Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Αυγούστου

  • ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

  • ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ εν τω Νεωρίω.

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ Από την Πέργη της Παμφυλίας

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΗΝΑΣ, ΦΑΥΣΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ και ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΕΟΡΤΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΠΤΑ ΠΑΡΘΕΝΟΙ από τη Γάζα

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 366 ΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Νικομήδεια

  • Ο ΑΓΙΟΣ AIDAN (Σκωτσέζος)

  • Η ΑΓΙΑ CUTHBURGE (Βρετανίδα)

Αναλυτικά

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ή ανακομιδή της τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου, άλλοι λένε ότι έγινε από το βασιλιά ’ρκάδιο και άλλοι από το γιο του Θεοδόσιο τον Β'. Ή μεταφορά έγινε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και την τοποθέτησαν σε μια χρυσή θήκη, πού ονομάσθηκε αγία Σωρός. Όταν πέρασαν 410χρόνια, ό βασιλιάς Λέων ό Σοφός άνοιξε την αγία αυτή Σωρό για τη βασίλισσα σύζυγο του Ζωή, πού την διακατείχε πνεύμα ακάθαρτο. Όταν λοιπόν άνοιξε την αγία Σωρό, βρήκε την τίμια Ζώνη της Θεοτόκου να ακτινοβολεί υπερφυσικά. Και είχε μια χρυσή βούλα, πού φανέρωνε το χρόνο και την ήμερα πού μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ό Πατριάρχης άπλωσε την τιμία Ζώνη επάνω στη βασίλισσα, και αμέσως αυτή ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο. Όποτε όλοι δόξασαν το Σωτήρα Χριστό και ευχαρίστησαν την πανάχραντη Μητέρα Του, ή οποία είναι για τους πιστούς φρουρός, φύλαξ, προστάτις, καταφυγή, βοηθός, σκέπη, σε κάθε καιρό και τόπο, ήμερα και νύκτα.


’πολυτίκιον. Ήχος πλ. δ'.
Θεοτόκε ’ειπάρθενε, των ανθρώπων ή σκέπη, Έσθήτα και Ζώνην του αχράντου σου σώματος, κραταιάν τη πάλει σου περιβολήν έδωρήσω, τω άσπόρω τόκω σου άφθαρτα διαμείναντα' επί σοι γαρ και φύσις, καινοτομείται και χρόνος. Διό δυσωπούμεν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.


ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ εν τω Νεωρίω.
Ό ανακαινισθείς ναός της Θεοτόκου στο Νεώριο, ήταν κτήμα του πατρικίου Αντωνίου, πού βρισκόταν μέσα στην αυλή του σπιτιού του. Κατά την αναπαλαίωση ό ναός έλαβε θαυματουργική χάρη και έκανε πολλά θαύματα σε πολλούς πού προσέρχονταν σ' αυτόν με πίστη. Όταν πέθανε ό πατρίκιος Αντώνιος, ό ναός εγκαταλείφθηκε και ερήμωσε. Όταν δε ό βασιλιάς Ρωμανός Α' Λεκαπηνός ετοιμαζόταν να τον γκρεμίσει, ό επιστάτης της κατεδαφίσεως του ναού εμποδίστηκε με οπτασία της Θεοτόκου. Τότε αποφασίστηκε να ανακαινισθεί ό ναός και με χρυσόβουλο εξασφαλίστηκε ετήσια χορήγηση για τη συντήρηση του.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ Από την Πέργη της Παμφυλίας
Μαρτύρησαν, αφού τους ανάγκασαν να τρέξουν μέσα στη φωτιά.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΗΝΑΣ, ΦΑΥΣΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ και ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ
Είναι οι ίδιοι με αυτούς της 12ης Ιουλίου. Εδώ περιττώς επαναλαμβάνονται.


Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΕΟΡΤΟΣ
Μαρτύρησε δια ξίφους.


Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Δεν βρίσκουμε καμιά πληροφορία για τη ζωή του.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΠΤΑ ΠΑΡΘΕΝΟΙ από τη Γάζα
Μαρτύρησαν δια ξίφους.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ 366 ΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Νικομήδεια
Όλοι μαρτύρησαν δια ξίφους.


Ο ΑΓΙΟΣ AIDAN (Σκωτσέζος)
Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτού του αγίου της ορθοδοξίας, μπορεί να βρει ό αναγνώστης στο βιβλίο "ΟΙ ’γιοι των Βρεττανικών Νήσων", του Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, επισκόπου Τελμησσού, Αθήναι 1985.


Η ΑΓΙΑ CUTHBURGE (Βρετανίδα)
Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτής της αγίας της ορθοδοξίας, μπορεί να βρει ό αναγνώστης στο βιβλίο "ΟΙ ’γιοι των Βρεττανικών Νήσων", του Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, επισκόπου Τελμησσού, Αθήναι 1985.
 

Πίσω Αρχική σελίδα