Εορτάζοντες την  6ην του μηνός Σεπτεμβρίου

 • ΘΑΥΜΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΙΣ ΧΩΝΑΙΣ (ή Κολασσαϊς)

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΔΟΞΙΟΣ, ΡΩΜΥΛΟΣ, ΖΗΝΩΝ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ 11.000 Μάρτυρες και 1104 Στρατιώτες Μάρτυρες

 • Η ΑΓΙΑ ΚΑΛΟΔΟΤΗ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΑΥΣΤΟΣ ό Πρεσβύτερος

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΚΑΡΙΟΣ και ΑΝΔΡΕΑΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΒΟΣ ό Οσιομάρτυρας

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και ΑΝΔΡΕΑΣ (κατ' άλλους Ανδρόνικος)

 • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΑΝΔΡΟΠΕΛΑΓΙΑ και ΘΕΚΛΑ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ ό ναύκληρος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ό δημότης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΡΑΠΑΒΩΝ ό βουλευτής

 • ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

Αναλυτικά

 

ΘΑΥΜΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΙΣ ΧΩΝΑΙΣ (ή Κολασσαϊς)
Σέ κάποιο μέρος της Φρυγίας, ή γη άνέβλυσε αγιασμένο νερό με τη δύναμη του , Αρχαγγέλου Μιχαήλ, πού γιάτρευε κάθε' αρρώστια των άσθενούντων. Ένας χριστιανός, λοιπόν, επειδή γιατρεύτηκε ή κόρη του, έκτισε ωραιότατο ναό στο όνομα του Αρχιστράτηγου, επάνω στο άγιασμα. Μετά 90 χρόνια, ήλθε στο ναό κάποιος ευλαβής νέος, ονόματι Άρχιππος. Έμεινε υπηρέτης στο ' ναό και ζούσε ζωή ασκητική και με εγκράτεια. Όταν είδαν αυτό το πράγμα οι ειδωλολάτρες, έπιασαν τον Άρχιππο και τον χτύπησαν δυνατά. Έπειτα, όρμησαν να καταστρέψουν το ναό και το άγιασμα. Αλλ' ώ της μεγάλης δυνάμεως του Αρχαγγέλου! Άλλων απ' αυτούς τα χέρια έμειναν παράλυτα και άλλους σταμάτησε φράγμα φωτιάς και έτσι γύρισαν όλοι άπρακτοι. Όμως το πείσμα και ό θυμός τους ώθησε να κάνουν εκτροπή του κοντινού ποταμού, για να παρασύρει το ναό και να πνίξουν τον Άρχιππο. 'Αλλά και πάλι θαύμα! Ό ποταμός γύρισε προς τα πίσω! Τότε σκέφθηκαν να ενώσουν και άλλους δύο ποταμούς. Όμως ό Αρχάγγελος Μιχαήλ παρουσιάστηκε στον Άρχιππο και, αφού τον έβγαλε έξω από το ναό, έκανε το σημείο του σταυρού και οι ποταμοί στάθηκαν σαν τείχος. Πρόσταξε, έπειτα, να χωνευθούν και πράγματι, κατά παράδοξο τρόπο, έως σήμερα στο μέρος εκείνο τα νερά των ποταμών χωνεύονται. Και γι' αυτό το μέρος ονομάστηκε Χώναι.


Άπολυτίκιον. Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.
Ως νεφέλη ώράθης έπισκιάζουσα, Μιχαήλ Ταξίαρχο τω σω άγίω ναώ, ύετίζων δαψιλώς ύδωρ άθάνατον όθεν ως άλλη κιβωτόν, διεφύλαξας αυτόν, και ρείθρων των ποταμίων, τον ρουν ήκόντιαας πόρρω, προς εύφροσύνην των ψυχών ημών.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΔΟΞΙΟΣ, ΡΩΜΥΛΟΣ, ΖΗΝΩΝ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ 11.000 Μάρτυρες και 1104 Στρατιώτες Μάρτυρες
Απ' αυτούς ό μεν Ρωμύλος ήταν πραιπόσιτος στο αξίωμα στα χρόνια του σκληρού διώκτη των Χριστιανών Τραϊανού (97-117). Στην αρχή και ό Ρωμύλος ήταν διώκτης των Χριστιανών και ό Τραϊανός τον έστειλε στη Γαλλία για να εξαναγκάσει τους εκεί χριστιανούς στρατιώτες να προσκυνήσουν τα είδωλα. Δεν το κατάφερε όμως και εξόρισε 11.000 απ' αυτούς στην Αρμενία, όπου όλοι θανατώθηκαν στη Μελιτινή. Ό Ρωμύλος όμως μεταμελήθηκε και έλεγξε με θάρρος την σκληρότητα του Τραϊανού. Τότε υπέστη φρικτά βασανιστήρια και στο τέλος τον αποκεφάλισαν. Ό δε Εύδόξιος, κόμης στο αξίωμα και χριστιανός στον επί Διοκλητιανού διωγμό, συνελήφθη από τον άρχοντα Μελιτινής και αφού σκληρά βασανίστηκε, τελικά αποκεφαλίστηκε μαζί με τον Μακάριο, τον Ζήνωνα και 1104 (κατ' άλλους 1134) στρατιώτες.


Η ΑΓΙΑ ΚΑΛΟΔΟΤΗ
Ήταν γυναίκα κάποιου Κύρου, από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Συνελήφθη κατά τον επί Δεκίου διωγμό και αποκεφαλίστηκε από τον ηγεμόνα και κουρίκτορα Ούαλεριανό, ενώ ήταν έγκυος.


Ο ΑΓΙΟΣ ΦΑΥΣΤΟΣ ό Πρεσβύτερος
Μαρτύρησε στον επί Δεκίου διωγμό στην 'Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Συνελήφθη από τον ηγεμόνα Ούαλεριανό, ό όποιος, μετά από πολλά βασανιστήρια τον αποκεφάλισε.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΚΑΡΙΟΣ και ΑΝΔΡΕΑΣ
Απ' αυτούς ό μεν Μακάριος ήταν πολιτευόμενος, ό δε Ανδρέας κουρικτοριανός. Και οι δύο κατά τον επί Δεκίου διωγμό, συνελήφθηκαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από τον ηγεμόνα Ούαλεριανό και άφοϋ υπέστησαν πολλά βασανιστήρια, τελικά αποκεφαλίστηκαν.


Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΒΟΣ ό Οσιομάρτυρας
Αυτός ήταν μοναχός και διάκονος. Συνελήφθη στον επί Δεκίου διωγμό από τον ηγεμόνα Ούαλεριανό, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και άφοϋ υπέστη σκληρά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και ΑΝΔΡΕΑΣ (κατ' άλλους Ανδρόνικος)
Απ' αυτούς ό μεν Κυριάκος ήταν ακόλουθος του πρεσβυτέρου Φαύστου (πού προαναφέραμε), ό δε Διονύσιος αναγνώστης και ό Ανδρόνικος (ή Ανδρέας) στρατιώτης. Όλοι μαρτύρησαν στον επί Δεκίου διωγμό, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και υπέστησαν από τον ηγεμόνα Ούαλεριανό τον δια αποκεφαλισμού θάνατο.


ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΑΝΔΡΟΠΕΛΑΓΙΑ και ΘΕΚΛΑ
ΟΙ παρθένες αυτές ήταν αδελφές μεταξύ τους και συνελήφθηκαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από τον ηγεμόνα Ούαλεριανό. Αυτός τις υπέβαλε σε σκληρά βασανιστήρια και στο τέλος τις αποκεφάλισε. (Να σημειώσουμε εδώ, ότι, πιθανόν το όνομα Άνδροπελαγία να είναι μίξη των δύο ονομάτων Ανδρέα ή Άδρόνικου και Πελαγίας. Διότι στον Πατμιακό Κώδικα 266, αναφέρεται ή μνήμη των παρθένων αδελφών Πελαγίας και Θέκλης και πιο κάτω Ανδρόνικου του Στρατιώτη. Μερικοί Συναξαριστές, τη μνήμη των Αγίων αυτών, αναφέρουν και την 3η Νοεμβρίου, καθώς και την Κυριακή των Αγίων Πάντων.


Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ ό ναύκληρος
Και αυτός συνελήφθη στον επί Δεκίου διωγμό, από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και άφοϋ βασανίστηκε σκληρά, αποκεφαλίστηκε.


Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ό δημότης
Ήταν από τους χριστιανούς της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου και καταδιώχτηκε στον επί Δεκίου (250) διωγμό. Συνελήφθη με πολλούς άλλους μαζί και άφοϋ ποικιλοτρόπως Βασανίστηκε, στο τέλος τον αποκεφάλισαν.


Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΡΑΠΑΒΩΝ ό βουλευτής
Πληροφορίες για τη ζωή του έχουμε λιγοστές. Ξέρουμε ότι έζησε στην 'Αλεξάνδρεια, όταν αυτοκράτορας ήταν ό λυσσώδης διώκτης των χριστιανών Δέκιος, το 250 μ.Χ. Ό άρχοντας Ούαλέριος, άφού δεν μπόρεσε να τον φοβίσει, ώστε να θυσιάσει στα είδωλα, οργισμένος τον σκότωσε με το ίδιο του το σπαθί. Το λείψανο του τάφηκε με πολλή ευλάβεια από ευσεβείς χριστιανούς, οι όποιοι τιμούσαν το ζήλο και τη σοφία του, και ήταν ευγνώμονες για τα συχνά ευεργετήματα πού τους έκανε.


ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
"Εις το Δεύτερον εν τω οίκω της 'Αγίας Ειρήνης (κατ' άλλους 'Αγίας Άννης).
 

Πίσω Αρχική σελίδα