Εορτάζοντες την  4ην του μηνός Νοεμβρίου

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ό Μεγάλος, "ό εν Όλύμπω"

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ επίσκοπος Μύρων και ΕΡΜΑΙΟΣ ό πρεσβύτερος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ό Μίμος (ηθοποιός)

  • ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΘΡΗΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΕΡΕΜΙΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ό Βατατζής ό ελεήμονας βασιλιάς

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ό Δούλος

  • Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΒΙΜΕΛΕΧ

Αναλυτικά

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ό Μεγάλος, "ό εν Όλύμπω"
Γεννήθηκε στη Βιθυνία το 740 μ.Χ. Τον πατέρα του έλεγαν Μυριτρίκη και τη μητέρα του Άναστασώ. Και οι δύο ήταν ευσεβείς γονείς και παιδαγώγησαν το γιο τους σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. Όταν ό Ιωαννίκιος στρατεύτηκε, αυτοκράτορας ήταν ό τραχύς εικονομάχος Κωνσταντίνος ό Ε'. Αυτός διέπρεψε στους αγώνες του κατά των Βουλγάρων και είχε μεγάλη εκτίμηση από τους στριατιώτες του. Ή ψυχολογία πού καλλιεργήθηκε στα πεδία των μαχών, παρέσυρε τόν Ιωαννίκιο και στο θρησκευτικό έδαφος, με αποτέλεσμα να γίνει εικονομάχος, σαν τον αυτοκράτορα. Όταν, όμως, απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού, δεν άργησε να καταλάβει την πλάνη του και σε τί μεγάλα σφάλματα τον είχε οδηγήσει αυτή. Τι να κάνει όμως; Μα τί άλλο. Να μετανοήσει και να επανέλθει στην ορθόδοξη διδασκαλία πού του πρόσφεραν οι ευσεβείς γονείς του. 'Αμέσως, μάλιστα, ήλθε στη σκέψη του ό λόγος του Θεού: "Μνημόνευε ου ν πόθεν πέπτωκας, και μετανόησαν και τα πρώτα έργαποίησον"1. Θυμήσου, δηλαδή, από ποιο ηθικό ύψος έχεις πέσει και μετανόησε και κάμε πάλι τα έργα της πρώτης αγάπης σου. Και ό Ίωαννίκιος μετενόησε ειλικρινά. Εξομολογήθηκε το ολίσθημα του, καταρτίσθηκε ανάλογα, έγινε μοναχός στον Όλυμπο και πέθανε 94 χρονών στη Μονή Άντιδίου, διδάσκοντας στον κόσμο την 'Ορθοδοξία.
1. Αποκάλυψη Ιωάννου, Β' 5.


Άπολυτίκιον. Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.
Την έπίγειον δόξαν Πάτερ κατέλιπες, καταυγασθείς τη έλλάμψει της έπιπνοίας Θεού, όθεν έφανας εν γη ως άστρον άδυτον θείας φωνής γαρ ως Μωσής, μυστικώς αξιωθείς, ισάγγελος ανεδείχθης, και δωρημάτων ταμείον, Ίωαννίκιε μακάριε.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ επίσκοπος Μύρων ΚΑΙ ΕΡΜΑΙΟΣ ό πρεσβύτερος
Μαθητές και οι δύο του αποστόλου Τίτου, του τόσο αγαπημένου συνεργάτη του απ. Παύλου. Εμπνέονταν από θερμό ζήλο των μεγάλων αθλητών της πίστης, και ήταν αφοσιωμένοι ολόψυχα στον Ιερό αγώνα της. Με το κήρυγμα τους, πολλοί ειδωλολάτρες δέχτηκαν το άγιο βάπτισμα. Καταγγέλθηκαν λοιπόν στον έπαρχο Λιβάνια, έμειναν στη χριστιανική ομολογία τους, και μπροστά στον ίδιο υπεράσπισαν την αλήθεια του Ευαγγελίου και έλεγξαν την πλάνη των εθνικών. Τότε ό Λιθάνιος, διέταξε να σχίσουν τις σάρκες τους με σιδερένια όργανα, και κατόπιν τους έκλεισε ζωντανούς μέσα σε τάφο. Εκείνοι υπέμειναν με καρτερία το τρομερό μαρτύριο, και μ' αυτό τον τρόπο ανέβηκαν στα αιώνια σκηνώματα της αιώνιας ζωής.


Άπολυτίκιον. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Γνώσιν ένθεον, καρποφόρησαν, ως όμότροπος, των Αποστόλων, εν ίερεύσι πιστός έχρημάτισας' και μαρτυρίου τοίς σκάμμασι Νίκανδρε, συγκοινωνόν τον Έρμαίον έκέκτησο' μεθ' ού πρέσβευε, Κυρίω τω σε δοξάσαντι, δωρήσασθαι ημιν το μέγα έλεος.


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ό Μίμος (ηθοποιός)
Έζησε στά χρόνια του βασιλιά Αύρηλιανού (270) και καταγόταν από τήν Έφεσο. Έκανε το επάγγελμα του μίμου, του ηθοποιού όπως θα λέγαμε σήμερα, και ακολουθούσε τον κόμη Αλεξανδρείας. Μαζί μ' αυτόν λοιπόν έφτασε στην Καισαρεία και σε κάποια παράσταση του, υποκρίθηκε την τελετή του Αγίου Βαπτίσματος. Ή παράσταση ήταν τόσο άψογη, ώστε με θαυματουργικό τρόπο, πολλοί από τους θεατές βαπτίστηκαν χριστιανοί. Άλλα και ό ίδιος ό Πορφύριος, ομολόγησε δημόσια πώς είναι πλέον χριστιανός. Ό κόμης διέταξε τον Άγιο να αρνηθεί αμέσως την πίστη των χριστιανών, πράγμα πού ό Πορφύριος δεν έπραξε. Τότε ό κόμης διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και έτσι ό Άγιος έλαβε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. (Μάλλον πρόκειται για τον Ίδιο Άγιο, πού ή μνήμη του φέρεται την 15η Σεπτεμβρίου).


ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΘΡΗΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΕΡΕΜΙΑ
Λεπτομέρειες βλέπε στον "Μέγα Συναξαριστή" του Ματθαίου Λαγγή, τόμος ΙΑ', σελίδα 147, έκδοση 1993. Βιογραφικό σημείωμα του Προφήτη Ιερεμία βλέπε την 1η Μάιου.


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ό Βατατζής ό ελεήμονας βασιλιάς
Γεννήθηκε οτήν Άδριανούπολη της Θράκης από γένος μεγάλο. Γαμπρός του βασιλιά Θεοδώρου Λασκάρεως, παντρεύτηκε τη θυγατέρα του Ειρήνη και τον διαδέχτηκε στον θρόνο της Νικαίας (1222-1255). Ό Ιωάννης ήταν ευσεβής και φιλελεήμων βασιλιάς, και ό λαός τον αγαπούσε πολύ για τους χριστιανικούς του τρόπους, την πραότητα, την ταπεινοφροσύνη, την χρηστότητα του ήθους και την προσήλωση του στα θεία. 'Αφού βασίλευσε με χριστοήθεια, απεβίωσε ειρηνικά στις 30 'Οκτωβρίου 1255. Τον έθαψαν με μεγάλες τιμές στην Ιερά Μονή του Σωτήρος Χριστού, πού ό ίδιος είχε κτίσει, την επιλεγόμενη των Σωσάνδρων.


Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ό Δούλος
Πιθανόν να είναι το ίδιο πρόσωπο μ' αυτό της 29ης Απριλίου.


Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΒΙΜΕΛΕΧ
Όνομα Βασιλέων των Γεράρων. Φιλοξένησε τον 'Αβραάμ, πού του παρουσίασε την γυναίκα του Σάρα ως αδελφή του. Ό Άβιμέλεχ όμως δεν την ιδιοποιήθηκε, επειδή πληροφορήθηκε την αλήθεια από όνειρο πού είδε. Το περιστατικό στο βιβλίο της Π.Δ. Γεν. κεφ. 20, στίχ. 21.
 

 

Πίσω Αρχική σελίδα