Εορτάζοντες την  28ην του μηνός Μαρτίου

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ό Νέος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΗΡΩΔΙΩΝ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ό Θαυματουργός καί ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Όσιομάρτυρας, ό Σπηλαιώτης

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ ό Ίεροσολυμίτης,

Αναλυτικά

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ό Νέος
Υπήρξε ηγούμενος της Μονής Πελεκητής στην Τρίγλια καί απεβίωσε ειρηνικά.


Άπολυτίκιον. Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον
Ίλαρότητι τρόπων καλλωπιζόμενος, ως καθαρώτατον σκεύος της έπιπνοίας Χριστού, της ένθέου βιοτής έδείχθης έσοπτρον όθεν άστράπτεις νοητώς, αρετών μαρμαρυγάς, Πατήρ ημών Ίλαρίων, προς απλανή όδηγίαν, καί σωτηρίαν των ψυχών ημών.


Ο ΑΓΙΟΣ ΗΡΩΔΙΩΝ
Είπε ό Κύριος: "Όστις θέλει οπίσω μου άκολουθείν, άπαρνησάσθω εαυτόν καί άράτω τον σταυρόν αυτού καί άκολουθείτω μοι"1. Δηλαδή, εκείνος πού θέλει να με ακολουθεί σαν μαθητής μου, ας διακόψει κάθε σχέση με το διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του καί ας πάρει την απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο κάθε θλίψη καί δοκιμασία, αλλά ακόμη καί σταυρικό θάνατο. Καί τότε ας με ακολουθεί, μιμούμενος το παράδειγμα μου. Ένας τέτοιος μαθητής, μέσα στους 70 μαθητές του Κυρίου, ήταν καί ό Ηρωδίων. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου, ό Ήρωδίων αφοσιώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, συνεργάτης των 12 Αποστόλων, καί ιδιαίτερα του Πέτρου. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Απ. Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, στην Εκκλησία της Πάτρας επίσκοπος έγινε ό Ήρωδίων. Τα καθήκοντα της νέας του θέσης, ό Ήρωδίων τα επιτελούσε με αληθινό αποστολικό ζήλο. Άλλα ή λύσσα των ειδωλολατρών έμελλε να χτυπήσει καί αυτόν. 'Αφού τον συνέλαβαν, άγρια τον έδειραν καί τον λιθοβόλησαν. Έπειτα, με τον πιο ωμό τρόπο τον έσφαξαν. Έτσι, ή ζωή του επισφραγίσθηκε με την έσχατη αυταπάρνηση καί το αίμα του πότισε τον σπόρο του Ευαγγελίου καί συνετέλεσε στη γρηγορότερη καρποφορία του στην ελληνική γη. (Ή μνήμη του επαναλαμβάνεται καί την 8η Απριλίου).
1. Ευαγγέλιο Μάρκου, η' 34.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ό Θαυματουργός καί ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Όσιομάρτυρας, ό Σπηλαιώτης


Ο ΟΣΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ ό Ίεροσολυμίτης,

Συγγραφεύς ανεκδότων συγγραμμάτων (+ 5ος αι.).
 

 

Πίσω Αρχική σελίδα