Εορτάζοντες την  25ην του μηνός Μαρτίου

  • Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1821

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΝΝΟΥΦΙΟΣ ό Σημειοφόρος

  • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΠΕΛΑΓΙΑ καί ΘΕΟΔΟΣΙΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ από τους δήμιους

Αναλυτικά

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1821
Είναι το χαρμόσυνο μήνυμα της θείας  ενσάρκωσης, πού με τόσο σαφή τρόπο μας το παρουσιάζει ό ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του (κεφ. Α' στίχ. 26-38). Την ήμερα αυτή, ό θεόσταλτος αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται καί λέει στην Παρθένα Μαρία ότι θα γεννήσει υιό, πού θα είναι ό Σωτήρ του κόσμου. Αξίζει, όμως, να δούμε πώς οι εμπνευσμένοι υμνωδοί της Εκκλησίας μας  έψαλαν το κοσμοσωτήριο άγγελμα: "Σήμερον χαράς Ευαγγέλια παρθενική πανήγυρις τα κάτω τοις άνω συνάπτεται· ό Αδάμ καινουργείται ή Εύα της πρώτης λύπης ελευθερούται καί ή σκηνή της καθ' ημάς ουσίας τη θεώσει του προσληφθέντος φυράματος ναός Θεού κεχρημάτικεν. "Ω μυστήριον! Ό τρόπος της κενώσεως άγνωστος, ό τρόπος της συλλήψεως άφραστος. "Αγγελος λειτουργεί τω θαύματι παρθενική γαστήρ τον Υίόν υποδέχεται, Πνεύμα άγιον καταπέμπεται Πατήρ άνωθεν ευδοκεί, καί το συνάλλαγμα κατά κοινήν πραγματεύεται βούλησιν εν ω καί δι' ου σωθέντες, συνωδά τω Γαβριήλ, προς την Παρθένον βοήοωμεν χαίρε, κεχαριτωμένη, ό Κύριος μετά σου, εξ ης ή σωτηρία, Χριστός ό Θεός ημών, την καθ' ημάς προσλαβόμενος φύσιν προς εαυτόν έπανήγαγεν".


Απολυτίκιον. Ηχος δ'.
Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, καί του άπ' αιώνος μυστηρίου ή φανέρωσις· ό Υίός του Θεού, υιός της Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό καί ημείς συν αύτώ, τη Θεοτόκω βοήσωμεν Χαίρε Κεχαριτωμένη, ό Κύριος μετά σου.


Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΝΝΟΥΦΙΟΣ ό Σημειοφόρος
Απεβίωσε ειρηνικά. Ίσως είναι ό ίδιος με τον ασκητή της Νιτρίας Σεννούφιο.


ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΠΕΛΑΓΙΑ καί ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Μαρτύρησαν δια ξίφους.


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ από τους δήμιους
Αυτός γνώρισε τον Χριστό καί μαρτύρησε αφού τον έκλεισαν σε βρωμερή απομόνωση, καί πέθανε μάλλον από ασφυξία.
 

Πίσω Αρχική σελίδα