Εορτάζοντες την  26ην του μηνός Σεπτεμβρίου

  • Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

  • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΘΕΝΕΣ & ΜΟΝΑΣΤΡΙΕΣ ΘΕΚΛΑ, ΜΑΡΙΑΜΝΗ, ΜΑΡΘΑ, ΜΑΡΙΑ & ΕΝΝΑΘΑ

  • Η ΑΓΙΑ ΧΗΡΑ

  • Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΔΕΩΝ

  • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

 

Αναλυτικά

Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Αρκετοί είχαν την άποψη ότι ό Ιωάννης δεν πέθανε, αλλά μετατέθηκε στην άλλη ζωή, όπως ό Ένώχ και ό Ηλίας. Αφορμή γι' αυτή την άποψη έδωσε το γνωστό εύαγγελικό χωρίο, Ιωάννου κα' 22. Όμως, ό αμέσως επόμενος στίχος κα' 23 διευκρινίζει τα πράγματα. Ή παράδοση πού ασπάσθηκε ή Εκκλησία μας είναι ή έξης: Ό Ιωάννης σε βαθειά γεράματα πέθανε στην Έφεσο και τάφηκε έξω απ' αυτή. Άλλα μετά από μερικές ήμερες, όταν οι μαθητές του επισκέφθηκαν τον τάφο, βρήκαν αυτόν κενό. Ή Εκκλησία μας, λοιπόν, δέχεται ότι στον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου συνέβη ό,τι και με την Παναγία μητέρα Του. Δηλαδή, ό Ιωάννης ναί μεν πέθανε και ετάφη, αλλά μετά τρεις ήμερες αναστήθηκε και μετέστη στην αιώνια ζωή, για την οποία ό ίδιος, να τί λέει σχετικά: "Ό έχων τον υίόν έχει την ζωήν ό μη έχων τον υίόν του Θεού την ζωήν ουκ έχει"1. Εκείνος, δηλαδή, πού είναι ενωμένος μέσω της πίστης με το Χριστό και τον έχει δικό του, έχει την αληθινή και αιώνια ζωή. Εκείνος, όμως, πού δεν έχει τον Υιό του Θεού, να έχει υπ' όψιν του πώς δεν έχει και την αληθινή και αιώνια ζωή.
1. Α' επιστολή Ιωάννου, ε' 12.


Άπολυτίκιον. Ήχος β'.
Απόστολε Χριστώ τω Θεώ αγαπημένε, επιτάχυναν ρύσαι λαόν άναπολόγητον δέχεται σε προσπίπτοντα, ό έπιπεσόντα τω στήθει καταδεξάμενος' ον ικέτευε Θεολόγε, και έπίμονον νέφος εθνών διασκεδάσαι, αιτούμενος ημίν ειρήνην και το μέγα έλεος.


ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΘΕΝΕΣ & ΜΟΝΑΣΤΡΙΕΣ ΘΕΚΛΑ, ΜΑΡΙΑΜΝΗ, ΜΑΡΘΑ, ΜΑΡΙΑ & ΕΝΝΑΘΑ
Θανατώθηκαν από τον φιλάργυρο πνευματικό τους πατέρα Παύλο. Είναι οι ίδιες με αυτές της 9ης Ιουνίου.


Η ΑΓΙΑ ΧΗΡΑ
Μαρτύρησε, αφού θανατώθηκε με μαχαίρι.


Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΔΕΩΝ
Είναι γνωστός στην εκκλησιαστική ύμνογραφία, πού παρομοιάζει τον Χριστό (τη γέννηση του Χρίστου) σαν δροσιά "εν τω πόκω", δηλαδή στο ακατέργαστο πρόβειο μαλλί.


ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
από της Ρώμης εις την πόλιν του μαρτυρίου αυτού, τας Πάτρας (26/9/1964).
 

Πίσω Αρχική σελίδα