Εορτάζοντες την  16ην του μηνός Οκτωβρίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ ό Εκατόνταρχος

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ και ΔΟΜΝΙΝΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΛΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ GALL (ή Γάλλος), προστάτης Άγιος της Ελβετίας.

Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ ό Εκατόνταρχος
Ήταν επικεφαλής αξιωματικός των ρωμαίων στρατιωτών, στην εκτέλεση της θανατικής καταδίκης του Χριστού. Όταν εκτελούσε τη διαταγή του Πιλάτου, αγνοούσε ποιος ήταν ό Ιησούς, γι' αυτό παρέστη σε όλη τη διάρκεια της φρικτής τραγωδίας. Όμως ή ψυχή του Λογγίνου δεν είχε τις φαρισαϊκές παρωπίδες και την αχρειότητα των ρωμαίων στρατιωτών. Είδε σε βάθος το θύμα '' και πρόσεξε σ' αυτό την αγαθότητα, τη σεμνότητα, αλλά και τη γαλήνη πού το διέκρινε. Μετά το θάνατο του Κυρίου, όταν είδε το καταπέτασμα του Ναού να σχίζεται στα δύο, τη γη να σείεται, τις πέτρες να ραγίζουν και τα μνημεία να ανοίγουν, φωτίσθηκε ακόμα περισσότερο. Δε χωρούσε πλέον καμιά αμφιβολία μέσα του, και με όλη του τη δύναμη διακήρυξε κάτι, πού όλοι όσοι έχουν καθαρά τα μάτια της ψυχής τους στην παντοδυναμία του Κυρίου διακηρύττουν: '"Αληθώς ό άνθρωπος ούτος υιός ην Θεού"1. Αλήθεια, ό άνθρωπος αυτός ήταν υιός Θεού, ό Θεάνθρωπος Σωτήρ του κόσμου. Ή είδηση ότι ό Λογγίνος ασπάσθηκε και κήρυττε τη χριστιανική πίστη, εξήγειρε τη μανία των Ιουδαίων, και με ενέργειες τους στη ρωμαϊκή εξουσία, τον αποκεφάλισαν.
1. Ευαγγέλιο Μάρκου, ιέ' 39.


Άπολυτίκιον. Ήχος α'. Του λίθου σφραγισθέντος.
Τόν Ήλιον της δόξης Σταυρώ προσηλωθέντα, και τοις εν σκιά του θανάτου έκλάμποντα ως είδες, ηύνάσθης αυτού ταις άστραπαίς, και ήθλησας Λογγίνε εύσεβώς· δια τούτο νοσημάτων παντοδαπών, λυτρούσαι τους έκβοώντας· δόξα τω δεδωκότι σοι ίσχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Αυτοί μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο Λογγίνο.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ και ΔΟΜΝΙΝΟΣ
Όλοι μαρτύρησαν δια πυρός.


Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΛΟΣ
Συνετός και ολιγαρκής στα νεανικά του χρόνια ό όσιος Μαλός, έμεινε φτωχός στην ύλη για να γίνει πλούσιος εν Χριστώ. Δεν ήταν μεγάλης μορφώσεως, ήταν όμως πολλής πίστεως και ζήλου θερμού. Επειδή δεν μπορούσε να διδάσκει δημόσια, έκανε κήρυγμα στον κάθε ένα χωριστά. Ό Μαλός είχε μεγάλη πνευματική διάκριση, ώστε να μη γίνεται βαρύς, ενοχλητικός και άστοχος στις ιδιαίτερες αυτές νουθεσίες. Ή θεία χάρη τον είχε οπλίσει με μεγάλη λεπτότητα και αγάπη, πού του υπαγόρευαν πάντοτε τί ήταν συμφέρον να ειπωθεί και τί έπρεπε να παραλειφθεί. Στη συνέχεια ακολούθησε την ερημική ζωή. 'Αλλ' όσοι μάθαιναν που βρίσκεται έρχονταν και τον ζητούσαν στο έρημητήριό του. Και αυτός όμως, κατά διαστήματα, κατέβαινε στις πόλεις, όχι για να κάνει ομιλίες, αλλά για να σκορπίσει ευεργεσίες. Διότι ό Κύριος τον είχε προικίσει και με τη δύναμη να θεραπεύει θαυματουργικά διάφορες αρρώστιες. Πολλοί μάλιστα βρήκαν τη γιατρειά τους με τις προσευχές του οσίου Μαλού και δια μόνου της επιθέσεως των χειρών του. 'Αλλά και όταν εξεδήμησε προς τον Κύριο, το λείψανο του ανάβλυζε μύρο και έγινε πηγή ιάσεως διαφόρων ασθενειών.


Ο ΑΓΙΟΣ GALL (ή Γάλλος), προστάτης Άγιος της Ελβετίας.
Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτού του αγίου της ορθοδοξίας, μπορεί να βρει ό αναγνώστης στο βιβλίο "ΟΙ Άγιοι των Βρεττανικών Νήσων", του Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, επισκόπου Τελμησσού, 'Αθήναι 1985. Επίσης και στο βιβλίο "Ή εν 'Ορθοδοξία Ηνωμένη Ευρώπη", του Γ.Ε. Πιπεράκη, Έκδ. "Έπτάλοφος", Αθήναι 1997.
 

Πίσω Αρχική σελίδα