Εoρτάζοντες την  8ην του μηνός Απριλίου

 

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΓΑΒΟΣ, ΡΟΥΦΟΣ, ΦΛΕΓΩΝ, ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ, ΕΡΜΗΣ (κατ' άλλους Έρμάς) καί ΗΡΩΔΙΩΝ από τους 70 Αποστόλους

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΕΛΕΣΤΙΝΟΣ Πάπας Ρώμης

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ό Ναύκληρος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ό Κουλικάς.

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΗΦΩΝ ό Ρώσος ό θαυματουργός

Αναλυτικά

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΓΑΒΟΣ, ΡΟΥΦΟΣ, ΦΛΕΓΩΝ, ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ, ΕΡΜΗΣ (κατ' άλλους Έρμάς) καί ΗΡΩΔΙΩΝ από τους 70 Αποστόλους
Από αυτούς τους ιερούς Αποστόλους, ό μεν Άγαβος ήταν εκείνος πού αναφέρει ό ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, ό όποιος αφού πήρε τη ζώνη του Απ. Παύλου, του έδεσε τα χέρια καί τα πόδια καί προφήτευσε γι' αυτόν αυτά: "Τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα, ου εστίν ή ζώνη αυτή, ούτω δήσουσιν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι καί παραδώσουσιν εις χείρας εθνών"1. Πράγματι, έτσι καί έγινε. Διότι όχι μόνο έδεσαν τον Παύλο οι Ιουδαίοι, αλλά καί προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Ό Άγαβος, αφού κήρυξε το Ευαγγέλιο στο μέρος όπου ζούσε, αποδήμησε ειρηνικά στον Κύριο. Τον δε Ρούφο αναφέρει ό Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή: "Άσπάσασθε Ρούφον τον έκλεκτόν εν Κυρίω καί την μητέρα αυτού καί έμοϋ"2. Αυτός αργότερα έγινε επίσκοπος Θηβών στην Ελλάδα. ΟΙ δε Φλέγων καί Ασύγκριτος, αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε διάφορα μέρη του κόσμου, έφεραν πολλούς απίστους στην αληθινή πίστη. Τελικά βασανίστηκαν με διάφορους τρόπους από Ιουδαίους καί Έλληνες, με αποτέλεσμα να πεθάνουν καί οι δύο την ίδια μέρα. Έτσι, πήραν από τον Κύριο τα ουράνια αγαθά, πού προορίζονται για τους αληθινούς εργάτες του Ευαγγελίου. (Για δε τον Ερμή βλέπε 8 Μαρτίου καί για τον Ήρωδίωνα την 28η Μαρτίου).
Πράξεις των Αποστόλων, κα'11.
Προς Ρωμαίους, ιστ' 13.


Άπολυτίκιον. Ήχος α'. Χορός Αγγελικός.
Έξάριθμος χορός, των σοφών Αποστόλων, ύμνείσθω ιερώς, μελωδίαις ασμάτων, Έρμάς καί Ασύγκριτος, Ήρωδίων καί Άγαβος, συν τω Φλέγωντι, καί τω θεόφρονι Ρούφω· την Τριάδα γαρ, διηνεκώς δυσωπούσιν, υπέρ των ψυχών ημών.


Ο ΟΣΙΟΣ ΚΕΛΕΣΤΙΝΟΣ Πάπας Ρώμης
Ό Κελεστίνος γεννήθηκε στη Ρώμη καί τον πατέρα του έλεγαν Πρίσκο. Νωρίς, σα διάκονος, είχε διακριθεί για την παιδεία του, την ευσέβεια καί το θερμό ζήλο. Γι' αυτό μετά το θάνατο του Πάπα Βονιφατίου το 422, τον διαδέχτηκε στον Ποντιφικό θρόνο. Αμέσως τότε παρενέβει στην Αφρική, στη Γαλατία καί στη Καλαβρία, για να επιβάλει τους Ιερούς κανόνες στην εκλογή των επισκόπων. Υπήρξε ένεργητικότατος στην καταστολή διαφόρων αιρέσεων. Εργάστηκε για την εξαφάνιση του πελαγιανισμού από τη Μεγάλη Βρεττανία, καί συγχρόνως με κατάλληλη Ιεραποστολή, πέτυχε να προσέλθει στο χριστιανισμό ή Ιρλανδία. Στήν 3η Οϊκ. Σύνοδο, ό Πάπας Κελεστίνος με αντιπροσωπεία του, καταδίκασε την πλάνη του Νεστορίου. Γενικά επιμελήθηκε τα πράγματα του κλήρου καί αυτά της θείας λατρείας, εύπρεπίζοντας τους ναούς με εικόνες καί διάφορα Ιερά σκεύη. Πέθανε, όταν αυτοκράτορας ήταν ό Θεοδόσιος ό Β' το 432 μ.Χ. την 26η ή 27η Ιουλίου, κατά την πιο πιθανή γνώμη.


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΣ
Ό άγιος αυτός υπήρξε στα χρόνια του βασιλιά Αδριανού (117-138 μ.Χ.) καί ήταν ευγενής καί πλούσιος στην πόλη της Ρώμης. Επειδή όμως ενθάρρυνε καί υποστήριζε τους χριστιανούς πού βάδιζαν για το μαρτύριο, συνελήφθη καί οδηγήθηκε στο βασιλιά. Αυτός τον ρώτησε αν πιστεύει στον Χριστό καί ό Παυσίλυπος απάντησε ότι όχι μόνο πιστεύει αλλά είναι έτοιμος καί το αίμα του να χύσει γι' αυτόν. Τότε τον χτύπησαν τόσο πολύ στην κοιλιά, πού φάνηκαν τα έντερα του. Έπειτα τον παραχώρησαν στον έπαρχο Πράκτο, πού καί αυτός τον βασάνισε φρικτά. Άλλ' επειδή ό Άγιος επέμενε στην πίστη του, καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό. Τελικά όμως, αφού έσπασε την αλυσίδα πού του είχαν βάλει, δραπέτευσε καί ζώντας με αρετή παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ό Ναύκληρος
Ό Κώος αυτός ναύκληρος εξισλαμίστηκε με τη βία από τους Τούρκους στην Κω. Αυτός όμως, πέταξε τα Τούρκικα ρούχα καί ζούσε χριστιανικά. Οι Τούρκοι τον αντελήφθησαν, τον συνέλαβαν καί τον μαστίγωσαν ανελέητα, καί κατόπιν τον φυλάκισαν. Μέσα στη φυλακή, οι Τούρκοι προσπαθούσαν να τον μεταπείσουν στον μουσουλμανισμό, άλλ' ό νεομάρτυρας απαντούσε: "Εγώ στον Κύριο μου Ιησού Χριστό πιστεύω καί αυτόν ομολογώ για Θεό αληθινό, με όλη μου την ψυχή καί την καρδιά. Τη δε δική σας θρησκεία αποστρέφομαι καί είμαι έτοιμος να υπομείνω όσα βασανιστήρια καί αν μου κάνετε για την αγάπη του Χριστού μου". Βλέποντας το αμετάθετο της γνώμης του οι βασανιστές του, τον οδήγησαν με βασανισμούς στον κριτή, πού διέταξε τον ανηλεή δαρμό του καί τον καταδίκασε να καεί ζωντανός. Έτσι, μ' αυτόν τον τρόπο, στις 8 Απριλίου 1669, μαρτύρησε ό Άγιος αυτός νεομάρτυρας της Κω. Ακολουθία του Αγίου συνέταξε ό Γεράσιμος Μοναχός Μικραγιαννανίτης. Επίσης, το Ιστορικό έκκλησίδιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, μετονομάστηκε έπονόματι του Νεομάρτυρα αυτού, καθώς καί ή οδός πού οδηγεί στο Ναΰδριο αυτό φέρει το όνομα του.


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ό Κουλικάς.
Ό Νεομάρτυρας αυτός, ήταν άνθρωπος πολύ φρόνιμος καί ζηλωτής. Κάποια μέρα όμως, είχε έντονη συζήτηση για την πίστη με τους Τούρκους. Αυτοί από φθόνο, τον κατηγόρησαν στον κριτή, ότι δήθεν έβρισε την μουσουλμανική θρησκεία. Ό κριτής πρότεινε στον Ιωάννη να αρνηθεί τον Χριστό καί να γίνει μουσουλμάνος για ν' αποφύγει τον θάνατο. Ό Ιωάννης αποκρίθηκε θαρραλέα, ότι δεν αρνείται τον Χριστό καί αν μύριους θανάτους υποστεί. Τότε ό κριτής διέταξε καί τον έριξαν μέσα σε τσιγγέλια (γάντσους), όπου ό Νεομάρτυρας βρήκε φρικτό αλλά ένδοξο τέλος στις 8 Απριλίου 1564. (Το Μ. Ευχολόγιο στη σελίδα 442 αναφέρει τη μνήμη του μάρτυρος την 8η καί 18η Απριλίου, στη δε σελ. 470 την 1η Απριλίου (1564). Οι δε Σ. Εύστρατιάδης καί "Αγ. Νικόδημος Αγιορείτης, αναφέρουν την μνήμη του κατά την 18η Απριλίου. Επομένως υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την ήμερα του μαρτυρίου του).


Ο ΟΣΙΟΣ ΝΗΦΩΝ ό Ρώσος ό θαυματουργός

Επίσκοπος Νοβογοροδίας εν τω Σπηλαίω.
 

Πίσω Αρχική σελίδα