Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Ιουνίου

 • ΕΥΡΕΣΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΥΡΟΥ και ΙΩΑΝΝΟΥ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΠΠΙΑΣ

 • Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ό Μάγιστρος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΟΥΛΚΙΑΝΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ό ιατρός

 • ΤΑ ΑΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΩΫΣΗΣ ό Αναχωρητής

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΓΟΣ επίσκοπος Λιβύης

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ70 ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι εν Σκυθοπόλει

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Γαλατία

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΓΝΟΣ

 • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΣΕΡΓΙΟΣ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ οι θαυματουργοί οι εν Βαλάμη

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 

Αναλυτικά

 

ΕΥΡΕΣΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΥΡΟΥ και ΙΩΑΝΝΟΥ
Αγωνίσθηκαν και οι δύο στα χρόνια του Διοκλητιανού (292 μ.Χ.). Ό Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ό Ιωάννης από την Έδεσσα. Άριστα καταρτισμένοι στην ιατρική επιστήμη, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς στους φτωχότερους συνανθρώπους τους. Και όχι μόνο δεν έπαιρναν χρήματα από κανένα, αλλά και ο'ι ίδιοι έδιναν τα δικά τους, μέχρι πού έμειναν φτωχοί. Γι' αυτό και επονομάστηκαν Ανάργυροι. Μαζί με την ιατρική βοήθεια πού προσέφεραν στους πάσχοντες, μετέδιδαν σ' αυτούς και τη σωτήρια αλήθεια του Ευαγγελίου. Τα λόγια τους έδωσαν φως του Χριστού σε πολλούς ειδωλολάτρες. Άλλα ή δράση τους καταγγέλθηκε στις αρχές, με αποτέλεσμα να τους αποκεφαλίσουν και άξια να πάρουν το στεφάνι του μαρτυρίου. Τότε οι χριστιανοί τους έθαψαν κρυφά, και όταν αυτοκράτορας ήταν ό Άρκάδιος και Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας ό Θεόφιλος, τα άγια λείψανα τους βρέθηκαν και με πανηγυρικό τρόπο έγινε ή άνακομιδή τους. Πολλοί, μάλιστα, ασθενείς πού άγγιξαν αυτά, θεραπεύθηκαν. Έτσι, επιβεβαιώνεται ότι οι "δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσι, και εν Κυρίω ό μισθός αυτών"1. Οι δίκαιοι δηλαδή, ζουν αιώνια, και ή ανταμοιβή πού αρμόζει σ' αυτούς βρίσκεται στα χέρια του Κυρίου.
1. Σοφία Σολομώντος, ε' 15.


Άπολυτίκιον. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Θείας χάριτος, τη ενεργεία, αναβλύζοντα, θαυμάτων ρείθρα, άναργύρως τα σεπτά υμών λείψανα, εκ των λαγόνων της γης κόσμω έλαμψαν, Κύρε θεόφρον, Ιωάννη τε ένδοξε' όθεν άπαντες, την τούτων τιμώντες εΰρεσιν, αίτοϋμεν δι' υμών το μέγα έλεος.


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΠΠΙΑΣ
Υπήρξε και αυτός ολοκαύτωμα στην πολυάριθμη σειρά των επί Διοκλητιανού (301) μαρτυρικών θυμάτων. Μόνο δια το ότι πίστεψε στον Χριστό και δεν θέλησε ν' αρνηθεί την πίστη του, φυλακίστηκε και βασανίστηκε για μέρες ολόκληρες. 'Επειδή όμως έμεινε αμετάθετος στην πίστη του, αποκεφαλίστηκε και ανέβηκε νικηφόρος στα ουράνια.


Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ό Μάγιστρος
Καταγόταν από την κωμόπολη Νικήτια της Άμάστρισος του Ευξείνου Πόντου. Ή οικογένεια του ήταν διακεκριμένη, συγγενής της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, συζύγου του αυτοκράτορα Θεοφίλου. Μπόρεσε λοιπόν ό Σέργιος να εκπαιδευτεί και να φτάσει σε μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα. "Αν και ό Θεόφιλος ήταν θερμός προστάτης των εικονομάχων, ό Σέργιος έμεινε πιστός στις ορθόδοξες τάξεις και μόχθησε πολύ για την αναστήλωση των αγίων εικόνων. Πολλούς μάλιστα υπερασπιστές των αγίων εικόνων προστάτεψε, κατά τον διωγμό τους, και όταν πέθανε ό Θεόφιλος, συνετέλεσε με την επιρροή του να ενισχυθεί ή γνώμη της Θεοδώρας για την αναστήλωση των εικόνων. Ό Σέργιος πέθανε στην Κρήτη και τάφηκε στη μονή του Μαγίοτρου. 'Αργότερα τα λείψανα του, άνακομίστηκαν και δόθηκαν στη Μονή της Ύπεραγίας Θεοτόκου, πού είχε κτίσει ό ίδιος στον κόλπο της Νικομήδειας, και ή οποία λεγόταν του Νικητιάτου, επειδή ό κτίτωρ αυτής ήταν από την κωμόπολη Νικήτια.


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ
Μαρτύρησε αφού του έκοψαν τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών.


Ο ΟΣΙΟΣ ΟΥΛΚΙΑΝΟΣ
'Απεβίωσε ειρηνικά.


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ό ιατρός
'Απεβίωσε ειρηνικά.


ΤΑ ΑΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ
Μαρτύρησαν δια σταυρικού θανάτου.


Ο ΟΣΙΟΣ ΜΩΫΣΗΣ ό Αναχωρητής

Απεβίωσε ειρηνικά.


Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΓΟΣ επίσκοπος Λιβύης

Μαρτύρησε δια πυρός.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ70 ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι εν Σκυθοπόλει

Μαρτύρησαν δια ξίφους.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Γαλατία

Μαρτύρησαν δια ξίφους.


Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΓΝΟΣ

Απεβίωσε ειρηνικά προσευχόμενος.


ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΣΕΡΓΙΟΣ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ οι θαυματουργοί οι εν Βαλάμη


Ο ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
Βλέπε σχετικά Α.Χ.Ε.Χ. ως "Ευλαβής"
 

Πίσω Αρχική σελίδα