Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Ιουλίου

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΩΗΣ ό Μεγάλος

 • Η ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ή Παρθενομάρτυς, ό ΑΓΙΟΣ ΡΗΞΟΣ Βικάριος και πολλοί άλλοι πού μαρτύρησαν στην Κομπανία.

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 24 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΣΤΕΙΟΣ επίσκοπος Δυρραχίου

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΙΛΗΜΩΝ, ΑΡΧΙΠΠΟΣ και ΟΝΗΣΙΜΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ

 • ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ

 • ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΜΑΧΟΣ

 • [Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΙΝΙΟΣ]

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ό Οσιομάρτυρας από τη Θεσσαλονίκη

 • Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ της Παρθένου,

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΩΗΣ Ρώσος (+ 18ος αϊ.)

Αναλυτικά

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΩΗΣ ό Μεγάλος
Έλαμψε με την πνευματική του σύνεση, την ταπεινοφροσύνη, τη φιλαδελφία και το ενδιαφέρον του στο να επιστρέψει και ένα μόνο αμαρτωλό. Μεταξύ των ασκητών αναδείχτηκε ονομαστός και μέγας, αθλητής της πρώτης γραμμής, τύπος εγκράτειας, αλλά και ψυχή πού προσευχόταν για δικαίους και αδίκους, πλούσιους και φτωχούς, άρχοντες και ιδιώτες, κληρικούς και λαϊκούς και γενικά για όλο τον κόσμο. Στη γη ήταν, αλλ' ή ζωή του ήταν ουράνια. Υψωμένος πάνω από τη σάρκα, πού χαλιναγωγούσε τέλεια με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τη θεία κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ή μνήμη του μένει υπόδειγμα σ' όσους θέλουν την ασκητική ζωή, για να είναι γνήσιοι και πραγματικοί ασκητές, όχι μόνο με την αντοχή του σώματος, αλλά και με την πνευματική αναγέννηση και τη λάμψη της αρετής.


Άπολυτίκιον. Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.
Εκ παιδός γεωργήσας ζωήν την κρείττονα, των κατ' αυτής ένεπλήσθης θεουργικών αγαθών, των Αγγέλων μιμητά Σισώη Όσιε· όθεν ως ήλιος λαμπρός, άπαυγάζεις τηλαυγώς, εν ώρα της σης εξόδου, δηλοποιών την σήν δόξα, και καταλάμπων τάς ψυχάς ημών.


Η ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ή Παρθενομάρτυς, ό ΑΓΙΟΣ ΡΗΞΟΣ Βικάριος και πολλοί άλλοι πού μαρτύρησαν στην Κομπανία.
Ή Αγία Λούκια (διάφορη αυτής της 13ης Δεκεμβρίου), συνελήφθη από τον Ρήξο Βικάριο, πού την ανάγκαζε να θυσιάσει στα είδωλα και ν' αρνηθεί τον Χριστό. Ή Λούκια όχι μόνο δεν πείστηκε, αλλ' οδήγησε στην πίστη του Χριστού τον Ρήξο, από τον όποιο, αξιώθηκε μεγάλων τιμών και εγκαταστάθηκε σ' ένα ήσυχο σπίτι, όπου καταγινόταν με την προσευχή και τη νηστεία. Παρακάλεσε δε τον Ρήξο να πάει στην Κομπανία της Ιταλίας και να μαρτυρήσει εκεί για τον Χριστό. Ό δε Ρήξος, αφού εγκατέλειψε γυναίκα, παιδιά, πλούτο και όλη την κοσμική δόξα, αναχώρησε με την Αγία. Στην πόλη αυτή συνελήφθησαν και οι δύο. Μπροστά στον ηγεμόνα ομολόγησαν με θάρρος τον Χριστό και γι' αυτό αποκεφαλίστηκαν. Μαζί τους αποκεφαλίστηκαν και πολλοί άλλοι Άγιοι Μάρτυρες.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ 24 ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Αυτοί ήταν μεταξύ των πολλών, πού μαρτύρησαν δια αποκεφαλισμού, μαζί με την Αγία Λούκια και τον Άγιο Ρήξο. Τα ονόματα τους ήταν τα εξής: Ανατολίας, Άντωνίνος, Λυκίας, Νέας, Σερίνος, Διόδωρος, Δίων, Απολλώνιος, "Απαμος, Παππιανός. Κοττύιος. "Ορωνος, Παπικός, Σάτυρος, Βίκτωρ και άλλοι εννέα.


Ο ΟΣΙΟΣ ΑΣΤΕΙΟΣ επίσκοπος Δυρραχίου
Ό Όσιος αυτός ήταν επίσκοπος Δυρραχίου και έζησε επί βασιλέως Τραϊανού και ήγεμόνος Άγρικόλα το έτος 98 μ.Χ. Συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες του Δυρραχίου και επειδή δεν θυσίαζε στα είδωλα, οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Άγρικόλα, όπου τον έδειραν με μολύβδινα ομοιώματα χεριών και τον μαστίγωσαν με μαστίγια από νεύρα βοδιών. Επειδή όμως επέμενε στην πίστη του Χριστού, τον άλειψαν με μέλι και τον σταύρωσαν σε καιρό καύσωνα, κοντά στο τείχος της πόλης. Εκεί έπεσαν επάνω του νέφη μελισσών, όπου από τα πολλά τσιμπήματα θανατώθηκε.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΙΛΗΜΩΝ, ΑΡΧΙΠΠΟΣ και ΟΝΗΣΙΜΟΣ
Τα ονόματα τους συμπίπτουν με τα ονόματα άλλων προσώπων πού συναντάμε στην Καινή Διαθήκη. Είχαν και αυτοί την ίδια θερμή αγάπη προς τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και τέλεια αφοσίωση προς το Ευαγγέλιο Του. "Οταν, λοιπόν, διατάχθηκαν να αρνηθούν το Χριστό και να θυσιάσουν στα είδωλα, και οι τρεις, με μια φωνή, απάντησαν με τα θεόπνευστα λόγια του 'Απ. Παύλου: "Ουδείς γαρ ημών έαυτώ ζή και ουδείς έαυτώ αποθνήσκει· εάν τε γαρ ζώμεν, τω Κυρίω ζώμεν, εάν τε άποθνήσκωμεν, τω Κυρίω άποθνήσκομεν, εάν τε ούν ζώμεν, εάν τε άποθνήσκωμεν, του Κυρίου έσμέν"1. Δηλαδή, κανείς από μας πού πιστεύουμε δε ζει για τον εαυτό του και κανείς δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Διότι και αν ζούμε, ζούμε για να δουλεύουμε στον Κύριο, και αν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε ύποτασσόμενοι στο θέλημα του Κυρίου. Και αν, λοιπόν, ζούμε και αν πεθαίνουμε, είμαστε κτήμα του Κυρίου. Κάνοντας, λοιπόν, πράξη τα λόγια τους, πέθαναν και οι τρεις με μαρτυρικό θάνατο. Ό μεν Φιλήμων με σταύρωση, ό δε Άρχιππος από τραύματα, πού έπαθε συρόμενος πίσω από ένα άγριο άλογο, μέσα σε πέτρες και αγκάθια. Ό Ονήσιμος αποκεφαλίσθηκε με ξίφος. (Ή μνήμη του 'Αγίου Φιλήμονος, περιττώς επαναλαμβάνεται, από ορισμένους Συναξαριστές και την 6η Ιουνίου).
1. Προς Ρωμαίους, ιδ' 7, 8.


Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ
Μαρτύρησε ως έξης: αφού τον έβαλαν μέσα σ' ένα πλοίο κατόπιν στ' ανοιχτά της θάλασσας, έβαλαν φωτιά στο πλοίο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο και ό Απολλώνιος, πού επίτηδες τον είχαν βάλει μέσα σ' αυτό.


ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ


ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Βλέπε σχετικά 5 Ιουλίου, Αγ. Στέφανος Μητροπολίτης Ρηγίου της Καλαβρίας.


Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΩΝ
Μαρτύρησε ως έξης: αφού τον έδεσαν σ' ένα τροχό, κατόπιν τον άφησαν να κυλήσει με δύναμη σε μια μεγάλη κατηφοριά και έτσι ό Άλεξανδρίων, πού ήταν δεμένος στον τροχό βρήκε τραγικό θάνατο.


Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΜΑΧΟΣ
Μαρτύρησε δια ξίφους.


[Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΙΝΙΟΣ]


Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ό Οσιομάρτυρας από τη Θεσσαλονίκη
Ό γενναίος Οσιομάρτυρας του Χρίστου Κύριλλος, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στα χρόνια του Σουλτάνου Σουλεϊμάν. ΟΙ γονείς του ονομάζονταν Πέϊος και Παρασκευή. Ό Κύριλλος, κατά κόσμον Κυριάκος, όταν ήταν δέκα χρονών οι γονείς του πέθαναν και έτσι έμεινε ορφανός. Από τη μάννα του είχε δύο θείους διαφορετικούς στο θρήσκευμα. Ό ένας - ό Ίωάννης-ήταν ευσεβής χριστιανός και ό άλλος είχε γίνει μουσουλμάνος. Ό δεύτερος κατάφερε και πήρε κοντά του τον Κυριάκο με σκοπό να τον εξισλαμίσει. Αλλ' ό Θεός ευλόγησε και ό Κυριάκος ήλθε σε επαφή στη Θεσ/νίκη με κάποιους αγιορείτες πατέρες, πού κατάφεραν να τον πάρουν στο Άγιον Όρος. Εκεί στη Μονή Χιλιανδαρίου, ό Κυριάκος -14 χρονών - έγινε μοναχός και μετονομάστηκε σε Κύριλλος. Αλλ' επειδή ήταν μικρός στην ηλικία και δεν επιτρεπόταν ή διαμονή του στη Μονή, τον πήγαν να διακονεί σε διάφορα μετόχια της. Εκεί έμεινε οκτώ χρόνια και κατόπιν πήγε στη Θεσ/νίκη, όπου συνάντησε τον ευσεβή θείο του Ιωάννη. Και σε κάποια στιγμή, ενώ συζητούσαν με τον εξάδελφο του, γιο του θείου του Ιωάννη, στο λιμάνι της Θεσ/νί-κης, συναντήθηκαν με τον μουσουλμάνο θείο του. Τότε αυτός τον συκοφάντησε στους Τούρκους, ότι δήθεν ό Κύριλλος ήταν μωαμεθανός και τώρα έγινε Χριστιανός. Αμέσως τότε ό Κύριλλος οδηγήθηκε στον δικαστή, όπου με θάρρος μπροστά του ομολόγησε τον Χριστό. Και παρά τίς κολακείες έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του. Τότε τον οδήγησαν στον Ιππόδρομο, όπου τον έκαψαν ζωντανό στίς 6 Ιουλίου 1566. Ό Άγιος αυτός δεν αναφέρεται στους Συναξαριστές.


Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ της Παρθένου,
αναπαυομένης εν τη Λαύρα του εν Κιέβω Σπηλαίου (Ρωσίδα).


Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μαρτύρησε στη Σκυθούπολη μαζί με άλλους 69 χριστιανούς (βλέπε 28 Ιουνίου).


Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΩΗΣ Ρώσος (+ 18ος αϊ.)

 

Πίσω Αρχική σελίδα