Εορτάζοντες την  8ην του μηνός Μαρτίου

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ επίσκοπος Νικομήδειας

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ό Όμολογητής επίσκοπος Πλουσιάδος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ό Απόστολος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΩΝ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ

Αναλυτικά

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ επίσκοπος Νικομήδειας
Έζησε τον 8ο αιώνα, στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντα του Δ'. Ήταν από τα μέρη της Ανατολής, καί ή μεγάλη του παιδεία τον έφερε στη Βασιλεύουσα. Εκεί δημιούργησε φιλικές σχέσεις με πολλούς επισήμους, μεταξύ αυτών καί με τον έπειτα Πατριάρχη Ταράσιο. Όταν πλέον έγινε Πατριάρχης ό Ταράσιος, παρακίνησε το Θεοφύλακτο καί έγινε μοναχός. Εισήλθε σ' ένα μοναστήρι στον Εύξεινο Πόντο. Μετά από λίγο, αναδείχθηκε επίσκοπος Νικομήδειας. Στή νέα του θέση ό Θεοφύλακτος διέπρεψε σ' όλα τα καθήκοντα του. Διακρίθηκε κυρίως στα έργα της ελεημοσύνης καί της φιλανθρωπίας. Με τις θερμές του προτροπές καί την ηθική του επιβολή, ίδρυσε πολλά νοσοκομεία. Δημιούργησε ταμεία για τις άπορες χήρες καί τα ορφανά. Ακολουθώντας το λόγο του Χριστού "ό δε μείζων υμών έσται υμών διάκονος"1, δηλαδή, εκείνος πού μεταξύ σας είναι μεγαλύτερος στη γνώση καί το αξίωμα, πρέπει να υπηρετεί τους άλλους καί με κάθε τρόπο να γίνεται χρήσιμος καί ωφέλιμος σ' αυτούς, ό Θεοφύλακτος πήγαινε πολλές φορές στις καλύβες των δυστυχών οικογενειών καί, άφοϋ τις παρηγορούσε με τη χριστιανική ελπίδα καί με την παροχή χρηματικού βοηθήματος, έκανε ό ίδιος τον νοσοκόμο, περιποιούμενος τους αρρώστους. Ό Θεοφύλακτος για τους αγώνες του κατά των εικονομάχων εξορίσθηκε στο Στρόβιλο, καί από τις πολλές κακουχίες παρέδωσε το πνεύμα του μετά 30 χρόνια εξορίας. Επί βασιλίσσης όμως Θεοδώρας (842-857) καί πατριάρχου Μεθοδίου (842-846), μετακομίστηκε το τίμιο λείψανο του στη Νικομήδεια καί κατετέθη στον Ιερό νάο Κοσμά καί Δαμιανού, πού ό ίδιος είχε κτίσει.

1. Ευαγγέλιο Ματθαίου, κγ' 11.


Απολυτίκιον. Ηχος γ'. Θείας πίστεως.
Φύλαξ άγρυπνος, της Εκκλησίας, καί καθαίρεσις, της δυασεβείας, Ίεράρχα Θεοφύλακτε πέφηνας· του γαρ Χριστού την Εικόνα σεβόμενος, ύπερορίας καί θλίψεις ύπέμεινας· Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν Ικέτευε, δωρήσασθαι ημιν το μέγα έλεος.


Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ό Όμολογητής επίσκοπος Πλουσιάδος
Έζησε καί αυτός κατά την περίοδο της εικονομαχίας καί διακρίθηκε μεταξύ των ακούραστων υπερασπιστών καί άτρόμητων φρουρών καί συνηγόρων της "Ορθοδοξίας. Πλήθη όμοφρόνων του διώκονταν, εξορίζονταν, βασανίζονταν, φυλακίζονταν, σκοτώνονταν, άλλοι ήταν με κομμένη τη μύτη καί τη γλώσσα Ιερά θύματα του μαρτυρίου υπέρ των Εικόνων. Άλλ' ή πιθανότητα, ότι θα έπασχε καί αυτός τα ϊδια, δεν αναχαίτισε την ευσεβή ζέση του Παύλου. Πήγαινε λοιπόν σε διάφορα μέρη καί ενεθάρρυνε την αντίσταση κατά των αυτοκρατορικών διαταγών. Δίδασκε, ότι οι χριστιανοί κανένα σεβασμό δεν οφείλουν καί καμιά υπακοή σε Πατριάρχες καί Επισκόπους είκονομάχους καί διαμαρτυρόταν κατά της ανίερης ανατροπής, πού ήθελαν να επιβάλουν στην Εκκλησία. Για τη διαγωγή του αυτή καταδιώχθηκε, φυλακίστηκε καί εξορίστηκε. Άλλ' αυτός έμεινε ακλόνητος στον τίμιο αγώνα του καί παρέδωσε την πνοή του μαχόμενος μέχρι τελευταίας στιγμής.


Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ό Απόστολος
Αυτόν αναφέρει ό απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του (ιστ'14). Κατά την παράδοση έγινε επίσκοπος Δαλματίας καί απεβίωσε ειρηνικά. Στον Συναξαριστή Delehaye καλείται Έρμυλος. Στόν δε Παρισινό Κώδικα 13 φ. 296 ή μνήμη του φέρεται κατά την 8η Απριλίου μετά του Ήρωδίωνος, Ασύγκριτου, Φλέγοντος, Ρούφου, Έπαφρά καί Άγάβου.


Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΩΝ
Μαρτύρησε δια μαχαίρας.


Ο ΟΣΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ
Απεβίωσε ειρηνικά.

 

Πίσω Αρχική σελίδα