Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Ιουλίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ό Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΤΥΦΛΟΣ

  • Η ΟΣΙΑ ΑΝθΟΥΣΑ ή όμολογήτρια

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 153 ΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Θράκη

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νόβγκοροντ (Ρώσος)

Αναλυτικά

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ό Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός
Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και καταγόταν από τη Νικομήδεια. Τον πατέρα του έλεγαν Εύστόργιο και τη μητέρα του, πού ήταν ευσεβέστατη χριστιανή, Εύβούλη. Ό Παντελεήμων γρήγορα στερήθηκε τίς φροντίδες της μητέρας του, διότι πέθανε πρόωρα. Άλλα ό Θεός τον αξίωσε να διδαχθεί τη χριστιανική πίστη από ένα διακεκριμένο λειτουργό της Εκκλησίας, τον Ιερέα Έρμόλαο. Τότε ό Παντελεήμων είχε τελειώσει τις ιατρικές του σπουδές, κοντά στο φημισμένο γιατρό Ευφρόσυνο. Την επιστήμη του χρησιμοποίησε ιδιαίτερα για τους απόρους ασθενείς και έτρεχε με μοναδική προθυμία στις καλύβες τους, βοηθώντας τους όχι μόνο ιατρικά, αλλά και χρηματικά. Σέ κάθε σπίτι πού έμπαινε δίδασκε το Ευαγγέλιο και έφερνε σ' αυτό πολλές ψυχές. Ήταν εύσπλαγχνικός σε ακρότατο βαθμό για όλους τους πάσχοντες, γι' αυτό και ό Θεός του δώρησε το χάρισμα να θεραπεύει ασθενείς με μόνη την προσευχή του. Έτσι θεράπευσε πολλούς, μεταξύ αυτών και ένα τυφλό, πού έγινε αφορμή να συλλάβει ό Διοκλητιανός και τον Άγιο. Τον τυφλό τον θανάτωσε διότι πίστεψε στο Χριστό και τον Παντελεήμονα υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, ώσπου στο τέλος τον αποκεφάλισε. Ό Παντελεήμων, όμως, ανήκει σ' αυτούς, για τους οποίους ό Κύριος είπε: "μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί έλεηθήσονται"1. Μακάριοι, δηλαδή, είναι, οι ευσπλαχνικοί πού συμπονούν στη δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από το Θεό την ήμερα της Κρίσεως.
1. Ευαγγέλιο Ματθαίου, ε' 7.


Άπολυτίκιον. Ήχος γ'.
Αθλοφόρε Άγιε και Ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεώ, 'ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ημών.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΥΦΛΟΣ
Αυτός γιατρεύτηκε από τον Άγιο Παντελεήμονα, ομολόγησε τον Χριστό και μαρτύρησε δια ξίφους.


Η ΟΣΙΑ ΑΝθΟΥΣΑ ή όμολογήτρια
Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Κοπρώνυμου (741 μ. Χ.). ΟΙ γονείς της, Στρατήγιος και Φεβρωνία, διακρίνονταν για την ευσέβεια τους και με όμοιο τρόπο άνέθρεψαν και τη θυγατέρα τους. Ή Ανθούσα  παρ' όλες τις προτάσεις για γάμο, ή θέληση της εκδηλώθηκε από την αρχή σταθερά. Και όταν πέθαναν οι γονείς της, δεν μετέβαλλε την απόφαση της. "Εμεινε παρθένος και αφιέρωσε την περιουσία της σε φιλανθρωπικούς και ιερούς σκοπούς. Στήν Ανθούσα, οφείλεται ή ανέγερση δύο μονών. Αυτή του Μαντινέου με ναό αφιερωμένο στην αγία Άννα, και αυτή των αγίων Αποστόλων, πού χρησιμοποιήθηκε σα γυναικεία Μονή. Όταν από τον αυτοκράτορα Κων/νο Κοπρωνυμο διατάχθηκε σκληρός διωγμός κατά των αγίων εικόνων και των υποστηρικτών τους, το μοναστήρι της όσιας Άνθούσας, υπήρξε από τα πιο ένθερμα κέντρα της 'Ορθοδοξίας. Γι' αυτό και ή όσία στην αρχή βασανίστηκε. Αλλ' όταν προέβλεψε ότι ή άρρωστη βασίλισσα θα διέφευγε το θάνατο και θα γεννούσε δίδυμα, τότε αγαπήθηκε πολύ απ' αυτή και υποστήριξε ποικιλοτρόπως το μοναστήρι της όσιας Άνθούσας. Ή οποία αδιατάρακτη πλέον έπειτα, πέθανε ειρηνικά.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ 153 ΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Θράκη
Μαρτύρησαν δια πνιγμού μέσα στη θάλασσα.


Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ
'Απεβίωσε ειρηνικά.


Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νόβγκοροντ (Ρώσος)

Δια Χριστόν σαλός
 

Πίσω Αρχική σελίδα