Ζωηφόρος

Γιατί εμείς οι ορθόδοξοι ιερείς δεν χρησιμοποιούμε την εξουσία μας;

Στήν ἀσέβεια  τῆς καταργήσεως τῆς Κυριακάτικης ἀργίας:

 

Εἶναι ἀναµφισβήτητο ὅτι ἡ κατήχηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί ὁ ἁγιασµός του εἶναι τό ἐπίκεντρο τῆς ἀποστολῆς µας. Δέν µπορεῖ ὅµως νά περιορισθοῦµε σ’ αὐτά.

Καλούµεθα νά εἴµαστε Πατέρες. Καί ὁ πατέρας εἶναι πατέρας σέ ὅλους τούς τοµεῖς καί σ’ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς. Ὅπως ὁ φυσικός πατέρας δέν περιορίζεται στό νά διδάσκη τά παιδιά του µέ τόν λόγο µόνο, ἀλλά πρέπει κυρίως ἐµπράκτως νά δίνη τό παράδειγµα, ἄλλοτε προστατεύοντάς τα καί περιορίζοντάς τα καί ἄλλοτε ὑποκινώντας τα καί ἐνθαρρύνοντάς τα. Ἔτσι ὀφείλει να πράξη καί ὁ πνευµατικός πατέρας.

Ἀπό σήµερα, 1η Κυριακή τοῦ Νοεµβρίου 2013,  ἀρχίζει ἡ δοκιµαστική φάση ὀχτώ Κυρακῶν µέ ἀνοιχτά τά ἐµπορικά καταστήµατα παράλληλα µέ τήν ἔναρξη ἐκπτώσεων, ὡς ἕνα ἐπί πλέον δόλωµα, γιά νά αὐξηθῆ ἡ πίθανότητα νά “τσιµπήση” ὁ λαός. Καί ὁ νοµοθέτης (ἤ καλύτερα νά λέγαµε νοµοδιαστρεβλωτής) ἐπικαλεῖται τό ψεύτικο ἐπιχείρηµα πώς πιέζει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση σ’ αὐτή τήν κατεύθυνση καί πώς δέν µπορεῖ µόνο ἡ Ἑλλάδα νά µείνη ὀπισθοδροµική.

Γιά νά σοβαρευθοῦµε λιγάκι! Ἐνῶ στήν δῆθεν συντηρητική χώρα µας γίνεται συζήτηση γιά τήν πλήρη ἀπελευθέρωση τοῦ ὡραρίου καί τό ἄνοιγµα ὅλες τίς Κυριακές, στήν “προοδευτική” Γερµανία διεξάγεται καυγάς γιά τό ἄνοιγµα τῶν ἐµπορικῶν καταστηµάτων γιά τρεῖς (!) Κυριακές τό χρόνο, καί µάλιστα µέ πρωταγωνιστή ἕναν ρωµαιοκαθολικό ἱερέα.

Στή µικρή ἐπαρχιακή πόλη Μπρούχσαλ τής νοτίου Γερµανίας ἀπό τό 1997 προσπαθεῖ ὁ ἱερέας Dr. JörgSieger νά ἀποτρέψη τό ἄνοιγµα τῶν καταστηµάτων δύο συγκεκριµένες Κυριακές τό χρόνο, τήν Κυριακή πρό τῶν Χριστουγέννων γιά διευκόλυνση τῆς δωραγορᾶς καί ἄλλη µιά Κυριακή κατά τήν διάρκεια ἐµποροπανηγύρεως.

Φέτος προσπάθησε ὁ ἐµπορικός σύλλογος νά ἐφαρµόση µιά ἐπί πλέον ἀνοιχτή Κυριακή στίς 29 Δεκεµβρίου. Ἡ ἀντίδραση τοῦ ἱερέως ἦταν ἄµεση: Σέ κηρυγµά του στίς 13/10/2013 κατηγόρησε τόν ἐµπορικό σύλλογο καί τίς τοπικές ἀρχές γιά προσπάθεια συστηµατικῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς κοινωνίας καί γιά τό ὄτι ἀποτρέπουν µέ αὐτό τό δόλιο τρόπο τούς πιστούς ἀπό τόν ἐκκλησιασµό τῆς Κυριακῆς. Δήλωσε ἐπί πλέον, ὅτι στήν περίπτωση πού δέν ἀκυρωθῆ ἡ ἀπόφαση θά χτυπήση ἐκείνη τήν Κυριακή συνεχῶς τίς καµπάνες καί θά βγῆ κρατῶντας λάβαρο καί Σταυρό στήν ἀγορά, µέ τήν ἐλπίδα πώς δέν θά εἶναι µόνος του.

Τό ἀποτέλεσµα: Δύο µέρες ἀργότερα ἔγραψε µιά τοπική ἐφηµερίδα σχετικό ἄρθρο µέ τίτλο «Ἡ δήµαρχος ἔβαλε τήν οὐρά κάτω ἀπό τά σκέλη της καί ὑποχώρησε». Σέ σειρά ἄρθρων κατηγορήθηκε ὁ ἐν λόγῳ ἱερέας ὡς φονταµενταλιστής, ὁ ὁποῖος θέλει νά ἀναβιώση τόν µεσαίωνα καί τήν ἱερά ἐξέταση. Οἱ ἀρθρογράφοι στράφηκαν ἐναντίον τῆς ἐκκλησίας καί ἐναντίον κάθε κρατικῆς ἐνισχύσεώς της.

Παρά ταῦτα οἱ κατηγορίες τους ἔπεσαν στό κενό. Ὁ συγκεκριµµένος ἱερέας ἐπέτυχε. Μόνο πού αὐτή τήν ἐπιτυχία δέν ἤθελαν νά τοῦ τήν ἀναγνωρίσουν οἱ προοδευτικοί καί ἐκοσµικευµένοι πολῖτες, µέ ἀποτέλεσµα πολλοί νά ἐπιστρατεύσουν διάφορα ἄλλα, µή θρησκευτικά ἐπιχειρήµατα, γιά νά δικαιολογήσουν, γιατί δέν πρέπει νά ἀνοίξουν τά καταστήµατα τήν Κυριακή 29 Δεκεµβρίου.

Καί ὅλα αὐτά συνέβησαν σέ µιά χώρα, πού ἡ ἐκκλησία ἔχει τεθῆ οὐσιαστικά ἐκτός τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, πρᾶγµα, τό ὁποῖο φαίνεται µεταξύ ἄλλων καί στήν φράση τοῦ ἱερέως στό κήρυγµά του, ὅτι ἐλπίζει πώς δέν θά εἶναι µόνος του κατά τήν διαµαρτυρία στήν ἀγορά. Σέ µᾶς συµβαίνει τό ἀντίθετο: ὁ πιστός λαός περιµένει νά τόν ἐνισχύσουν καί νά τόν ἐνθαρρύνουν οἱ Πατέρες του, καί ἐµεῖς ὡς ἐπί τό πλεῖστον περιοριζόµαστε σέ µιά λεκτική διαµαρτυρία “εὐγενικοῦ” τύπου, µέσω κάποιου ἄρθρου ἤ κάποιας ἐπιστολῆς, πάντως ὄχι δυναµικοῦ καί ἐµπράκτου τύπου.

Τί, ἀλήθεια, θά ἀπολογηθοῦµε γιά αὐτή τήν χλιαρότητά µας;

π. Γεώργιος Χάας

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀριθ. Τεύχους 135

 

Νοέμβριος2013

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration