Εορτάζοντες την  5ην του μηνός Νοεμβρίου

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΡΜΑΣ, ΠΑΤΡΟΒΑΣ, ΛΙΝΟΣ, ΓΑΪΟΣ και ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, Απόστολοι από τους 70

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΟΜΝΙΝΟΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΘΕΟΤΙΜΟΣ, ΔΩΡΟΘΕΟΣ ό Πρεσβύτερος, ΕΥΨΥΧΙΟΣ, ΚΑΡΤΕΡΙΟΣ, ΣΙΛΒΑΝΟΣ, ΠΑΜΦΙΛΟΣ, ΦΙΛΟΘΕΟΣ, ΝΕΑΡΧΟΣ, και άλλοι ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ άνδρες και γυναίκες

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ό Ομολογητής Πάπας Αλεξανδρείας

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΑΣ & ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΟΜΕΝΤΙΟΣ & ΠΑΥΛΟΣ ό επίσκοπος

  • Εγκαινια ναού Θεοδώρου Τήρωνος "εν τοις Σφωρακίου"

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΝΑΣ ό θαυματουργός Αρχιεπίσκοπος Νοβογορδίας (Ρώσος, 1470 μ.Χ.)

Αναλυτικά

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Έζησαν τον 3ο αιώνα μ.Χ., όταν αυτοκράτορας ήταν ό Δέκιος. ΟΙ γονείς του Γαλακτίωνα - Κλειτοφών και Λευκίππη - ήταν πρώτα ειδωλολάτρες. Κάποιος, όμως, ιερομόναχος, πού ονομαζόταν Ούνούφριος, τους προσείλκυσε στη χριστιανική πίστη. Από τότε διέθεταν τα πλούτη τους σε κάθε αγαθοεργία. Το δε γιο τους Γαλακτίωνα ανέθρεψαν "εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου"^. Δηλαδή, με παιδαγωγία και νουθεσία, σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Και ή παιδαγωγία αυτή δεν άργησε να φέρει τους θαυμαστούς καρπούς της. Ό Γαλακτίων όταν μεγάλωσε, νυμφεύθηκε μία ωραία κόρη, την Επιστήμη, την οποία ό ίδιος είλκυσε στο Χριστό. Ή ζωή τους κυλούσε αφιερωμένη στην υπηρεσία του λόγου του Θεού και στη διακονία του πλησίον, ώσπου ξέσπασε ό διωγμός του Δεκίου. Τότε, ό μεν Γαλακτίων πήγε σε μοναστήρι του όρους Σινά, ή δε Επιστήμη σε γυναικείο κοινόβιο. Άλλα ή λαίλαπα του διωγμού έφθασε και στα μέρη εκείνα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ό Γαλακτίων. Όταν πληροφορήθηκε αυτό ή Επιστήμη, έτρεξε και παρακάλεσε τους διώκτες να συλλάβουν και αυτή προς ενίσχυση του συζύγου της. Ό άρχοντας Ούρσος, μη μπορώντας να τους πείσει να άλλαξοπιστήσουν, τους αποκεφάλισε (250 μ.Χ.).
1. προς Έφεσίοιις, στ' 4.


Άπολυτίκιον. Ήχος α'. Της ερήμου πολίτης.
Την λαμπράν ξυνωρίδα των Μαρτύρων τιμήσωμεν, ωσπερ συζυγίαν άρίστην και κλυτήν και θεόφρονα, τον θείον Γαλακτίωνα πιστοί, ομού συν Επιστήμη τη σεμνή· δι' ασκήσεως γαρ πόνων άθλητικήν, έξήνθησαν φαιδρότητα. Δόξα τω ένισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ένεργούντι δι' ημών, πάσιν ιάματα.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΡΜΑΣ, ΠΑΤΡΟΒΑΣ, ΛΙΝΟΣ, ΓΑΪΟΣ και ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, Απόστολοι από τους 70
Πραγματικοί ποιμένες όλοι, του λογικού ποιμνίου της 'Εκκλησίας μας. Τον Έρμά αναφέρει ό απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, καθώς και τους Πατρόβα, Γάϊο και Φιλόλογο. Ενώ τον Λίνο αναφέρει στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του. Ό Έρμάς ορίστηκε επίσκοπος στους Φιλίππους της Μακεδονίας, και σ' αυτόν αποδίδουν ό Ώριγένης, ό Ευσέβειας, ό Ιερώνυμος και άλλοι, το γνωστό συγγραφικό έργο με τον τίτλο ό "ποιμήν". Το έργο αυτό δείχνει το βάραθρο, στο όποιο φέρει ή αμαρτία και διεγείρει έντονα το αίσθημα της μετάνοιας και της μετά του Θεού ειρήνης. Μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα μπορούσε να το αναγνώσει κανείς μόνο στη Λατινική μετάφραση του. Κατά τον 19ο αιώνα όμως, βρέθηκε και το ελληνικό πρωτότυπο. Ό Πατρόβας πρόσφερε σπουδαίες υπηρεσίες στην πίστη, σαν επίσκοπος Ποτιόλων στην Ιταλία. Ό Λίνος αναδείχτηκε πρώτος επίσκοπος Ρώμης και ποίμανε την εκεί εκκλησία με πρόνοια και τόλμη, και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό. Ήταν επίσκοπος έντεκα χρόνια και τρεις μήνες. Ό Γάϊος ποίμανε στην Έφεσο μετά τον Τιμόθεο, και ό Φιλόλογος ορίστηκε από τον απόστολο Ανδρέα επίσκοπος Σινώπης.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΟΜΝΙΝΟΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΘΕΟΤΙΜΟΣ, ΔΩΡΟΘΕΟΣ ό Πρεσβύτερος, ΕΥΨΥΧΙΟΣ, ΚΑΡΤΕΡΙΟΣ, ΣΙΛΒΑΝΟΣ, ΠΑΜΦΙΛΟΣ, ΦΙΛΟΘΕΟΣ, ΝΕΑΡΧΟΣ, και άλλοι ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ άνδρες και γυναίκες
Ό Δομνίνος και οι μαζί μ' αυτόν μαρτυρήσαντες Άγιοι, όχι οι επώνυμοι πού αναφέρονται πιο πάνω, υπήρξαν στα χρόνια του βασιλιά Μαξιμιανού και όταν άρχοντας της Παλαιστίνης ήταν ό Ούρβανός (298). Πρώτος μαρτύρησε ό Δομνίνος, πού μετά από πολλά βασανιστήρια τον έκαψαν ζωντανό. Τους δε Τιμόθεο, Θεότιμο, Θεόφιλο, πού ήταν νέοι στην ηλικία και ευπαρουσίαστοι, τους γρονθοκόπησαν μέχρι θανάτου. Τον Δωρόθεο, πού ήταν σεμνός Ιερέας, παρέδωσαν για τροφή στα άγρια θηρία. Τους δε Καρτέρια και Εύψύχιο, πού ήταν τέλειοι άνδρες σωματικά και πνευματικά, έκοψαν τα γεννητικά τους όργανα, με αποτέλεσμα να πεθάνουν μαρτυρικά από ακατάσχετη αιμορραγία. Τον Σιλβανό καταδίκασαν να βασανίζεται μέσα σε μέταλλα, μέχρι πού πέθανε, στην τοποθεσία Φανό. Ό δε Πάμφιλος, στολισμένος με πολλές αρετές, πέθανε μετά από πολλά βασανιστήρια μέσα στη φυλακή, μαζί με άλλους ομολογητές της χριστιανικής πίστης. 'Επίσης, με τους προαναφερθέντες Άγιους, μαρτύρησαν και αρκετές χριστιανές παρθένες κόρες.


Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ό Ομολογητής Πάπας Αλεξανδρείας
Έζησε τον 9ο αιώνα στα χρόνια του βασιλιά Λέοντα του Ε'. Κατά τον διωγμό, πού αυτός έκανε κατά των εικόνων, ό Αλεξανδρείας Γρηγόριος, βάζοντας το καθήκον του προς τον Θεό πάνω από τις ασεβείς διαταγές του αυτοκράτορα, υπεράσπιζε το 'Ορθόδοξο φρόνημα και ματαίωνε την εφαρμογή της βασιλικής θέλησης. Ό Λέων ό Ε', στην αρχή με γράμματα, απείλησε τον θαρραλέο Πατριάρχη. Επειδή όμως μάθαινε, ότι δεν λαμβάνονταν υπ' όψιν οι απειλές και οι προσταγές του, έφερε τον γενναίο πρόμαχο της Εκκλησίας με τη βία στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί τον έπετίμησε μπροστά οτή Σύγκλητο. Αλλ' επειδή δεν πέτυχε το αποτέλεσμα της αρεσκείας του, τον καταδίκασε σε εξορία, κατά τη διάρκεια της οποίας, ό Γρηγόριος παρέδωσε την πιστή και αθλητική ψυχή του.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΑΣ & ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ
Ό άγιος Κάστορας (πού σύμφωνα με αδιασταύρωτες πληροφορίες ήταν Επίσκοπος) μαρτύρησε δια πυρός, ό δε άγιος Άγαθάγγελος δια ξίφους.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΟΜΕΝΤΙΟΣ & ΠΑΥΛΟΣ ό επίσκοπος
Άγνωστοι στους Συναξαριστές. Αναφέρονται στο Ίεροσολυμιτικό Κανονάριο έκδ. Καλλίστου Άρχιμανδρίτου σελ. 117, χωρίς βιογραφικά στοιχεία.


Εγκαινια ναού Θεοδώρου Τήρωνος "εν τοις Σφωρακίου"
Ή μνήμη αυτή αναφέρεται στον Πατμιακό Κώδικα 266, όπου αντί Σφωρακίου γράφεται "Σπαρακίου". Στον ίδιο Κώδικα κατά την 26η Ιουνίου "τα εγκαίνια του Άγιου Θεοδώρου εν τω Ρησίω".


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΝΑΣ ό θαυματουργός Αρχιεπίσκοπος Νοβογορδίας (Ρώσος, 1470 μ.Χ.)
 

 

Πίσω Αρχική σελίδα