγάμου παιδιού.(Δύο αδέλφια δεν νυμφεύονται δύο αδελφές).
8) "Η πνευματική συγγένεια από το "Βάπτισμα.
Απαγορεύεται ο Γάμος: α) μεταξύ του Αναδόχου και της αναδεκτής του (= πνευματικός πατέρας + πνευμ. θυγατέρα) ή της Αναδόχου και του αναδεκτού της (= πνευμ. μητέρα + πνευμ. γιος), β) μεταξύ του Αναδόχου και της Μητέρας (= κουμπάρας) του ή της αναδεκτής (=πνευμ. πατέρας + φυσική μητέρα) ή της Αναδόχου και του Πατέρα (= κουμπάρου) του ή της αναδεκτής (= πνευμ. μητέρα + φυσικός πατέρας). Ό Γάμος μεταξύ των παιδιών των Αναδόχων και των παιδιών των σύντεκνων (= κουμπάρων), δεν απαγορεύεται.
9) Ή συγγένεια από υιοθεσία, απαγορεύεται δηλ. ό γάμος του υΐοθετήσαντος και του υιοθετηθέντος και των κατιόντων συγγενών του υιοθετηθέντος.
10) Ή μοιχεία (ή γενετήσια σχέσις του ενός από τους δύο συζύγους με κάποιο τρίτο πρόσωπο). Εμποδίζεται ό Γάμος μεταξύ προσώπων πού καταδικάσθηκαν από το Δικαστήριο για το παράπτωμα αυτό.
Διάλυσις του Γάμου — Διαζύγιον: 1) Ό μόνος λόγος, για τον όποιο ή Εκκλησία επιτρέπει τη διάλυση του Γάμου (χωρίς όμως και να την επιβάλει), είναι ή Μοιχεία, (βλ. πιο πάνω), σύμφωνα και με την εντολή του Χριστού
(Ματθ. ιθ' 6-9).

****

Γιαχβέ ή Ίαβέ. Το όνομα του Θεού όπως το αναφέρει ή Εβραϊκή Βίβλος. Πρόκειται για μια Λέξι με τέσσαρα γράμματα, (σύμφωνα), την οποία οι Ο' μετέφρασαν περιφραστικά: «Εγώ είμί ο ων» (Έξοδ. γ' 14). Δεν γνωρίζομε την ακριβή προφορά των τεσσάρων αυτών εβραϊκών γραμμάτων, διότι ή αρχαία εβραϊκή γραφή περιείχε μόνο σύμφωνα, τα δε φωνήεντα τα προσέθεταν ο! Εβραίοι κατά παράδοσι. Γι' αυτό και υπάρχουν διάφορες προφορές ή αποδόσεις του Εβραϊκού ονόματος του Θεού. Ό Κλήμης Αλεξανδρείας π.χ. χρησιμοποιεί την προφορά «Ίαουέ»· ο Ώριγένης, «Ίαώ»· ο Επιφάνειος, «Ίαβέ»· οι σύγχρονοι, «Γιαχβέ» κ.λ.π. Μετά την αιχμαλωσία και για λόγους σεβασμού οι Εβραίοι έπαυσαν να προφέρουν το όνομα του Θεού. Γι' αυτό, στα τέσσαρα σύμφωνα του Θείου ονόματος προσέθεταν διαφορετικά φωνήεντα, ώστε να δημιουργήται το όνομα «Άδωνάϊ», πού οι Ο' μεταφράζουν με την λ. «Κύριος» ή «Κύριε μου».

****

Γνωστικισμός.Φιλοσοφικοθρησκευτικό σύστημα σκέψεως, σύμφωνα με το οποίο ή άπολύτρωσις του ανθρώπου εξαρτάται από τη γνώση ώρισμένων αληθειών.Ό Γ είναι πολύμορφο θρησκευτικό κίνημα, πού οι ρίζες του βρίσκονται στην αρχαιότητα. Ό χριστιανικός Γ είναι αίρεσις ανθρωποκεντρική και εγωκεντρική, διότι διδάσκει την αύτοσωτηρία του άνθρωπου με μόνη τη γνώση.

****

Γολγοθάς. Λόφος πού βρισκόταν στο ΒΔ άκρο των Ιεροσολύμων και εξω από τα τείχη της πόλεως. Ή εβραϊκή λ. Γ ερμηνεύθηκε από τους  «κρανίου τόπος» (Ματθ. κζ' 33. Μαρκ. ιε' 22 κ.λ.π.). Επάνω ατό λόφο του Γ σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός (Λουκ. κγ' 33). Σήμερα ο Γ καλύπτεται από το συγκρότημα του Παναγίου Τάφου

****

Γονυκλισία. Ευλαβική στάσις («στά γόνατα»), κατά την ώρα της προσευχής, πού φανερώνει ταπείνωση, μετάνοια και συντριβή μπροστά στο Θεό. Και ο ίδιος ό Κύριος προσευχόταν γονατιστός («θείς τα γόνατα προσηύχετο», Λουκ. κβ' 41).Γενική Γ στην Εκκλησία γίνεται κατά τον Εσπερινό της Πεντηκοστής, οταν διαβάζωνται οι Ευχές της Γ, σε άνάμνησι της έπιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας μας, Γ δεν γίνεται από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή της Πεντηκοστής, καθώς και κάθεΚυριακή. Και τούτο, διότι ή Κυριακή είναι τύπος της Αίωνιότητος, κατά την οποία θα είμαστε αναστημένοι, χωρίς πια ανάγκη μετανοίας κ.λ.π.

****

 

 

 

Πίσω Αρχική σελίδα