Εορτάζοντες την  31ην του μηνός Μαρτίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΥΠΑΤΙΟΣ επίσκοπος Γαγγρών

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ ό Ομολογητής, επίσκοπος Μελιτηνής

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΥΔΑΣ επίσκοπος, οι μαζί μ' αύτόν ΕΝΝΕΑ Μάρτυρες καί άλλοι πολλοί ΑΓΙΟΙ, πού μαρτύρησαν στην Περσία.

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ΜΑΡΤΥΡΕΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ό Θαυματουργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ πού μαρτύρησε στην Κρήτη

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΝΑΣ Μητροπολίτης πασών των Ρωσιών

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝΩΦ Μητροπολίτης, Μέγας Ιεραπόστολος Αλάσκας

Αναλυτικά

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΥΠΑΤΙΟΣ επίσκοπος Γαγγρών
Ό Ύπάτιος ήταν μορφή από εκείνες πού δόξασαν την Εκκλησία στους πρώτους αιώνες της καί αγωνίσθηκαν για το θρίαμβο , του χριστιανισμού καί της "Ορθοδοξίας. Ήταν επίσκοπος Γαγγρών στα χρόνια του Μεγ. Κων/νου καί συμμετείχε στην Α' Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια, κατά της πλάνης του Αρείου. Στό ποιμαντικό του έργο, έξακολούθησε να διδάσκει καί να καθοδηγεί το ποίμνιο του, αλλά κυρίως αντιμαχόταν τίς αιρέσεις, καί ιδιαίτερα την αίρεση των Ναυτιανών. Ή επιτυχία με την οποία καταπολεμούσε τους Ναυτιανούς, ξεσήκωσε τα άγρια πάθη τους καί ζητούσαν την εξόντωση του. Τότε, οι προβατόσχημοι αυτοί λύκοι με δόλιο τρόπο, αφού χρησιμοποίησαν σαν όργανα αχρείους ειδωλολάτρες, στην κατάλληλη ευκαιρία, σε μια κρημνώδη περιοχή, με ρόπαλα, μαχαίρια καί ξύλα, χτύπησαν τον Ύπάτιο μέχρι θανάτου. Έτσι, αποδήμησε άπ' αυτή τη ζωή, με τον τρόπο πού αποδήμησαν οι περισσότεροι Άγιοι της Εκκλησίας μας: "Έλιθάσθησαν, έπρίσθησαν, έπειράσθησαν, εν φόνω μαχαίρας άπέθανον"1. Δηλαδή, λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, δοκίμασαν πολλούς πειρασμούς, πέθαναν με θάνατο από μαχαίρι. 'Αλλά σημασία έχει ότι στο τέλος το αποτέλεσμα ήταν ή περίτρανη νίκη τους.

1. προς Έ6ραίους, ια' 37.


Απολυτίκιον. Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Όσίως ιέρευσας, τω επί πάντων Θεώ, καί πρόεδρος ένθεος, της Εκκλησίας Γαγγρών, έδείχθης Υπάτιε' Όθεν θαυματουργίαις, διαλάμπων ποικίλαις, σύνθρονον τω Τεκόντι, τόν Υίόν ώμολώγεις, δι' όν καί χαίρων ήθλησας, Ιερομάρτυς ένδοξε.


Ο ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ ό Ομολογητής. επίσκοπος Μελιτηνής
Έζησε τον πέμπτο αιώνα μ.Χ. περίπου το 431. Διακρινόταν πολύ για τίς αρετές του, την παιδεία του καί τον ορθόδοξο ζήλο του. Όταν τάραξε την Εκκλησία ή αίρεση του Πατριάρχη Κων/πολης Νεστόριου, ό Άκάκιος διακρίθηκε για την επιμελημένη καί συστηματική εργασία του, για την προφύλαξη του ποιμνίου του άπ' αυτή την αιρετική πλάνη. Επιθυμώντας μάλιστα να προσβάλει αυτή ευρύτερα καί να συντελέσει στη γενική απόκρουση της από την Εκκλησία, έγραψε κατά του Νεστορίου. Ό 'Ακάκιος ήταν καί ικανότατος ομιλητής καί διδάσκάλος του λάου. Σώζεται δε μια ομιλία του, ή οποία έξεφωνήθη στην Έφεσο. Ό δε Σ. Εύστρατιάδης, ισχυρίζεται ότι υπήρξε καί 'Ακάκιος Β' επίσκοπος Μελιτηνής καί τοποθετεί τη γιορτή του στίς 18 Απριλίου.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΥΔΑΣ επίσκοπος, οι μαζί μ' αύτόν ΕΝΝΕΑ Μάρτυρες καί άλλοι πολλοί ΑΓΙΟΙ, πού μαρτύρησαν στην Περσία.
Ό άγιος ίερομάρτυρας Αύδάς, ό επίσκοπος της Περσίας καί οι μαζί μ1 αυτόν έορταζόμενοι Άγιοι Μάρτυρες ήταν στα χρόνια του βασιλιά των Ρωμαίων Θεοδοσίου του Μικρού (408-450) καί Ίσδιγέρδου του βασιλιά των Περσών (399-420). Το έτος 412 ό Ίσδιγέρδης κίνησε σκληρό διωγμό κατά των Χριστιανών, με την έξης αφορμή. Ό Αυδάς, πού ήταν στολισμένος με πολλά είδη αρετών, από ιερή αγανάκτηση, γκρέμισε τον ναό, στον όποιο οι Πέρσες λάτρευαν τη φωτιά. Όταν το έμαθε αυτό ό βασιλιάς από τους μάγους, έστειλε καί έφεραν μπροστά του τον Αύδά. Στήν αρχή κατηγόρησε με ήπιότητα την πράξη του καί τον πρόσταξε να ξανακτίσει τον ναό. Ό Αυδάς αρνήθηκε. Τότε ό Ίσδιγέρδης γκρέμισε όλες τίς εκκλησίες των χριστιανών καί θανάτωσε τον Αύδά μαζί με άλλους εννιά προκρίτους χριστιανούς. Μετά 30 χρόνια, κινήθηκε νέος διωγμός κατά των χριστιανών, όπου πολλοί Άγιοι θυσιάστηκαν στο βωμό της αληθινής πίστης. Όπως λ.χ. ό ευγενικής καταγωγής Όρμίσδης, ό διάκονος Βενιαμίν ό μεγαλομάρτυρας κ.ά. Όλων αυτών, πού αγωνίστηκαν καί θυσιάστηκαν κατά τον διωγμό αυτό, όρισε μνήμη τιμητική ή αγία μας Εκκλησία μαζί μ' αύτη του Επισκόπου Αύδά, για να δείξει, ότι γνωστοί καί άγνωστοι στους ανθρώπους ήρωες της πίστης, έχουν κοινή τιμή στον ουρανό καί κοινά θα απολαύσουν τα στεφάνια των μεγάλων αγώνων καί της αθάνατης δόξας τους. (Να σημειώσουμε εδώ, ότι ή μνήμη του Αγ. Αύδά, επαναλαμβάνεται - σαν Άβδαΐος - καί την 5η Σεπτεμθρίου).


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
Μαρτύρησε αφού τον έσυραν γυμνό, πάνω σε αιχμηρές πέτρες. [Στόν Λαυριωτικό Κώδικα 170 ή μνήμη του φέρεται κοινή μετά του Αγ. Σαβίνου (βλ. 16 Μαρτίου) την 28η Μαρτίου].


Ο ΟΣΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
Γεννήθηκε στην πόλη του Αμορίου καί απεβίωσε ειρηνικά.

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ΜΑΡΤΥΡΕΣ
'Ηταν όλοι συγγενείς μεταξύ τους καί μαρτύρησαν δια ξίφους.


Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ό Θαυματουργός
Απεβίωσε ειρηνικά. ("Ορισμένα Μηνολόγια, τοποθετούν τη μνήμη του καί την 28η Δεκεμβρίου).


Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ πού μαρτύρησε στην Κρήτη
Άγνωστος στους Συναξαριστές. Τη μνήμη του βρίσκουμε στον Παρισινό Κώδικα 1575 καί στους Λαυριωτικούς Η 76, Δ 25 καί Δ 45, οπού υπάρχει καί πλήρης ακολουθία του.


Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΝΑΣ Μητροπολίτης πασών των Ρωσιών
Γνωστός στη ρωσική Εκκλησία, άγνωστος στους Συναξαριστές. Είναι για τους Ρώσους ό,τι είναι για μας ό Άγιος Μάρκος ό Ευγενικός (1375-1461). Την ακολουθία του συνέταξε ό Ιεροδιάκονος Θεόφιλος Πασχαλίδης καί την εξέδωσε στην Πετρούπολη το 1897.


Ο ΟΣΙΟΣ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝΩΦ Μητροπολίτης, Μέγας Ιεραπόστολος Αλάσκας
Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτού του αγίου της "Ορθοδοξίας, μπορεί να βρει ό αναγνώστης στο βιβλίο "ΑΛΑΣΚΑ-Όρθόδοξο Συναξάρι" του Γεωργίου Ε. Πιπεράκη, των εκδόσεων "ΠΑΡΟΥΣΙΑ".
 

 

Πίσω Αρχική σελίδα